40 Adnod Epig o'r Beibl Am Bêl-droed (Chwaraewyr, Hyfforddwyr, Cefnogwyr)

40 Adnod Epig o'r Beibl Am Bêl-droed (Chwaraewyr, Hyfforddwyr, Cefnogwyr)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am bêl-droed?

Pêl-droed yw un o’r campau mwyaf treisgar yn yr 21ain ganrif. Bob chwarae rydych chi'n ei wylio, mae siawns ddifrifol o anaf. Mae'r math hwn o drais yn codi'r cwestiwn, a all Cristion chwarae pêl-droed? Er y gall fod yn dreisgar, mae llawer o Gristnogion wedi chwarae'r gêm bêl-droed. Mae'r rhestr hon yn cynnwys Reggie White, Tim Tebow, a Nick Foles. Fe wnaethon nhw roi enghreifftiau gwych i ni o sut mae'n edrych i fod yn Gristion sy'n chwarae pêl-droed. Er nad yw’r Beibl yn dweud unrhyw beth yn uniongyrchol am bêl-droed, gallwn ddysgu llawer am bêl-droed o’r Beibl o hyd. Dyma beth sydd angen i chi ei gadw mewn cof fel Cristion sy'n chwarae pêl-droed.

Dyfyniadau Cristnogol am bêl-droed

“Bu farw drosof. Rwy'n chwarae iddo.”

“Rwy'n rhywun sy'n gystadleuol iawn. Pan dwi ar y cae, dwi'n cystadlu. Pan fyddaf yn ymarfer, pan fyddaf mewn cyfarfodydd. Rwy’n gystadleuydd ym mhopeth.” Tim Tebow

“Dydw i erioed wedi gwneud pêl-droed yn flaenoriaeth i mi. Fy mlaenoriaethau yw fy ffydd a’m dibyniaeth ar Dduw.” Bobby Bowden

“Mae Duw yn ein galw i ddefnyddio ein galluoedd i’n potensial mwyaf er mwyn Ei ogoniant, ac mae hynny’n cynnwys pryd bynnag y byddwn yn camu ar y maes. “Nid curo’r boi nesaf atoch chi; ei gydnabod fel cyfle gan Dduw i ddatguddio Ei ogoniant.” Case Keenum

Chwarae pêl-droed er gogoniant Duw

Gall unrhyw gamp, gan gynnwys pêl-droed, fod ynEsiampl Duw, felly, fel plant annwyl.”

38. 1 Timotheus 4:12 “Peidied neb â'ch dirmygu am eich ieuenctid, ond gosodwch y credinwyr yn esiampl mewn lleferydd, ymddygiad, cariad, ffydd, purdeb.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gaethwasiaeth (Caethweision A Meistri)

39. Mathew 5:16 “Yn yr un modd, bydded i’ch gweithredoedd da ddisgleirio i bawb eu gweld, er mwyn i bawb foli eich Tad nefol.”

40. Titus 2:7-8 ym mhob peth dangos dy hun yn esiampl o weithredoedd da, gyda phurdeb mewn athrawiaeth, yn urddasol, yn gadarn mewn lleferydd sydd y tu hwnt i waradwydd, fel y byddo cywilydd ar y gwrthwynebydd, heb ddim drwg i'w ddweud am ni.

Casgliad

Tra bod pêl-droed yn gamp gyda thrais a thrawiadau caled, nid yw'n golygu na ddylai Cristion chwarae. Mae bod yn chwaraewr pêl-droed Cristnogol yn dod i lawr i anrhydeddu Duw wrth chwarae.

Dywed Mathew 5:13-16, “Chi yw halen y ddaear, ond os bydd halen wedi colli ei flas, sut bydd ei halltrwydd. adfer? Nid yw bellach yn dda i unrhyw beth ond cael ei daflu allan a'i sathru dan draed pobl. “Chi yw goleuni'r byd. Ni ellir cuddio dinas wedi'i gosod ar fryn. Nid yw pobl ychwaith yn cynnau lamp a'i gosod dan fasged, ond ar stand, ac y mae'n goleuo pawb yn y tŷ. Yn yr un modd, bydded i'ch goleuni lewyrchu gerbron eraill, er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da a rhoi gogoniant i'ch Tad sydd yn y nefoedd.”

Ni waeth ble mae un o ddilynwyr Iesu, fe ddylen nhw fod. halen a golau iy byd o'u cwmpas. Dylent fod yn adlewyrchiad o Dduw i'r rhai sy'n gwylio. Dyna pam mae chwaraewyr pêl-droed Cristnogol yn ennill gyda gostyngeiddrwydd, yn colli gyda rheolaeth, ac yn dilyn gweddill y pethau a restrir uchod. Wrth wneud y pethau hynny, mae'r bobl o'u cwmpas yn gweld adlewyrchiad o Dduw'r Beibl.

gêm fi-ganolog iawn i'w chwarae. Ddydd Sul, rydych chi'n aml yn gweld y gweithwyr proffesiynol yn pwyntio at eu hunain ar ôl gwneud drama fawr. Mae eu gallu yn canolbwyntio arnynt fod yn wych. Fodd bynnag, mae Cristion yn sylweddoli eu bod yn gwneud popeth er gogoniant Duw.

Mae Corinthiaid 1af 10:31 yn dweud, “Felly, pa un ai bwyta neu yfed, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bopeth er gogoniant Duw”.

Beth bynnag mae un o ddilynwyr Iesu yn ei wneud, maen nhw'n ei wneud er gogoniant Duw. Mae chwaraewyr pêl-droed yn gwneud hynny trwy ddiolch i Dduw am y gallu i chwarae, dathlu creadigaeth Duw yn lle ei addoli, a defnyddio pêl-droed fel llwyfan i bwyntio ato. Mae hynny’n golygu nad yw chwaraewr pêl-droed yn chwarae felly mae’n gallu cael yr holl sylw ond er mwyn iddyn nhw allu pwyntio at ddaioni Duw.

1. 1 Corinthiaid 10:31 “Felly, os ydych chi'n bwyta neu'n yfed neu beth bynnag rydych chi'n ei wneud, gwnewch y cyfan er gogoniant Duw.”

2. Colosiaid 3:17 “A pha beth bynnag a wnewch, ar air neu ar weithred, gwnewch y cwbl yn enw yr Arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw Dad trwyddo Ef.”

3. Eseia 42:8 “Myfi yw'r Arglwydd; dyna fy enw; nid wyf yn rhoi fy ngogoniant i neb arall, na'm mawl i eilunod cerfiedig.”

4. Salm 50:23 “Ond mae diolch yn aberth sydd wir yn fy anrhydeddu. Os glynwch wrth fy llwybr, fe ddatguddiaf i chwi iachawdwriaeth Duw.”

5. Mathew 5:16 (KJV) “ Llewyrched eich goleuni fel hyn gerbron dynion, fel y gwelont eich gweithredoedd da chwi, ac y gogoneddont eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd.”

6. Ioan 15:8 “Hwner gogoniant fy Nhad, eich bod yn dwyn ffrwyth lawer, gan brofi eich hunain yn ddisgyblion i mi.”

7. Philipiaid 4:13 “Gallaf wneud pob peth trwy’r hwn sy’n fy nerthu.”

8. Luc 19:38 “Bendigedig yw'r Brenin sy'n dod yn enw'r Arglwydd!” “Heddwch yn y nef a gogoniant yn y goruchaf!”

9. 1 Timotheus 1:17 “Yn awr i'r Brenin tragwyddol, anfarwol, anweledig, yr unig Dduw, y byddo anrhydedd a gogoniant byth bythoedd. Amen.”

10. Rhufeiniaid 11:36 “Oherwydd oddi wrtho ef a thrwyddo ef ac iddo ef y mae pob peth. Iddo Ef y bo'r gogoniant am byth! Amen.”

11. Philipiaid 4:20 “I’n Duw ni a’n Tad y byddo’r gogoniant byth bythoedd. Amen.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Cwnsela

12. Colosiaid 3:23-24 “Beth bynnag a wnewch, gweithiwch arno â'ch holl galon, fel gwaith i'r Arglwydd, nid i feistri dynol, gan eich bod yn gwybod y byddwch yn derbyn etifeddiaeth gan yr Arglwydd yn wobr. Yr Arglwydd Crist yr ydych yn ei wasanaethu.”

Hyfforddiant pêl-droed a hyfforddiant ysbrydol

Mae hyfforddiant pêl-droed yn werth peth. Mae'n ein helpu i fyw bywydau iachach, adeiladu cryfder meddwl, a meithrin perthnasoedd â'n gilydd. Tra bod hyfforddiant pêl-droed o beth gwerth, mae hyfforddiant ysbrydol yn llawer mwy gwerthfawr.

Dywed 1af Timotheus 4:8, “Oherwydd tra bod hyfforddiant corfforol o ryw werth, mae duwioldeb o werth ym mhob ffordd, fel y mae'n dal. addewid am y bywyd presennol a hefyd am y bywyd i ddod.”

Yn yr un modd mae hyfforddiant pêl-droed yn arwain at well chwaraewyr pêl-droed,hyfforddiant ysbrydol yn arwain at ddilynwyr dyfnach i Iesu. Yn aml, gall hyfforddiant pêl-droed helpu i roi rhai o'r arfau sydd eu hangen arnom i ddilyn Iesu. Er enghraifft, mae hyfforddiant pêl-droed fel ymarfer 3 awr yn gofyn am rywfaint o ymroddiad eithafol a chaledwch meddwl. Gellir trosglwyddo'r caledwch meddwl sy'n cael ei ddatblygu mewn pêl-droed i ddilyn Iesu pan fydd pethau'n mynd yn anodd.

13. 1 Timotheus 4:8 “Oherwydd peth gwerth yw hyfforddiant corfforol, ond y mae duwioldeb yn werthfawr ym mhob peth, yn addo’r bywyd presennol a’r bywyd sydd i ddod.”

14. 2 Timotheus 3:16 “Mae’r holl Ysgrythur wedi ei hanadlu gan Dduw ac yn ddefnyddiol ar gyfer addysgu, ceryddu, cywiro a hyfforddi mewn cyfiawnder.”

15. Rhufeiniaid 15:4 “Oherwydd beth bynnag oedd wedi ei ysgrifennu yn yr oesau cynt, sydd wedi ei ysgrifennu er ein dysgu ni, er mwyn i ni gael gobaith trwy ddyfalbarhad ac anogaeth yr Ysgrythurau.”

16. 1 Corinthiaid 9:25 “Mae pawb sy’n cystadlu yn y gemau yn mynd i hyfforddiant llym. Maen nhw'n ei wneud i gael coron na fydd yn para, ond rydyn ni'n ei wneud i gael coron a fydd yn para am byth.”

Ennill gêm bêl-droed gyda gostyngeiddrwydd

Ar ôl ennill gêm fawr, byddwch yn aml yn gweld hyfforddwr yn cael oerach o Gatorade wedi'i ollwng ar eu pennau. Dyma ffordd mae timau pêl-droed yn dathlu buddugoliaethau. Mae'n draddodiad hirsefydlog mewn pêl-droed. Tra dylen ni ddathlu buddugoliaethau, fe ddylen ni wneud hynny gyda gostyngeiddrwydd.

Mae Luc 14:11 yn dweud, “11 Am y rheini i gydbydd y rhai sy'n eu dyrchafu eu hunain yn cael eu darostwng, a'r rhai sy'n ymddarostwng eu hunain yn cael eu dyrchafu.”

Yr unig reswm y mae rhywun yn cael chwarae pêl-droed, ac ennill y gêm, yw oherwydd llaw Duw yn eu bywyd. Tra bod tîm yn ennill oherwydd yr holl waith maen nhw'n ei wneud, dim ond oherwydd bod Duw wedi rhoi'r gallu iddyn nhw wneud hynny. Anrhydedd Duw yw ennill gêm gyda gostyngeiddrwydd yn lle balchder.

17. Luc 14:11 (NKJV) “Canys pwy bynnag a'i dyrchafo ei hun a ostyngir, a'r hwn a'i darostyngo ei hun a ddyrchefir.”

18. Philipiaid 2:3 (NIV) “Peidiwch â gwneud dim allan o uchelgais hunanol neu ddirgelwch ofer. Yn hytrach, mewn gostyngeiddrwydd gwerthwch eraill uwchlaw eich hunain.”

19. Seffaneia 2:3 “Ceisiwch yr ARGLWYDD, holl ostyngedig y wlad, sy'n gwneud ei orchmynion cyfiawn; ceisio cyfiawnder; ceisio gostyngeiddrwydd; efallai y byddwch yn guddiedig ar ddydd dicter yr Arglwydd.”

20. Iago 4:10 (HCSB) “Ymostyngwch i'r Arglwydd, a bydd yn eich dyrchafu.”

21. Philipiaid 2:5 “Bydded y meddwl hwn ynoch chwi, yr hwn hefyd oedd yng Nghrist Iesu.”

Diarhebion 27:2 “Molwch arall chwi, ac nid eich enau eich hun; dieithr, ac nid dy wefusau dy hun." – (Rhowch foliant i Dduw adnod o’r Beibl)

2>Colli gêm bêl-droed â rheolaeth

Gall colli mewn unrhyw gêm fod yn hynod rwystredig. Yn enwedig gêm mor heriol â phêl-droed. Gyda’r holl emosiwn sy’n digwydd mewn gêm bêl-droed, gall fod yn hawdd colli rheolaeth a chynhyrfu ar ôl y gêm.Ond, fe ddylai fod gan Gristnogion hunanreolaeth.

Mae Diarhebion 25:28 yn dweud, “Mae dyn heb hunanreolaeth yn debyg i ddinas wedi torri i mewn iddi, a chael ei gadael heb furiau.”

Yn y ddihareb hon, mae dyn blin â hunanreolaeth yn torri i lawr yr holl waliau o'i gwmpas. Tra y teimlai yn dda cael ei ddicter allan, ni adewir ef heb furiau i fyw rhyngddynt pan fyddo wedi darfod. Wrth golli gêm bêl-droed, gall fod yn hawdd gwneud yr un peth. Fodd bynnag, rhaid inni sylweddoli bod bywyd yn fwy na phêl-droed. Pan fydd rhywun yn colli, dylai golli gyda rheolaeth.

22. Diarhebion 25:28 (KJV) “Yr hwn sydd heb lywodraeth ar ei ysbryd ei hun, sydd fel dinas wedi ei chwalu, a heb furiau.”

23. Diarhebion 16:32 “Y mae'r un sy'n araf i ddigio yn well na rhyfelwr, a'r sawl sy'n rheoli ei dymer yn fwy na'r un sy'n dal dinas.”

24. 2 Timotheus 1:7 “Oherwydd Duw a roddodd inni ysbryd nid ofn ond o nerth, a chariad a hunanreolaeth.”

Cod yn ôl ar y cae pêl-droed

Nid yw'n syndod eich bod yn treulio llawer o amser ar lawr gwlad fel chwaraewr pêl-droed. Byddwch yn taro rhywun arall neu byddant yn eich taro. Bydd crysau wedi'u gorchuddio â mwd o'r pen i'r traed. Os nad ydych wedi gorffen ar y ddaear, mae'n debyg na wnaethoch chi chwarae gormod.

Mae Diarhebion 24:16 yn dweud, “Oherwydd y mae'r cyfiawn yn cwympo seithwaith ac yn atgyfodi, ond mae'r drygionus yn baglu mewn cyfnod o drychineb. ”

Nid yw gwir arwydd Cristionrhag pechu a syrthio. Yr arwydd yw eu bod yn codi yn ôl pan fyddant yn cwympo. Pan fyddant yn codi yn ôl, maent yn rhedeg at draed Iesu mewn angen maddeuant. O ran pêl-droed, byddwch chi'n cwympo dro ar ôl tro. Fodd bynnag, rhaid i chi godi wrth gefn, ailosod eich hun, a pharatoi ar gyfer y chwarae nesaf bob tro.

25. Diarhebion 24:16 “Oherwydd er i'r cyfiawn syrthio seithwaith, y maent yn codi eto, ond y drygionus yn baglu pan fydd trychineb yn digwydd.” ( Adnodau maddeuant)

26. Salm 37:24 “Er iddo syrthio, ni chaiff ei lethu, oherwydd y mae'r ARGLWYDD yn dal ei law.”

27. Micha 7:8 “Paid â llawenhau o'm hachos, fy ngelyn; pan syrthiaf, codaf; pan eisteddwyf mewn tywyllwch, bydd yr Arglwydd yn oleuni i mi.”

28. 2 Timotheus 4:7 “Yr wyf wedi ymladd y frwydr dda, yr wyf wedi gorffen y ras, yr wyf wedi cadw'r ffydd.”

29. Eseia 40:31 “Ond y rhai sy'n disgwyl am yr ARGLWYDD a adnewyddant eu nerth; codant ag adenydd fel eryrod; rhedant ac ni flinant; byddant yn cerdded ac nid yn llewygu.”

Annog ac ysbrydoli eich cyd-chwaraewyr

Pêl-droed yw'r gamp tîm orau. Os bydd un chwaraewr yn methu bloc, bydd y QB yn cael ei daro yn y cae cefn. Rhaid i chi fod yn dîm o 11 chwaraewr yn gweithio gyda'ch gilydd i gyflawni gôl os ydych chi am chwarae'n llwyddiannus. Pwyntiau lluosog yn ystod gêm bydd un o'ch cyd-chwaraewyr yn llanast. Sut dylai Cristion ymateb bryd hynny?

RhufeiniaidMae 15:1-2 yn dweud, “Mae rhwymedigaeth arnom ni sy’n gryf i oddef ffaeleddau’r gwan, ac nid i blesio ein hunain. 2 Bydded i bob un ohonom blesio ei gymydog er ei les, i’w adeiladu ar ei draed.”

Gwaith y rhai mewn safleoedd uchel yw annog eu cyd-aelodau ar ôl chwarae gwael. Trwy eu hadeiladu, rydych chi'n eu paratoi i barhau â'r ddrama ganlynol. Mae timau sy'n rhwygo ei gilydd pan wneir camgymeriadau yn ei chael hi'n anodd llwyddo. Os na allwch gydweithio drwy adeiladu eich gilydd oddi ar y cae neu ar y llinell ochr, ni fyddwch yn gallu chwarae fel un ar y cae.

30. 1 Thesaloniaid 5:11 “Felly anogwch eich gilydd ac adeiladwch eich gilydd, yn union fel yr ydych mewn gwirionedd.”

31. Rhufeiniaid 15:1-2 “Dylem ni, sy'n gryf, oddef ffaeleddau'r gwan a pheidio â phlesio ein hunain. Dylai pob un ohonom foddhau ein cymdogion er eu lles, i'w hadeiladu i fyny.”

32. Hebreaid 10:24-25 “A gadewch inni ystyried ein gilydd i ysgogi cariad ac i weithredoedd da: 25 Heb gefnu ar ein cydgynulliad ein hunain, fel y mae dull rhai; ond gan annog eich gilydd: a chymaint mwy, fel y gwelwch y dydd yn nesau.”

33. Effesiaid 4:29 “Peidiwch â gadael i siarad afiach ddod allan o'ch genau, ond dim ond yr hyn sy'n ddefnyddiol i adeiladu'r un mewn angen a dod â gras i'r rhai sy'n gwrando.”

34. Diarhebion 12:25 “Mae gofid yn pwyso person i lawr; gair calonogolyn codi calon rhywun.”

35. Pregethwr 4:9 “Y mae dau yn well nag un, oherwydd y mae ganddynt elw da am eu llafur.”

36. Philipiaid 2:3-4 “Peidiwch â gwneud dim trwy gynnen neu oferedd; ond mewn gostyngeiddrwydd meddwl bydded i bob un barch i'w gilydd yn well na hwy eu hunain. 4 Peidiwch ag edrych ar bob dyn ar ei bethau ei hun, ond ar bob dyn hefyd ar bethau eraill.”

Bod yn esiampl dda fel chwaraewr pêl-droed

Mae chwaraewyr pêl-droed yn yn aml yn edrych i fyny at fel arwyr. Gallai hynny fod yn blant ifanc yn edrych i fyny at chwaraewyr NFL oherwydd eu bod am fod yn nhw un diwrnod. Gallai hynny hefyd fod yn bobl yn y standiau yn gwylio chwaraewr nos Wener mewn gêm ysgol uwchradd. Mae chwaraewyr pêl-droed yn aml yn cynrychioli eu dinas a'u cymuned. Y gwir yw eu bod yn cynrychioli cymaint mwy na hynny. Dylen nhw hefyd gynrychioli Duw.

Mae Effesiaid 5:1-2 yn dweud, “Felly byddwch yn efelychwyr Duw, fel plant annwyl. 2 A rhodiwch mewn cariad, megis y carodd Crist ni ac a'i rhoddodd ei hun trosom, yn offrwm persawrus ac yn aberth i Dduw.”

Y mae Cristnogion i fod yn efelychwyr Duw. Nid oherwydd eu bod yn ceisio ennill cariad Duw ond oherwydd eu bod yn blant i Dduw. Maen nhw'n gwneud hyn trwy gerdded mewn cariad ac aberthu eu bywydau dros eraill o'u cwmpas. Dylai chwaraewyr pêl-droed fyw eu bywyd yn yr un ffordd â Duw. Gan eu bod yn aml yn cael eu hystyried yn fodelau rôl, dylen nhw fod yn esiamplau gwych o ddilynwr Iesu.

37. Effesiaid 5:1 “Dilynwch
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.