40 Annog Adnodau o’r Beibl Am Greigiau (Yr Arglwydd yw Fy Nghraig)

40 Annog Adnodau o’r Beibl Am Greigiau (Yr Arglwydd yw Fy Nghraig)
Melvin Allen

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am greigiau?

Duw yw fy nghraig. Mae'n sylfaen gadarn. Mae'n gaer ansymudol, di-sigl, ffyddlon. Ar adegau o helbul mae Duw yn ffynhonnell nerth i ni. Mae Duw yn sefydlog ac mae ei blant yn rhedeg ato am loches.

Mae Duw yn uwch, yn fwy, yn fwy, ac yn amddiffyn yn fwy na phob mynydd gyda'i gilydd. Iesu yw'r graig lle ceir iachawdwriaeth. Ceisiwch Ef, edifarhewch, ac ymddiriedwch ynddo.

Duw yw fy nghraig a’m noddfa

1. Salm 18:1-3 Yr wyf yn dy garu, Arglwydd; ti yw fy nerth. Yr Arglwydd yw fy nghraig, fy nghaer, a'm gwaredwr; fy Nuw yw fy nghraig, yn yr hwn y caf nodded. Ef yw fy nharian, y gallu sy'n fy achub, a'm lle diogel. Gelwais ar yr Arglwydd, yr hwn sydd deilwng o glod, ac efe a'm gwaredodd rhag fy ngelynion.

2. 2 Samuel 22:2 Dywedodd: “Yr ARGLWYDD yw fy nghraig, fy nghaer a'm gwaredwr; fy Nuw yw fy nghraig, yr hwn yr wyf yn llochesu , fy nharian a chorn fy iachawdwriaeth. Ef yw fy amddiffynfa, fy noddfa a'm gwaredwr – rhag pobl dreisgar yr wyt yn fy achub.

3. Salm 71:3 Byddwch yn graig nodded i mi, ac i'r hon y gallaf bob amser fynd; rho orchymyn i'm hachub, oherwydd ti yw fy nghraig a'm hamddiffynfa.

4. Salm 62:7-8 O Dduw y daw fy anrhydedd a'm hiachawdwriaeth. Ef yw fy nghraig nerthol a'm hamddiffyniad. Bobl, ymddiriedwch yn Nuw drwy'r amser. Dywedwch wrtho eich holl broblemau, oherwydd Duw yw ein hamddiffyn.

5. Salm31:3-4 Ie, ti yw fy nghraig a'm hamddiffyniad. Er lles dy enw, arwain fi ac arwain fi. Achub fi rhag y maglau y mae fy ngelyn wedi'u gosod. Chi yw fy man diogel.

6. Salm 144:1-3 Dafydd. Clod i'r ARGLWYDD, fy nghraig, sy'n hyfforddi fy nwylo i ryfel, a'm bysedd i ryfel. Ef yw fy Nuw cariadus a'm hamddiffynfa, fy amddiffynfa a'm gwaredydd, fy nharian, yr hwn yr wyf yn llochesu ynddi, sy'n darostwng pobloedd oddi tanaf. O ARGLWYDD, beth yw bodau dynol yr wyt yn gofalu amdanynt, dim ond meidrolyn yr wyt yn meddwl amdanynt?

Gweld hefyd: 50 Prif Adnod y Beibl Am Gristnogaeth (Byw Cristnogol)

Yr Arglwydd yw fy nghraig a'm hiachawdwriaeth

7. Salm 62:2 “Ef yn unig yw fy nghraig a'm hiachawdwriaeth, fy nghaer; Ni chaf fy ysgwyd yn fawr.”

8. Salm 62:6 “Ef yn unig yw fy nghraig a'm hiachawdwriaeth: ef yw fy amddiffyn; Ni'm symudir.”

9. 2 Samuel 22:2-3 Dywedodd: “Yr Arglwydd yw fy nghraig, fy nghaer a'm gwaredwr; 3 fy Nuw yw fy nghraig, yr hwn yr wyf yn llochesu, fy nharian a chorn fy iachawdwriaeth. Ef yw fy amddiffynfa, fy noddfa a'm gwaredwr; rhag pobl dreisgar yr wyt yn fy achub.”

10. Salm 27:1 “Yr Arglwydd yw fy ngoleuni a'm hiachawdwriaeth; pwy a ofnaf? Yr Arglwydd yw cadarnle fy mywyd; rhag pwy yr ofnaf?”

11. Salm 95:1 “O dewch, canwn i'r Arglwydd; gwnawn orfoledd i graig ein hiachawdwriaeth!”

12. Salm 78:35 (NIV) “Roedden nhw'n cofio mai Duw oedd eu Craig, mai'r Duw Goruchaf oedd euGwaredwr.”

Nid oes craig fel Duw

13. Deuteronomium 32:4 Ef yw'r Graig, ei weithredoedd sydd berffaith, a'i holl ffyrdd yn gyfiawn. Duw ffyddlon sydd ddim yn gwneud cam, uniawn a chyfiawn yw e.

14. 1 Samuel 2:2 Nid oes Duw sanctaidd fel yr Arglwydd. Nid oes Duw ond tydi. Nid oes Craig fel ein Duw ni.

15. Deuteronomium 32:31 Oherwydd nid yw eu craig hwy yn debyg i'n Craig ni, fel y mae hyd yn oed ein gelynion yn cydoddef.

16. Salm 18:31 Canys pwy sydd Dduw heblaw yr ARGLWYDD? A phwy yw'r Graig ond ein Duw ni?

17. Eseia 44:8 “Peidiwch â chrynu, peidiwch ag ofni. Oni chyhoeddais hyn a'i ragfynegi ers talwm? Chi yw fy nhystion. A oes Duw ar wahân i mi? Na, nid oes unrhyw Graig arall; Ni wn i un.”

Bydd creigiau yn llefain yr Ysgrythur

18. Luc 19:39-40 “Dywedodd rhai o’r Phariseaid yn y dyrfa wrth Iesu, “Athro, cerydda dy ddisgyblion!” 40 “Rwy'n dweud wrthych,” atebodd yntau, “os byddant yn tawelu, bydd y cerrig yn gweiddi.”

19. Habacuc 2:11 “Canys bydd y cerrig yn gweiddi o'r mur, a'r trawstiau yn eu hateb o'r gwaith coed.”

Molwch graig ein hiachawdwriaeth

Molwch a galwch ar yr Arglwydd.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Rhyfeddol o’r Beibl Am Bobl Gyfoethog

20. Salm 18:46 Mae'r ARGLWYDD yn fyw! Mawl i'm Craig! Bydded i Dduw fy iachawdwriaeth gael ei ddyrchafu!

21. Salm 28:1-2 Atat ti, ARGLWYDD, yr wyf yn galw; ti yw fy Nghraig, paid â throi clust fyddar ataf. Canys os arhoswch yn ddistaw, byddaf fel y rhai a ddisgynnant i'r pydew. Clywch fyllefain am drugaredd wrth i mi alw atat am gymorth, fel yr wyf yn codi fy nwylo i fyny tuag at dy Sanctaidd le.

22. Salm 31:2 Tro dy glust ataf, tyrd ar fyrder i'm hachub; bydd yn graig nodded i mi, yn gaer gadarn i'm hachub.

23. 2 Samuel 22:47 “Mae'r ARGLWYDD yn fyw! Clod i'm Craig! Dyrchafedig fyddo fy Nuw, y Graig, fy Ngwaredwr!

24. Salm 89:26 Bydd yn galw arnaf, ‘Ti yw fy Nhad, fy Nuw, y Graig fy Ngwaredwr.’

Atgofion

25. Salm 19:14 Bydded y geiriau hyn o'm genau, a'r myfyrdod hwn o'm calon, yn gymeradwy yn dy olwg, ARGLWYDD, fy Nghraig a'm Gwaredwr.

26. 1 Pedr 2:8 Ac, “Fe yw’r maen sy’n gwneud i bobl faglu, y graig sy’n gwneud iddyn nhw syrthio.” Maen nhw'n baglu oherwydd nad ydyn nhw'n ufuddhau i air Duw, ac felly maen nhw'n cwrdd â'r dynged a gynlluniwyd ar eu cyfer.

27. Rhufeiniaid 9:32 Pam lai? Oherwydd eu bod yn ceisio dod yn iawn gyda Duw trwy gadw'r gyfraith yn hytrach na thrwy ymddiried ynddo. Tramgwyddasant dros y graig fawr yn eu llwybr.

28. Salm 125:1 (KJV) “Bydd y rhai sy'n ymddiried yn yr Arglwydd fel mynydd Seion, na ellir ei symud, ond sy'n aros am byth.”

29. Eseia 28:16 “Am hynny fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: “Wele, myfi yw'r hwn a osodais yn sylfaen yn Seion, yn faen, yn faen prawf, yn gonglfaen gwerthfawr, o sylfaen sicr: 'Pwy bynnag a gredo. ni fydd ar frys.”

30. Salm 71:3 “Byddwch yn graig nodded i mi, a gallaf bob amser fynd iddi;rho orchymyn i'm hachub, oherwydd ti yw fy nghraig a'm caer.”

Enghreifftiau o greigiau yn y Beibl

31. Mathew 16:18 Ac yr wyf yn dweud tydi, ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, a phyrth uffern ni orchfygaf hi.

32. Deuteronomium 32:13 Gadawodd iddynt farchogaeth dros yr ucheldiroedd a gwledda ar gnydau'r meysydd. Bu'n eu maethu â mêl o'r graig ac olew olewydd o'r ddaear garegog.

33. Exodus 17:6 Byddaf yn sefyll yno o'ch blaen chi wrth y graig yn Horeb. Tarwch y graig, a daw dŵr allan ohoni i’r bobl ei yfed.” Felly gwnaeth Moses hyn yng ngolwg henuriaid Israel.

34. Deuteronomium 8:15 Paid ag anghofio iddo dy arwain di drwy'r anialwch mawr a brawychus, gyda'i nadroedd gwenwynig a'i sgorpionau, lle'r oedd mor boeth a sych. Rhoddodd ddŵr i chi o'r graig!

35. Exodus 33:22 Wrth i'm presenoldeb gogoneddus fynd heibio, fe'th guddiaf yn agen y graig, a'th orchuddio â'm llaw nes i mi fynd heibio.

36. Deuteronomium 32:15 Tyfodd Jesurun dew a chicio; llenwi â bwyd, aethant yn drwm ac yn lluniaidd. Fe wnaethon nhw gefnu ar y Duw a'u gwnaeth a gwrthod y Graig eu Gwaredwr.

37. Deuteronomium 32:18 Gadawsoch y Graig, yr hon a'ch tadodd; anghofiaist y Duw a roddodd enedigaeth i ti.

38. 2 Samuel 23:3 “Dywedodd Duw Israel, ‘Craig Israel a ddywedodd wrthyf, Yr hwn sy'n llywodraethu ar ddynion.yn gyfiawn, yr hwn sydd yn llywodraethu yn ofn Duw.”

39. Numeri 20:10 Casglodd ef ac Aaron y gynulleidfa at ei gilydd o flaen y graig, a dywedodd Moses wrthynt, “Gwrandwch, chwi wrthryfelwyr, a oes raid inni ddod â dŵr i chwi allan o'r graig hon?”

40. 1 Pedr 2:8 “ac, “Carreg sy'n achosi i bobl faglu a chraig sy'n gwneud iddyn nhw syrthio.” Maen nhw'n baglu oherwydd eu bod nhw'n anufudd i'r neges - dyna hefyd oedd eu tynged.”

41. Eseia 2:10 “Ewch i'r creigiau, ymguddiwch yn y ddaear rhag ofn yr ARGLWYDD ac ysblander ei fawredd.”

Bonws

2 Timotheus 2:19 Serch hynny, mae sylfaen gadarn Duw yn sefyll yn gadarn, wedi'i selio â'r arysgrif hon: “Yr Arglwydd a edwyn y rhai sy'n eiddo iddo,” a, “Rhaid i bawb sy'n cyffesu enw'r Arglwydd droi oddi wrth ddrygioni.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.