50 Prif Adnod o’r Beibl am Geisio Duw yn Gyntaf (Eich Calon)

50 Prif Adnod o’r Beibl am Geisio Duw yn Gyntaf (Eich Calon)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am geisio Duw?

Os bu farw rhywun yr ydych yn ei garu erioed, fe wyddoch y twll a adawodd yn eich calon. Rydych chi'n colli clywed eu llais a'r ffordd y gwnaethon nhw fynegi eu hunain. Efallai bod yr hyn a ddywedasant wrthych wedi eich ysbrydoli i wneud rhai dewisiadau ar gyfer eich bywyd. Mae'r ffordd rydych chi'n caru'r berthynas goll honno a'r perthnasoedd eraill yn eich bywyd yn ffenestr i sut y gwnaeth Duw chi. Fel bodau dynol, fe wnaeth inni awydd nid yn unig am gysylltiadau ystyrlon â phobl, ond â Duw ei Hun. Efallai y byddwch yn meddwl tybed sut y gallwch chi gael perthynas ystyrlon â Duw. Sut ydych chi'n treulio amser gydag Ef? Beth yn union mae’r Beibl yn ei ddweud am geisio Duw?

Dyfyniadau Cristnogol am geisio Duw

“Ceisio teyrnas Dduw yw prif fusnes y bywyd Cristnogol. ” Jonathan Edwards

“Gall y sawl sy'n dechrau trwy geisio Duw ynddo'i hun orffen trwy ddrysu ei hun â Duw.” BB Warfield

“Os ydych chi’n ddiffuant yn ceisio Duw, bydd Duw yn gwneud Ei fodolaeth yn amlwg i chi.” William Lane Craig

“Ceisiwch Dduw. Ymddiried yn Nuw. Molwch Dduw.”

“Os yw Duw yn bod, rhaid mai peidio â cheisio Duw yw’r amryfusedd mwyaf dychmygol. Os bydd rhywun yn penderfynu ceisio’n ddiffuant am Dduw ac nad yw’n dod o hyd i Dduw, mae’r ymdrech goll yn ddibwys o gymharu â’r hyn sydd mewn perygl o beidio â cheisio Duw yn y lle cyntaf.” Blaise Pascal

Beth mae ceisio Duw yn ei olygu?

Adegau cythryblus yw hwn. Mae yna lawerMyn efe achub y drylliedig mewn ysbryd.

29. Salm 9:10 “Y mae'r rhai sy'n adnabod dy enw yn ymddiried ynot, oherwydd nid wyt ti, O ARGLWYDD, wedi gadael y rhai sy'n dy geisio.”

30. Salm 40:16 “Ond bydded i bawb sy'n dy geisio di lawenhau a bod yn llawen ynot; bydded i'r rhai sy'n hiraethu am dy achubiaeth ddweud bob amser, “Mawr yw'r ARGLWYDD!”

31. Salm 34:17-18 “Y rhai cyfiawn sy’n gweiddi, a’r Arglwydd yn gwrando, Ac yn eu gwaredu o’u holl gyfyngderau. 18 Y mae'r Arglwydd yn agos at y rhai sydd â chalon drylliedig, ac yn achub y rhai sydd ag ysbryd drwg.”

32. 2 Corinthiaid 5:7 “Oherwydd ffydd yr ydym yn byw, nid trwy olwg.” - (A oes prawf fod Duw yn real?)

33. Iago 1:2-3 “Fy nghyfeillion, cyfrifwch bob llawenydd pan fyddwch yn syrthio i demtasiynau amrywiol; gan wybod hyn, fod ymdrech eich ffydd yn gweithio amynedd.”

34. 2 Corinthiaid 12:9 Ond dywedodd wrthyf, “Digon i ti yw fy ngras, oherwydd y mae fy nerth wedi ei berffeithio mewn gwendid.” Am hynny byddaf yn ymffrostio yn fwy llawen fyth am fy ngwendidau, er mwyn i nerth Crist orffwys arnaf.”

35. Salm 56:8 (NLT) “Rwyt ti'n cadw golwg ar fy holl ofidiau. Rydych chi wedi casglu fy holl ddagrau yn eich potel. Rydych chi wedi recordio pob un yn eich llyfr.”

36. 1 Pedr 5:7 “Bwriwch eich holl ofidiau arno, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch.”

37. Philipiaid 4:6-7 “Peidiwch â phryderu dim, ond ym mhob peth trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch, bydded i'ch ceisiadau fod yn hysbys i chi.Dduw. 7 A bydd tangnefedd Duw, sy'n rhagori ar bob deall, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.”

Beth a olygir wrth geisio wyneb Duw?

Mae'r Ysgrythur yn dweud wrthym mai ysbryd yw Duw. Nid oes ganddo gorff fel bod dynol. Ond pan fyddwch chi'n darllen yr ysgrythur, rydych chi'n dod ar draws adnodau sy'n sôn am ddwylo, traed neu wyneb Duw. Er nad oes gan Dduw gorff, mae’r adnodau hyn yn ein helpu i ddelweddu Duw a deall sut mae’n gweithio yn y byd. Mae ceisio wyneb Duw yn golygu bod gennych chi fynediad ato. Mae'n mynd i mewn i'w bresenoldeb, gan edrych ato Ef i lefaru geiriau bywyd. Mae Duw bob amser gyda'i blant. Mae'n addo gweithio i chi, eich helpu chi a sefyll gyda chi trwy gydol eich oes.

Yn Mathew, mae Iesu'n annog Ei ddisgyblion â'r addewid hwn, ac wele, yr wyf fi gyda chwi bob amser, hyd ddiwedd y dydd. yr oed. Mathew 28:20 ESV.

38. 1 Cronicl 16:11 “Ceisiwch yr ARGLWYDD a'i nerth; ceisiwch ei wyneb Ef bob amser.”

39. Salm 24:6 “Dyma genhedlaeth y rhai sy’n ei geisio, sy’n ceisio dy wyneb, O Dduw Jacob.”

40. Mathew 5:8 (ESV) “Gwyn eu byd y rhai pur o galon, oherwydd cânt hwy weld Duw.”

41. Salm 63:1-3 “Ti, Dduw, yw fy Nuw, yn daer yr wyf yn dy geisio; Yr wyf yn sychedu amdanat, ac y mae fy holl hiraeth yn dyheu amdanat, mewn gwlad sych a sych heb ddwfr. 2 Gwelais di yn y cysegr, a gwelais dy allu a'th ogoniant. 3 Am fod dy gariad yn well na bywyd, fy ngwefusaubydd yn eich gogoneddu.”

42. Numeri 6:24-26 “Yr Arglwydd a'ch bendithio a'ch cadw; 25 llewyrched yr Arglwydd ei wyneb arnat, a bydd drugarog wrthyt; 26 Trodd yr Arglwydd ei wyneb tuag atoch, a rhoi heddwch i chwi.”

43. Salm 27:8 “Mae fy nghalon yn dweud amdanoch chi, “Ceisiwch ei wyneb!” Dy wyneb, O ARGLWYDD, a geisiaf.”

Ceisio yn gyntaf Deyrnas Dduw ystyr

Ceisio teyrnas Dduw yw ceisio’r hyn y mae Duw yn ei ystyried yn bwysig. Mae'n ceisio pethau tragwyddol yn hytrach na phethau dros dro y byd. Rydych chi'n poeni llai am bethau materol oherwydd rydych chi'n ymddiried yn Nuw i roi'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Pan fyddwch chi'n ceisio teyrnas Dduw, rydych chi eisiau byw mewn ffordd sy'n ei blesio Ef. Rydych chi'n fodlon newid lle mae angen ichi newid. Rydych chi hefyd yn barod i gamu allan mewn ffyrdd efallai nad ydych chi wedi'u gwneud o'r blaen.

Os ydych chi wedi rhoi eich ffydd a'ch ffydd yng ngwaith cyflawn Iesu ar y groes drosoch chi, rydych chi'n blentyn i Dduw. Ni fydd cymryd rhan yng ngweithgareddau’r deyrnas yn ennill ffafr â Duw, ond bydd y pethau hyn yn orlif naturiol o’ch cariad at Dduw. Wrth i chi geisio teyrnas Dduw, byddwch chi'n cael eich hun eisiau gwneud y pethau mae Duw yn eu hystyried yn bwysig, fel

 • Rhannu'r efengyl gyda'r bobl o'ch cwmpas
 • Gweddïo dros rywun hyd yn oed os ydynt wedi bod yn angharedig i chi
 • Rhoi arian i'ch eglwys ar gyfer cenhadu
 • Ymprydio a gweddïo
 • Aberthu eich amser i helpu cyd-gredin
 • <11

  44.Mathew 6:33 “Ond ceisiwch yn gyntaf ei deyrnas a’i gyfiawnder ef, a bydd y pethau hyn i gyd yn cael eu rhoi i chwi hefyd.”

  45. Philipiaid 4:19 “A bydd fy Nuw i yn cwrdd â’ch holl anghenion yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu.”

  46. Mathew 6:24 “Ni all neb wasanaethu dau feistr. Naill ai byddwch chi'n casáu'r naill ac yn caru'r llall, neu byddwch chi'n ymroddedig i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw ac arian.”

Gan geisio Duw â’ch holl galon

Efallai pan oeddech yn ifanc, gofynnodd eich rhieni ichi dynnu’r sbwriel allan. Er ichi wneud yr hyn a ofynnwyd ganddynt, ychydig o egni a wnaethoch yn ei wneud. Roeddech chi'n hanner calon am y swydd.

Yn anffodus, mae Cristnogion yn aml yn ymddwyn yr un ffordd i geisio Duw. Mae amser gydag ef yn dod yn faich, yn hytrach nag yn fraint. Maen nhw'n arfordira, yn gwneud yr hyn mae'n ei ddweud yn ddigalon ond heb unrhyw egni na llawenydd. Mae ceisio Duw â'ch calon yn golygu eich bod chi'n ymgysylltu'n llwyr â'ch meddwl a'ch emosiynau. Yr ydych yn canolbwyntio ar Dduw, yr hyn y mae Efe yn ei ddywedyd ac yn ei wneuthur.

Mae Paul yn deall y temtasiynau i fyw yn hanner-galon, wrth weddïo, Bydded i'r Arglwydd gyfeirio eich calonnau at gariad Duw ac at ddiysgogrwydd Duw. Crist (2 Thesaloniaid 3:5 ESV)

Os ydych yn cael eich hun yn hanner-galon wrth geisio Duw, gofynnwch i Dduw helpu eich calon i gynhesu tuag ato. Gofynnwch iddo gyfeirio'ch calon i garu Duw. Gofynnwch iddo eich helpu chi eisiau ei geisio gyda'ch hollcalon gyfan.

47. Deuteronomium 4:29 “Ond os ceisiwch yr Arglwydd eich Duw oddi yno, fe'i cewch ef os ceisiwch ef â'ch holl galon ac â'ch holl enaid.”

48. Mathew 7:7 “Gofyn, a bydd yn cael ei roi i chi; ceisiwch a chewch; curwch ac fe agorir y drws i chwi.”

49. Jeremeia 29:13 “Byddwch yn fy ngheisio ac yn dod o hyd i mi pan fyddwch yn fy ngheisio â'ch holl galon.”

Mae Duw eisiau cael eich darganfod

Os aethoch byth i ar y traeth, efallai eich bod wedi cael y profiad o gael eich dal gan gerrynt cryf a chyn i chi ei wybod roeddech filltiroedd i ffwrdd o'ch man cychwyn.

Yn yr un modd, fel Cristion, mae'n hawdd drifftio yn eich perthynas â Dduw. Dyma pam mae’r ysgrythur yn dweud wrthych chi’n barhaus am ‘geisio Duw.’ Wrth gwrs, os ydych chi’n gredwr, mae Duw gyda chi bob amser. Ond mae yna adegau, oherwydd pechod a hanner calon tuag at Dduw, na allwch chi ddod o hyd iddo. Efallai nad ydych chi'n ymddiried yn llwyr yn Nuw. Efallai eich bod chi'n edrych ar bethau eraill i'w cyflawni yn eich bywyd. Oherwydd hyn, mae Duw yn ymddangos yn gudd oddi wrthych.

Gweld hefyd: 22 Adnodau Defnyddiol o'r Beibl Ynghylch Ymddiheuro I Rywun & Dduw

Ond, mae gair Duw yn dweud wrthym fod Duw eisiau cael ei ddarganfod. Byddi'n fy ngheisio ac yn dod o hyd i mi, pan fyddwch yn fy ngheisio â'th holl galon. (Jeremeia 29:13 ESV)

Nid yw wedi symud. Mae'n barod i weithio yn eich bywyd a'ch helpu chi i ddod o hyd i'r llawenydd rydych chi'n edrych amdano. Os ydych chi wedi gwyro oddi wrth Dduw. Ewch yn ôl i'r man cychwyn. Mae e eisiau cael ei ddarganfod gennych chi. Mae am i chi gael aperthynas barhaus ag ef, i ganfod eich holl ddedwyddwch ynddo Ef.

50. 1 Cronicl 28:9 “Yr wyt ti, Solomon fy mab, yn adnabod Duw dy dad, a gwasanaetha ef yn llwyr ac yn ewyllysgar, oherwydd y mae'r ARGLWYDD yn chwilio pob calon ac yn deall bwriad pob meddwl. Os ceisiwch Ef, fe'i ceir gennych chwi; ond os byddwch yn ei wrthod, bydd yn eich gwrthod am byth.”

51. Actau 17:27 “Gwnaeth Duw hyn er mwyn iddynt ei geisio ac efallai estyn allan amdano a dod o hyd iddo, er nad yw ymhell oddi wrth unrhyw un ohonom.”

52. Eseia 55:6 “Ceisiwch yr Arglwydd tra gellir ei gael; galw arno tra byddo yn agos.”

Meddyliau terfynol

Os ydych yn Gristion, dylai fod yn eich calon i geisio Duw. Rydych chi'n dymuno bod gydag Ef, hyd yn oed yn teimlo ar brydiau angen brys i fod gydag Ef. Dyma ysbryd Duw ynoch, yn eich tynnu ato ei Hun.

Awdur ac athraw adnabyddus, C. S. Lewis a ddywedodd unwaith, Wrth gwrs nid yw Duw yn eich ystyried yn anobeithiol. Pe bai'n gwneud hynny, ni fyddai'n eich symud i'w geisio (ac mae'n amlwg ei fod) ... Parhewch i'w geisio yn ddifrifol. Oni bai fod ei eisiau arnoch, ni fyddech ei eisiau.

Wrth i chi geisio Duw, mae'n dod â chi'n nes. Mae'r ymgais hon yn dod â hapusrwydd a bodlonrwydd oherwydd eich bod chi'n profi perthynas â'ch crëwr. A dyma'r berthynas ddyfnaf, fwyaf boddhaus y gallai unrhyw ddyn ei chael yn eu bywyd.

Os nad ydych ynGristion, ond yr wyt ti yn ceisio Duw, y mae Efe am gael ei ganfod gennych chwi. Peidiwch ag oedi i wylo arno mewn gweddi. Darllenwch y Beibl a dewch o hyd i Gristnogion a all dy helpu ar eich taith i ddod o hyd i Dduw.

Mae gair Duw yn dweud, Ceisiwch yr Arglwydd tra y gellir ei gael; galw arno tra fyddo yn agos ; gadawed y drygionus ei ffordd, a'r anghyfiawn ei feddyliau; dychweled ef at yr Arglwydd, i drugarhau wrtho ef, ac at ein Duw ni, canys efe a bardwn yn helaeth. (Eseia 55:6-7 ESV)

lleisiau yn dweud wrthych beth i'w wneud a sut i fyw. Ar bwy y dylech chi wrando? Os ydych chi'n ddilynwr i Iesu Grist, dylai Duw gael lle cyntaf yn eich bywyd. Fe ddylai fod yr un sy'n dehongli'r holl leisiau eraill rydych chi'n eu clywed. Mae ceisio Duw yn golygu treulio amser gydag Ef. Mae'n golygu gwneud eich perthynas ag Ef yn flaenoriaeth gyntaf i chi. Duw yw'r un y gellwch ei geisio yng nghanol byd anhrefnus.

Mae Mathew 6:31-33 ESV, yn ei ddweud fel hyn, Felly peidiwch â phryderu, gan ddweud, 'Beth a fwytawn? ?’ neu “Beth a yfwn?” neu “Beth a wisgwn?” Oherwydd y mae'r Cenhedloedd yn ceisio'r holl bethau hyn, a'ch Tad nefol a wyr fod arnoch eu hangen oll. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a'r holl bethau hyn a chwanegir atoch.

Nid peth unwaith yr ydych yn ei wneuthur, ond ffordd barhaus o fyw, yw ceisio Duw. Rydych chi'n canolbwyntio arno, gan ei gadw'n gyntaf yn eich bywyd. Gorchymyn y mae Duw yn ei roddi i'w bobl, am ei fod Ef yn gwybod fod ei angen arnynt.

Yn awr gosodwch eich meddwl a'ch calon i geisio yr Arglwydd eich Duw . ( I Cronicl 22:19 ESV )

1. Salm 105:4 (NIV) “Edrych ar yr Arglwydd a'i nerth; ceisiwch ei wyneb bob amser.”

2. 2 Cronicl 7:14 (ESV) “Os bydd fy mhobl sy'n cael eu galw wrth fy enw yn ymostwng, ac yn gweddïo ac yn ceisio fy wyneb ac yn troi oddi wrth eu ffyrdd drygionus, yna byddaf yn clywed o'r nef ac yn maddau eu pechodau ac yn iacháu eu gwlad. ”

3. Salm 27:8 (KJV) “Pan ddywedaist, Ceisiochwi fy wyneb; dywedodd fy nghalon wrthyt, "Dy wyneb, ARGLWYDD, a geisiaf."

4. Amos 5:6 “Ceisiwch yr ARGLWYDD, a byddwch fyw, neu fe ysguba fel tân trwy dŷ Joseff; fe ysa popeth, heb neb yn Bethel i'w ddiffodd.”

5. Salm 24:3-6 “Pwy a esgyn i fynydd yr Arglwydd? A phwy a saif yn ei le sanctaidd Ef ? 4 Y mae ganddo ddwylo glân, a chalon lân, na chododd ei enaid i dwyll, ac ni thyngodd yn dwyllodrus. 5 Fe gaiff fendith gan yr Arglwydd A chyfiawnder gan Dduw ei iachawdwriaeth. 6 Dyma genhedlaeth y rhai sy'n ei geisio ef, sy'n ceisio dy wyneb, sef Jacob.”

6. Iago 4:8 (NLT) “Dewch yn agos at Dduw, a bydd Duw yn dod yn agos atoch chi. Golchwch eich dwylaw, bechaduriaid; purwch eich calonnau, oherwydd y mae eich ffyddlondeb wedi ei rannu rhwng Duw a'r byd.”

7. Salm 27:4 “Un peth dw i wedi'i ofyn gan yr ARGLWYDD; hyn a ddymunaf: trigo yn nhŷ yr ARGLWYDD holl ddyddiau fy mywyd, i syllu ar brydferthwch yr ARGLWYDD, ac i'w geisio yn ei deml.”

8. 1 Cronicl 22:19 “Yn awr gosodwch eich meddwl a'ch calon i geisio'r ARGLWYDD eich Duw. Codwch ac adeiladwch gysegr yr ARGLWYDD DDUW, er mwyn dod ag arch cyfamod yr ARGLWYDD a llestri sanctaidd Duw i dŷ a adeiledir i enw’r ARGLWYDD.”

9. Salm 14:2 “Y mae'r ARGLWYDD yn edrych i lawr o'r nef ar feibion ​​dynion i weld a ddeallant, os oes rhywun yn ceisio.Dduw.”

Sut mae ceisio Duw?

Mae ceisio Duw yn golygu eich bod chi eisiau treulio amser gydag Ef. Yr ydych yn ceisio Duw mewn tair ffordd: mewn gweddi a myfyrdod, darllen yr ysgrythur, a chymdeithasu â Christnogion eraill. Wrth i chi geisio Duw, mae pob rhan o'ch bywyd yn cael ei hidlo trwy'r tri pheth hyn.

Gweddi

Gweddi yw cyfathrebu â Duw. Fel unrhyw berthynas, mae cyfathrebu â Duw yn cynnwys gwahanol fathau o sgyrsiau. Pan fyddwch chi'n gweddïo, gallwch chi gynnwys y gwahanol fathau hyn o sgyrsiau gyda Duw.

 • Diolch a moli Duw - Dyma gydnabod pwy yw E a beth mae wedi'i wneud yn eich bywyd. Mae'n rhoi gogoniant iddo a bod yn ddiolchgar.
 • Cyffeswch eich pechodau-Pan fyddwch chi'n cyfaddef eich pechodau, mae Duw yn addo maddau i chi. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon a chyfiawn i faddau i ni ein pechodau ac i'n glanhau oddi wrth bob anghyfiawnder. 1 Ioan 1:9 ESV.
 • Gweddïo dros eich anghenion - mae gennych chi. anghenion, ac mae Duw eisiau darparu ar eich cyfer. Dysgodd Iesu i'w ddisgyblion weddïo, gan ddweud,

O Dad, sancteiddier dy enw.Deled dy deyrnas. Dyro i ni beunydd ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein pechodau, oherwydd yr ydym ni ein hunain yn maddau i bob un sy'n ddyledus i ni.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth. Luc 11: 2-5 ESV.

 • Gweddïo dros anghenion eraill- Mae gweddïo dros anghenion eraill yn fraint ac yn rhywbeth y mae Duw yn gofyn inni ei wneud.

Myfyrdod

Gwyn ei fyd y gwr (neu'r wraig) nad yw'n rhodio yng nghyngor y drygionus,

ac nid yw yn sefyll yn ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd yn sedd gwatwarwyr; ond y mae ei hyfrydwch ef yng nghyfraith yr Arglwydd, ac ar ei gyfraith ef y mae yn myfyrio ddydd a nos. Salm 1:1-2 ESV.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Farnu Eraill (Peidiwch!)

Os buoch erioed eiliad yn dal ati i feddwl. am adnod benodol o'r Beibl, gan ei chynhyrfu yn eich meddwl, yr ydych wedi myfyrio ar yr Ysgrythur. Nid gwagio na thawelu eich meddwl yw myfyrdod Beiblaidd, yn wahanol i fathau eraill o fyfyrdod. Pwrpas myfyrdod beiblaidd yw myfyrio ar ystyr ysgrythur. Mae'n cnoi ar adnod i gael mwy o ystyr a gofyn i'r Ysbryd Glân roi mewnwelediadau i chi y gallwch chi eu cymhwyso i'ch bywyd.

Mae darllen yr ysgrythur

Yr ysgrythur yn fwy na dim ond geiriau. Gair Duw sydd wedi ei lefaru wrthych chwi ydyw. Yn ail lythyr bugeiliol Paul at Timotheus, yr hwn oedd fugail yr eglwys yn Effesus, ysgrifennodd Paul, Y mae'r holl Ysgrythur wedi ei hanadlu allan gan Dduw ac yn fuddiol er dysgeidiaeth, er cerydd, er mwyn cywiro, ac er hyfforddiant mewn cyfiawnder . 2 Timotheus 3:16 ESV.

Roedd yr Apostol Paul yn arweinydd dylanwadol yn yr eglwys Gristnogol gynnar. Pan ysgrifennodd y llythyr hwn, roedd yn aros am ddienyddiad. Er ei fod yn wynebu marwolaeth ar fin digwydd, roedd am atgoffa Timotheus o bwysigrwydd yr ysgrythur. Mae darllen ysgrythur dyddiol yn eich helpu i:

 • Gwybod y ffordd oiachawdwriaeth
 • Gwybod sut i garu Duw
 • Gwybod sut i fyw eich bywyd fel un o ddilynwyr Crist
 • Gwybod sut i ymwneud â chredinwyr ac anghredinwyr eraill
 • Cewch gysur mewn amseroedd caled

Cymdeithas gyda Christnogion eraill

Ceisiwch Dduw hefyd trwy eich cymdeithas â Christnogion eraill. Wrth i chi wasanaethu ochr yn ochr â chredinwyr eraill yn eich eglwys leol, rydych chi'n profi presenoldeb Duw yn gweithio ynddynt a thrwyddynt. Y mae eich barn am Dduw a'i deyrnas yn helaethu.

10. Hebreaid 11:6 “Ac heb ffydd y mae’n amhosibl plesio Duw, oherwydd rhaid i unrhyw un sy’n dod ato gredu ei fod yn bodoli a’i fod yn gwobrwyo’r rhai sy’n ei geisio’n daer.”

11. Colosiaid 3:1-2 “Ers, felly, fe'ch cyfodwyd gyda Christ, gosodwch eich calonnau ar y pethau sydd uchod, lle mae Crist, yn eistedd ar ddeheulaw Duw. 2 Gosodwch eich meddyliau ar y pethau sydd uchod, nid ar bethau daearol.”

12. Salm 55:22 “Bwriwch eich baich ar yr Arglwydd, ac fe'ch cynnal; Ni adaw efe byth i'r cyfiawn gael ei symud.”

13. Salm 34:12-16 “Pwy bynnag ohonoch sy'n caru bywyd ac yn dymuno gweld llawer o ddyddiau da, 13 cadw'ch tafod rhag drwg a'ch gwefusau rhag dweud celwydd. 14 Tro oddi wrth ddrwg, a gwna dda; ceisio heddwch a'i ddilyn. 15 Llygaid yr Arglwydd sydd ar y cyfiawn, a'i glustiau sydd sylw at eu cri; 16 Ond wyneb yr Arglwydd sydd yn erbyn y rhai sydd yn gwneuthur drwg, i ddileu eu henw hwynt oddi wrth yddaear.”

14. Salm 24:4-6 “Yr un sydd â dwylo glân a chalon lân, nad yw'n ymddiried mewn eilun nac yn tyngu i dduw gau. 5 Fe gânt fendith gan yr Arglwydd a chyfiawnhad gan Dduw eu Gwaredwr. 6 Dyma genhedlaeth y rhai sy'n ei geisio ef, sy'n ceisio dy wyneb, Dduw Jacob.”

15. 2 Cronicl 15:1-3 “Daeth Ysbryd Duw ar Asareia fab Oded. 2 Ac efe a aeth allan i gyfarfod Asa, ac a ddywedodd wrtho, Asa, a holl Jwda a Benjamin, gwrando fi. Mae'r Arglwydd gyda chi tra byddwch gydag Ef. Os ceisiwch Ef, fe'i ceir gennych chwi; ond os byddwch yn ei wrthod, bydd yn eich gadael. 3 Ers amser maith mae Israel wedi bod heb y gwir Dduw, heb offeiriad dysgu, a heb gyfraith.”

16. Salm 1:1-2 “Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n cyd-gerdded â'r drygionus, nac yn sefyll yn y ffordd y mae pechaduriaid yn ei chymryd neu'n eistedd yng nghwmni gwatwarwyr, 2 ond y mae ei hyfrydwch yng nghyfraith yr Arglwydd, ac sy'n yn myfyrio ar ei gyfraith ddydd a nos.”

17. 1 Thesaloniaid 5:17 “gweddïwch yn ddi-baid.”

18. Mathew 11:28 “Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn feichus, a rhoddaf orffwystra i chwi.” - (Pam mae Iesu yn Dduw)

Pam mae ceisio Duw yn bwysig?

Mae garddwyr yn gwybod bod angen heulwen ar blanhigion, pridd da a dŵr i ffynnu. Fel planhigion, mae angen i Gristnogion dreulio amser gyda Duw trwy ddarllen yr ysgrythur, gweddïo, a myfyrio i dyfu a ffynnu. Mae ceisio Duw nid yn unig yn eich helpu chityfu’n gryfach yn eich ffydd, ond mae’n eich angori yn erbyn stormydd bywyd y byddwch yn eu hwynebu, ac yn eich arwain drwy’r profiadau heriol bob dydd. Mae bywyd yn galed. Mae ceisio Duw fel ocsigen i'ch cael chi trwy fywyd, a mwynhau presenoldeb Duw ar hyd y ffordd.

19. Ioan 17:3 “A hyn yw bywyd tragwyddol, eu bod yn dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a Iesu Grist yr hwn a anfonaist.”

20. Job 8:5-6 (NKJV) “Pe baech yn ceisio Duw yn daer, ac yn deisyf ar yr Hollalluog, 6 Pe baech yn bur ac yn uniawn, Diau yn awr fe ddeffrôdd drosot, A ffynnai dy drigfan haeddiannol.” <5

21. Diarhebion 8:17 “Rwy'n caru'r rhai sy'n fy ngharu i, ac mae'r rhai sy'n fy ngheisio yn fy nghael i.”

22. Ioan 7:37 “Ar ddiwrnod olaf a mwyaf yr ŵyl, cododd Iesu ar ei draed a galw yn uchel, “Os oes syched ar rywun, deued ataf fi ac yfed.”

23. Actau 4:12 “Ni cheir iachawdwriaeth yn neb arall, oherwydd nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i ddynolryw trwy yr hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig.”

24. Salm 34:8 “O, blaswch a gwelwch fod yr Arglwydd yn dda! Gwyn ei fyd y dyn sy'n llochesu ynddo!”

25. Salm 40:4 “Gwyn ei fyd y gŵr a wnaeth ymddiried yn yr ARGLWYDD, yr hwn ni throdd at y beilchion, nac at y rhai sy’n mynd yn anwiredd.”

26. Hebreaid 12:1-2 “Felly, gan ein bod wedi ein hamgylchynu gan gwmwl mor fawr o dystion, gadewch inni ddileu popeth sy'n ein rhwystro a'r pechod sydd mor hawdd.entangles. A gadewch inni redeg gyda dyfalbarhad y ras a nodwyd i ni, 2 gan gadw ein llygaid ar Iesu, arloeswr a pherffeithiwr ffydd. Am y llawenydd a osodwyd o'i flaen, efe a oddefodd y groes, gan wawdio ei gwarth, ac a eisteddodd ar ddeheulaw gorsedd-faingc Duw.”

27. Salm 70:4 “Bydded i bawb sy'n dy geisio di lawenhau a bod yn llawen ynot; bydded i'r rhai sy'n caru dy iachawdwriaeth ddweud bob amser, "Mawr mawr Dduw!"

28. Actau 10:43 “Mae’r holl broffwydi yn tystio amdano fod pawb sy’n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw.”

Ceisio Duw ar adegau anodd

Duw bob amser yn gweithio yn eich bywyd yn yr amseroedd da ac ar adegau drwg. Yn eich amseroedd anoddaf, efallai y bydd yn eich temtio i feddwl tybed ble mae Duw ac a yw'n poeni amdanoch chi. Gall ei geisio Ef yn ystod y cyfnod anodd hwn fod yn foddion gras a nerth i chwi.

Mae Salm 34:17-18 yn disgrifio ymarweddiad Duw tuag atom pan geisiwn Ef am help. Pan lefa'r cyfiawn am gymorth, bydd yr Arglwydd yn eu clywed ac yn eu gwaredu o'u holl gyfyngderau. wrth fynd trwy amser caled, fe all fod yn anodd ceisio Duw. Efallai bod gennych chi galon wedi torri, neu eich bod chi'n teimlo wedi'ch gwasgu yn eich ysbryd. Fel y Salmydd, gallwch geisio Duw hyd yn oed gyda'ch llefain a'ch dagrau blêr. Mae'r Ysgrythur yn addo bod Duw yn eich clywed chi. Mae am dy waredu, Mae'n agos atoch chi a
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.