60 Prif Adnod y Beibl Ynghylch Atebolrwydd (I Eraill a Duw)

60 Prif Adnod y Beibl Ynghylch Atebolrwydd (I Eraill a Duw)
Melvin Allen

Tabl cynnwys

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am atebolrwydd?

Beth yw atebolrwydd? Pam ei fod yn bwysig? Yn yr erthygl hon, byddwn yn dysgu am atebolrwydd Cristnogol a pha mor hanfodol ydyw ar ein taith gerdded gyda Christ.

Dyfyniadau Cristnogol am atebolrwydd

“Cael pobl yn eich bywyd a fydd yn mynd ar eich ôl ac yn dod ar eich ôl gyda chariad pan fyddwch yn cael trafferth neu ddim ar eich gorau .”

“Gŵr sy’n cyffesu ei bechodau yng ngŵydd brawd, a ŵyr nad yw mwyach ar ei ben ei hun; mae'n profi presenoldeb Duw yn realiti'r person arall. Cyn belled â'm bod ar fy mhen fy hun yng nghyffes fy mhechodau, mae popeth yn aros yn yr eglur, ond yng ngŵydd brawd, mae'n rhaid dod â'r pechod i'r goleuni.” Dietrich Bonhoeffer

“Mae [Duw] wedi fy helpu i ddeall bod atebolrwydd yn perthyn yn agos i welededd ac na ddaw sancteiddrwydd personol trwy anhysbysrwydd ond trwy berthnasoedd dwfn a phersonol gyda fy mrodyr a chwiorydd yn yr eglwys leol. Ac felly yr wyf wedi ceisio gwneud fy hun yn fwy gweladwy fel y gallaf dderbyn cywiriad a cherydd pan fo angen. Ar yr un pryd rydw i wedi adnewyddu fy ymrwymiad i'r Un sydd bob amser yn gwylio ac sy'n gwybod pob gair rydw i'n ei ysgrifennu a phob bwriad o fy nghalon.” Tim Challies

“Mae partner atebolrwydd yn gallu canfod yr hyn na allwch ei weld pan fydd mannau dall a gwendidau yn rhwystro eich gweledigaeth.yn byw mewn undeb â ni, oherwydd y mae wedi rhoi ei Ysbryd inni.”

36. Mathew 7:3-5 “Pam yr wyt yn gweld y brycheuyn sydd yn llygad dy frawd, ond heb sylwi ar y boncyff sydd yn dy lygad dy hun? Neu sut y gelli ddweud wrth dy frawd, ‘Gad imi dynnu'r brycheuyn o'th lygad,’ pan fydd y boncyff yn dy lygad dy hun? Rhagrithiwr, yn gyntaf tynnwch y boncyff allan o'ch llygad eich hun, ac yna fe welwch yn glir i dynnu'r brycheuyn allan o lygad eich brawd.”

Adnodau o'r Beibl am bartneriaid atebolrwydd

Mae'n bwysig cael pobl yn eich bywyd y gallwch chi siarad â nhw. Mae angen i'r rhain fod yn bobl sy'n fwy aeddfed yn y ffydd. Rhywun yr ydych yn ei edmygu ac yn parchu eu cerddediad gyda'r Arglwydd. Rhywun sy'n gwybod yr Ysgrythur ac yn byw wrth ei hymyl. Gofynnwch i un o'r bobl hyn eich disgyblu.

Nid yw bod yn ddisgybl yn rhaglen 6 wythnos. Mae bod yn ddisgybl yn broses gydol oes o ddysgu cerdded gyda'r Arglwydd. Yn ystod y broses o fod yn ddisgybl, y mentor hwn fydd eich partner atebolrwydd. Bydd ef neu hi yn rhywun a fydd yn dangos yn gariadus gamgymeriad yn eich bywyd pan fyddant yn eich gweld yn baglu, ac yn rhywun y gallwch chi ddwyn eich beichiau ato fel y gallant weddïo gyda chi a'ch helpu i oresgyn treialon.

37. Galatiaid 6:1-5 “Frodyr, os caiff unrhyw un ei ddal mewn unrhyw bechod, yr ydych chwi sy'n ysbrydol [hynny yw, y rhai sy'n ymateb i arweiniad yr Ysbryd] i adfer y cyfryw berson. mewn ysbryd oaddfwynder [nid gyda synnwyr o oruchafiaeth neu hunan-gyfiawnder], gan gadw llygad barcud arnat dy hun, rhag iti gael dy demtio hefyd. 2 Cariwch feichiau eich gilydd ac fel hyn byddwch chi'n cyflawni gofynion cyfraith Crist [hynny yw, cyfraith cariad Cristnogol]. 3 Canys os tybia neb ei fod yn rhywbeth [arbennig] pan nad yw [mewn gwirionedd] yn ddim [arbennig oddieithr yn ei olwg ei hun], y mae yn ei dwyllo ei hun. 4 Ond rhaid i bob un graffu yn ofalus ar ei waith ei hun [gan archwilio ei weithredoedd, ei agweddau, a'i ymddygiad], ac yna caiff y boddhad personol a'r llawenydd mewnol o wneud rhywbeth clodwiw [a] heb gymharu ei hun ag un arall. 5 Oherwydd bydd yn rhaid i bob un ysgwyddo [yn amyneddgar] ei faich ei hun [o feiau a diffygion y mae ef yn unig yn gyfrifol amdanynt].”

38. Luc 17:3 “Rho sylw i chi'ch hunain! Os pecha dy frawd, cerydda ef, ac os edifarha, maddau iddo.”

39. Pregethwr 4:9 -12 “ Gall dau gyflawni mwy na dwywaith cymaint ag un, oherwydd gall y canlyniadau fod yn llawer gwell. 10 Os syrth y naill, y mae'r llall yn ei dynnu i fyny; ond os bydd dyn yn syrthio ar ei ben ei hun, y mae mewn helbul. 11 Hefyd, ar noson oer, mae dau o dan yr un flanced yn magu cynhesrwydd oddi wrth ei gilydd, ond sut gall un fod yn gynnes yn unig? 12 A gall un sy'n sefyll ar ei ben ei hun ymosod arno a'i orchfygu, ond gall dau sefyll cefn wrth gefn a goresgyn; mae tri hyd yn oed yn well, oherwydd nid yw llinyn pleth triphlyg yn hawddwedi torri.”

40. Effesiaid 4:2-3 “Byddwch ostyngedig ac addfwyn. Byddwch yn amyneddgar gyda'ch gilydd, gan gymryd i ystyriaeth feiau eich gilydd oherwydd eich cariad. 3 Ceisiwch gael eich arwain gyda'ch gilydd bob amser gan yr Ysbryd Glân, ac felly byddwch mewn heddwch â'ch gilydd.”

Atebolrwydd a dilyn gostyngeiddrwydd

Yn y pen draw, galwad o ostyngeiddrwydd yw bod yn atebol i Dduw ac eraill yn ogystal â bod yn bartner atebolrwydd i rywun. Ni allwch fod yn falch a chariadus alw rhywun arall i edifeirwch.

Ni allwch fod yn falch a derbyn gwirionedd caled pan fydd rhywun yn tynnu sylw at gamgymeriad eich ffordd. Rhaid inni gofio ein bod ni'n dal yn y cnawd ac yn dal i gael trafferth. Nid ydym eto wedi cyrraedd y llinell derfyn yn y broses hon o sancteiddiad.

41. Diarhebion 12:15 “Y mae ffordd ffôl yn uniawn yn ei olwg ei hun, ond y mae'r doeth yn gwrando ar gyngor.”

42. Effesiaid 4:2 “ Byddwch ostyngedig ac addfwyn; byddwch yn amyneddgar, gan oddef eich gilydd mewn cariad.”

43. Philipiaid 2:3 “Peidiwch â gwneud dim o uchelgais hunanol neu ofer. Yn hytrach, mewn gostyngeiddrwydd gwerthwch eraill uwchlaw eich hunain.”

44. Diarhebion 11:2 “Pan ddaw haerllugrwydd, bydd gwarth yn dilyn, ond gyda gostyngeiddrwydd y daw doethineb. bydd yn dy ddyrchafu.”

46. Diarhebion 29:23 “Mae balchder yn diweddu mewn darostyngiad, tra bod gostyngeiddrwydd yn dod ag anrhydedd.” (Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am fod?falch?)

Amddiffyn Duw mewn atebolrwydd

Er nad yw cael gwybod am bechod yn ein bywyd yn brofiad hwyliog, mae’n beth hyfryd i fod wedi digwydd. Mae Duw yn bod yn rasol trwy ganiatáu i rywun dynnu sylw atoch chi. Os parhawn i bechu, caleda ein calonnau. Ond os oes gennym rywun yn nodi ein pechod, ac rydym yn edifarhau, gallwn gael eu hadfer mewn cymdeithas gyda'r Arglwydd ac iacháu yn gynt.

Y mae effeithiau llai parhaol pechod yr edifarha yn gyflym amdano. Mae hon yn nodwedd amddiffynnol y mae Duw wedi ei rhoi inni mewn atebolrwydd. Agwedd arall ar atebolrwydd yw y bydd yn ein hatal rhag syrthio i bechodau y gallem gael mynediad haws atynt pe bai gennym y gallu i'w guddio'n berffaith.

47. Hebreaid 13:17 “Gwnewch at eich arweinwyr ac ymostwng iddynt, oherwydd y maent yn cadw golwg ar eich eneidiau, fel y rhai fydd yn gorfod rhoi cyfrif. Gadewch iddynt wneud hyn â llawenydd ac nid â griddfan, oherwydd ni fyddai hynny o fantais i chi.”

48. Luc 16:10 – 12 “Y mae un sy'n ffyddlon mewn ychydig iawn hefyd yn ffyddlon mewn llawer, ac mae'r un sy'n anonest mewn ychydig iawn hefyd yn anonest mewn llawer. Os felly ni buost ffyddlon yn y cyfoeth anghyfiawn, pwy a ymddiried i ti y gwir gyfoeth? Ac os na buost ffyddlon yn eiddo rhywun arall, pwy a rydd i ti yr hyn sydd eiddot ti?”

49. 1 Pedr 5:6 “Ymostyngwch, felly, dan ofal Duw.law nerthol, fel y dyrchafo efe chwi mewn pryd.”

50. Salm 19:12-13 “Ond pwy all ddirnad eu gwallau eu hunain? Maddeu fy meiau cudd. 13 Cadw dy was hefyd rhag pechodau bwriadol; na fydded iddynt arglwyddiaethu arnaf. Yna byddaf yn ddi-fai, yn ddieuog o gamwedd mawr.”

51.1 Corinthiaid 15:33 “Peidiwch â chael eich twyllo: “Mae cwmni drwg yn llygru moesau da.”

52. Galatiaid 5:16 “Ond yr wyf yn dweud, rhodiwch yn yr Ysbryd, ac ni chyflawnwch ddymuniad y cnawd.”

Grym anogaeth a chynhaliaeth

Mae cael rhywun i'n hannog ac i'n cefnogi ar ein taith yn hanfodol. Rydyn ni'n greaduriaid cymunedol, hyd yn oed y rhai ohonom ni sy'n fewnblyg. Rhaid inni gael rhyw fath o gymuned er mwyn ffynnu a thyfu mewn sancteiddhad.

Adlewyrchiad yw hwn o'r agwedd gymunedol o fewn y Drindod. Mae cael mentor i’n disgyblu a’n dal yn atebol yn agwedd hanfodol ar y gymuned honno. Dyma'r corff eglwysig yn gwneud yn union yr hyn y cafodd ei greu i'w wneud - i fod yn gorff, yn gymuned o gredinwyr, yn deulu .

53. 1 Thesaloniaid 5:11 “Felly anogwch eich gilydd ac adeiladwch eich gilydd fel yr ydych eisoes wedi gwneud.”

54. Effesiaid 6:12 “Heb gyngor y mae cynlluniau yn methu, ond gyda llawer o gynghorwyr y maent yn llwyddo.”

55. 1 Pedr 4:8-10 “Yn bennaf oll, carwch eich gilydd yn gyson ac yn anhunanol, oherwydd mae cariad yn gwneud iawn am lawer o feiau. 9 Dangoswch letygarwch i bob unarall heb achwyn. 10 Defnyddiwch ba bynnag rodd a gawsoch er lles eich gilydd, er mwyn i chwi ddangos eich bod yn stiwardiaid da gras Duw yn ei holl amrywiaethau.”

56. Diarhebion 12:25 “Bydd pryder rhywun yn ei bwyso, ond gair calonogol yn ei wneud yn llawen.”

57. Hebreaid 3:13 “Ond calonogwch eich gilydd beunydd, tra mae’n cael ei alw heddiw, rhag i neb ohonoch galedu trwy dwyll pechod.”

Gweld hefyd: Gwahaniaethau rhwng Cristnogaeth a Mormoniaeth: (10 Dadl Cred)

Mae atebolrwydd yn ein gwneud ni’n debycach i Grist <6

Y peth mwyaf prydferth am fod yn atebol yw pa mor gyflym y gall sbarduno ein sancteiddiad. Wrth i ni gynyddu mewn sancteiddrwydd yr ydym yn cynyddu mewn sancteiddrwydd. Wrth i ni gynyddu mewn sancteiddrwydd rydyn ni'n dod yn debycach i Grist.

Po gyflymaf y gallwn lanhau ein bywyd, meddwl, arferion, geiriau, meddyliau a gweithredoedd pechodau, mwyaf sanctaidd y byddwn. Trwy fywyd o edifarhau'n barhaus oddi wrth bechod y dysgwn gasáu'r pechodau y mae Duw yn eu casáu a charu'r pethau y mae'n eu caru.

58. Mathew 18:15-17 “Os bydd dy frawd yn pechu yn dy erbyn, dos a dywed wrtho ei fai, rhyngot ti ac ef yn unig. Os bydd yn gwrando arnat, yr wyt wedi ennill dy frawd. Ond os na fydd yn gwrando, ewch ag un neu ddau arall gyda chi, fel y gellir cadarnhau pob cyhuddiad trwy dystiolaeth dau neu dri o dystion. Os bydd yn gwrthod gwrando arnynt, dywedwch wrth yr eglwys. Ac os bydd yn gwrthod gwrando hyd yn oed ar yr eglwys, gadewch iddobydded i ti fel Cenhedloedd a chasglwr trethi.”

59. 1 Pedr 3:8 “Yn olaf, pob un ohonoch, byddwch o'r un anian, yn gydymdeimladol, yn caru eich gilydd, yn drugarog ac yn ostyngedig.”

60. 1 Corinthiaid 11:1 “Byddwch yn efelychwyr ohonof fi, fel yr wyf fi o Grist.”

Enghreifftiau o atebolrwydd yn y Beibl

1 Corinthiaid 16:15-16 “ Gwyddoch mai tylwyth Stephanas oedd y troedigion cyntaf yn Achaia, ac y maent wedi ymroi i wasanaeth pobl yr Arglwydd. Dw i'n eich annog chi, frodyr a chwiorydd, 16 i ymostwng i'r cyfryw bobl, ac i bawb sy'n gwneud y gwaith ac yn llafurio ynddo.”

Hebreaid 13:17 ″ Ymddiriedwch yn eich arweinwyr ac ymostwng i'w hawdurdod, oherwydd y maent yn gofalu amdanoch fel y rhai sy'n gorfod rhoi cyfrif. Gwnewch hyn fel y bydd eu gwaith yn llawenydd, nid yn faich, oherwydd ni fyddai hynny o unrhyw fudd i chi.”

Casgliad

Er bod cael eich dal yn atebol yn ddim yn deimlad hwyliog iawn - mae'r adfywiad hardd sy'n deillio o fywyd o edifeirwch yn werth chweil. Dewch o hyd i fentor i'ch disgyblu heddiw.

Myfyrdod

C1 – Beth mae Duw yn ei ddysgu i chi am atebolrwydd?

C2 – Do ydych chi eisiau atebolrwydd? Pam neu pam lai?

C3 – A oes gennych bartner atebolrwydd?

C4 – Sut ydych chi'n caru ac yn cadw i fyny â chredinwyr eraill?

C5 – Beth yw pethau penodol y gallwch chi weddïo yn eu cylchheddiw ynghylch atebolrwydd?

Mae person o'r fath yn arf yn llaw Duw i hybu twf ysbrydol, ac mae'n gofalu am eich lles gorau.”

“Y gwirionedd plaen, di-farn, yw bod angen yr atebolrwydd a ddaw ar bob un ohonom. o berthnasoedd ffurfiol, rheolaidd, agos â phobl dduwiol eraill.”

“Mae’n fwyfwy cyffredin i Gristnogion ofyn y cwestiynau anodd i’w gilydd: Sut mae eich priodas? Ydych chi wedi bod yn treulio amser yn y Gair? Sut ydych chi'n dod ymlaen o ran purdeb rhywiol? Ydych chi wedi bod yn rhannu eich ffydd? Ond pa mor aml rydyn ni'n gofyn, “Faint wyt ti'n ei roi i'r Arglwydd?” neu “Ydych chi wedi bod yn ysbeilio Duw?” neu “Ydych chi'n ennill y frwydr yn erbyn materoliaeth?” Randy Alcorn

“Gyda phwer a chyfrifoldeb rhaid dod atebolrwydd. Mae arweinydd heb atebolrwydd yn ddamwain sy’n aros i ddigwydd.” Albert Mohler

“Mae ofn yr Arglwydd yn ein helpu ni i gydnabod ein hatebolrwydd i Dduw am stiwardiaeth arweinyddiaeth. Mae’n ein hysgogi i geisio doethineb a dealltwriaeth yr Arglwydd mewn sefyllfaoedd anodd. Ac mae’n ein herio ni i roi ein cyfan i’r Arglwydd trwy wasanaethu’r rhai rydyn ni’n eu harwain gyda chariad a gostyngeiddrwydd.” Paul Chappell

Pwysigrwydd atebolrwydd

Y wladwriaeth yw atebolrwydd o fod yn atebol neu'n atebol. Rydym yn atebol am bob cam a gymerwn a phob meddwl sydd gennym. Byddwn yn cael ein galw ar un diwrnod i dalu oherwydd ein bywyd. Byddwn yn ysgwyddo'r rhwymedigaethar gyfer pob gweithred, meddwl a gair llafar. doulas ydym ni, neu gaethweision i Grist.

Nid ydym yn berchen ar ddim – hyd yn oed ein hunain. Oherwydd hyn dim ond stiwardiaid ydyn ni o'r hyn y mae Duw wedi'i ymddiried i ni. Rydym yn stiwardiaid ein hamser, ein hegni, ein nwydau, ein meddyliau, ein cyrff, ein harian, ein heiddo ac ati. Mae llawer o bobl yn ymhyfrydu yn eu pechodau oherwydd nad ydynt yn credu y byddant yn atebol amdanynt.

1. Mathew 12:36-37 “Rwy'n dweud wrthych, ar ddydd y farn y bydd pobl yn rhoi cyfrif am bob gair diofal a lefarant, oherwydd trwy dy eiriau y'th gyfiawnheir, a thrwy dy eiriau y byddwch cael ei gondemnio.”

2. 1 Corinthiaid 4:2 “Yn awr mae'n ofynnol i'r rhai y rhoddwyd ymddiried iddynt fod yn ffyddlon.”

Gweld hefyd: Iesu Vs Duw: Pwy yw Crist? (12 Peth Mawr i'w Gwybod)

3. Luc 12:48 “Ond bydd y sawl nad yw'n gwybod ac yn gwneud pethau sy'n haeddu cosb yn cael ei guro ag ychydig ergydion. Oddiwrth bawb sydd wedi cael llawer, gofynir llawer ; ac oddi wrth yr hwn yr ymddiriedwyd iddo lawer, llawer mwy a ofynnir.”

4. Salm 10:13 “Pam mae'r drygionus yn dirmygu Duw? Pam y mae'n dweud wrtho'i hun, “Ni fydd yn fy ngalw i gyfrif?”

5. Eseciel 3:20 “Dyma eto, pan fydd y cyfiawn yn troi oddi wrth ei gyfiawnder ac yn gwneud drwg, a minnau'n gosod tramgwydd. bloc o'u blaen, byddant feirw. Gan na wnaethoch chi eu rhybuddio, byddant yn marw am eu pechod. Ni chofir y pethau cyfiawn a wnaeth y person hwnnw, a byddaf yn dalti sy'n atebol am eu gwaed nhw.”

6. Eseciel 33:6 “Ond os bydd y gwyliwr yn gweld y cleddyf yn dod ac yn peidio â chanu'r utgorn, a'r bobl heb eu rhybuddio, a chleddyf yn dod ac yn cymryd rhywun oddi ar. hwynt, efe a dynnir ymaith yn ei anwiredd; ond gofynnaf ei waed ef oddi ar law'r gwyliwr.”

7. Rhufeiniaid 2:12 “Canys pob un a bechodd heb y Gyfraith a ddifethir heb y Gyfraith, a phawb a bechodd dan y Gyfraith a fyddant. cael ei farnu gan y Gyfraith.”

Atebolrwydd i Dduw

Rydym yn atebol i Dduw oherwydd ei fod yn berffaith Sanctaidd ac oherwydd Ef yw creawdwr pob peth. Bydd pob un ohonom ryw ddydd yn sefyll gerbron Duw ac yn cael ein dal yn atebol. Cawn ein cymharu â chyfraith Duw i weld pa mor dda yr ydym wedi ei chadw.

Gan fod Duw yn berffaith sanctaidd ac yn berffaith gyfiawn, y mae hefyd yn Farnwr perffaith y byddwn yn sefyll o'i flaen. Os ydym wedi edifarhau am ein pechodau, ac wedi ymddiried yng Nghrist, yna bydd cyfiawnder Crist yn ein gorchuddio. Yna ar ddydd y farn, bydd Duw yn gweld cyfiawnder perffaith Crist.

8. Rhufeiniaid 14:12 “Felly, bydd pob un ohonom yn rhoi cyfrif ohonon ni ein hunain i Dduw.”

9. Hebreaid 4:13 “Nid oes dim yn yr holl greadigaeth yn guddiedig o olwg Duw. Mae popeth wedi'i ddadorchuddio a'i osod yn noeth o flaen llygaid yr hwn y mae'n rhaid inni roi cyfrif iddo.”

10. 2 Corinthiaid 5:10 “Oherwydd rhaid inni i gyd sefyll gerbron Crist i gael ein barnu. Byddwn ni i gyd yn derbynbeth bynnag rydyn ni'n ei haeddu am y da neu'r drwg rydyn ni wedi'i wneud yn y corff daearol hwn.”

11. Eseciel 18:20 “Y sawl sy'n pechu yw'r un sy'n marw. Ni chosbir y mab am bechodau ei dad, na'r tad am bechodau ei fab. Bydd y cyfiawn yn cael ei wobrwyo am ei ddaioni ei hun, a'r drygionus am ei ddrygioni.”

12. Datguddiad 20:12 “Gwelais y meirw, bach a mawr, yn sefyll o flaen gorseddfainc Duw. Ac agorwyd y llyfrau, gan gynnwys Llyfr y Bywyd. A barnwyd y meirw yn ôl yr hyn a wnaethant, fel y cofnodwyd yn y llyfrau.”

13. Rhufeiniaid 3:19 “Felly mae barn Duw yn gorwedd yn drwm iawn ar yr Iddewon, oherwydd nhw sy'n gyfrifol am gadw deddfau Duw yn lle gwneud yr holl bethau drwg hyn; nid oes gan yr un ohonynt unrhyw esgus; yn wir, saif yr holl fyd yn dawel ac yn euog o flaen yr Hollalluog Dduw.”

14. Mathew 25:19 “Ar ôl amser hir dychwelodd eu meistr o'i daith a'u galw i adrodd sut roedden nhw wedi defnyddio ei arian.

15. Luc 12:20 “Ond dywedodd Duw wrtho, ‘Ti ynfyd! Byddwch yn marw y noson hon. Yna pwy fydd yn cael popeth y buoch chi'n gweithio iddo?"

Atebolrwydd i eraill

Ar un llaw, rydym hefyd yn atebol i eraill. Rydym yn atebol i'n priod i aros yn ffyddlon. Rydym yn atebol i’n rhieni am eu trin yn barchus. Rydym yn atebol i'n cyflogwyr i wneud y swydd y cawsom ein cyflogi i'w gwneud.

Mae bod yn atebol i'ch gilydd yn ddyletswydd. Nid yw'r Ysgrythur yn dweud wrthym am beidio byth â barnu ein gilydd, ond pan fydd yn rhaid inni farnu i wneud hynny'n iawn. Seiliwyd ein barn ar yr hyn y mae Duw wedi’i ddweud yn ei Air, nid ar ein hemosiynau na’n hoffterau.

Nid yw barnu eich gilydd yn gywir yn gyfle i anwybyddu rhywun nad ydych yn ei hoffi, yn hytrach mae’n ddyletswydd ddifrifol i rybuddio rhywun yn gariadus o’u pechod a’u dwyn at Grist er mwyn iddynt edifarhau. Mae dal ein gilydd yn atebol yn fath o anogaeth. Mae atebolrwydd hefyd yn cadw i fyny ag eraill i weld sut y maent yn gwneud ar eu taith gerdded a'u bywyd o ddydd i ddydd. Gadewch inni wreiddio ein gilydd yn hapus ar hyd y daith sancteiddhad hon!

16. Iago 5:16 “Felly, cyffeswch eich pechodau i'ch gilydd, a gweddïwch dros eich gilydd er mwyn i chi gael eich iacháu. Gall gweddi effeithiol y cyfiawn gyflawni llawer.”

17. Effesiaid 4:32 “Byddwch garedig a thosturiol wrth eich gilydd, gan faddau i’ch gilydd, yn union fel y maddeuodd Duw i chi yng Nghrist.”

18. Diarhebion 27:17 “Mae haearn yn hogi haearn, felly mae un yn hogi un arall.”

19. Iago 3:1 “Ni ddylai llawer ohonoch ddod yn athrawon, fy mrodyr, oherwydd fe wyddoch y bernir ni sy'n dysgu. gyda mwy o llymder.”

20. Hebreaid 10:25 “Peidiwn ag esgeuluso ein cyfarfodydd eglwysig, fel y mae rhai pobl yn ei wneud, ond anogwn a rhybuddiwn ein gilydd, yn enwedig yn awr gan fod dydd ei ddyfodiad yn ôl eto.yn agosau.”

21. Luc 12:48 “Ond bydd y sawl nad oedd yn gwybod, ac a wnaeth yr hyn sy'n haeddu curiad, yn derbyn curiad ysgafn. Pob un y rhoddwyd llawer iddo, bydd gofyn llawer ganddo, ac oddi wrth yr hwn yr ymddiriedasant lawer iddo, hwy a fynnwch y mwyaf.”

22. Iago 4:17 “Felly pwy bynnag sy'n gwybod y peth iawn i'w wneud ac sy'n methu â'i wneud, iddo ef y mae'n bechod.”

23. 1 Timotheus 6:3-7 “Os bydd unrhyw un yn dysgu athrawiaeth wahanol ac nad yw'n cytuno â geiriau cadarn ein Harglwydd Iesu Grist a'r ddysgeidiaeth sy'n cyd-fynd â duwioldeb, y mae wedi ymchwyddo i feddwl a meddwl. yn deall dim. Y mae ganddo chwant afiach am ddadlau a chweryla am eiriau, y rhai a gynhyrchant genfigen, anghytundeb, athrod, drwg-dybiau, a chynnwrf parhaus ymhlith pobl sy'n amddifad o feddwl ac yn amddifad o'r gwirionedd, gan ddychmygu fod duwioldeb yn foddion elw. Yn awr y mae budd mawr mewn duwioldeb gyda bodlonrwydd, oherwydd ni ddygasom ni ddim i'r byd, ac ni allwn ddwyn dim allan o'r byd.”

Yn atebol am ein geiriau

Bydd hyd yn oed yr union eiriau allan o'n genau yn cael eu barnu rhyw ddydd. Bob tro rydyn ni’n dweud gair gwallgof neu hyd yn oed yn defnyddio tôn ddig yn ein geiriau pan rydyn ni’n teimlo dan straen – byddwn ni’n sefyll gerbron Duw ac yn cael ein barnu drostynt.

24. Mathew 12:36 “Ac yr wyf yn dweud hyn wrthych, rhaid i chwi roi cyfrif ar ddydd y farn am bob gair segur a lefarwch.”

25. Jeremeia17:10 Myfi yr Arglwydd sydd yn chwilio'r galon ac yn profi'r meddwl, i roddi i bob un yn ôl ei ffyrdd, yn ôl ffrwyth ei weithredoedd.”

26. Mathew 5:22 “Ond rwy'n dweud wrthych, y bydd pwy bynnag sy'n ddig wrth ei frawd heb achos, mewn perygl o gael y farn. A phwy bynnag a ddywed wrth ei frawd, ‘Raca!’ bydd mewn perygl o gael y cyngor. Ond bydd pwy bynnag sy'n dweud, ‘Ti ynfyd!’ mewn perygl o dân uffern.”

27. Iago 3:6 “Y tafod hefyd sydd dân, yn fyd drygionus ymhlith rhannau'r corff. Mae’n llygru’r holl berson, yn rhoi cwrs ei einioes ar dân, ac yn cael ei roi ei hun ar dân gan uffern.”

28. Luc 12:47-48 “A’r gwas hwnnw a wyddai ewyllys ei feistr ond a wnaeth. peidio â chael yn barod neu weithredu yn ôl ei ewyllys, yn cael curiad difrifol. Ond bydd y sawl nad oedd yn gwybod, ac a wnaeth yr hyn sy'n haeddu curiad, yn derbyn curiad ysgafn. Pob un y rhoddwyd llawer iddo, bydd gofyn llawer ganddo, ac oddi wrth yr hwn yr ymddiriedasant lawer iddo, hwy a fynnwch y mwyaf.”

Gwreiddiau mewn cariad at ein gilydd

Dywedodd Burk Parsons, “Yn bennaf oll, braich o amgylch yr ysgwydd yw atebolrwydd Beiblaidd, nid bys yn pwyntio yn yr wyneb.” Mae bod yn atebol i'ch gilydd yn alwad uchel, yn ogystal ag yn gyfrifoldeb difrifol iawn.

Mae'n llawer rhy hawdd condemnio rhywun yn llym ac allan o falchder. Lle mewn gwirionedd, yr hyn y dylem ei wneud yw wylo gyda rhywun dros eupechu yn erbyn Duw sy'n eu caru a'u helpu i gario eu baich at droed y groes. Dal ein gilydd yn atebol yw disgyblaeth. Mae'n annog ac yn annog ein gilydd i adnabod Crist yn fwy.

29. Effesiaid 3:17-19 “er mwyn i Grist drigo yn eich calonnau trwy ffydd. Ac yr wyf yn gweddïo ar i chwi, wedi eich gwreiddio a’ch sefydlu mewn cariad, fod â’r gallu, ynghyd â holl bobl sanctaidd yr Arglwydd, i amgyffred pa mor eang a hir, ac uchel a dwfn yw cariad Crist, ac i adnabod y cariad hwn sy’n rhagori ar wybodaeth – fel y'ch digonir i fesur holl gyflawnder Duw.

30. 1 Ioan 4:16 “Ac rydyn ni wedi dod i wybod a chredu’r cariad sydd gan Dduw tuag atom ni. Cariad yw Duw; pwy bynnag sy'n aros mewn cariad, sydd yn aros yn Nuw, a Duw ynddo ef.”

31. 1 Ioan 4:21 “A’r gorchymyn hwn sydd gennym ganddo ef: pwy bynnag sy’n caru Duw, rhaid iddo hefyd garu ei frawd.”

32. Ioan 13:34 “Gorchymyn newydd dw i’n ei roi i chi: Carwch eich gilydd. Fel yr wyf wedi eich caru chwi, felly y mae yn rhaid i chwi garu eich gilydd.”

33. Rhufeiniaid 12:10 “Byddwch yn ymroddedig i'ch gilydd mewn cariad brawdol. Os byddwch yn anrhydeddu eich gilydd.”

34. 1 Ioan 3:18 “Chlant annwyl, peidiwch â gadael i ni ddweud ein bod yn caru ein gilydd; gadewch inni ddangos y gwirionedd trwy ein gweithredoedd.”

35. 1 Ioan 4:12-13 “ Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, ond os ydym yn caru ein gilydd, mae Duw yn byw mewn undeb â ni, a’i gariad ef yn cael ei wneud yn berffaith ynom ni. Yr ydym yn sicr ein bod yn byw mewn undeb â Duw ac yntau
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.