7 Pechod Y Galon y Mae Cristnogion yn Eu Diystyru'n Feunyddiol

7 Pechod Y Galon y Mae Cristnogion yn Eu Diystyru'n Feunyddiol
Melvin Allen

Mae problem enfawr yn digwydd mewn Cristnogaeth. Mae yna lawer o bobl sy'n honni eu bod yn Gristnogion, ond eto maen nhw'n berffeithwyr dibechod. Dyna heresi! Clywais ddyn yr wythnos hon yn dweud, “Nid wyf yn pechu nawr ac rwy’n bwriadu peidio â phechu yn y dyfodol.”

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am bechodau’r galon?

1 Ioan 1:8, “Os ydyn ni’n honni ein bod ni’n ddibechod, rydyn ni’n ein twyllo ein hunain a'r gwirionedd nid yw ynom ni." Os ydych chi'n honni eich bod chi'n byw bywyd perffaith rydych chi mewn perygl o dân uffern!

Clywais wraig yn dweud, “pam na allwch chi fyw mewn perffeithrwydd fel fi?” Doedd hi ddim yn deall pa mor haerllug a pha mor falch oedd hi.

Dyfyniadau pechodau'r galon

“Had pob pechod sy'n hysbys i ddyn sydd yn fy nghalon.” ― Robert Murray McCheyne

“Mae pechod yn distrywio'r galon yr un modd y mae gwenwyn yn dinistrio'r corff.”

“Pechod yw'r hyn yr ydych yn ei wneud pan na fydd eich calon yn fodlon ar Dduw. Nid oes neb yn pechu allan o ddyled. Rydyn ni'n pechu oherwydd ei fod yn dal rhywfaint o addewid o hapusrwydd. Mae’r addewid hwnnw’n ein caethiwo nes inni gredu bod Duw yn fwy i’w ddymuno na bywyd ei hun (Salm 63:3). Sy’n golygu bod pŵer addewid pechod yn cael ei dorri gan allu Duw.” John Piper

Mae'n wir! Nid yw credinwyr bellach yn byw mewn pechod.

Gwaredir Cristnogion trwy waed Crist yn unig ac ie fe'n gwnaed ni o'r newydd. Mae gennym ni berthynas newydd â phechod. Mae gennym awydd newydd am Grist a'i Air. Mae yna bobl sy'nnid oedd ond drwg yn barhaus.

Rhufeiniaid 7:17-20 Felly yn awr nid myfi sy'n ei wneud mwyach, ond pechod sy'n trigo ynof fi. Canys mi a wn nad oes dim da yn trigo ynof fi, hynny yw, yn fy nghnawd. Oherwydd y mae gennyf awydd i wneud yr hyn sy'n iawn, ond nid y gallu i'w gyflawni. Oherwydd nid wyf yn gwneud y daioni yr wyf am ei wneud, ond y drwg nid wyf am ei wneud yw'r hyn yr wyf yn ei wneud. Yn awr, os gwnaf yr hyn nid wyf yn ei ddymuno, nid myfi mwyach sy'n ei wneud, ond pechod sy'n trigo ynof.

Gwnewch bob ymdrech i reoli'r galon!

Gwarchodwch eich calon! Tynnwch unrhyw beth o'ch bywyd sy'n sbarduno pechod fel cerddoriaeth ddrwg, teledu, ffrindiau, ac ati Readjust eich bywyd meddwl. Meddyliwch am Grist! Byddwch yn ddillad Crist! Cadw Gair Duw yn eich calon fel nad ydych yn pechu. Peidiwch â rhoi eich hun mewn sefyllfa i gael eich temtio. Archwiliwch eich hun bob dydd! Archwiliwch eich calon ym mhob gweithred. Yn olaf, cyffeswch eich pechodau bob dydd.

Diarhebion 4:23 Yn anad dim, gofalwch eich calon, oherwydd y mae popeth a wnewch yn tarddu ohoni.

Rhufeiniaid 12:2 Peidiwch â chydymffurfio â phatrwm y byd hwn, ond cewch eich trawsnewid trwy adnewyddiad eich meddwl. Yna byddwch chi'n gallu profi a chymeradwyo beth yw ewyllys Duw - ei ewyllys da, dymunol a pherffaith.

Salm 119:9-11 Sut gall dyn ifanc gadw ei ffordd yn lân? Trwy ei gadw yn ol Dy air. Â'm holl galon y ceisiais di; Paid â gadael imi grwydro oddi wrth dy orchmynion. Dy air a drysorais yn fy nghalon, Fel y gallwyfpaid pechu yn dy erbyn.

Salm 26:2 Archwilia fi, O ARGLWYDD, a phrofa fi; Profwch fy meddwl a'm calon.

1 Ioan 1:9 Os cyffeswn ein pechodau, y mae Efe yn ffyddlon ac yn gyfiawn i faddau i ni ein pechodau ac i'n glanhau oddi wrth bob anghyfiawnder.

yn honni eu bod yn Gristnogion, ond maen nhw'n byw mewn gwrthryfel ac mae 1 Ioan 3:8-10 a Mathew 7:21-23 yn dweud wrthym nad ydyn nhw'n Gristnogion.

Fodd bynnag, rhaid inni ddeall bod yr adnodau hyn yn sôn am fyw mewn pechod, ymarfer pechod, pechodau bwriadol, pechodau arferol, ac ati. Mae gras mor bwerus fel na fyddwn ni’n dymuno godineb, cyflawni godineb, llofruddio, defnyddio cyffuriau, byw fel y byd, ac ati. Dim ond pobl anadfywiol sy’n defnyddio gras Duw fel ffordd i ymroi i bechod. Mae credinwyr yn adfywio!

Anghofiwn bechodau'r galon!

Yr ydym oll yn ymryson â meddyliau, chwantau ac arferion pechadurus. Rydyn ni bob amser yn meddwl am y pechodau allanol neu'r hyn rydyn ni'n ei alw'n bechodau mawr, ond beth am bechodau'r galon. Y pechodau nad oes neb, ond Duw a thithau yn gwybod amdanynt. Rwy'n credu fy mod yn pechu bob dydd. Efallai nad wyf yn byw fel y byd, ond beth am fy mhechodau mewnol.

Gweld hefyd: 20 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am Ddim O'r Byd Hwn

Rwy'n deffro ac nid wyf yn rhoi'r gogoniant y mae'n ei haeddu i Dduw. Pechod! Mae gennyf falchder a haerllugrwydd. Pechod! Gallaf fod mor hunanganoledig. Pechod! Gallaf wneud pethau heb gariad weithiau. Pechod! Y mae chwant a thrachwant yn ceisio ymladd â mi. Pechod! Duw trugarha wrthyf. Cyn cinio, rydyn ni'n pechu 100 o weithiau! Rwy'n synnu pan fyddaf yn clywed pobl yn dweud, “Nid oes gennyf bechod yn fy mywyd. Dw i ddim yn cofio’r tro diwethaf pan wnes i bechu.” Celwydd, celwydd, celwydd o Uffern! Duw helpa ni.

Gweld hefyd: 60 Adnod Epig o’r Beibl Ynghylch Credu Yn Nuw (Heb Weld)

Ydych chi'n caru Duw â'ch holl galon?

Mae Duw yn haeddu ein sylw llawn.Nid oes unrhyw un ar y blaned sydd erioed wedi caru'r Arglwydd â'u holl galon, enaid, meddwl, a chryfder ac eithrio Iesu. Dylem gael ein taflu i Uffern am hyn yn unig.

Rydyn ni’n siarad cymaint am gariad Duw nes ein bod ni’n anghofio am Ei sancteiddrwydd! Anghofiwn ei fod Ef yn haeddu yr holl ogoniant a'r holl glod! Bob dydd pan fyddwch chi'n deffro a dydych chi ddim yn caru Duw gyda phopeth sydd ynoch chi sy'n bechod.

A yw eich calon yn oer dros yr Arglwydd? Edifarhewch. Mewn addoliad a yw eich calon yn cyd-fynd â'ch geiriau? Ydych chi wedi colli'r cariad oedd gennych chi unwaith? Os felly gwiriwch yr erthygl hon i (adnewyddu eich cariad at Dduw.)

Luc 10:27 Atebodd yntau, “Câr yr Arglwydd dy Dduw â'th holl galon ac â'th holl enaid ac â'th holl nerth ac â eich holl feddwl; a, Câr dy gymydog fel ti dy hun.”

Yr ydym oll yn ymryson â balchder, ond efallai na fydd rhai yn gwybod hynny.

Pam yr ydych yn gwneud y pethau yr ydych yn eu gwneud? Pam rydych chi'n dweud y pethau rydych chi'n eu gwneud? Pam rydyn ni'n rhoi manylion ychwanegol i bobl am ein bywyd neu ein swydd? Pam rydyn ni'n gwisgo fel rydyn ni'n ei wneud? Pam rydyn ni'n sefyll y ffordd rydyn ni'n ei wneud?

Mae llawer o'r pethau lleiaf rydyn ni'n eu gwneud yn y bywyd hwn yn cael eu gwneud o falchder. Mae Duw yn gweld y meddyliau balchder a thrahaus hynny rydych chi'n meddwl amdanyn nhw yn eich meddwl. Mae'n gweld eich agwedd hunangyfiawn. Mae'n gweld y meddyliau trahaus hynny sydd gennych chi tuag at eraill.

Pan fyddwch chi'n gweddïo mewn grwpiau, a ydych chi'n ceisio gweddïo'n uwch nag eraill i'ch gweldysbrydol? A ydych yn dadlau â chalon drahaus? Rwy'n credu po gallach ydych chi mewn ardal neu po fwyaf bendithiol a dawnus ydych chi mewn ardal benodol, y mwyaf balchder y byddwch chi. Gallwn ddangos gostyngeiddrwydd ar y tu allan, ond dal i fod yn falch o'r tu mewn. Rydyn ni bob amser eisiau bod y gorau, rydyn ni i gyd eisiau bod y dyn, rydyn ni i gyd eisiau'r sefyllfa orau, rydyn ni i gyd eisiau cael ein cydnabod, ac ati

Ydych chi'n addysgu i ddangos eich doethineb? Ydych chi'n gwisgo'n anweddus i ddangos eich corff? A ydych yn ceisio creu argraff ar bobl â'ch cyfoeth? Ydych chi'n mynd i'r eglwys i ddangos eich ffrog newydd? Ydych chi'n mynd allan o'ch ffordd i gael eich sylwi? Mae'n rhaid i ni gydnabod pob gweithred falch yn ein bywydau oherwydd mae yna lawer.

Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn cydnabod ac yn gofyn am help am fwy a mwy o weithredoedd o falchder yn fy mywyd. Yr oedd Heseceia yn dduwiol iawn, ond rhoddodd i'r Babiloniaid daith o amgylch ei holl drysorau allan o falchder. Efallai bod y pethau bach rydyn ni'n eu gwneud yn ymddangos yn ddiniwed i ni'n hunain ac i eraill, ond mae Duw yn gwybod y cymhellion ac mae'n rhaid i ni edifarhau.

2 Cronicl 32:25-26 Ond yr oedd calon Heseceia yn falch, ac nid ymatebodd i'r caredigrwydd a ddangoswyd iddo; am hynny yr oedd digofaint yr ARGLWYDD arno ef ac ar Jwda a Jerwsalem. Yna Heseceia a edifarhaodd am falchder ei galon, fel pobl Jerwsalem; am hynny ni ddaeth digofaint yr ARGLWYDD arnynt yn nyddiau Heseceia. - (Am beth mae'r Beibl yn dweudbalchder?)

Diarhebion 21:2 Pob ffordd dyn sydd uniawn yn ei olwg ei hun, ond yr ARGLWYDD sydd yn pwyso y galon.

Jeremeia 9:23-24 Dyma mae'r ARGLWYDD yn ei ddweud: “Peidiwch ag ymffrostio'r doeth yn eu doethineb, nac yn ymffrostio'n gadarn yn eu cryfder nac yn ymffrost cyfoethog eu cyfoeth, ond ymffrostied y sawl sy'n ymffrostio. am hyn: bod ganddynt ddeall i'm hadnabod, mai myfi yw'r ARGLWYDD, sy'n gwneud caredigrwydd, cyfiawnder a chyfiawnder ar y ddaear, oherwydd yn y rhain yr wyf yn ymhyfrydu,” medd yr ARGLWYDD.

Ydych chi'n trachwantus yn eich calon?

Yn Ioan 12 sylwch fod Jwdas fel pe bai'n malio am y tlawd. Meddai, “pam na werthwyd y persawr hwn a'r arian a roddwyd i'r tlodion?” Roedd Duw yn gwybod ei galon. Ni ddywedodd hynny oherwydd ei fod yn gofalu am y tlawd. Dywedodd am fod ei gybydd-dod wedi ei droi yn lleidr.

A ydych bob amser yn chwennych y pethau diweddaraf? Ydych chi'n llun ac yn breuddwydio am gael mwy o hyn a mwy? Ydych chi'n cuddio'n gyfrinachol beth sydd gan eich ffrindiau? A ydych yn chwennych eu car, eu tŷ, eu perthynas, eu doniau, eu statws, etc. Dyna bechod gerbron yr Arglwydd. Anaml y byddwn yn siarad am genfigen, ond yr ydym i gyd wedi cenfigenu o'r blaen. Mae'n rhaid i ni ryfela â thrachwantrwydd!

Ioan 12:5-6 “Pam na werthwyd y persawr hwn a’r arian a roddwyd i’r tlodion? Roedd yn werth blwyddyn o gyflog.” Ni ddywedodd hyn am ei fod yn gofalu am y tlawd ond am ei fod yn lleidr; fel ceidwad y bag arian, roedd yn arfer helpu ei hun iyr hyn a roddwyd ynddo.

Luc 16:14 Yr oedd y Phariseaid, y rhai oedd yn caru arian, yn gwrando ar y pethau hyn oll ac yn ei watwar.

Exodus 20:17 “Na chwennych dŷ dy gymydog; na chwennych wraig dy gymydog, na'i was, na'i was, na'i ych, na'i asyn, na dim a'r sydd eiddo dy gymydog.”

A wyt ti yn ceisio dy ogoneddu dy hun?

Y mae Duw yn dywedyd am wneuthur pob peth er ei ogoniant. Popeth! A ydych yn anadl am ogoniant Duw? Rydyn ni bob amser yn brwydro â'n cymhellion yn ein calon. Pam ydych chi'n rhoi? A ydych yn rhoddi er gogoniant Duw, a ydych yn rhoddi i anrhydeddu yr Arglwydd â'ch cyfoeth, a ydych yn rhoddi o'ch cariad at eraill? Ydych chi'n rhoi i wneud i chi'ch hun deimlo'n well, i roi patsh personol ar eich cefn, i roi hwb i'ch ego, i chi allu ymffrostio, ac ati.

Mae hyd yn oed ein gweithredoedd mwyaf wedi'u llygru gan bechod. Gall hyd yn oed y person mwyaf duwiol wneud pethau i Dduw, ond oherwydd ein calonnau pechadurus efallai mai 10% ohono yw gogoneddu ein hunain yn ein calonnau. Ydych chi'n ei chael hi'n anodd gogoneddu Duw yn llawn ym mhob rhan o'ch bywyd? A oes brwydr ynoch chi? Os oes peidiwch â phoeni, nid ydych chi ar eich pen eich hun.

1 Corinthiaid 10:31 Felly, os ydych chi'n bwyta neu'n yfed, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.

A wyt ti yn hunanol ar brydiau?

Yr ail orchymyn pennaf yw caru dy gymydog fel ti dy hun. Pan fyddwch chi'n rhoi neu'n cynnig pethau ipobl ydych chi'n ei wneud er mwyn bod yn neis gan obeithio eu bod yn dweud na? Mae Duw yn gweld yr hunan-ganolog yw ein calon. Mae'n gweld trwy ein geiriau. Mae'n gwybod pan nad yw ein geiriau yn cyd-fynd â'n calon. Mae'n gwybod pan fyddwn yn gwneud esgusodion i beidio â gwneud mwy i bobl. Yn lle bod yn dyst i rywun rydyn ni ar frys i wneud rhywbeth sydd o fudd i ni.

Sut gallwn ni esgeuluso iachawdwriaeth mor fawr? Gallwn fod mor hunanol ar brydiau, ond nid yw crediniwr yn gadael i hunanoldeb reoli eu bywyd. Ydych chi'n gwerthfawrogi eraill yn fwy na chi'ch hun? Ydych chi'n berson sydd bob amser yn meddwl am y gost? Gofynnwch i'r Ysbryd Glân eich helpu chi i archwilio'r pechod hwn ac i'ch helpu chi gyda'r pechod hwn.

Diarhebion 23:7 oherwydd ef yw'r math o berson sydd bob amser yn meddwl am y gost. “Bwytewch ac yf,” mae'n dweud wrthych, ond nid yw ei galon gyda chwi.

Dicter yn y galon!

Mae Duw yn gweld y dicter anghyfiawn yn ein calon. Mae'n gweld y meddyliau drwg sydd gennym yn erbyn ein ffrindiau agosaf ac aelodau o'n teulu.

Genesis 4:4-5 Daeth Abel hefyd ag offrwm, sef dognau braster oddi wrth rai o hynafiaid ei braidd. Edrychodd yr ARGLWYDD yn ffafr ar Abel a'i offrwm, ond nid oedd yn edrych yn ffafriol ar Cain a'i offrwm. Felly yr oedd Cain yn ddig iawn, a'i wyneb yn ddigalon.

Luc 15:27-28 Y mae dy frawd wedi dod, atebodd, ac y mae dy dad wedi lladd y llo wedi ei besgi oherwydd ei fod yn ei ôl yn ddiogel. Daeth y brawd hynafyn flin ac yn gwrthod mynd i mewn. Felly ei dad a aeth allan ac a ymbiliodd ag ef.

Chwant yn y galon!

Credaf fod pawb yn ymlafnio â chwant i ryw raddau. Chwant yw lle mae Satan yn ceisio ymosod arnom ni fwyaf. Mae'n rhaid i ni ddisgyblu ein hunain gyda'r hyn rydyn ni'n ei wylio, ble rydyn ni'n mynd, beth rydyn ni'n gwrando arno, ac ati. Pan nad yw'r pechod hwn yn cael ei reoli yn y galon mae'n arwain at wylio pornograffi, godineb, mastyrbio, trais rhywiol, godineb, ac ati. 0> Mae hyn yn ddifrifol a rhaid inni gymryd pob cam posibl pan fyddwn yn cael trafferth gyda hyn. Ymladd â'r meddyliau hynny sy'n ceisio cymryd drosodd eich meddwl. Peidiwch ag aros arnyn nhw. Llefain am nerth o'r Ysbryd Glân. Ymprydia, gweddïwch, a rhed rhag temtasiwn!

Mathew 5:28 Ond rwy'n dweud wrthych fod unrhyw un sy'n edrych ar wraig yn chwantus eisoes wedi godinebu â hi yn ei galon.

Y gwahaniaeth rhwng Cristion ac anghristnogol sy'n brwydro yn erbyn pechodau'r galon!

Pan ddaw at bechodau'r galon mae gwahaniaeth rhwng a dyn adfywio a dyn anadfyw. Mae pobl sydd heb eu hadfywio yn farw yn eu pechodau. Nid ydynt yn ceisio cymorth. Nid ydynt eisiau help. Nid ydynt yn meddwl bod angen help arnynt. Nid ydynt yn cael eu heffeithio ganddo. Mae eu balchder yn eu rhwystro rhag gweled eu hymrafaelion â gwahanol bechodau y galon. Mae eu calonnau yn galed oherwydd balchder. Mae pobl adfywio yn cyffesu eu pechodau.

Mae'r galon atgynyrchiedig yn cael ei beichio gan y pechodauymroddant yn eu calon. Mae gan y person adfywiad fwy o ymdeimlad o'u pechadurusrwydd wrth dyfu yng Nghrist a byddan nhw'n gweld eu dirfawr angen am Waredwr. Mae'r personau adfywiol yn gofyn am help gyda'u brwydrau â phechodau'r galon. Nid oes ots gan y galon nad yw'n adfywio, ond mae'r galon adfywiedig yn dymuno bod yn fwy.

Y galon yw gwraidd pob drwg!

Yr ateb i'r brwydrau hynny yn y galon yw ymddiried yn haeddiant perffaith Crist. Dywedodd Paul, “Pwy a'm gwared i o'r corff hwn o farwolaeth?” Yna mae’n dweud, “diolch i Dduw trwy Iesu Grist ein Harglwydd!” Mae'r galon yn wael iawn! Pe bai fy iachawdwriaeth yn seiliedig ar fy mherfformiad, ni fyddai gennyf obaith. Rwy'n pechu yn fy nghalon beunydd! Ble byddwn i heb ras Duw? Fy unig obaith yw Iesu Grist fy Arglwydd!

Diarhebion 20:9 Pwy a all ddweud, “Cadw fy nghalon yn lân; Yr wyf yn lân a heb bechod?"

Marc 7:21-23 Oherwydd o'r tu mewn, o galon rhywun, y daw meddyliau drwg – anfoesoldeb rhywiol, lladrad, llofruddiaeth, godineb, trachwant, malais, twyll, anlladrwydd, cenfigen, athrod, haerllugrwydd a ffolineb. Mae'r holl ddrygau hyn yn dod o'r tu mewn ac yn halogi person.

Jeremeia 17:9 Y mae'r galon yn dwyllodrus uwchlaw pob peth, a thu hwnt i iachâd. Pwy all ei ddeall?

Genesis 6:5 Gwelodd yr Arglwydd fod drygioni dyn yn fawr ar y ddaear, a bod holl fwriad meddyliau ei galon.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.