Beth Sydd Gwrthwyneb Pechod Yn Y Beibl? (5 Gwirionedd Mawr)

Beth Sydd Gwrthwyneb Pechod Yn Y Beibl? (5 Gwirionedd Mawr)
Melvin Allen

Mae llawer o bobl yn meddwl beth yw'r gwrthwyneb i bechod? Cyn i ni allu ateb y cwestiwn hwn gadewch i ni ddarganfod yn union beth yw pechod.

Mae pechod yn groes i gyfraith Duw. Y mae pechod i golli'r nod.

1 Ioan 3:4 Y mae pob un sy'n pechu yn torri'r gyfraith; mewn gwirionedd, anghyfraith yw pechod.

Rhufeiniaid 4:15 oherwydd bod y gyfraith yn peri digofaint. A lle nad oes cyfraith nid oes camwedd.

1 Ioan 5:17 Pechod yw pob anghyfiawnder: a phechod nid yw hyd angau.

Hebreaid 8:10 Dyma'r cyfamod a sicrhaf â phobl Israel ar ôl yr amser hwnnw, medd yr Arglwydd. Byddaf yn rhoi fy nghyfreithiau yn eu meddyliau ac yn eu hysgrifennu ar eu calonnau. Byddaf yn Dduw iddynt, a hwythau'n bobl i mi.

Mae Duw yn mynnu perffeithrwydd. Peth na allwn ni byth ei ennill ar ein pennau ein hunain.

Mathew 5:48 Byddwch chwithau felly yn berffaith, fel y mae eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd yn berffaith.

Deuteronomium 18:13 Rhaid i chi fod yn ddi-fai gerbron yr ARGLWYDD eich Duw.

Byddai cyfiawnder a rhinwedd yn wrthenwau da i bechod.

Philipiaid 1:11 Wedi eu llenwi â ffrwyth y cyfiawnder sydd yn dyfod trwy Iesu Grist, er gogoniant a mawl i Dduw.

Rhufeiniaid 4:5 Ac i'r hwn nid yw yn gweithio, ond yn credu yn yr hwn sydd yn cyfiawnhau yr annuwiol, y mae ei ffydd yn cael ei chyfrif yn gyfiawnder,

2 Timotheus 2:22 Rhedeg oddi wrth unrhyw beth sy'n ysgogi. chwantau ieuenctid. Yn hytrach, dilyn bywoliaeth gyfiawn, ffyddlondeb,cariad, a thangnefedd. Mwynhewch gwmnïaeth y rhai sy'n galw ar yr Arglwydd â chalonnau pur.

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Anrhegion

Datrysodd Iesu broblem pechod

Gwirfoddolodd Iesu Grist, sy’n Dduw yn y cnawd, a dweud, “Fe’i gwnaf. Byddaf yn marw drostynt.” Roedd yn byw bywyd cyfiawn perffaith na allem ei fyw a bu farw yn fwriadol drosom. Ef a gludodd ein pechodau ar y groes. Aberth fel dim arall. Bu farw, fe’i claddwyd, ac fe’i atgyfodwyd dros ein pechodau.

2 Corinthiaid 5:20-21 Felly, llysgenhadon Crist ydym ni, fel petai Duw yn gwneud ei apêl trwom ni. Rydym yn erfyn arnoch ar ran Crist: Cymodwch â Duw. Gwnaeth Duw yr hwn nid oedd ganddo bechod i fod yn bechod drosom ni, er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef.

Gweld hefyd: 50 Prif Adnod y Beibl Am Adfywiad Ac Adfer (Eglwys)

Rhufeiniaid 3:21-24 Ond yn awr y mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu ar wahân i'r Gyfraith, er bod y Gyfraith a'r proffwydi yn tystio iddo gyfiawnder Duw trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu. Canys nid oes gwahaniaeth: canys pawb a bechasant, ac a syrthiodd yn brin o ogoniant Duw, ac a gyfiawnhawyd trwy ei ras ef yn rhodd, trwy’r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu,

Ioan 15:13 Mwy o gariad nid oes ganddo neb na hyn : i osod einioes dros ei gyfeillion.

Mae Catholigiaeth a gau grefyddau eraill yn dysgu gweithredoedd, ond mae Cristnogaeth yn dweud nad ydych chi'n ddigon da i weithio er eich iachawdwriaeth. Talodd Iesu y pris. Ef yw ein hunig hawl i'r Nefoedd.

Mae Duw yn galwpawb i edifarhau a chredu efengyl Crist.

Nid ydym yn ufuddhau i Grist oherwydd ei fod yn ein hachub. Rydyn ni'n ufuddhau iddo am iddo ein hachub ni. Nid ydym yn dymuno pechu yn fwriadol ac yn bwrpasol fel yr oeddem yn arfer gwneud oherwydd bod gennym chwantau newydd am Grist.

Marc 1:15 “Mae’r amser a addawyd gan Dduw wedi dod o’r diwedd!” cyhoeddodd. “Mae Teyrnas Dduw yn agos! Edifarhewch am eich pechodau a chredwch y Newyddion Da!”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.