Pa mor Dal Oedd Iesu Grist? (Uchder a Phwysau Iesu) 2023

Pa mor Dal Oedd Iesu Grist? (Uchder a Phwysau Iesu) 2023
Melvin Allen

Ydych chi erioed wedi meddwl sut olwg oedd ar Iesu mewn gwirionedd? Pa mor dal oedd Ef? A oedd Ef wedi setio'n denau neu'n drwm? Beth wisgodd Ef? A oedd Ef wir yn edrych y ffordd y mae cymaint o ffilmiau a phaentiadau yn ei bortreadu, gyda gwallt a barf hir, syth, brown golau, llygaid glas, a chroen teg?

Mae wedi cael ei ddweud mai Iesu oedd y person mwyaf adnabyddus mewn hanes, ond hefyd y person lleiaf adnabyddus. Mae'r rhan fwyaf o adroddiadau Beiblaidd yn canolbwyntio ar yr hyn a wnaeth ac a ddywedodd Iesu, nid sut olwg oedd arno. Disgrifiodd yr Hen Destament olwg rhai pobl, fel y Brenin Saul yn dalach na neb o’i gwmpas neu Dafydd yn gochlyd â llygaid hardd. Ond nid oes gan y Testament Newydd lawer i'w ddweud am olwg corfforol neb.

Gadewch i ni edrych beth mae'r Beibl yn ei ddweud am ymddangosiad Iesu a beth sydd gan eneteg, celf hynafol, haneswyr, ac anthropolegwyr i'w ddweud!

A oedd Iesu’n dal neu’n fyr?

Ni wyddom yn sicr, ond mae’n debyg nad oedd yn dal, fel y mae Eseia 53:2 yn awgrymu nad oedd. unrhyw beth arbennig am ei ymddangosiad. Mae'n debyg ei fod yn agos i uchder cyfartaledd dynion Iddewig ei ddydd. Uchder cyfartalog dynion Iddewig yn Israel heddiw yw 5’10”; fodd bynnag, mae gan y rhan fwyaf o Iddewon Israel heddiw dras Ewropeaidd gymysg. Mae taldra cyfartalog dynion sy’n byw yn y gwledydd sy’n ffinio ag Israel heddiw – Gwlad yr Iorddonen, Syria, a Libanus – tua 5’8” i 5’9”.

Ond yn y cyfnod Beiblaidd, mae archeolegwyr wedi darganfod bod y canol ar gyfartaledd -Mae yn ! Ef yw'r unig un sy'n eich adnabod yn agos - sy'n adnabod eich enaid, eich meddyliau, a phopeth rydych chi wedi'i wneud. Ef yw'r unig un sy'n eich caru mewn ffordd mor syfrdanol fel na allwn byth ei ddeall yn llawn. Ef yw'r unig un a all faddau eich pechodau a'ch trawsnewid yn greadigaeth newydd.

“Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall; canys nid oes yr un enw arall dan y nef sydd wedi ei roddi ymhlith dynolryw, y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig trwyddo.” (Actau 4:12)

Ef yw’r unig un a all eich rhyddhau rhag marwolaeth a’ch croesawu i’r nefoedd. Ef yw'r unig un a all roi pwrpas ac ystyr i'ch bywyd. Ef yw'r unig un sy'n gallu cerdded gyda chi trwy bopeth mae bywyd yn mynd â chi ac yn tawelu'r moroedd cythryblus. Ef yw'r unig un sy'n gallu dod â'r heddwch sydd dros ddeall i chi.

Casgliad

Efallai nad ydych chi'n adnabod Iesu, ond mae'n eich adnabod chi tu mewn a thu allan. Ef a'ch creodd, bu farw drosoch, ac mae'n hiraethu am berthynas â chi. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Os cyffesu â'th enau Iesu yn Arglwydd a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi Ef oddi wrth y meirw, fe'th achubir. (Rhufeiniaid 10:9)

Os ydych eisoes yn adnabod Iesu, ymhyfrydwch yn eich perthynas. Ymdrechwch i wybod uchder Ei gariad tuag atoch. Rhannwch Ei gariad ag eraill a rhannwch sut y gallant ddod i'w adnabod Ef hefyd.

Gweld hefyd: Ydy Gwneud Allan yn Bechod? (Y Gwir Mochyn Cristnogol Epig 2023)

//aleteia.org/2019/05/12/three-of-the-oldest-images-of-jesus-portrays- ef-fel-y-bugail-da/

//kamis-imagesofjesus.weebly.com/jesus-in-catacomb-art.html

Roedd gwryw y dwyrain rhwng 5’ a 5’2”. Mae’n debyg mai dyna oedd taldra Iesu. Roedd yn fwy na thebyg yn gyfartaledd ar gyfer Ei ddydd ond byddai wedi cael ei ystyried yn fyr yn ôl safonau heddiw.

Faint roedd Iesu yn ei bwyso?

Mae un peth yn sicr, roedd Iesu ddim yn dew! Yr oedd yn ddyn hynod weithgar, yn cerdded yn gyson o bentref i bentref, o dref i dref. Mae’n agos at 100 milltir o Galilea i Jerwsalem, a cherddodd Iesu i Jerwsalem o leiaf deirgwaith i ddathlu’r Pasg, yn ôl Ioan, ac o leiaf unwaith i Hannukah (Ioan 10:22) ac o leiaf unwaith ar gyfer gŵyl ddienw (Ioan 5:1). Mae hynny'n golygu Mae'n debyg ei fod wedi gwneud taith gron o 200 milltir tua dwywaith y flwyddyn, efallai mwy. Gwnaeth y cerdded hwnnw. Mae’r Beibl bob amser yn sôn am Iesu’n cerdded (neu’n marchogaeth mewn cwch). Yr unig dro mae'r Beibl yn dweud Ei fod yn marchogaeth anifail oedd yr ebol asyn (Luc 19) iddo farchogaeth i Jerwsalem ychydig cyn iddo farw. wedi'i goginio i'w ddisgyblion ar ôl ei atgyfodiad), yr un pryd ydoedd: bara a physgod (Marc 6, Marc 8, Ioan 21). Wedi Ei atgyfodiad, bwytaodd bysgod (Luc 24). Mae'n debyg mai bara fflat crwn oedd y bara, fel bara pita neu laffa. Roedd o leiaf pedwar o ddisgyblion Iesu yn bysgotwyr, a threuliodd lawer o amser o amgylch Môr Galilea, felly pysgod oedd ei brif brotein yn ôl pob tebyg. Er Ei fod yn mynychu gwleddoedd arbennig, Ei gyffredinbyddai diet wedi bod yn syml: mwy na thebyg bara bob dydd, pysgod pan fyddai ar gael, ac ambell ffigys a dynodd o goeden.

Gan ein bod yn dyfalu mai uchder cyfartalog Iesu oedd rhwng 5' i 5'2”, Mae'n debyg ei fod yn pwyso rhywle rhwng 100 a 130 pwys, a fyddai'n bwysau cyfartalog i ddyn o'r taldra hwnnw.

Sut olwg oedd ar Iesu?

Gadewch i ni edrych yn gyntaf ar sut mae’r Beibl yn disgrifio Iesu. Mae’r broffwydoliaeth am Iesu yn Eseia 53 yn dweud wrthym beth nad oedd Ef yn , o ran ymddangosiad corfforol:

“Nid oedd ganddo ffurf na mawredd urddasol i’n denu, dim harddwch y dylem dymuna Ef” (Eseia 53:2).

Yn ei ffurf ddynol, nid oedd Iesu yn edrych yn fawreddog, nid oedd yn arbennig o olygus; Roedd yn ddyn cyffredin ei olwg na fyddai ei olwg yn denu sylw.

Yr unig ddisgrifiad corfforol arall sydd gennym o Iesu yw sut olwg sydd arno nawr , yn Ei gyflwr gogoneddus. Yn llyfr y Datguddiad, disgrifiodd Ioan Ef â gwallt mor wyn ag eira, llygaid fel tân yn tanio, a thraed fel efydd caboledig, a’i wyneb fel yr haul yn disgleirio ar ei ddisgleiriaf (Datguddiad 1:12-16) (hefyd, gweler Daniel 10:6).

Yr oedd y dillad a wisgodd Iesu wrth gerdded y ddaear hon hefyd yn gyffredin ar gyfer ei ddydd. Mae'n annhebygol iawn iddo wisgo'r tiwnig gwyn disglair a'r dilledyn allanol glas llachar a welwn yn aml mewn lluniau. Treuliodd Iesu y rhan fwyaf o'i amser yn cerdded ar droedmilltir o un dref i'r llall mewn tir sych, llychlyd. Dringodd fynyddoedd a chlywodd mewn cychod pysgota. Byddai unrhyw diwnig a ddechreuodd yn wyn yn cael ei staenio'n gyflym â'r llwch brown-lwyd o'i gwmpas. Yr unig amser yr oedd Ei ddillad yn wyn oedd pan gafodd ei weddnewid ar ben y mynydd (Mathew 17:2).

Soniodd Ioan Fedyddiwr am Iesu yn gwisgo sandalau, a oedd yn arferol bryd hynny (Marc 1:7). Soniodd Ioan yr Apostol am bedwar darn o ddillad allanol yr oedd y milwyr yn gamblo ar eu cyfer pan gafodd Iesu ei groeshoelio. Roedd y rhain yn ychwanegol at Ei diwnig, a oedd wedi'i weu i gyd yn un darn, heb wythiennau (Ioan 19:23).

Gallai fod y dillad allanol yn cynnwys y wisg borffor a wisgodd Herod yn watwar o'i gwmpas. Mae’n debyg bod dillad Iesu ei hun yn debyg i’r dillad mae dynion Bedouin yn dal i’w gwisgo. Mae'n debyg bod Iesu'n gwisgo gorchudd pen, fel y mae'r rhan fwyaf o ddynion y Dwyrain Canol yn ei wneud heddiw i amddiffyn rhag yr haul a thywod yn chwythu. Mae'n debyg ei fod yn gwisgo cot gyda llewys pan gafodd ei groeshoelio adeg y Pasg, gan y byddai tymheredd y gwanwyn yn oer, yn enwedig gyda'r nos. Efallai ei fod wedi gwisgo clogyn dros hwnnw. Byddai wedi gwisgo gwregys ar gyfer dal Ei ddillad gyda'i gilydd a chario hanfodion, fel arian. Byddai gan y clogyn neu'r gôt allanol yr ymyl tzitzit.

 • “Trwy'r cenedlaethau i ddod yr wyt i wneud ymylon [tzitzit] ar gorneli dy ddillad, a chortyn glas ar bob ymyl[tzitzit]” (Numeri 15:38)
 • “A gwraig oedd wedi bod yn dioddef o waedlif am ddeuddeng mlynedd, a ddaeth i fyny ar ei ôl ef, ac a gyffyrddodd ag ymyl ei glogyn.” (Mathew 9:20) .

Yn seiliedig ar Lefiticus 19:27, gallwn dybio bod Iesu’n gwisgo barf. Ystyrir Eseia 50:6 yn broffwydoliaeth gan Iesu, ac mae’n sôn am ei farf yn cael ei rhwygo allan:

 • “Mi a gynigiais fy nghefn i’r rhai a’m trawodd, a’m gruddiau i’r rhai a rwygodd fy barf. . ni chuddiais Fy wyneb rhag gwatwar a phoer.”

Doedd gan Iesu, mae’n debyg, ddim wallt hir, gan mai peth i’r Nazariaid oedd hynny’n bennaf (Rhifau 6). Soniodd yr Apostol Paul am wallt hir yn warth i ddyn (1 Corinthiaid 11:14-15). Roedd Paul yn fyw pan oedd Iesu, ac mae'n debyg ei weld yn Jerwsalem. Hyd yn oed os na, roedd Paul yn adnabod Pedr a disgyblion eraill a oedd yn adnabod Iesu yn bersonol. Ni fyddai wedi dweud ei fod yn warth i ddyn gael gwallt hir os oedd gan Iesu wallt hir.

Mae'n debyg bod Iesu'n gwisgo gwallt byr a barf hir.

A oes unrhyw waith celf hynafol sy'n darlunio Iesu? Ie, ond nid yn ddigon hynafol. Mae gan gatacomau Rhufain luniau o Iesu fel y Bugail Da, yn cario oen dros Ei ysgwyddau. Maen nhw'n dyddio i ganol y 200au OC ac yn dangos Iesu heb farf a gwallt byr.[i] Fel arfer, mae'n gwisgo tiwnig Rufeinig fer. gwallt byr. Yr artistiaid yn symlpaentio Iesu yn ôl eu diwylliant eu hunain. Cafodd y paentiadau hynaf eu gwneud dros ddwy ganrif ar ôl i Iesu fyw ar y ddaear.

Wel, beth am liw gwallt Iesu? Ai cyrliog neu syth oedd hi? A oedd ganddo groen tywyll neu ysgafn? Pa liw oedd ei lygaid Ef?

buasai Iesu yn gweddu i'r Iddewon yn Galilea a Jwdea. Byddai wedi edrych fel pawb arall. Pan ddaeth gwarchodwr y deml i arestio Iesu, doedden nhw ddim yn gwybod pwy oedd e. Daeth Jwdas gyda nhw i ddangos iddyn nhw – dyna'r dyn y byddai'n ei gusanu.

Wel, sut edrychodd yr Iddewon yn ôl y diwrnod hwnnw? Yn wahanol i heddiw oherwydd ar ôl i Rufain ddinistrio Jerwsalem yn 70 OC, ffodd llawer o Iddewon i ogledd Affrica, gorllewin Ewrop, a Rwsia. Mae'r Iddewon alltud hyn wedi priodi ag Ewropeaid ac Affricanwyr dros y ddau fileniwm diwethaf.

Byddai Iddewon dydd Iesu wedi edrych yn debycach i bobl Libanus a Druze heddiw (o Libanus, Syria, ac Israel). Mae astudiaethau genetig yn dangos bod Iddewon yn rhannu DNA tebyg â'r Arabiaid, yr Iorddonen, a'r Palestiniaid, ond eu bod yn perthyn agosaf at frodorion Libanus a phobl Druze (a oedd yn wreiddiol o ogledd Twrci ac Irac).

Mae'n debyg bod gan Iesu wallt du neu frown tywyll a oedd yn donnog neu'n gyrliog, llygaid brown, a chroen lliw olewydd neu frown golau.

Beth ydyn ni'n ei wybod am Iesu Grist?

Mae popeth sydd angen i ni ei wybod am Iesu Grist yn yr Hen Destament a'r Newydd. Yr HenMae’r Testament yn cynnwys llawer o broffwydoliaethau am Iesu, ac mae’r Testament Newydd yn cofnodi ei fywyd a’i ddysgeidiaeth.

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Priodas Ryngraethol

Galwodd Iesu ei Hun yn “FY YW.” Dyma'r enw a ddefnyddiodd Duw i'w ddatguddio ei hun i Moses a'r Israeliaid. Mae Iesu yn Duw yn rhan o'r Duwdod Triunol – un Duw mewn tri Pherson: Tad, Mab, ac Ysbryd Glân.

 • A dywedodd Duw wrth Moses, “Myfi yw PWY YN"; a dywedodd, “Dyma a ddywedwch wrth feibion ​​Israel: ‘Myfi AC a’m hanfonodd atoch.’” (Exodus 3:14)
 • Dywedodd Iesu wrthynt, “Yn wir, yn wir myfi dywedwch wrthych, cyn geni Abraham, myfi yw." (Ioan 8:58)
 • Oherwydd bydd Plentyn yn cael ei eni i ni, Mab a roddir i ni; a bydd y llywodraeth yn gorffwys ar Ei ysgwyddau. A bydd ei enw yn cael ei alw'n Gynghorydd Rhyfeddol, Duw nerthol, Tad Tragwyddol, Tywysog Tangnefedd.” (Eseia 9:6)

Ganed Iesu yn ddyn a rhodiodd y ddaear hon fel Duw ar ffurf ddynol. Yr oedd yn gwbl Dduw ac yn hollol ddyn. Daeth i fyw bywyd perffaith a chymryd pechodau'r byd i gyd arno'i Hun pan fu farw ar y groes. Efe a dorrodd nerth pechod a marwolaeth, gan ddwyn bywyd tragywyddol i bawb a gredo ynddo Ef.

 • “Yn y dechreuad yr oedd y Gair, a'r Gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y Gair. Yr oedd efe yn y dechreuad gyda Duw. Trwyddo Ef y daeth pob peth i fodolaeth, ac ar wahân iddo ef, ni ddaeth hyd yn oed yr un peth i fodolaeth. Ynddo Ef yr oedd bywyd, a'r bywyd oedd Goleuniddynolryw.” (Ioan 1:1-4)
 • “Ond cynifer ag a’i derbyniodd, Efe a roddodd yr hawl i ddod yn blant i Dduw, i’r rhai sy’n credu yn ei enw.” (Ioan 1:12)
 • “Y Mab yw llacharedd gogoniant Duw ac union gynrychioliad ei natur, gan gynnal pob peth trwy ei air pwerus. Wedi iddo ddarparu puredigaeth dros bechodau, eisteddodd ar ddeheulaw'r Fawrhydi yn uchel.” (Hebreaid 1:3)

Iesu yw pennaeth yr eglwys, sef Ei gorff. Ef yw’r “cyntaf-anedig oddi wrth y meirw,” sy’n golygu bod Ei atgyfodiad yn rhoi gobaith sicr o atgyfodiad i bob crediniwr pan fydd yn dychwelyd. Iesu yw ein Harchoffeiriad trugarog, a gafodd ei demtio i bechu fel yr ydym ni, ond a oedd yn ddibechod. Efe sydd yn eistedd ar ddeheulaw Duw Dad, a phob peth dan Ei allu Ef.

 • “Ef hefyd yw pen y corff, yr eglwys; ac Efe yw y dechreuad, y cyntafanedig oddi wrth y meirw, fel y daw ef ei hun i gael y lle cyntaf ym mhopeth.” (Colosiaid 1:18)
 • “Oherwydd nid archoffeiriad y mae gennym ni na all gydymdeimlo â'n gwendidau, ond Un sydd wedi ei demtio ym mhob peth fel ninnau, ac eto heb bechod.” (Hebreaid 4:15)
 • “Efe a’i cyfododd ef oddi wrth y meirw, ac a’i eisteddodd ar ei ddeheulaw yn y nefoedd, ymhell uwchlaw pob rheol ac awdurdod, gallu ac arglwyddiaeth.” (Effesiaid 1:20b-21a)

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am daldra?

Mae Duw yn dweud bod ganddo fwy o ddiddordeb mewncalon person na thaldra person.

·“Ond dywedodd yr ARGLWYDD wrth Samuel, ‘Paid ag ystyried ei olwg na'i daldra, oherwydd yr wyf wedi ei wrthod; nid yw'r ARGLWYDD yn gweld fel dyn. Oherwydd y mae dyn yn gweld yr olwg allanol, ond y mae'r ARGLWYDD yn gweld y galon.” (1 Samuel 16:7)

Mae'r Beibl yn dweud nad oes dim yn ddigon uchel i'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw.

 • “Canys yr wyf yn sicr na fydd nac angau nac einioes, nac angylion, na llywodraethwyr, na phethau presennol, na phethau i ddod, na galluoedd, nac uchder, na dyfnder, na dim arall yn yr holl greadigaeth, yn gallu ein gwahanu ni oddi wrth y cariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.” (Rhufeiniaid 8:38-39)

Mae’r Beibl yn rhoi mesuriadau’r Jerwsalem Newydd inni, gan gynnwys ei huchder. Oeddech chi'n gwybod y bydd hi tua 1500 o filltiroedd o uchder ?

 • “Y mae'r ddinas wedi ei gosod yn sgwâr, a'i hyd mor fawr â'i lled; ac efe a fesurodd y ddinas â'r wialen, bymtheg cant o filltiroedd; mae ei hyd, lled ac uchder yn gyfartal.” (Datguddiad 21:16)

Gweddïodd Paul ar i ni allu “deall gyda’r holl saint beth yw’r lled a’r hyd a’r uchder a’r dyfnder, a gwybod cariad Crist sy’n rhagori ar wybodaeth. , fel y'ch digoner i holl gyflawnder Duw." (Effesiaid 1:18-19)

Ydych chi'n adnabod Iesu?

Pa mor dal oedd Iesu neu sut olwg oedd arno pan gerddodd y ddaear hon fel dyn, mae'n ddibwys . Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw pwy Ef
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.