15 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການ Debauchery

15 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການ Debauchery
Melvin Allen

ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບ debauchery

Debauchery ແມ່ນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຖືກສ້າງຂື້ນມາ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ດໍາ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ເມົາ​ເຫຼົ້າ, ການ​ກິນ​ລ້ຽງ, ການ​ໃຊ້​ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ການ​ຜິດ​ສິນ​ລະ​ທໍາ​ທາງ​ເພດ, ຄວາມ​ເປັນ​ໂລກ, ແລະ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ​ຄວາມ​ບໍ່​ບໍ​ລິ​ສຸດ. ອາ​ເມລິ​ກາ​ແມ່ນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ bestiality , ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ​, ແລະ​ຫຼາຍ​ສິ່ງ​ທີ່ lascivious ຫຼາຍ​. ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ເຊື່ອ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຈະ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ແບບ​ນັ້ນ ແລະ​ສິ່ງ​ດຽວ​ທີ່​ຄາດ​ຫວັງ​ຈາກ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ແບບ​ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ນິ​ລັນ​ດອນ​ໃນ​ນະລົກ.

ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຢັນ​ສະ​ບາຍ​ຕໍ່​ໂລກ, ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ເຢັນ​ລົງ​ຕໍ່​ໂລກ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກຽດ​ຊັງ. ໃນ ຖາ ນະ ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື ທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງ ໄດ້ ເສຍ ຊີ ວິດ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ແລະ ຮັບ ເອົາ ເຖິງ ໄມ້ ກາງ ແຂນ ປະ ຈໍາ ວັນ. ທ່ານ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສັດ​ລ້ຽງ, ເມົາ​ເຫຼົ້າ, ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ແຕ່​ທ່ານ​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ​ໃຫມ່. ຢ່າ​ຮັກ​ສິ່ງ​ຂອງ​ໂລກ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຮັກ​ສິ່ງ​ຂອງ​ໂລກ ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພໍ່​ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ພຣະອົງ.

ເຈົ້າຮັກພະຄລິດຫຼືໂລກຫຼາຍກວ່າອັນໃດ? ຢຸດການແຂງກະດ້າງຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເພື່ອແກ້ໄຂ. ຢຸດເຊົາການໂທຫານັກເທດສະຫນາໄຟ hell. ກັບໃຈ, ຈົ່ງຫັນໜີຈາກບາບຂອງເຈົ້າ ແລະເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ. ໂດດອອກຈາກເສັ້ນທາງກວ້າງທີ່ນໍາໄປສູ່ນະລົກ!

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ບອກ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

1. ເອເຟດ 5:15-18  ສະນັ້ນ ຈົ່ງ​ລະວັງ​ໃຫ້​ດີ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ແນວ​ໃດ—ບໍ່​ແມ່ນ​ຄົນ​ໂງ່ ແຕ່​ເປັນ​ຄົນ​ສະຫລາດ​ທີ່​ໃຊ້​ປະໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ຊີວິດ. ທຸກໆໂອກາດ, ເພາະວ່າວັນເວລາແມ່ນຊົ່ວ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ຢ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ໂງ່, ແຕ່​ຈົ່ງ​ມີ​ປັນຍາ​ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ. ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເມົາ​ເຫຼົ້າ​ແວງ​, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ແຕ່​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ,

2.  ໂຣມ 13:12-14 ຕອນ​ກາງຄືນ​ໃກ້​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ. ມື້ນີ້ແມ່ນເກືອບຢູ່ທີ່ນີ້. ສະນັ້ນ ເຮົາ​ຄວນ​ເຊົາ​ເຮັດ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ຄວາມ​ມືດ. ພວກເຮົາຄວນກະກຽມຕົນເອງເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍດ້ວຍອາວຸດທີ່ເປັນຂອງແສງສະຫວ່າງ. ເຮົາ​ຄວນ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ, ຄື​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ທຸກ​ວັນ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຄວນ​ມີ​ງານ​ລ້ຽງ​ປ່າ​ຫຼື​ເມົາ​ເຫຼົ້າ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຄວນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ບາບ​ທາງ​ເພດ​ຫຼື​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ການ​ປະພຶດ​ທີ່​ຂາດ​ສິນ​ທໍາ r. ເຮົາ​ບໍ່​ຄວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ແລະ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຫຼື​ອິດສາ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເປັນ​ເໝືອນ​ອົງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ວ່າ​ເມື່ອ​ຜູ້​ຄົນ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ, ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ຄຣິດ. ຢ່າ​ຄິດ​ເຖິງ​ວິທີ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ​ທີ່​ເປັນ​ບາບ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ພໍ​ໃຈ.

3. 1 ເປໂຕ 4:3-6 ໃນ​ອະດີດ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຄົນ​ບໍ່​ນັບຖື​ພຣະເຈົ້າ​ມັກ​ຫຼາຍ​ພໍ​ແລ້ວ—ການ​ຜິດ​ສິນລະທຳ ແລະ​ຄວາມ​ໂລບ, ການ​ກິນ​ລ້ຽງ, ການ​ເມົາ​ເຫຼົ້າ ແລະ​ການ​ກິນ​ລ້ຽງ​ສັດ, ແລະ​ການ​ນະມັດສະການ​ຮູບເຄົາຣົບ​ອັນ​ຊົ່ວຊ້າ​ຂອງ​ພວກເຂົາ. . ແນ່ນອນ, ອະດີດໝູ່ຂອງເຈົ້າຮູ້ສຶກແປກໃຈເມື່ອເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໄປໃນນໍ້າຖ້ວມປ່າ ແລະສິ່ງທຳລາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດອີກຕໍ່ໄປ. ສະນັ້ນ ພວກເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໝິ່ນປະໝາດ​ເຈົ້າ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ຢືນ​ຢູ່​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ສິນ​ທຸກ​ຄົນ, ທັງ​ຄົນ​ເປັນ​ແລະ​ຄົນ​ຕາຍ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ປະກາດ​ຂ່າວ​ດີ​ແກ່​ຄົນ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ໃນ​ຕອນ​ນີ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕາຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ທຸກ​ຄົນ, ແຕ່​ບັດ​ນີ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ຕະຫຼອດ​ໄປ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ.

ຢ່າ​ເຮັດ​ຕາມ​ໂລກ

4. ໂລມ 12:1-3 ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ທັງ​ຫລາຍ, ໃນທັດສະນະຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພຽງແຕ່ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຖວາຍຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເປັນການເສຍສະລະທີ່ມີຊີວິດ, ອຸທິດຕົນເພື່ອພຣະເຈົ້າແລະເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງພຣະອົງ. ການ​ນະມັດສະການ​ແບບ​ນີ້​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເຈົ້າ. ຢ່າ​ກາຍເປັນ​ເໝືອນ​ຄົນ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້. ແທນທີ່ຈະ, ປ່ຽນວິທີທີ່ເຈົ້າຄິດ. ຈາກ​ນັ້ນ ເຈົ້າ​ຈະ​ສາມາດ​ກຳນົດ​ສິ່ງ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ຕ້ອງການ​ແທ້ໆ—ອັນ​ໃດ​ດີ, ທີ່​ພໍ​ໃຈ, ແລະ​ສົມບູນ​ແບບ. ເພາະ​ຄວາມ​ກະລຸນາ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ໄດ້​ສະແດງ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ເຫັນ ຂ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ຂໍ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຢ່າ​ຄິດ​ຕົວ​ເອງ​ສູງ​ເກີນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຄວນ​ເຮັດ. ແທນທີ່ຈະ, ຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າຄວນນໍາເຈົ້າໄປໃຊ້ຄໍາຕັດສິນທີ່ດີໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານແຕ່ລະຄົນເປັນຜູ້ເຊື່ອຖື.

5.  ເອເຟດ 5:10-11 ກຳນົດສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ຄວາມມືດສ້າງ. ແທນທີ່ຈະ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນ.

ມັນ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະຫວັນ ແລະ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ທີ່​ປະກາດ​ວ່າ​ພະ​ເຍຊູ​ເປັນ​ພະອົງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ. ໂດຍຜ່ານປະຕູແຄບ. ຂ້ອຍສາມາດຮັບປະກັນວ່າຫຼາຍຄົນຈະພະຍາຍາມເຂົ້າ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຫຼັງ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ປິດ​ປະ​ຕູ​, ມັນ​ສາຍ​ເກີນ​ໄປ​. ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຢືນ​ຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ, ເຄາະ​ປະຕູ, ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ, ‘ທ່ານ​ເອີຍ, ເປີດ​ປະຕູ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ!’ ແຕ່​ລາວ​ຈະ​ຕອບ​ເຈົ້າ​ວ່າ, ‘ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ໃຜ. ແລ້ວ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເວົ້າ​ວ່າ, ‘ເຮົາ​ໄດ້​ກິນ​ແລະ​ດື່ມ​ກັບ​ເຈົ້າ ແລະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັ່ງ​ສອນ​ຢູ່​ຕາມ​ຖະໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ຂອງ​ເຮົາ.’ ແຕ່​ລາວ​ຈະ​ບອກ​ເຈົ້າ​ວ່າ, ‘ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ໃຜ. ຈົ່ງ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ເຮົາ​ເຖີດຜູ້​ທີ່​ປະຕິບັດ​ບາບ​ແລະ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ທີ່​ເຮັດ​ບາບ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຈະ​ໄປ​ສູ່​ສະຫວັນ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 50 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ມີພະລັງໃນພາສາສະເປນ (ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສັດທາ, ຄວາມຮັກ)

7. ຄາລາເຕຍ 5:18-21 ແຕ່​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ນຳ​ໂດຍ​ພະ​ວິນຍານ ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ຢູ່​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ. ໃນປັດຈຸບັນການທໍາງານຂອງເນື້ອຫນັງແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ: ການຜິດສິນລະທໍາທາງເພດ, ຄວາມບໍ່ສະອາດທາງດ້ານສິນທໍາ, ການຜິດສິນລະທໍາ, ການບູຊາຮູບປັ້ນ, ຄວາມກຽດຊັງ, ຄວາມກຽດຊັງ, ການຂັດແຍ້ງ, ຄວາມອິດສາ, ການລະເບີດຂອງຄວາມໂກດແຄ້ນ, ຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມຂັດແຍ້ງ, ຝ່າຍຄ້ານ, ຄວາມອິດສາ, ຄວາມເມົາເຫຼົ້າ, ການລໍ້ລວງ, ແລະສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເຮົາ​ບອກ​ເຈົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ລ່ວງ​ໜ້າ—ດັ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ເຈົ້າ​ກ່ອນ—ວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ປະຕິບັດ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

8. 1 ໂຢຮັນ 3:8-1 0 ຜູ້​ທີ່​ປະຕິບັດ​ບາບ​ເປັນ​ຂອງ​ມານຮ້າຍ ເພາະ​ມານຮ້າຍ​ໄດ້​ເຮັດ​ບາບ​ຕັ້ງແຕ່​ຕົ້ນ​ມາ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ: ເພື່ອທໍາລາຍວຽກງານຂອງມານ. ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ບາບ, ເພາະ​ວ່າ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ເຂົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ບາບ, ເພາະ​ວ່າ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ລູກ​ຂອງ​ມານ​ຮ້າຍ​ກໍ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ: ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ—ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ຮັກ​ເພື່ອນ​ຄລິດສະຕຽນ—ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

9. 1 ໂຢຮັນ 1:6-7 ຖ້າ​ເຮົາ​ເວົ້າ​ວ່າ​ເຮົາ​ໄດ້​ຄົບຫາ​ກັບ​ພະອົງ​ແລະ​ຍັງ​ເດີນ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ​ຕໍ່ໄປ ເຮົາ​ກໍ​ຕົວະ​ແລະ​ບໍ່​ປະຕິບັດ​ຄວາມ​ຈິງ. ແຕ່​ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ເດີນ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ໃນ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ໃນ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ, ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ກັນ​ແລະ​ພຣະ​ໂລ​ຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຊໍາ​ລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈາກ​ທັງ​ຫມົດ.ບາບ.

10. 1 ໂຢຮັນ 2:4-6  ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ອ້າງ​ວ່າ, “ເຮົາ​ຮູ້ຈັກ​ພະເຈົ້າ” ແຕ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ ຄົນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຄົນ​ຂີ້​ຕົວະ ແລະ​ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ. ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແທ້ໆວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ພະອົງ​ແທ້ໆ. ນັ້ນຄືວິທີທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາອາໄສຢູ່ໃນພຣະອົງ. ຜູ້​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ພະເຈົ້າ​ຄວນ​ດຳເນີນ​ຊີວິດ​ຕາມ​ທີ່​ພະ​ເຍຊູ​ເຮັດ.

ຂໍ້​ເຕືອນ​ໃຈ

11. 1 ເປໂຕ 1:16 ເພາະ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ, “ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍລິສຸດ ເພາະ​ເຮົາ​ບໍລິສຸດ.”

ເບິ່ງ_ນຳ: 15 ຂໍ້ພະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການກູ້ຢືມເງິນ

12. ລະບຽບ^ພວກເລວີ 20:15-17  ແລະ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ນອນ​ຢູ່​ກັບ​ສັດ​ຮ້າຍ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ຖືກ​ຂ້າ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ ແລະ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຂ້າ​ສັດ​ຮ້າຍ​ນັ້ນ. ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ຍິງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ສັດ​ຮ້າຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ແລະ ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ນັ້ນ, ເຈົ້າ​ຈະ​ຂ້າ​ຜູ້​ຍິງ, ແລະ ສັດ​ຮ້າຍ​ນັ້ນ: ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຂ້າ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ; ເລືອດຂອງພວກເຂົາຈະຢູ່ເທິງພວກເຂົາ. ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ຊາຍ​ຈະ​ເອົາ​ນ້ອງ​ສາວ​ຂອງ​ຕົນ, ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ພໍ່, ຫລື ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ແມ່​ຂອງ​ລາວ, ແລະ ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເປືອຍ​ກາຍ​ຂອງ​ນາງ, ແລະ ນາງ​ກໍ​ເຫັນ​ຄວາມ​ເປືອຍ​ເປົ່າ​ຂອງ​ລາວ; ມັນ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ຊົ່ວ ຮ້າຍ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ໃນ​ສາຍ​ຕາ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ: ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຄວາມ​ເປືອຍ​ກາຍ​ຂອງ​ເອື້ອຍ​ຂອງ​ລາວ; ລາວ​ຈະ​ທົນ​ກັບ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ລາວ.

13. ສຸພາສິດ 28:9  ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຫູໜວກ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ, ແມ່ນ​ແຕ່​ຄຳ​ອະທິດຖານ​ຂອງ​ເຂົາ​ກໍ​ເປັນ​ຕາ​ໜ້າ​ກຽດ.

14. ສຸພາສິດ 29:16  ເມື່ອ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະເລີນ​ຂຶ້ນ​ກໍ​ເຮັດ​ບາບ, ແຕ່​ຄົນ​ຊອບທຳ​ກໍ​ຈະ​ເຫັນ​ຄວາມ​ຕົກ​ລົງ.

ຕົວຢ່າງ

15. 2 ໂກລິນໂທ 12:18-21 ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຕີໂຕໄປຢາມເຈົ້າ ແລະສົ່ງນ້ອງຊາຍອີກຄົນໜຶ່ງຂອງເຮົາໄປນຳ, ຕີໂຕໄດ້ປະໂຫຍດຈາກເຈົ້າບໍ? ບໍ່! ສໍາລັບພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຈິດ​ໃຈ​ດຽວ​ກັນ​ແລະ​ເດີນ​ໄປ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​, ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​. ບາງທີເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາເວົ້າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເຮົາເອງ. ບໍ່, ພວກເຮົາບອກເຈົ້າເລື່ອງນີ້ໃນຖານະຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະກັບພຣະເຈົ້າເປັນພະຍານຂອງພວກເຮົາ. ທຸກໆສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ, ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທ່ານ. ເພາະ​ຂ້ອຍ​ຢ້ານ​ວ່າ​ເມື່ອ​ຂ້ອຍ​ມາ ຂ້ອຍ​ຈະ​ບໍ່​ມັກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ພົບ ແລະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ມັກ​ຄຳຕອບ​ຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຢ້ານວ່າຂ້ອຍຈະພົບການຜິດຖຽງກັນ, ອິດສາ, ຄວາມໂກດແຄ້ນ, ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ການນິນທາ, ຄວາມຈອງຫອງ, ແລະພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ. ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້ອຍຢ້ານວ່າເມື່ອຂ້ອຍກັບມາອີກ, ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຖ່ອມຕົວຕໍ່ຫນ້າຂອງເຈົ້າ. ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ໂສກ​ເສົ້າ ເພາະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຫລາຍ​ຄົນ​ບໍ່​ໄດ້​ຍອມ​ແພ້​ບາບ​ເກົ່າ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະອາດ, ການ​ຜິດ​ສິນລະທຳ​ທາງ​ເພດ, ແລະ ຄວາມ​ກະຕືລືລົ້ນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ທາງ​ຕັນຫາ.

ໂບນັດ

ຄຳເພງ 94:16 ໃຜ​ຈະ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ເຮົາ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຄົນ​ຊົ່ວ? ໃຜ​ຈະ​ຢືນ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ພວກ​ທີ່​ເຮັດ​ຊົ່ວ?
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.