25 svarbios Biblijos eilutės apie antrąją galimybę

25 svarbios Biblijos eilutės apie antrąją galimybę
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie antrąją galimybę

Turėtume džiaugtis tuo, kad tarnaujame Dievui, turinčiam daugybę šansų. Vienas dalykas, kuris galioja visiems, yra tas, kad visi mes nuvylėme Dievą. Visi mes nusidėjome. Dievas neprivalo mums atleisti.

Tiesą sakant, Jis neturėtų mums atleisti dėl to, kad mes esame labai menki, palyginti su Jo tobulu šventumu. Iš savo malonės ir gailestingumo Jis atsiuntė savo tobulą Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

Kada paskutinį kartą dėkojote Dievui už Jėzaus Kristaus Evangeliją? Kiekviena diena, kai pabundate, yra dar viena galimybė, maloningai suteikta jums per Kristaus skausmą, kančią ir galingą kraują!

Citatos apie antrąją galimybę

  • "[Kai kalbama apie Dievą] Mums negali pritrūkti antrų šansų... tik laiko."
  • "Kiekviena tavo gyvenimo akimirka yra antroji galimybė."
  • "Gimiau iš naujo ir jaučiuosi taip, tarsi [Dievas] man būtų suteikęs antrą gyvenimo šansą."
  • "Jei Dievas tau suteikė antrąją galimybę... nepraleisk jos veltui."
  • "Niekada nesi nuėjęs per toli, kad Dievas negalėtų tavęs atpirkti, atkurti, atleisti ir suteikti tau antrą šansą."

Jonui suteikiama antra galimybė

Visi prisimename Jonos istoriją. Jonas bandė pabėgti nuo Dievo valios. Mes taip pat bandome tai daryti, kai norime savo valios, o ne Dievo valios. Jonas bėgo. Jis atsitraukė. Dievas galėjo leisti Jonui eiti savo keliu, bet Jis per daug mylėjo Joną, kad leistų jam likti klaidingame kelyje. Nuostabu, kad Dievas mus taip myli ir nori mus panaudoti. Jam mūsų nereikia, todėl Jo meilė dar didesnė.

Dievas išėjo iš kelio ir sukėlė audrą, kad susigrąžintų savo vaiką. Galiausiai Jona buvo išmestas už borto ir prarytas didžiulės žuvies. Iš žuvies vidaus Jona atgailavo. Dievo įsakymu žuvis Joną išpylė. Šiuo momentu Dievas galėjo tiesiog atleisti Jonui ir tuo istorija galėjo baigtis. Tačiau akivaizdu, kad taip neįvyko. Dievas suteikė Jonui dar vieną galimybęskelbti atgailą Ninevės miestui. Šį kartą Jona pakluso Viešpačiui.

1. Jona 1, 1-4 "Viešpaties žodis atėjo Jonui, Amitajo sūnui: "Eik į didelį Ninevės miestą ir pamokslauk prieš jį, nes jo nedorybė iškilo prieš mane." Bet Jona pabėgo nuo Viešpaties ir iškeliavo į Taršišą. Jis nuvyko į Jopę, kur rado į tą uostą plaukiojantį laivą. Sumokėjęs už bilietą, jis įlipo į laivą ir išplaukė į Taršišą bėgti nuo Viešpaties. Tada Viešpats pasiuntėdidelis vėjas jūroje, ir kilo tokia stipri audra, kad laivas galėjo sudužti."

2. Jona 2, 1-9 " Iš žuvies vidaus Jona meldėsi Viešpačiui, savo Dievui. Jis sakė: "Savo bėdoje šaukiausi Viešpaties, ir jis man atsiliepė. Iš mirusiųjų karalystės gelmių šaukiausi pagalbos, ir tu išklausei mano šauksmą. Tu nubloškei mane į gelmes, į pačią jūrų širdį, ir srovės suvirpino mane; visos tavo bangos ir laužai užgriuvo mane. Aš sakiau: 'Aš buvau išvarytas ištavo akyse; tačiau aš vėl pažvelgsiu į tavo šventąją šventyklą." Mane užgriuvę vandenys grasino man, gelmės apsupo mane; jūros dumbliai apsivijo mano galvą. Iki kalnų šaknų aš nugrimzdau žemyn; apačioje esanti žemė užtvėrė man kelią visiems laikams. Bet tu, Viešpatie, mano Dieve, prikėlei mano gyvybę iš duobės." Kai mano gyvybė nyksta, prisiminiau tave, Viešpatie, ir mano malda kilo į tave, į tavo šventąją šventyklą."Tie, kurie laikosi įsikibę beverčių stabų, nusigręžia nuo Dievo meilės jiems. Bet aš su dėkingumo šlovinimo šūksniais aukosiu Tau. Tai, ką pasižadėjau, įvykdysiu. Sakysiu: "Išgelbėjimas ateina iš Viešpaties".

3. Jona 3,1-4 " Antrą kartą Jonui atėjo Viešpaties žodis: 2 "Kelkis, eik į didįjį miestą Ninevę ir paskelbk jam, ką aš tau pasakysiu". 3 Taigi Jona atsikėlė ir pagal Viešpaties žodį nuėjo į Ninevę. Ninevė buvo nepaprastai didelis miestas, už trijų dienų kelio. 4 Jona pradėjo eiti per miestą vieną dieną kelio; ir jis sušukoir tarė: "Dar keturiasdešimt dienų, ir Ninevė bus sugriauta".

Samsonui suteikiama antra galimybė

Kartais mums suteikiamas antras šansas, tačiau turime gyventi su ankstesnių nesėkmių pasekmėmis. Tai matome Samsono istorijoje. Samsono gyvenimas buvo kupinas antrų šansų. Nors Dievas jį labai panaudojo, Samsonas, kaip ir mes visi, buvo ydingas. Samsono nuodėmė, į kurią visi atkreipiame dėmesį, yra ta, kad jis pasakė Delilai, jog jo plaukai yra jo stiprybės paslaptis, o ji vėliau tuo pasinaudojo, kad išduotų jį.Samsonas.

Galiausiai Samsonui miegant buvo nukirpti plaukai ir pirmą kartą jis tapo bejėgis filistinų atžvilgiu. Samsonas buvo sutramdytas, surakintas antrankiais, jam buvo išdurtos akys. Samsonas atsidūrė tokioje vietoje, kurioje dar niekada nebuvo buvęs. Kol filistinai šventė, Samsonas meldėsi Dievui. Jis sakė: "Prašau, Dieve, sustiprink mane dar kartą." Samsonas iš esmės sakė: "Veik pervėl mane. Duok man antrą šansą vykdyti Tavo valią." Samsonas nesistengė išsisukti iš savo padėties. Jis tiesiog norėjo vaikščioti su Viešpačiu.

Teisėjų 16-o skyriaus 30-oje eilutėje Samsonas tarė: "Leisk man mirti su filistinais!" Dievas savo gailestingumu atsakė Samsonui. Samsonas pasiekė du centrinius stulpus, ant kurių stovėjo šventykla, ir juos pastūmė. Šventykla sugriuvo, o Samsonas savo mirtimi nužudė daugiau filistinų nei būdamas gyvas. Dievas per Samsoną įvykdė savo valią. Atkreipkite dėmesį, kad savo mirtimi Samsonas įveikė savopriešai. Mes nugalime pasaulietiškumą ir nuodėmę mirdami sau. Mk 8, 35: "Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas praranda gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės."

4. Teisėjų 16,17-20 " Taigi jis jai viską papasakojo. "Ant mano galvos niekada nebuvo naudojamas skustuvas, - sakė jis, - nes aš nuo motinos įsčių buvau Dievui pasišventęs naziritas. Jei man nuskustų galvą, mane paliktų jėgos , ir aš tapčiau toks pat silpnas, kaip ir bet kuris kitas vyras". 18 Dalila, pamačiusi, kad jis jai viską papasakojo, pasiuntė žinią filistinų valdovams: "Grįžkite dar kartą, jisman viską papasakojo". Taigi filistinų valdovai sugrįžo su sidabru rankose. 19 Paguldžiusi jį miegoti ant savo kelių, ji pašaukė žmogų, kad nuskustų septynias jo plaukų sruogas, ir taip ėmė jį pavergti. Ir jo jėgos jį paliko. 20 Tada ji sušuko: "Samsonai, filistinai tave užklupo!" Jis pabudo iš miego ir pagalvojo: "Išeisiu kaip anksčiau ir išsivaduosiu.Bet jis nežinojo, kad Viešpats jį paliko".

5. Teisėjų 16,28-30 " Tada Samsonas meldėsi Viešpačiui: "Valdove Viešpatie, prisimink mane. Prašau, Dieve, sustiprink mane dar kartą ir leisk man vienu smūgiu atkeršyti filistinams už mano dvi akis." 29 Tada Samsonas pasiekė du centrinius stulpus, ant kurių stovėjo šventykla. Atsiremdamas į juos, dešine ranka į vieną ir kaire į kitą, 30 Samsonas tarė: "Leisk man mirtisu filistinais!" Tada jis iš visų jėgų stūmė, ir šventykla griuvo ant valdovų ir visų joje buvusių žmonių. Taip jis nužudė daug daugiau žmonių, kai mirė, negu gyvas būdamas".

Kai mums suteikiama dar viena galimybė

Pastebėjau, kad kartais esame pastatomi į panašias situacijas. Nesakau, kad Dievas pastato mus į pagundą. Noriu pasakyti, kad mums suteikiama galimybė duoti vaisių toje srityje, kurioje anksčiau nepasisekė. Mano gyvenime buvo situacijų, kai jaučiausi taip, tarsi man nepasisekė. Tačiau vėliau buvau pastatomas į panašias situacijas. Nors pirmą kartą galbūt nepasisekė, antrą kartąlaiką daviau geresnių vaisių, rodančių brandą Kristuje.

Antroji galimybė atskleidžia Dievą, kuris mus pašventina ir daro panašius į Kristaus atvaizdą. Jis per daug mus myli, kad leistų mums likti kūdikiais Kristuje. Jis yra ištikimas jus formuoti ir statyti. Klausimas, ar augate?

Biblijoje yra daug didžių šventųjų, kurie nuvylė Viešpatį, bet atsitiesė. Kai nusidedate, pasinaudokite tuo kaip galimybe augti Viešpatyje. Melskitės, kad Dievas jus padarytų panašų į Kristaus paveikslą. Gali būti, kad vėliau atsidursite tokioje pačioje situacijoje. Kaip Jonui, jums bus duotas pasirinkimas. Paklusti ar nepaklusti!

6. Filipiečiams 1,6 "Ir aš esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį užbaigs Jėzaus Kristaus dieną".

7. Mato 3:8 "Duokite vaisių, atitinkančių atgailą".

8. 1 Pt 2, 1-3: "Tad atsikratykite viso piktumo, apgaulės, veidmainystės, pavydo ir bet kokio šmeižto. Kaip naujagimiai trokškite tyro dvasinio pieno, kad juo augtumėte savo išganymui, nes paragavote, kad Viešpats yra geras."

9. Kol 3, 10: "Ir apsivilkę naująjį "aš", kuris atsinaujina pažinimu pagal savo Kūrėjo paveikslą".

Antroji galimybė - ne licencija nusidėti

Tikri krikščionys kovoja su nuodėme. Kartais jums gali nepavykti daugiau nei 3 kartus. Tačiau ar jūs liekate puolęs? Jei naudojate Dievo malonę kaip pasiteisinimą, kad galėtumėte mėgautis nuodėmingu gyvenimo būdu, tai reiškia, kad liekate puolęs. Įrodymas, kad tikrai pasitikite Kristumi dėl išgelbėjimo, yra tai, kad turėsite naujų troškimų Kristui ir Jo žodžiui. Dar kartą kartoju, kai kurie tikintieji kovoja daugiau nei kiti, tačiau yranoras būti daugiau ir vyksta kova.

Tikras tikintysis turėtų matyti vis didesnę pažangą kovoje su nuodėme. Bėgant metams jūsų ėjimas su Kristumi turėtų augti. Mes niekada nesugebėsime suvokti Dievo meilės. Jo meilė yra per gili. Jei esate krikščionis, vadinasi, jums atleista Kristaus krauju! Nebegyvenkite pasmerkime. Jo kraujas padengia visas jūsų praeities, dabarties ir ateities nuodėmes. Jūs esate laisvas! Bėkite pas Kristų irdžiaugtis Juo, bet niekada neturėtumėte naudotis Jo meile.

10. Patarlių 24,16 "Nes nors teisusis septynis kartus kristų, jis vėl pakils, bet nedorėliai suklumpa į nelaimę".

11. 1 Jn 1, 5-9 "Štai žinia, kurią iš jo girdėjome ir jums skelbiame: Dievas yra šviesa, jame nėra jokios tamsos. 6 Jei tvirtiname, kad bendraujame su juo, o vaikštome tamsoje, meluojame ir negyvename tiesa. 7 Bet jei vaikštome šviesoje, kaip jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir Jėzaus, jo Sūnaus, kraujas valo mus nuo visų nuodėmių. 8 Jeitvirtiname esą be nuodėmės, apgaudinėjame patys save, ir nėra mumyse tiesos. 9 Jei išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisingas, jis atleis mums nuodėmes ir apvalys mus nuo visų nedorybių".

12. 1 Jn 2, 1 "Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. O jei kas nusidėtų, mes turime užtarėją pas Tėvą - teisųjį Jėzų Kristų".

13. Rom 6, 1-2 "Ką gi mes sakysime? Argi mes ir toliau nusidėsime, kad malonės padaugėtų? 2 Jokiu būdu! Mes esame mirę nuodėmei, kaipgi galime joje gyventi?"

14. 1 Jn 3, 8-9 "Kas daro nuodėmę, tas yra iš velnio, nes velnias nuo pat pradžių nusidėjo. Dievo Sūnus tam ir pasirodė, kad sunaikintų velnio darbus. 9 Niekas, kas gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame pasilieka Jo sėkla, ir jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo".

Išgelbėjimas - tai antroji Viešpaties suteikta galimybė.

Prieš Kristų buvau palūžęs ir gyvenau nuodėmėje. Buvau beviltiškas ir buvau pakeliui į pragarą. Kristus suteikė man viltį ir tikslą. Skaitydamas 1 Karalių knygą supratau, koks kantrus yra Dievas. Karalius po karaliaus darė pikta Viešpaties akyse. Kodėl Dievas taikstėsi su nuolatiniu blogiu? Kodėl Dievas taikstosi su nuolatiniu blogiu dabar?

Jis yra šventas. Tarp Dievo ir žmogaus yra didžiulis atotrūkis. Nesuvokiama, koks iš tiesų šventas yra Dievas. Nepaisant viso vykstančio blogio, Jis nužengė žmogaus pavidalu pas žmones, kurie nenorėjo turėti su Juo nieko bendra. Jis vaikščiojo tarp mūsų. Dievas buvo spjaudomas ir mušamas! Jo kaulai buvo laužomi. Jis nesuvokiamai kraujavo. Bet kurią akimirką Jis galėjo pašaukti angelų armiją, kad sunaikintųviskas!

Taip pat žr: 25 epinės Biblijos eilutės apie bendravimą su Dievu ir kitais

Jėzus mirė už tave ir mane, kai mes nenorėjome turėti nieko bendra su Juo. Mes buvome nuodėmėje, kai Jėzus pasakė: " Tėvas , atleiskite jiems ; nes jie nežino, ką daro." Nepaisant mūsų blogio, Jėzus mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė už mūsų nuodėmes. Per Jo atpirkimą ant kryžiaus mums buvo suteikta antra galimybė. Jis panaikino mūsų nuodėmes ir dabar galime pradėti Jį patirti.

Dievas suteikė mums teisę tapti Jo vaikais. Mes nieko nenusipelnėme, bet Jis davė mums viską. Jis davė mums gyvenimą. Prieš tai viskas, ką žinojome, buvo mirtis. Kodėl Dievas toks kantrus? Dievas kantrus su mumis, nes (taip) mus mylėjo. Neatmeskite Evangelijos. Pasitikėkite Kristumi dėl nuodėmių atleidimo.

Taip pat žr: Kas yra mano priešai? (Biblijos tiesos)

15. 2 Pt 3, 9 "Viešpats neskuba tesėti savo pažado, kaip kai kurie supranta lėtumą. Priešingai, jis kantrus su jumis, nenorėdamas, kad kas nors pražūtų, bet kad visi atsiverstų".

16. Rom 2, 4: "O gal nepaisote Jo gerumo, pakantumo ir kantrybės turtų, nesuvokdami, kad Dievo gerumas veda į atgailą?"

17. Michėjo 7,18 "Kas yra toks Dievas kaip tu, kuris atleidžia nuodėmę ir atleidžia nusižengimą savo palikimo likučiui? Tu nesiliauji pykęs amžinai, bet mėgsti rodyti gailestingumą".

18. Jn 3, 16-17 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 17 Juk Dievas nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad pasmerktų pasaulį, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas.

Antrosios galimybės suteikimas kitiems

Kaip Dievas yra kantrus ir atlaidus, taip ir mes turime būti kantrūs ir atlaidūs. Kartais atleisti yra sunku, bet turime suprasti, kad mums buvo daug atleista. Kodėl negalime atleisti už mažus dalykus, palyginti su tuo atleidimu, kurį mums suteikė Dievas? Kai išliejame malonę kitiems, tampame panašūs į Dievą, kurį garbiname.

Atleidimas nereiškia, kad santykiai bus tokie patys. Turėtume daryti viską, ką galime, kad siektume susitaikymo. Turėtume atleisti žmonėms, tačiau kartais santykius reikėtų nutraukti, ypač jei asmuo sąmoningai ir toliau jums nusideda.

Pavyzdžiui, jei turite vaikiną, kuris nuolat jus apgaudinėja, tai nėra sveiki santykiai, kuriuose turėtumėte likti. Turėtume naudotis dievišku įžvalgumu. Dėl to turėtume uoliai melstis Viešpačiui.

19. Mt 6, 15 "Bet jei jūs neatleisite kitiems jų kaltės, ir jūsų Tėvas neatleis jums jūsų kaltės".

20. Mt 18, 21-22 "Tada Petras priėjo prie Jėzaus ir paklausė: "Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui ar seseriai, kurie man nusideda? Iki septynių kartų?" 22 Jėzus atsakė: "Sakau tau: ne septynis, bet septyniasdešimt septynis kartus".

21. Kol 3, 13: "Būkite pakantūs vieni kitiems ir atleiskite vieni kitiems, jei kas nors iš jūsų turi nuoskaudų. Atleiskite, kaip Viešpats jums atleido".

22. Mt 18, 17: "Jei jis atsisakys jų klausyti, pasakykite tai bažnyčiai. O jei atsisakys klausyti ir bažnyčios, tebūnie jums kaip pagonis ir muitininkas".

Vieną dieną tau nebebus antros galimybės.

Pragare yra žmonių, kurie meldžiasi Dievui, bet jų maldos niekada nebūna išklausytos. Pragare yra žmonių, kurie prašo vandens troškuliui numalšinti, bet jų prašymas visada lieka neišgirstas. Pragare esantiems žmonėms nėra ir niekada nebus jokios vilties. Nėra jokios išeities, nes nėra jokių išėjimų.

Dauguma žmonių pragare manė, kad susitvarkys su Dievu. Jie niekada nemanė, kad išgirs žodžius: "VIEŠPATS, VIEŠPATS, VIEŠPATS!" Jei atmesite Kristų, Jis atmes jus. Susitvarkykite su Dievu. Atgailaukite ir pasitikėkite vien Kristumi dėl išgelbėjimo. Nenorite mirti iš tiesų nepažinoję Viešpaties.

23. Hebrajams 9:27 "Ir kaip žmogui skirta vieną kartą mirti, o po to ateina teismas".

24. Hebrajams 10,27 "bet tik bauginantis teismo ir siautulingos ugnies, kuri sunaikins visus priešininkus, laukimas".

25. Lk 13, 25-27 "Kai namo šeimininkas atsikels ir uždarys duris, jūs stovėsite lauke, beldžiate ir maldaujate: "Viešpatie, atidaryk mums duris." Bet jis atsakys: "Nepažįstu tavęs ir nežinau, iš kur esi." Tada jūs sakysite: "Mes su tavimi valgėme ir gėrėme, tu mokei mūsų gatvėse." Bet jis atsakys: "Nepažįstu tavęs ir nežinau, iš kur esi. Šalin nuo manęs, visi piktadariai!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.