25 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am Ail Gyfle

25 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am Ail Gyfle
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am ail siawns

Dylem lawenhau yn y ffaith ein bod yn gwasanaethu Duw aml siawns. Un peth sy'n wir i bawb yw ein bod ni i gyd wedi methu Duw. Rydym ni i gyd wedi methu. Nid oes rheidrwydd ar Dduw i faddau i ni.

Yn wir, ni ddylai Ef faddau i ni oherwydd pa mor fyr yr ydym yn syrthio o gymharu â'i sancteiddrwydd perffaith. O'i ras a'i drugaredd Ef y mae wedi anfon Ei Fab perffaith yn aberth dros ein pechodau.

Pryd mae’r tro diwethaf i chi ddiolch i Dduw am efengyl Iesu Grist? Mae pob diwrnod y byddwch chi'n deffro yn gyfle arall a roddir yn rasol i chi trwy boen, dioddefaint, a gwaed pwerus Crist!

Dyfyniadau   am ail siawns

  • “[Pan ddaw at Dduw] Allwn ni ddim rhedeg allan o ail gyfle…dim ond amser.”
  • “Mae pob eiliad o'ch bywyd yn ail gyfle.”
  • “Cefais fy ngeni eto ac rwy’n teimlo bod [Duw] wedi rhoi ail gyfle mewn bywyd i mi.”
  • “Pe bai Duw wedi rhoi ail gyfle i chi…peidiwch â'i wastraffu.”
  • “Dych chi erioed wedi mynd yn rhy bell na all Duw eich achub chi, eich adfer, maddau i chi, a rhoi ail gyfle i chi.”

Jona yn cael ail gyfle

Rydyn ni i gyd yn cofio stori Jona. Ceisiodd Jona redeg o ewyllys Duw. Rydyn ni'n ceisio gwneud hyn hefyd pan rydyn ni'n dymuno ein hewyllys dros ewyllys Duw. rhedodd Jona. Mae'n gwrthlithro. Gallai Duw fod wedi gadael i Jona fynd ei ffordd ei hun, ond roedd yn caru Jona yn ormodolcaru ni. Peidiwch â gwrthod yr efengyl. Ymddiriedwch yng Nghrist am faddeuant pechodau.

15. 2 Pedr 3:9 “Nid yw'r Arglwydd yn araf yn cadw ei addewid, fel y mae rhai yn deall arafwch. Yn hytrach y mae yn amyneddgar gyda chwi, heb ddymuno i neb farw, ond pawb i ddyfod i edifeirwch.”

16. Rhufeiniaid 2:4 “Neu a ydych yn diystyru cyfoeth Ei garedigrwydd, ei oddefgarwch, a’i amynedd, heb sylweddoli fod caredigrwydd Duw yn eich arwain at edifeirwch?”

17. Micha 7:18 “Pwy sy'n Dduw fel tydi, sy'n maddau pechod ac yn maddau camwedd gweddill ei etifeddiaeth? Nid ydych yn ddig am byth, ond yn ymhyfrydu mewn dangos trugaredd.”

18. Ioan 3:16-17 Oherwydd y carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, fel nad yw'r sawl sy'n credu ynddo ef i ddistryw ond yn cael bywyd tragwyddol. 17 Canys nid i gondemnio y byd yr anfonodd Duw ei Fab i'r byd, ond i achub y byd trwyddo ef.

Rhoi ail gyfle i eraill

Yn union fel y mae Duw yn amyneddgar ac yn maddau, yr ydym hefyd i fod yn amyneddgar ac yn faddaugar. Weithiau mae maddau yn anodd, ond mae'n rhaid i ni ddeall ein bod wedi cael llawer o faddeuant. Pam na allwn ni faddau am faterion bach o’u cymharu â’r maddeuant a roddodd Duw inni? Pan rydyn ni'n tywallt gras ar eraill rydyn ni'n dod yn debyg i'r Duw rydyn ni'n ei addoli.

Nid yw maddeuant yn golygu y bydd y berthynas yr un peth. Dylem wneud popeth a allwn i geisiocymod. Dylem faddau i bobl, ond weithiau dylai'r berthynas ddod i ben yn enwedig os yw'r person yn fwriadol yn parhau i bechu yn eich erbyn.

Er enghraifft, os oes gennych chi gariad sy'n twyllo o hyd arnoch chi, nid yw hon yn berthynas iach y dylech chi aros ynddi. Dylem ddefnyddio dirnadaeth dduwiol. Mae hyn yn rhywbeth y dylem ni ddyfal weddïo ar yr Arglwydd yn ei gylch.

19. Mathew 6:15 “Ond os nad ydych yn maddau i eraill eu camweddau, ni fydd eich Tad yn maddau eich camweddau.”

Gweld hefyd: 50 Adnod Epig o'r Beibl Am Ddryswch Mewn Bywyd (Meddwl Drysu)

20. Mathew 18:21-22 “Yna daeth Pedr at Iesu a gofyn, “Arglwydd, sawl gwaith y maddeuaf i'm brawd neu chwaer sy'n pechu yn fy erbyn? Hyd at saith gwaith?” 22 Atebodd Iesu, “Rwy'n dweud wrthych, nid seithwaith, ond saith deg a saith o weithiau.”

21. Colosiaid 3:13 “Goddefwch eich gilydd a maddau i'ch gilydd os oes gan unrhyw un ohonoch gŵyn yn erbyn rhywun. Maddau fel y maddeuodd yr Arglwydd i ti.”

22. Mathew 18:17 “Os yw'n gwrthod gwrando arnyn nhw, dywed wrth yr eglwys. Ac os yw'n gwrthod gwrando hyd yn oed ar yr eglwys, bydded ef i chi yn Genhedl ac yn gasglwr trethi.”

Un diwrnod, ni fydd ail gyfle i chwi.

Y mae pobl yn uffern yn gweddïo ar Dduw, ond nid yw eu gweddïau byth yn cael eu hateb. Mae yna bobl yn uffern sy'n gofyn am ddŵr i dorri eu syched, ond mae eu cais bob amser yn brin. Nid oes gobaith i'r rhai sydd yn uffern ac ni bydd gobaith byth.Nid oes ffordd allan oherwydd nid oes allanfeydd.

Roedd y rhan fwyaf o bobl yn uffern yn meddwl y byddent yn dod yn iawn gyda Duw. Doedden nhw byth yn meddwl y bydden nhw'n clywed y geiriau, “EULUOG, EUOG, GUILTY!” Os byddwch yn gwrthod Crist bydd yn eich gwrthod. Gwnewch yn iawn gyda Duw. Edifarhewch a rhowch eich ymddiried yng Nghrist yn unig am iachawdwriaeth. Nid ydych chi eisiau marw heb wir adnabod yr Arglwydd.

23. Hebreaid 9:27 “Ac yn union fel y mae wedi ei osod i ddyn farw unwaith, ac wedi hynny y daw barn.”

24. Hebreaid 10:27 “ond dim ond disgwyliad ofnus o farn a thân cynddeiriog a fydd yn difa pob gwrthwynebwyr.”

Gweld hefyd: KJV Vs Cyfieithiad Beiblaidd ESV: (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)

25. Luc 13:25-27 “Ar ôl i berchennog y tŷ godi a chau'r drws, byddwch chi'n sefyll y tu allan yn curo ac yn ymbil, ‘Syr, agor y drws i ni.’ “Ond fe fydd yn gwneud hynny. ateb, 'Dydw i ddim yn dy adnabod nac o ble rwyt ti'n dod.” Yna byddi'n dweud, ‘Buom yn bwyta ac yn yfed gyda thi, a buost yn dysgu yn ein strydoedd.’ “Ond bydd yn ateb, ‘Nid wyf yn dy adnabod nac o ble yr wyt yn dod. I ffwrdd oddi wrthyf, holl ddrwgweithredwyr!”

caniatáu iddo aros ar y llwybr anghywir. Mae mor wych bod Duw yn ein caru ni gymaint ac yn dymuno ein defnyddio ni. Nid oes ein hangen arno, sy'n gwneud Ei gariad hyd yn oed yn fwy.

Aeth Duw allan o'i ffordd ac achosi storm i gael ei blentyn yn ôl. Yn y pen draw, cafodd Jona ei daflu dros y bwrdd a'i lyncu gan bysgodyn enfawr. O'r tu mewn i'r pysgod edifarhaodd Jona. Trwy orchymyn Duw, mae'r pysgod yn poeri Jona allan. Ar hyn o bryd, gallai Duw fod wedi maddau i Jona a gallai hynny fod wedi bod yn ddiwedd y stori. Fodd bynnag, yn amlwg nid dyma a ddigwyddodd. Rhoddodd Duw gyfle arall i Jona bregethu edifeirwch i ddinas Ninefe. Y tro hwn ufuddhaodd Jona i'r Arglwydd.

1. Jona 1:1-4 “Daeth gair yr ARGLWYDD at Jona fab Amittai: “Dos i ddinas fawr Ninefe a phregethwch yn ei herbyn, oherwydd daeth ei drygioni i fyny o'm blaen i.” Ond rhedodd Jona i ffwrdd oddi wrth yr ARGLWYDD a mynd am Tarsis. Aeth i lawr i Jopa, lle y cafodd long yn rhwym i'r porthladd hwnnw. Ar ôl talu'r pris, aeth ar y llong a hwylio am Tarsis i ffoi oddi wrth yr Arglwydd. Yna anfonodd yr ARGLWYDD wynt mawr ar y môr, a chododd storm mor ffyrnig nes i'r llong fygwth torri i fyny.”

2. Jona 2:1-9 “ O’r tu mewn i’r pysgodyn gweddïodd Jona ar yr Arglwydd ei Dduw. Dywedodd: “Yn fy nghyfyngder y gelwais ar yr Arglwydd, ac efe a'm hatebodd. O ddwfn ym myd y meirw y gelwais am help, a gwrandewaist ar fy nghri. Fe wnaethoch chi fy hyrddio i'r dyfnder,i galon y moroedd, a'r cerrynt yn chwyrlïo o'm hamgylch; dy holl donau a'th dorwyr a ysgubasant drosof. Dywedais, ‘Rwyf wedi fy alltudio o'th olwg; eto edrychaf eto tua'th deml sanctaidd.” Bygythiodd y dyfroedd amrantiad, y dyfnder a'm hamgylchodd; roedd gwymon wedi'i lapio o gwmpas fy mhen. I wreiddiau'r mynyddoedd y suddais i lawr; y ddaear oddi tano a'm rhwystrodd am byth. Ond tydi, Arglwydd fy Nuw, a ddug fy mywyd i fyny o'r pydew. “Pan oedd fy mywyd yn trai, cofiais di, Arglwydd, a chododd fy ngweddi atat, i'th deml sanctaidd. “Mae'r rhai sy'n glynu wrth eilunod diwerth yn troi cefn ar gariad Duw tuag atyn nhw. Ond byddaf fi, gyda bloeddiadau o ganmoliaeth ddiolchgar, yn aberthu i chi. Yr hyn a addewais a wnaf les. Dywedaf, ‘Oddi wrth yr Arglwydd y daw iachawdwriaeth.”

3. Jona 3:1-4 “ A gair yr Arglwydd a ddaeth yr ail waith at Jona , gan ddywedyd, 2 “Cod, dos i Ninefe, y ddinas fawr, a chyhoedda iddi y cyhoeddiad yr wyf yn ei fyned. i ddweud wrthych.” 3 Felly Jona a gyfododd ac a aeth i Ninefe, yn ôl gair yr Arglwydd. Yr oedd Ninefe yn ddinas fawr dros ben, yn daith dridiau. 4 Yna dechreuodd Jona fynd trwy'r ddinas un diwrnod o gerdded; ac efe a lefodd ac a ddywedodd, Er hynny deugain niwrnod a Ninefe a ddymchwelir.”

Mae Samson yn cael ail gyfle

Weithiau rydyn ni'n cael ail gyfle, ond mae'n rhaid i ni fyw gyda chanlyniadau ein methiannau blaenorol. Gwelwn hyn yn ystori Samson. Roedd bywyd Samson yn llawn ail gyfle. Er ei fod yn cael ei ddefnyddio yn fawr gan Dduw, roedd Samson yn ddiffygiol fel yr ydym ni i gyd. Pechod Samson yr ydym i gyd yn tynnu sylw ato yw pan ddywedodd wrth Delilah mai ei wallt oedd y gyfrinach i'w gryfder, a ddefnyddiodd hi yn ddiweddarach i fradychu Samson.

Yn y diwedd torrwyd gwallt Samson tra’r oedd yn cysgu ac am y tro cyntaf daeth yn ddi-rym i’r Philistiaid. Cafodd Samson ei ddarostwng, ei hualau, a'i lygaid wedi eu gorddi. Cafodd Samson ei hun mewn lle na fu erioed o'r blaen. Tra roedd y Philistiaid yn dathlu gweddïodd Samson ar Dduw. Dywedodd, “Os gwelwch yn dda, Dduw, nertha fi unwaith eto.” Yn y bôn, roedd Samson yn dweud, “gweithiwch drwof i eto. Rhowch ail gyfle i mi wneud eich ewyllys.” Nid oedd Samson yn ceisio mynd allan o'i sefyllfa. Roedd eisiau cerdded gyda'r Arglwydd.

Ym Marn 16 adnod 30 dywedodd Samson, “Gad i mi farw gyda'r Philistiaid!” Duw yn ei drugaredd atebodd Samson. Cyrhaeddodd Samson y ddwy golofn ganolog y safai'r deml arnynt, a gwthiodd arnynt. Daeth y deml i lawr a lladdodd Samson fwy o Philistiaid nag a wnaeth yn ei farwolaeth nag a wnaeth pan oedd yn fyw. Cyflawnodd Duw ei ewyllys trwy Samson. Sylwch fod Samson wedi gorchfygu ei elynion erbyn ei farwolaeth. Rydyn ni'n goresgyn bydolrwydd a phechod trwy farw i'n hunain. Marc 8:35 “Oherwydd pwy bynnag sy'n dymuno achub ei fywyd, bydd yn ei golli, ond pwy bynnag sy'n colli ei fywyd i mi ac i mi.bydd yr efengyl yn ei hachub.”

4. Barnwyr 16:17-20 “ Felly dywedodd y cwbl wrthi. “Does dim rasel erioed wedi cael ei defnyddio ar fy mhen,” meddai, “oherwydd fy mod i wedi bod yn Nasaread wedi ei chysegru i Dduw o groth fy mam. Pe bai fy mhen yn cael ei eillio, byddai fy nerth yn fy ngadael, a byddwn mor wan ag unrhyw ddyn arall.” 18 Pan welodd Delila ei fod wedi dweud y cwbl wrthi, hi a anfonodd at arweinwyr y Philistiaid, “Dewch yn ôl eto; mae wedi dweud popeth wrthyf.” Felly llywodraethwyr y Philistiaid a ddychwelasant â'r arian yn eu dwylo. 19 Wedi ei rhoi ef i gysgu ar ei glin, hi a alwodd ar rywun i eillio saith blethi ei wallt, ac felly y dechreuodd ei ddarostwng. A'i nerth a'i gadawodd. 20 A dyma hi'n galw, “Samson, mae'r Philistiaid arnat ti! Deffrodd o'i gwsg a meddwl, "Fe af allan fel o'r blaen ac ysgwyd fy hun yn rhydd." Ond ni wyddai fod yr Arglwydd wedi ei adael.”

5. Barnwyr 16:28-30 “ Yna gweddïodd Samson ar yr Arglwydd, “Arglwydd, Arglwydd, cofia fi. Os gwelwch yn dda, Dduw, nertha fi unwaith eto, a gad i mi ag un ergyd ddial ar y Philistiaid am fy nwy lygad.” 29 Yna Samson a gyrhaeddodd at y ddwy golofn ganol yr oedd y deml yn sefyll arnynt. Gan rwymo ei hun yn eu herbyn, ei law dde ar y naill a'i law chwith ar y llall, 30 Dywedodd Samson, “Gad i mi farw gyda'r Philistiaid.” Yna efe a wthiodd â'i holl nerth, ac i lawr y daeth y deml ar y llywodraethwyr a'r hollbobl ynddo. Felly lladdodd lawer mwy pan fu farw na thra bu fyw.”

Pan fyddwn yn cael cyfle arall

rwyf wedi sylwi ein bod yn cael ein rhoi mewn sefyllfaoedd tebyg weithiau. Nid wyf yn dweud bod Duw yn ein rhoi mewn temtasiwn. Yr hyn yr wyf yn ei ddweud yw hyn, rydym yn cael cyfleoedd i ddwyn ffrwyth mewn maes yr ydym wedi methu ynddo o’r blaen. Bu sefyllfaoedd yn fy mywyd lle teimlaf fy mod wedi methu. Fodd bynnag, yn y bôn rydw i wedi cael fy rhoi mewn sefyllfaoedd tebyg. Er efallai fy mod wedi methu y tro cyntaf, yr eildro i mi ddwyn ffrwyth gwell gan ddangos aeddfedrwydd yng Nghrist.

Ail siawns yn datgelu Duw sy'n ein sancteiddio ac yn ein cydffurfio â delw Crist. . Mae'n ein caru ni'n ormodol i'n galluogi ni i aros yn fabanod yng Nghrist. Mae'n ffyddlon i'ch mowldio a'ch adeiladu i fyny. Y cwestiwn yw, a ydych chi'n tyfu?

Mae cymaint o seintiau mawr a fethodd yr Arglwydd yn y Beibl, ond fe godasant yn ôl. Pan fyddwch chi'n pechu, defnyddiwch hynny fel cyfle i dyfu yn yr Arglwydd. Gweddïwch ar i Dduw eich cydymffurfio â delw Crist. Efallai y cewch eich rhoi yn yr un sefyllfa yn y dyfodol agos. Yn union fel Jona, rydych chi'n mynd i gael dewis. Ufuddhewch neu anufuddhewch!

6. Philipiaid 1:6 “Ac yr wyf yn sicr o hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd waith da ynoch yn ei gwblhau yn nydd Iesu Grist.”

7. Mathew 3:8 “Dygwch ffrwyth yn unol ag edifeirwch.”

8. 1 Pedr 2:1-3 “Felly gwaredchwi eich hunain o bob malais, pob twyll, rhagrith, cenfigen, a phob athrod. Fel babanod newydd-anedig, chwennych y llaeth ysbrydol pur, er mwyn ichwi dyfu ohono er eich iachawdwriaeth, oherwydd i chwi flasu mai da yw'r Arglwydd.”

9. Colosiaid 3:10 “Ac wedi gwisgo'r hunan newydd, sy'n cael ei adnewyddu mewn gwybodaeth yn ôl delw ei greawdwr.”

Nid yw ail siawns yn drwydded i bechu

Mae gwir Gristnogion yn brwydro yn erbyn pechod. Weithiau fe allech chi fethu mwy na 3 gwaith. Fodd bynnag, a ydych yn parhau i fod i lawr? Os ydych chi'n defnyddio gras Duw fel esgus i fwynhau ffordd o fyw pechadurus sy'n aros i lawr. Tystiolaeth eich bod wedi ymddiried yn wirioneddol yng Nghrist am iachawdwriaeth yw y bydd gennych chwantau newydd am Grist a'i Air. Unwaith eto, mae rhai credinwyr yn ymdrechu'n fwy nag eraill, ond mae yna awydd i fod yn fwy ac mae yna frwydr.

Dylai gwir gredwr weld mwy a mwy o gynnydd yn erbyn pechod. Dros y blynyddoedd dylai fod twf yn eich taith gerdded gyda Christ. Fyddwn ni byth yn gallu dirnad cariad Duw. Mae ei gariad yn rhy ddwfn. Os ydych chi'n Gristion, yna rydych chi wedi cael maddeuant trwy waed Crist! Peidiwch â byw mewn condemniad. Mae ei waed yn gorchuddio'ch holl bechodau yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Rydych chi'n rhydd! Rhedwch at Grist a mwynhewch Ef, ond yr hyn na ddylech byth ei wneud yw manteisio ar Ei gariad.

10. Diarhebion 24:16 “Oherwydd er i ddyn cyfiawn syrthio seithwaith, fe fyddatgyfodwch , ond y drygionus a dramgwyddant."

11. 1 Ioan 1:5-9 “Dyma'r neges rydyn ni wedi'i chlywed ganddo ac rydyn ni'n ei mynegi i chi: goleuni yw Duw; ynddo ef nid oes tywyllwch o gwbl. 6 Os ydym yn honni bod gennym gymdeithas ag ef, ac eto yn cerdded yn y tywyllwch, rydym yn dweud celwydd ac nid ydym yn byw allan y gwirionedd. 7 Ond os rhodiwn yn y goleuni, megis y mae efe yn y goleuni, y mae gennym gymdeithas â'n gilydd, ac y mae gwaed Iesu, ei Fab ef, yn ein puro ni oddi wrth bob pechod. 8 Os ydyn ni'n honni ein bod ni heb bechod, rydyn ni'n ein twyllo ein hunain ac nid yw'r gwirionedd ynom ni. 9 Os cyffeswn ein pechodau, ffyddlon a chyfiawn yw efe, a maddeu inni ein pechodau a'n puro oddi wrth bob anghyfiawnder.”

12. 1 Ioan 2:1 “Fy mhlant bychain, yr wyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch rhag i chwi bechu. Ond os bydd rhywun yn pechu, y mae gennym eiriolwr gyda'r Tad—Iesu Grist y Cyfiawn.”

13. Rhufeiniaid 6:1-2 “Beth a ddywedwn ni, felly? A awn ni ymlaen i bechu er mwyn i ras gynyddu? 2 Dim o bell ffordd! Ni yw y rhai sydd wedi marw i bechod; sut allwn ni fyw ynddo mwyach?”

14. 1 Ioan 3:8-9 “Y sawl sy'n gwneud pechod, sydd o'r diafol; canys y mae diafol wedi pechu o'r dechreuad. Ymddangosodd Mab Duw i'r pwrpas hwn, i ddinistrio gweithredoedd diafol. 9 Nid oes neb a aned o Dduw yn gwneud pechod, oherwydd y mae ei had yn aros ynddo; ac ni all efe bechu, am ei fod wedi ei eni o Dduw.”

Mae iachawdwriaeth yn ail gyfle o'rArglwydd.

Cyn Crist yr oeddwn yn drylliedig ac yn byw mewn pechod. Roeddwn i'n anobeithiol ac ar fy ffordd i uffern. Rhoddodd Crist obaith i mi a rhoddodd bwrpas i mi. Wrth i mi ddarllen Llyfr 1 Brenhinoedd sylweddolais mor amyneddgar yw Duw. Brenin ar ôl brenin a wnaeth ddrwg yng ngolwg yr Arglwydd. Pam gwnaeth Duw ddioddef drygioni parhaus? Pam mae Duw yn goddef drygioni parhaus nawr?

Y mae efe yn sanctaidd. Mae bwlch dirfawr rhwng Duw a dyn. Mae'n annealladwy pa mor sanctaidd yw Duw mewn gwirionedd. Er gwaethaf yr holl ddrwg sy'n digwydd fe ddaeth i lawr ar ffurf dyn am bobl nad oedd eisiau dim i'w wneud ag Ef. Cerddodd yn ein plith. Cafodd Duw ei boeri ymlaen a'i guro! Roedd ei esgyrn wedi torri. Gwaedodd mewn ffordd anfaddeuol. Ar unrhyw adeg fe allai fod wedi galw byddin o angylion i lawr i ddinistrio popeth!

Onid ydych chi'n ei gael? Bu farw Iesu drosoch chi a minnau pan nad oeddem eisiau dim i'w wneud ag Ef. Roeddem mewn pechod pan ddywedodd Iesu, “ Tad , maddeuwch iddynt; oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud.” Er gwaethaf ein drygioni, bu farw Iesu, cafodd ei gladdu, a'i atgyfodi dros ein pechodau. Trwy Ei gymod ar y groes cawsom ail gyfle. Cymerodd i ffwrdd ein pechod ac yn awr gallwn ddechrau ei brofi.

Mae Duw wedi rhoi'r hawl i ni ddod yn blant iddo. Nid ydym yn haeddu dim, ond mae Ef wedi rhoi popeth inni. Mae wedi rhoi bywyd i ni. Cyn hyn y cwbl a wyddem oedd marwolaeth. Pam mae Duw mor amyneddgar? Mae Duw yn amyneddgar gyda ni oherwydd bod Duw (felly)
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.