25 svarbios Biblijos eilutės apie tyčiojimąsi iš Dievo

25 svarbios Biblijos eilutės apie tyčiojimąsi iš Dievo
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie tyčiojimąsi iš Dievo

Man nuoširdžiai gaila visų, kurie nusprendžia tyčiotis iš Dievo, nes jų laukia griežtos bausmės ir Dievas privers tą žmogų suvalgyti tuos žodžius. Visame internete matote žmonių, kurie rašo šventvagiškus dalykus apie Kristų, ir kai ateis laikas, jie norės turėti laiko mašiną.

Jei nebandote kam nors suteikti priežasties tikėti Kristumi, laikykitės atokiau nuo pašaipūnų, nebent norite būti suklaidinti. Žmonės neatveria akių nuostabiai Dievo galiai, esančiai tiesiai prieš juos. Laikui bėgant matysite vis daugiau pašaipūnų. Pašaipūnai nėra vienintelis būdas tyčiotis iš Dievo. Tyčiotis iš Dievo galite ir iškraipydami, atmesdami ir nesilaikydami Jo žodžio.

Imti Dievo vardą veltui - tai tyčiotis iš Jo. Visiems sakote, kad dabar esu krikščionis, bet jūsų gyvenime niekas nesikeičia. Gyvenate ištvirkaudami, bet stengiatės atrodyti teisūs.

Ar tai esate jūs? Ar vis dar gyvenate nuolatinį nuodėmės gyvenimo būdą. Ar naudojate Dievo malonę kaip pasiteisinimą nuodėmei? Jei vis dar taip gyvenate, tyčiojatės iš Dievo ir turite bijoti. Turite būti išgelbėtas. Jei nepriimate Kristaus, tyčiojatės iš Kristaus kraujo. Prašau, jei nesate išgelbėtas, spustelėkite aukščiau esančią nuorodą. Nebūkite kvailas!

Juokitės dabar ir vėliau verksite!!

1. Mt 13, 48-50. Kai ji buvo pilna, žvejai ištraukė ją į krantą. Tada jie susėdo, surūšiavo geras žuvis į indus, o blogas išmetė. Taip bus amžiaus pabaigoje. T aip bus ir šio amžiaus pabaigoje. T aip išeis angelai, išrinks blogus žmones iš teisiųjų ir įmes juos į liepsnojančią krosnį. Toje vietoje bus verksmas ir dantų griežimas".

2. Galatams 6, 6-10. Tačiau tas, kuris gauna pamokymą žodžiu, turi dalytis su savo mokytoju viskuo, kas gera. Neapsigaukite: iš Dievo negalima tyčiotis. Žmogus pjauna tai, ką sėja. Kas sėja, kad patiktų savo kūnui, iš kūno pjaus pražūtį; kas sėja, kad patiktų Dvasiai, iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. Nesivarginkime darydami gera, nes prietinkamu laiku gausime derlių, jei nepasiduosime. Todėl, kiek turime galimybių, darykime gera visiems žmonėms, ypač tiems, kurie priklauso tikinčiųjų šeimai.

3. Apreiškimo 20, 9-10. Jie žygiavo per visą žemės platumą ir apsupo Dievo tautos stovyklą, Jo mylimą miestą. Bet iš dangaus nusileido ugnis ir juos prarijo. O juos suvedžiojęs velnias buvo įmestas į deginančios sieros ežerą, kur buvo įmesti žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius.

4. Rom 14, 11-12, nes Šventajame Rašte parašyta: "'Kaip gyvas aš, - sako Viešpats, - kiekvienas nusilenks man, kiekvienas sakys, kad aš esu Dievas'." Taigi kiekvienas iš mūsų turės atsakyti prieš Dievą.

5. Jn 15, 5-8 "Aš esu vynmedis, jūs - šakelės. Jei pasiliksite manyje ir aš jumyse, jūs duosite daug vaisių; be manęs jūs nieko negalite padaryti. Jei nepasiliksite manyje, būsite panašūs į šakelę, kuri išmetama ir nudžiūsta; tokios šakelės surenkamos, metamos į ugnį ir sudeginamos. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, prašykite, ko tik panorėsite, ir jums bus padaryta." (Jn 15, 5-8).yra mano Tėvo šlovei, kad jūs duotumėte gausių vaisių, parodydami, jog esate mano mokiniai.

Tik kvailiai tyčiojasi iš Dievo

6. Ps 14, 1-2. Choro vadovui: Dovydo psalmė. Tik kvailiai savo širdyje sako: "Dievo nėra." Jie sugedę, ir jų veiksmai blogi; nė vienas iš jų nedaro gero! Viešpats iš dangaus žvelgia į visą žmonių giminę; jis žiūri, ar kas nors tikrai išmintingas, ar kas nors ieško Dievo.

7. Jeremijo 17,15-16 Žmonės tyčiojasi iš manęs ir sako: "Apie kokią 'Viešpaties žinią' kalbi? Kodėl tavo pranašystės neišsipildo ?" VIEŠPATIE, aš neapleidau savo kaip Tavo tautos ganytojo darbo. Aš neraginau Tavęs siųsti nelaimės. Tu girdėjai viską, ką sakiau.

9. Ps 74, 8-12. Jie manė: "Mes juos visiškai sutriuškinsime!" Jie sudegino visas vietas, kur krašte buvo garbinamas Dievas. Mes nematome jokių ženklų. Pranašų nebėra, ir niekas nežino, kiek tai tęsis. Dieve, kiek dar ilgai priešai iš tavęs šaipysis? Ar jie tave amžinai įžeidinės? Kodėl tu sulaikai savo galią? Išvesk savo galią į viešumą ir sunaikink juos ! Dieve, tujau seniai esi mūsų karalius. Tu atnešei žemei išgelbėjimą.

10. Ps 74, 17-23. Tu nustatei visas žemės ribas, sukūrei vasarą ir žiemą. Viešpatie, prisimink, kaip priešas tave įžeidė. Prisimink, kaip tie kvaili žmonės iš tavęs tyčiojosi. Neatiduok mūsų, savo balandžių, tiems laukiniams žvėrims. Niekada nepamiršk savo vargšų tautos. Prisimink susitarimą, kurį su mumis padarei, nes smurtas pripildo kiekvieną tamsų šios žemės kampelį. Neleisk, kad tavo kenčianti tauta būtųsugėdintas. Tegul vargšai ir bejėgiai tave giria. G o d a, pakilk ir apgink save. Prisimink įžeidimus, kurie visą dieną sklinda iš tų kvailų žmonių. Neužmiršk, ką sakė tavo priešai; neužmiršk jų riksmo, kai jie visada kyla prieš tave.

2 Kronikų 32:17-23 Karalius taip pat rašė laiškus, kuriuose tyčiojosi iš Viešpaties, Izraelio Dievo, ir šitaip prieš jį atsiliepė: "Kaip kitų kraštų tautų dievai neišgelbėjo savo žmonių iš mano rankos, taip Ezekijo dievas neišgelbės savo žmonių iš mano rankos." Tada jie hebrajų kalba šaukė Jeruzalės gyventojams, kurie buvo ant sienos, kad juos išgąsdintų ir išgąsdintų.kad užimtų miestą. Jie kalbėjo apie Jeruzalės Dievą taip, kaip apie kitų pasaulio tautų dievus - žmogaus rankų darbą. Karalius Ezekijas ir pranašas Izaijas, Amoso sūnus, šaukėsi dėl to maldoje į dangų. Viešpats atsiuntė angelą, kuris sunaikino visus kovotojus, vadus ir karininkus asirų karaliaus stovykloje. Taigi jis pasitraukė į savokrašto gėdą. Kai jis įėjo į savo dievo šventyklą, kai kurie jo sūnūs, jo paties kūnas ir kraujas, nukirto jį kalaviju. Taip Viešpats išgelbėjo Ezekiją ir Jeruzalės žmones iš Asirijos karaliaus Sennacheribo rankos ir iš visų kitų rankų. Jis rūpinosi jais iš visų pusių. Daugelis nešė į Jeruzalę aukas Viešpačiui ir vertingas dovanas Judo karaliui Ezekijui.Nuo tada visos tautos jį labai vertino.

Pasityčiotojai paskutiniaisiais laikais

2 Pt 3, 3-6 Visų pirma turite suprasti, kad paskutinėmis dienomis ateis pašaipūnai, tyčiodamiesi ir vadovaudamiesi savo piktais norais. Jie sakys: "Kur yra tas "atėjimas", kurį jis žadėjo? Nuo tada, kai mirė mūsų protėviai, viskas vyksta taip, kaip buvo nuo pat sukūrimo pradžios." Tačiau jie sąmoningai pamiršta, kad seniai seniai Dievo žodžiu atsirado dangus ir žemė buvo suformuota išvandenį ir vandeniu. Šiais vandenimis buvo užlietas ir sunaikintas ir to meto pasaulis.

Judo 1, 17-20 Brangūs draugai, prisiminkite, ką anksčiau sakė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalai. Jie jums sakė: "Paskutiniaisiais laikais atsiras pašaipūnų, kurie šaipysis iš Dievo, sekdami savo piktais norais, kurie yra nukreipti prieš Dievą." Tai žmonės, kurie jus skaldo, žmonės, kurių mintys tik apie šį pasaulį, kurie neturi Dvasios. Tačiau, brangūs draugai, naudokitės savo švenčiausiu tikėjimu, kad statytumėteatsistokite ir melskitės Šventojoje Dvasioje.

Jėzus tyčiojosi

12. Lk 23, 8-11 Erodas labai apsidžiaugė pamatęs Jėzų, nes jau seniai norėjo Jį pamatyti. Jis daug ką apie Jį buvo girdėjęs ir tikėjosi pamatyti Jį darant kokį nors galingą darbą. Erodas kalbėjosi su Jėzumi ir daug ko klausinėjo. Bet Jėzus nieko neatsakė. Ten stovėjo religiniai vadovai ir Įstatymo mokytojai. Jie kalbėjo daug melagingų dalykų prieš Jį. Tada Erodas ir jo kareiviailabai blogai elgėsi su Jėzumi ir tyčiojosi iš Jo. Jie apvilko Jį gražiu apsiaustu ir išsiuntė atgal pas Pilotą.

13. Lk 22, 63-65. Vyrai, kurie saugojo Jėzų, ėmė tyčiotis ir jį mušti. Jie užrišo jam akis ir pareikalavo: "Pranašauk! Kas tave mušė?" Ir dar daug kitų įžeidžiančių dalykų jam pasakė.

14. Lk 23, 34-39 Jėzus vis kartojo: " Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro." Tada jie, mėtydami kauliukus, padalijo jam drabužius. Tuo tarpu žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Vadai tyčiojosi iš jo, sakydami: "Jis išgelbėjo kitus. Tegul išgelbsti save , jei jis yra Dievo Mesijas, išrinktasis!" Kareiviai taip pat tyčiojosi iš Jėzaus, prieidami ir siūlydami jamrūgštaus vyno, sakydamas: "Jei tu esi žydų karalius, gelbėkis!" Virš jo taip pat buvo užrašas graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis: "Šitas yra žydų karalius." Dabar vienas iš ten kabančių nusikaltėlių vis įžeidinėjo jį: "Tu esi Mesijas, ar ne? Gelbėk save... ir mus!"

15. Lk 16, 13-15. Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams , nes arba vieno jis nekenčia, o kitą myli, arba vienam yra ištikimas, o kitą niekina. Negalima tarnauti ir Dievui, ir turtui!" Fariziejai, mėgstantys pinigus, viso to klausėsi ir ėmė tyčiotis iš Jėzaus. Tad jis jiems tarė: "Jūs bandote teisintis žmonių akivaizdoje, bet Dievas pažįsta jūsų širdis, nes kas yralabai vertinamas žmonių yra bjaurus Dievui.

16. Mk 10, 33-34 Jis tarė: "Mes einame į Jeruzalę. Žmogaus Sūnus bus atiduotas vyriausiems kunigams ir Įstatymo mokytojams. Jie sakys, kad jis turi mirti, ir atiduos jį svetimšaliams, kurie iš jo juoksis ir spjaudys ant jo. Jie muš jį rykštėmis ir nužudys. Bet trečią dieną po mirties jis prisikels iš numirusių".

Taip pat žr: 20 epinių Biblijos eilučių apie dinozaurus (minimi dinozaurai?)

Priminimai

Patarlių 14,6-9 Išminties ieško pašaipūnas ir neranda, Bet pažinimas yra lengvas tam, kuris turi supratimą. Pasitrauk iš kvailio akivaizdos, Arba neišgirsi pažinimo žodžių. Protingo žmogaus išmintis yra suprasti jo kelią, Bet kvailių kvailystė yra apgaulė. Kvailių išdykavimas dėl nuodėmės , Bet tarp teisiųjų yra gera valia.

18. Mt 16, 26-28 Kas žmogui bus naudinga, jei jis laimės visą pasaulį, bet praras savo gyvybę? Arba ką žmogus duos mainais už savo gyvybę? Juk Žmogaus Sūnus ateis su angelais savo Tėvo šlovėje, ir tada atlygins kiekvienam pagal tai, ką jis padarė. Užtikrinu jus: yra čia stovinčių, kurie neragaus mirties, kol pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį savokaralystę."

Palaiminta

20. Ps 1, 1-6. Palaimintas tas, kuris nevaikšto su nedorėliais, nestovi kelyje, kuriuo eina nusidėjėliai, ir nesėdi tyčiotojų būryje , bet kurio malonumas yra Viešpaties įstatymas ir kuris dieną ir naktį apmąsto jo įstatymą. Toks žmogus panašus į medį, pasodintą prie vandens upelių, kuris laiku duoda vaisių ir kurio lapai nenudžiūsta - visa, ką jis daro, klesti.Ne taip nedorėliai! Jie yra tarsi plevėsos, kurias vėjas nupučia. Todėl nedorėliai nestovės teisme ir nusidėjėliai teisiųjų susirinkime. Nes Viešpats saugo teisiųjų kelią, o nedorėlių kelias veda į pražūtį.

Dievo žodžio atmetimas, iškraipymas, papildymas ir atėmimas.

Taip pat žr: 50 svarbiausių Biblijos eilučių apie Kristaus kryžių (Galingas)

1 Tes 4, 7-8. Juk Dievas mus pašaukė ne būti neturtėliais, bet gyventi šventai. Todėl kiekvienas, kuris atmeta šį nurodymą, atmeta ne žmogų, bet Dievą, patį Dievą, kuris jums duoda savo Šventąją Dvasią.

22. Zacharijo 7,11-12. Bet jie atsisakė kreipti dėmesį, užsispyrėliškai atsuko petį ir užsikimšo ausis, kad negirdėtų. Jie pasidarė deimantines širdis, kad negirdėtų įstatymo ir žodžių, kuriuos kareivijų Viešpats per savo Dvasią siuntė per ankstesnius pranašus. Todėl didelis pyktis kilo nuo kareivijų Viešpaties.

23. Apreiškimo 22,18-19 Aš liudiju kiekvienam, kuris klausosi šios knygos pranašiškų žodžių: jei kas prie jų pridės, Dievas jam pridės šitoje knygoje surašytų rykščių. O jei kas atims iš šios pranašiškos knygos žodžių, Dievas atims iš jo gyvybės medžio ir šventojo miesto dalį, surašytą šioje knygoje.

24. Patarlių 28,9 Jei kas nusigręžia nuo įstatymo klausymo, net jo malda yra pasibjaurėjimas.

25. Galatams 1,8-9 Bet jei mes ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme, tebūnie prakeiktas. Kaip jau sakėme anksčiau, taip ir dabar kartoju: jei kas jums skelbtų kitokią evangeliją, negu jūs esate priėmę, tebūnie prakeiktas.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.