50 svarbiausių Biblijos eilučių apie Kristaus kryžių (Galingas)

50 svarbiausių Biblijos eilučių apie Kristaus kryžių (Galingas)
Melvin Allen

Kryžius, ant kurio mirė Jėzus, yra amžina nuodėmės palaidojimo vieta. Kai Jėzus nusprendė ant savo pečių užsikrauti mūsų nuodėmės naštą, Jis taip pat nusprendė prisiimti ir bausmę bei mirti, kad žmogus galėtų gyventi amžinai. Žmonės pasirinko, kad Jėzus mirtų romėnų mirtimi ant kryžiaus, todėl Dievo pažado simbolis tapo kryžiumi, kad parodytų savo meilę žmonijai.

Kadangi Jėzus mirė ant kryžiaus už mus, kryžius tampa ir mirties, ir gyvenimo simboliu visiems, kurie nusprendė priimti Jėzaus dovaną - už mus prisiimti bausmę. Kad geriau suprastume šią auką, atidžiau pažvelkime į daugybę skirtingų kryžiaus poveikio gyvenimui ir tikėjimui būdų. Gilesnis kryžiaus supratimas padės jums visiškai suvokti dovanos mastą.

Krikščioniškos citatos apie kryžių

"Kryžius yra pasaulio istorijos centras; Kristaus įsikūnijimas ir mūsų Viešpaties nukryžiavimas yra ašis, aplink kurią sukasi visi amžių įvykiai. Kristaus liudijimas buvo pranašystės dvasia, o auganti Jėzaus galia yra istorijos dvasia." Aleksandras Maklarenas

"Jo sudaužyta širdimi šauksmas ant kryžiaus: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro" rodo Dievo širdį nusidėjėlių atžvilgiu." John R. Rice

"Kai Kristus kopė į Kalvarijos kalną ir kraujavo ant jo, Jo tikslas buvo išnaikinti savimeilę ir žmonių širdyse įskiepyti Dievo meilę. Viena gali tik didėti, kai kita mažėja." Walteris J. Chantry

"Nuo kryžiaus Dievas skelbia: "Aš tave myliu." Billy Grahamas

"Gyvenimas bus iššvaistytas, jei nesuprasime kryžiaus šlovės, nepuoselėsime jo kaip lobio, kuris jis yra, ir neprisirišime prie jo kaip prie didžiausios kiekvieno malonumo kainos ir giliausios paguodos kiekviename skausme. Tai, kas mums kadaise buvo kvailystė - nukryžiuotas Dievas - turi tapti mūsų išmintimi, mūsų galia ir vieninteliu pasididžiavimu šiame pasaulyje." Džonas Piperis (John Piper)

"Tik Kristaus Kryžiuje gausime galios, kai esame bejėgiai. Rasime stiprybės, kai esame silpni. Patirsime vilties, kai mūsų padėtis beviltiška. Tik Kryžiuje yra ramybė mūsų neramioms širdims." Michael Youssef

"Dėl mirusio Kristaus turiu daryti viską, o gyvas Kristus viską daro už mane." - Andrew Murray

"Pats nepadoriausias simbolis žmonijos istorijoje yra kryžius, tačiau savo bjaurumu jis išlieka iškalbingiausiu žmogaus orumo liudijimu." R. C. Sproul

"Kryžius mums parodo mūsų nuodėmės sunkumą, bet taip pat ir neišmatuojamą Dievo meilę." Billy Grahamas

"1 kryžius + 3 vinys = 4givin."

"Išganymas ateina per kryžių ir nukryžiuotą Kristų." Andrew Murray

"Kai šiuolaikiniai savigarbos pranašai sako, kad kryžius yra mano begalinės vertės liudijimas, tai siaubingai iškreipia kryžiaus prasmę. Biblinė perspektyva yra tokia, kad kryžius liudija begalinę Dievo šlovės vertę ir liudija mano puikybės nuodėmės neaprėpiamumą." Džonas Piperis (John Piper)

"Ilgalaikė pergalė niekada negali būti atskirta nuo ilgalaikio stovėjimo ant kryžiaus pamato." Stebėtojas Nee

"Prie kryžiaus ryškiausiai atsiskleidžia ir Dievo Įstatymas, ir Dievo malonė, čia šlovinamas ir Jo teisingumas, ir Jo gailestingumas. Tačiau prie kryžiaus mes taip pat labiausiai nusižeminame. Prie kryžiaus mes pripažįstame Dievui ir sau, kad visiškai nieko negalime padaryti, kad užsitarnautume ar nusipelnytume savo išgelbėjimą." Džeris Bridžesas (Jerry Bridges)

Ką Biblija sako apie kryžių?

Paulius daug kartų Naujajame Testamente mini kryžių ir daugelyje laiškų tikintiesiems juo remiasi kalbėdamas apie Jėzaus auką. Keliose atitinkamose eilutėse Laiške kolosiečiams išsakoma Kristaus aukos intencija. Kol 1, 20 sakoma: "ir per jį sutaikinti su savimi visa, kas žemėje ar danguje, jo kryžiaus krauju sudarė taiką." Vėliau Laiške kolosiečiams 2, 14,Paulius sako: "Jis panaikino mums priešišką skolos liudijimą, sudarytą iš nutarimų, ir pašalino jį iš kelio, prikalęs prie kryžiaus".

Laiške filipiečiams 2, 5-8 Paulius iškalbingai pasakoja apie kryžiaus tikslą: "Turėkite savyje tokį nusistatymą, koks buvo ir Kristuje Jėzuje, kuris, kaip ir Jis jau egzistavo Dievo pavidalu, nelaikė lygybės su Dievu kažkuo, ką galima suvokti, bet ištuštino save. pagal prisiimdamas tarno pavidalą ir gimęs panašus į žmones. Ir, būdamas išvaizdus kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties - mirties ant kryžiaus." Visos šios eilutės rodo, kad kryžiaus tikslas buvo pasitarnauti kaip nuodėmės palaidojimo vieta.

1. Kol 1, 20 "ir per jį sutaikinti su savimi visa, kas yra žemėje ir danguje, sudarydamas taiką savo krauju, pralietu ant kryžiaus".

2. Kol 2, 14: "Jis panaikino prieš mus nukreiptą reikalavimų raštą, kuris buvo mums priešingas. Jis pašalino jį iš kelio, prikalęs prie kryžiaus".

3. 1 Kor 1, 17 "Juk Kristus mane siuntė ne krikštyti, bet skelbti Evangelijos, ir ne iškalbingais žodžiais, kad Kristaus kryžius neišsigąstų savo galios".

4. Filipiečiams 2,5-8 "Tarpusavio santykiuose būkite tokio nusiteikimo kaip Kristus Jėzus, 6 kuris, būdamas savo prigimtimi Dievas, nelaikė lygybės su Dievu kažkuo, kuo galėtų pasinaudoti savo naudai, 7 bet pats pasidarė niekuo, priimdamas tarno prigimtį, tapdamas panašus į žmogų. 8 Ir, būdamas išvaizdus kaip žmogus, nusižemino, tapdamas klusnusmirtį - net mirtį ant kryžiaus!"

5. Gal 5, 11: "Broliai ir seserys, jei aš vis dar skelbiu apipjaustymą, kodėl mane vis dar persekioja? Tokiu atveju kryžiaus papiktinimas panaikintas".

6. Jn 19, 17-19 "Nešdamas savo kryžių, jis išėjo į Kaukolės vietą (kuri aramėjų kalba vadinama Golgota). 18 Ten jį nukryžiavo, o su juo dar du žmones - po vieną iš abiejų pusių ir Jėzų viduryje. 19 Pilotas liepė paruošti skelbimą ir pritvirtinti prie kryžiaus. Jame buvo parašyta: "Jėzus iš Nazareto, žydų karalius".

Kokia kryžiaus reikšmė Biblijoje?

Nors Jėzui kryžius buvo fizinė mirties vieta, jis tapo dvasine nuodėmės mirties vieta. Dabar kryžius simbolizuoja išgelbėjimą, nes Kristus mirė ant kryžiaus, kad išgelbėtų mus nuo nuodėmės bausmės. Prieš Jėzų paprasta forma reiškė mirtį, nes tuo metu tai buvo įprasta bausmė ir romėnams, ir graikams. Dabar kryžius teikia viltį kaip meilės simbolis ir Dievo ištesėtas pažadas.išpirkimas.

Taip pat žr: Kaip tapti krikščionimi (Kaip būti išgelbėtam ir pažinti Dievą)

Jau Pradžios 3, 15 Dievas pažada gelbėtoją, kurį Jis išlaisvino ant kryžiaus. Dar prieš mirtį ant kryžiaus Jėzus sakė savo mokiniams: "Ir kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Kas rado savo gyvybę, tas ją praras, o kas prarado savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras." Jėzus dovanojo mums gyvybę prarasdamas savąją, parodydamas labiausiaiNeįtikėtina meilė įmanoma: "Niekas neturi didesnės meilės už tą, kad žmogus atiduotų gyvybę už savo draugus" (Jn 15, 13).

7. 1 Pt 2, 24 "Jis pats savo kūnu ant kryžiaus prisiėmė mūsų nuodėmes", kad mes mirtume nuodėmėms ir gyventume teisumui; "jo žaizdomis jūs buvote išgydyti".

8. Hebrajams 12, 2: "įsmeigę akis į Jėzų, tikėjimo pradininką ir ištobulintoją. Dėl jam skirto džiaugsmo jis iškentė kryžių, paniekinęs jo gėdą, ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje".

9. Iz 53, 4-5: "Tikrai jis prisiėmė mūsų skausmą ir nešė mūsų kančias, tačiau mes jį laikėme Dievo nubaustu, jo ištiktu ir prislėgtu. 5 Bet jis buvo perdurtas už mūsų nusikaltimus, sutriuškintas už mūsų kaltes; bausmė, atnešusi mums ramybę, teko jam, ir jo žaizdomis mes pasveikome."

10. Jn 1, 29 "Kitą dieną jis pamatė Jėzų, ateinantį pas jį, ir tarė: "Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!"

11. Jn 19, 30 "Gavęs rūgštaus vyno, Jėzus tarė: "Atlikta!" Ir, palenkęs galvą, atidavė savo dvasią".

12. Mk 10, 45: "Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet kad tarnautų ir atiduotų savo gyvybę kaip išpirką už daugelį".

Ar Jėzus buvo nukryžiuotas ant kryžiaus, ar ant kuolo?

Jėzus buvo nukryžiuotas ant kryžiaus, o ne ant kuolo, tačiau nesvarbu, ar ant kryžiaus, ar ant kuolo, tikslas nesikeičia - Jis mirė už mūsų nuodėmes. Visose keturiose apaštalų knygose pateikiamas Jėzaus mirties įrenginys. Mato evangelijoje žmonės virš Jėzaus galvos uždėjo užrašą: "Šitas yra Jėzus, žydų karalius", todėl galime manyti, kad ten buvo kryžiaus sija, ta pati sija, kurią nešė Jėzus.

Be to, minia konkrečiai liepia Jėzui nulipti nuo kryžiaus, jei Jis yra Dievo Sūnus. Nors iki Kristaus buvo keturios kryžiaus formos, naudojamos nukryžiavimui, ir kuri iš jų buvo panaudota Jėzui, visada gali būti neaišku. Graikiškas žodis kryžius yra stauros ir verčiamas kaip "smailus kuolas arba blyškus" (Elwell, 309), o tai palieka šiek tiek erdvės interpretacijoms. Romėnai naudojo kelių formų kryžius: stulpą, kuolą, apverstą kryžių ir net Šventojo Andriejaus kryžių, kuris buvo X formos.

Kitos Biblijos eilutės labiau patvirtina tradicinį kryžių, kuris yra beveik visoje krikščioniškoje simbolikoje. 20-ame Jono laiške Tomas sakė, kad nepatikės, jog matė Jėzų, nebent Jėzaus rankose būtų skylės nuo vinių, o vinys buvo naudojamos ne kuolui ar stulpui, bet kryžiui, kad rankos būtų ištiestos. Nesvarbu, ant kokios versijos kryžiaus buvo Jėzus, Jis buvo ant jo tam, kad tyčia mirtų užišpirkimas.

13. Apd 5, 30: "Mūsų protėvių Dievas prikėlė iš numirusių Jėzų, kurį jūs nužudėte, pakabinę ant kryžiaus."

14. Mato 27,32 "Išėję jie rado žmogų iš Kirėnės, vardu Simonas. Jie privertė tą žmogų nešti savo kryžių".

15. Mt 27, 40 "Pažiūrėkite į tave dabar!" - šaukė jie ant jo. "Tu sakei, kad sugriausi šventyklą ir per tris dienas ją atstatysi. Tuomet, jei esi Dievo Sūnus, išsigelbėk ir nuženk nuo kryžiaus!"

Kryžiaus svarba

Visas Senasis Biblijos Testamentas veda į Naująjį Testamentą, kad atvestų prie Jėzaus Kristaus ir Jo mirties ant kryžiaus dėl žmonių atpirkimo. Senajame Testamente matome du pagrindinius veiksnius: nuodėmingus žmones, kurie negali laikytis Įstatymo (dešimties Dievo įsakymų), taip pat genealogiją ir pranašystes, kurios veda prie vieno žmogaus - Jėzaus. Visa, kas buvo anksčiau, veda prie Jėzaus. Dievas niekada neapleido savo brangių žmonių.Pirmiausia Jis buvo su mumis žemėje, paskui atsiuntė savo Sūnų, o po jo - Šventąją Dvasią, kad mus vestų ir palaikytų ryšį su Trejybe.

Visi šie veiksniai lemia kryžiaus svarbą. Be kryžiaus mums tektų prisiimti bausmę už savo nuodėmes. "Nes atlyginimas už nuodėmę yra mirtis, o maloninga Dievo dovana - amžinasis gyvenimas Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje." Jei Jėzus nebūtų miręs ant kryžiaus, mes turėtume mirti, kad būtų pralietas kraujas mūsų nuodėmėms padengti. Jėzaus kraujas galėjo padengti visas mūsų nuodėmes, nes jis buvobe nuodėmės.

Dabar kryžius simbolizuoja ne mirtį, o atpirkimą ir meilę. Kryžius tapo didžiausia kada nors papasakota aukos ir meilės istorija, Kūrėjo dovana. Tik su kryžiumi galime amžinai gyventi su Dievu, nes Jėzus įvykdė Įstatymą ir sukūrė būdą, kaip žmogus gali būti Dievo akivaizdoje net ir turėdamas nuodėmingą prigimtį.

16. 1 Korintiečiams 1,18 "Nes žinia apie kryžių yra kvailystė tiems, kurie žūsta, o mums, kurie esame išgelbėjami, ji yra Dievo galybė".

17. Ef 2, 16 "ir viename kūne sutaikino juos abu su Dievu per kryžių, kuriuo numarino jų priešiškumą".

18. Galatams 3,13-14 "Bet Kristus išgelbėjo mus nuo įstatymo paskelbto prakeikimo. Pakabintas ant kryžiaus, jis prisiėmė ant savęs prakeiksmą už mūsų kaltes. Juk Raštuose parašyta: "Prakeiktas kiekvienas, kuris pakabintas ant medžio". 14 Per Kristų Jėzų Dievas palaimino pagonis tuo pačiu palaiminimu, kurį pažadėjo Abraomui, kad mes, tikintieji, gautumepažadėtąją Šventąją Dvasią per tikėjimą."

19. Romiečiams 3,23-24 "nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, 24 ir visi yra išteisinti jo malone per atpirkimą, kuris atėjo per Kristų Jėzų".

20. 1 Korintiečiams 15,3-4 "Nes tai, ką esu gavęs, perdaviau jums kaip svarbiausią dalyką: kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus, 4 buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė pagal Raštus".

21. Romiečiams 6,23 "Nes atlygis už nuodėmę yra mirtis, o Dievo dovana - amžinasis gyvenimas Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje".

22. Rom 5, 21 "kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip ir malonė viešpatautų teisumu ir atneštų amžinąjį gyvenimą per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį".

23. Rom 4, 25: "Jis buvo atiduotas mirčiai už mūsų nuodėmes ir buvo prikeltas gyvenimui mūsų išteisinimui".

24. Galatams 2,16 "Tačiau mes žinome, kad žmogus išteisinamas ne įstatymo darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų, todėl ir mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume išteisinti tikėjimu į Kristų, o ne įstatymo darbais, nes įstatymo darbais niekas nebus išteisintas".

Trejybė ir kryžius

Jono 10, 30 Jėzus drąsiai pareiškė: "Aš ir Tėvas esame viena." Taip, Jis įgijo žmogiškąjį pavidalą gimdamas moteriai ir gyvendamas mirtingame kūne, tačiau Jis nebuvo vienas. Nors mirė tik Jo kūnas, Dievas ir Šventoji Dvasia nepaliko Jo, bet visą laiką buvo šalia. Kadangi trys yra viena, Dievas ir Šventoji Dvasia yra dieviški, o ne materialūs. Iš esmės Trejybė ant kryžiaus nebuvo sulaužyta.Dievas neapleido Jėzaus, taip pat ir Šventoji Dvasia. Tačiau jie buvo ne kūnu, o dvasia.

Daugelis žmonių mano, kad kai Jėzus ant kryžiaus ištarė: "Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?", tai buvo įrodymas, kad Dievas paliko Jį mirti vieną, tačiau yra visiškai priešingai. Jėzus prisiėmė mūsų bausmę ir tapo vienu iš mūsų, kad prisiimtų mūsų mirtį. Lygiai taip pat Jis paėmė žodžius iš mūsų lūpų. Argi mes neklausiame Dievo, kodėl aš vienas? Kodėl tavęs čia nėra dėl manęs? Jo pareiškimas leido žmogiškajai prigimčiaiabejoti Dievu ir neturėti tikėjimo mirti su Juo kartu su nuodėme.

Be to, ši eilutė atsiremia į 22 psalmę kaip tiesioginė citata, leidžianti Jėzui išpildyti kitą pranašystę. Kol Jėzus kūne buvo ant kryžiaus, Dievas atidavė savo Sūnų eiti į mirtį ir liko su Juo, o Dvasia veikė Jėzuje, suteikdama Jam jėgų, taikydama Dvasią. Jie yra komanda, kiekvienas su savo konkrečia dalimi.

25. Iz 9, 6 "Nes mums gimė kūdikis, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių, ir jo vardas bus nuostabus patarėjas, galingas Dievas, amžinasis Tėvas, ramybės kunigaikštis".

26. Jn 10, 30: "Aš ir Tėvas esame viena."

27. 1 Jn 3, 16 "Meilę pažįstame iš to, kad Jis už mus atidavė savo gyvybę, ir mes turime atiduoti gyvybę už brolius ir seseris".

Biblijos eilutės apie Jėzaus mirtį ant kryžiaus

Matas pasakoja apie Jėzaus mirtį ant kryžiaus, po jo seka Morkus, Lukas ir Jonas. Kiekvienas pasakojimas prasideda nuo to, kad Judas išduoda Jėzų ir siunčia jį pas valdovą Pilotą, kaltindamas Jėzų tuo, kad jis tvirtino esąs žydų karalius. Pilotas nusiplovė rankas, palikdamas sprendimą priimti žydams, kurie nusprendė nukryžiuoti Jėzų ant kryžiaus.

Mentalinis Jėzaus mirties vaizdas piešia siaubo ir neapykantos tiesai sceną. Priėmus sprendimą, žmonės liepė Jėzų nuplakti įtaisu su keliomis virvėmis, kurių kiekviena baigėsi aštriu daiktu. Jo oda buvo nuplakta dar prieš Jam atsiduriant ant kryžiaus. Jie aprengė Jį kaip karalių su erškėčių vainiku, tyčiodamiesi ir spjaudydamiesi su nepakartojamukerštas.

Jėzus paėmė kryžių, nešdamas jį į Golgotą, padedamas žmogaus, vardu Simonas, kai tapo per silpnas toliau tempti didžiulę siją. Jis atsisakė gėrimo, turėjusio numalšinti jo skausmą, prieš prikalant rankas ir kojas prie kryžiaus, kad galėtų kaboti nusižeminęs prieš savo žudikus. Net paskutinę savo gyvenimo akimirką Jėzus įrodė savo meilę, išgelbėdamas šalia savęs ant kryžiaus gulintį žmogų.

Kelias valandas Jis kabojo ant kryžiaus kraujuodamas, Jo raumenys buvo įsitempę ir žiaurūs. Nuo vinių skausmo, žymių ant nugaros ir erškėčių dūrių aplink galvą Jis galėjo dažnai prarasti sąmonę. Devintą valandą, kai kūno skausmas buvo per didelis, Jėzus šaukėsi Dievo, išleisdamas savo dvasią Dievui. Tik tada žmonės sutiko, kad Jėzus iš tiesų yra Dievo Sūnus.

28. Apd 2, 22-23 "Izraelitai, klausykite: Jėzus iš Nazareto buvo žmogus, Dievo jums patikėtas stebuklais, stebuklais ir ženklais, kuriuos Dievas per jį darė tarp jūsų, kaip patys žinote. 23 Šis žmogus jums buvo atiduotas pagal Dievo apgalvotą planą ir išankstinį numatymą, o jūs, padedami nedorų žmonių, jį nužudėte prikaldami prie kryžiaus".

29. Apd 13, 29-30 "Atlikę visa, kas apie jį buvo parašyta, jie nuėmė jį nuo kryžiaus ir paguldė į kapą. 30 Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių".

30. Jn 10, 18: "Niekas iš manęs jos neatima, bet aš pats ją atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl paimti. Šį įsakymą esu gavęs iš savo Tėvo".

31. 1 Pt 3, 18: "Juk ir Kristus kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus atvestų pas Dievą, numarintas kūnu, bet atgaivintas dvasia".

32. 1 Jn 2, 2 "Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio nuodėmes".

33. 1 Jn 3, 16 "Meilę pažįstame iš to, kad Jis už mus atidavė savo gyvybę, ir mes turime atiduoti gyvybę už brolius ir seseris".

34. Hebrajams 9,22 "Iš tiesų pagal įstatymą beveik viskas apvaloma krauju, ir be kraujo praliejimo nėra nuodėmių atleidimo".

35. Jn 14, 6 "Jėzus jam tarė: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas; niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane".

Kodėl Jėzus kentėjo taip, kaip kentėjo?

Kaip baisu galvoti, kad Jėzus kentėjo ir mirė kankinančia mirtimi, nors buvo nekaltas. Tai verčia susimąstyti, kodėl Jis turėjo taip kentėti, kad išgelbėtų mus nuo nuodėmės? Ar Įstatymas galėjo būti įvykdytas be skausmo ir kančios? Jėzus kentėjo nuo tos akimirkos, kai tapo kūnu, ne tik mirštant ant kryžiaus.

Gyvenimas kupinas skausmo nuo gimimo, pabudimo su skaudančia nugara, skrandžio problemų, nuovargio, sąrašas tęsiasi ir tęsiasi. Tačiau skausmas ant kryžiaus buvo kur kas labiau traumuojantis. Mirtis ant kryžiaus buvo žeminanti, nes kabėjai visiems matant, neturėdamas galimybės pasirūpinti savo kūnu. Agonija tą dieną pažemino mūsų Gelbėtoją, nes jis pirmiausia kentė mušimą ir erškėčių vainiką, o paskui jam buvo nupieštos rankos ir kojos.fiziškai prikaltas prie kryžiaus.

Jo kūnas buvo sudarkytas, kūnas suplėšytas ir net menkiausias judesys sukeldavo agoniją. Kūno plėšymas aplink rankas ir kojas buvo nepakeliamas, kai jis stengėsi išlaikyti kūną vertikalioje padėtyje, kartu su raumenų spazmais. Nė vienas žmogus, nepatyręs kankinimų, negali net pradėti suprasti siaubingos mirties ant kryžiaus.

Tačiau vėlgi, kodėl Jėzui reikėjo patirti tiek skausmo, kad išgelbėtų mus nuo nuodėmės? Atsakymas toks pat baisus, kaip ir bausmė. Dievas davė mums laisvą valią, o žmonija - žydai, išrinktoji tauta, Dievo tauta - nusprendė pakarti Jėzų. Taip, bet kuriuo metu Dievas ar Jėzus galėjo sustabdyti žmones arba pasirinkti kitą bausmę, bet tai būtų panaikinę laisvą valią irDievas visada norėjo, kad turėtume galimybę rinktis Jį, o ne būti robotais, kurie myli ne iš savęs. Deja, kartu su gėriu ateina ir blogis, kartu su pasirinkimu kankinti savo Gelbėtoją.

Be to, Jėzus iš anksto žinojo, kas nutiks, ką Jis kentės - nes Jis yra Dievas - ir vis tiek tai padarė. Morkaus 8, 34 Jis pasakė mokiniams: "Pasišaukęs minią su mokiniais, Jis tarė jiems: "Jei kas nori eiti paskui mane, turi išsižadėti savęs, imti savo kryžių ir sekti paskui mane." Jėzus rodė pavyzdį, parodydamas, koks varginantis bus tikinčiojo gyvenimas, ir vis dėltoJėzus tai darė savo noru iš meilės mums.

36. Iz 52, 14 "Kaip daugelis stebėjosi tavimi - jo išvaizda buvo tokia iškreipta, pranokstanti žmogiškąjį panašumą, o jo pavidalas - žmonijos vaikų pavidalą".

37. 1 Jn 2, 2: "Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio nuodėmes".

38. Iz 53, 3: "Jis buvo žmonių paniekintas ir atmestas, kančios žmogus, pažįstantis skausmą. Kaip tas, nuo kurio žmonės slepia veidus, jis buvo paniekintas, ir mes jį menkai vertinome".

39. Lk 22, 42 "sakydamas: "Tėve, jei nori, atitolink nuo manęs šią taurę. Tačiau tebūnie ne mano, bet Tavo valia".

40. Lk 9, 22 "Ir jis tarė: "Žmogaus Sūnus turi daug kentėti, būti vyresniųjų, aukštųjų kunigų ir įstatymo mokytojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prikeltas".

41. 1 Pt 1, 19-21 "bet brangiuoju krauju Kristaus, avinėlio be dėmės ar ydos. 20 Jis buvo išrinktas prieš pasaulio sukūrimą, bet apreikštas šiais paskutiniaisiais laikais dėl jūsų. 21 Per jį tikite Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir pašlovino, todėl jūsų tikėjimas ir viltis yra Dieve".

Biblijos eilutės apie savo kryžiaus paėmimą

Jėzus rodė pavyzdį, kaip reikia imti savo kryžių, tiesiogine prasme imdamas savo kryžių. Tiek Morkaus 8, 34, tiek Luko 9, 23 Jėzus sako žmonėms, kad, norėdami sekti paskui Jį, jie turi išsižadėti savęs, imti savo kryžių ir sekti paskui Jį. Pirma, jie turi nustoti galvoti apie savo poreikius ir troškimus ir priimti Kristaus valią. Antra, romėnų valdymo laikais kryžius buvo žinomas priešas, ir jie žinojo, kadauka buvo verčiama nešti savo kryžių į vietą, kurioje turėjo būti nukryžiuota.

Kai Jėzus liepė žmonėms imti savo kryžių ir sekti paskui Jį, Jis aiškino, kad tikinčiojo gyvenimas nebus gražus, bet skausmingas iki mirties. Sekti paskui Jėzų reiškia atsisakyti visų savo dalių, priimti Jo valią ir sekti paskui Jį, o ne paskui žmogų. Imti savo kryžių ir sekti paskui Jėzų - tai didžiausia auka, už kurią laukia amžinasis atlygis.

Taip pat žr: 10 svarbių Biblijos eilučių apie darbą su griežtais viršininkais

42. Lk 14, 27: "Kas neneša savo kryžiaus ir neseka paskui mane, negali būti mano mokinys."

43. Mk 8, 34 "Tada jis pasišaukė minią ir mokinius ir tarė: "Kas nori būti mano mokinys, turi išsižadėti savęs, imti savo kryžių ir sekti paskui mane".

44. Galatams 2:20 "Aš buvau nukryžiuotas su Kristumi ir nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Gyvenimą, kurį dabar gyvenu kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane".

Ką reiškia, kad Jėzus visiškai apmokėjo mūsų skolą?

Pagal senąją sandorą arba Įstatymą mes, nusidėjėliai, teisiškai būtume turėję mirti. Įstatymas buvo dešimt Dievo įsakymų, iš kurių Jėzus tobulai laikėsi kiekvieno, o tai išpildė Įstatymą. Dėl Jo paklusnumo Įstatymas buvo išpildytas, ir Jis galėjo būti auka kaip tyras ir Įstatymo besilaikantis žmogus. Jis prisiėmė už mus mirties bausmę ir taip sumokėjo mūsų skolą Dievui, kuris nustatė Įstatymą.ir mirties bausmę. Kai Jėzus mirė ant kryžiaus, Jis panaikino skolą, paaukodamas kraują, būtiną, kad galėtume įeiti į Dievo akivaizdą (1 Korintiečiams 5, 7). Kaip ir per Paschą, mes esame uždengti Jėzaus krauju, ir mūsų nuodėmės daugiau nebeatrodys Dievui.

45. Kol 2, 13-14: "Ir jus, kurie buvote mirę savo nusikaltimais ir kūno neapipjaustymu, Dievas atgaivino drauge su juo, atleidęs mums visus mūsų nusikaltimus, 14 panaikindamas prieš mus stovėjusį skolos raštą su teisiniais reikalavimais. Jis tai panaikino, prikalęs prie kryžiaus".

46. Izaijo 1,18 "Ateikite dabar ir aptarsime jūsų bylą", - sako Viešpats,

"Nors jūsų nuodėmės kaip raudonos, jos taps baltos kaip sniegas; nors jos raudonos kaip purpuras, jos bus kaip vilna."

47. Hebrajams 10, 14: "Juk viena auka Jis visiems laikams ištobulino pašvęstuosius".

Kaip kryžius parodo Dievo meilę?

Kai žvelgiate į kryžių vitraže ar ant grandinėlės ant kaklo, žiūrite ne į nekaltą simbolį, bet į skausmingą priminimą apie bausmę, kurios išvengėte dėl Jėzaus aukos. Jis praleido valandų valandas kankinamas, išjuoktas, išjuoktas, kentė siaubingus, kankinančius skausmus, kad mirtų už jūsų nuodėmes. Ar gali būti didesnė meilė nei atiduoti gyvybę už kitą žmogų?

Gražiausia kryžiaus parodyta meilė yra ta, kaip paprasta būti su Dievu. Jau nebereikia laikytis Įstatymo, nes jis buvo įvykdytas, bet dabar reikia tiesiog priimti tau įteiktą dovaną. Kelias pas Dievą yra paprastas: "...išpažink savo lūpomis, kad Jėzus yra Viešpats, ir tikėk savo širdyje, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, ir būsi išgelbėtas".

Nedaug kas siųstų savo sūnų mirti, kad išgelbėtų kieno nors kito gyvybę, bet Dievas tai padarė. Prieš tai Jis davė mums laisvą valią, taigi mes turėjome pasirinkimo galimybę, ir, būdamas džentelmenas, Jis neverčia savęs prievarta. Vietoj to Jis leido mums pasirinkti savo kelią, bet davė mums lengvą būdą pasirinkti Jį. Visa tai įmanoma dėl kryžiaus.

48. Romiečiams 5,8 "Bet Dievas savo meilę mums parodo tuo, kad Kristus numirė už mus, kai dar buvome nusidėjėliai".

49. Jono 3:16 "Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą".

50. Ef 5, 2 "ir gyvenkite meilėje, kaip Kristus mus pamilo ir atidavė save už mus kaip kvapnią auką Dievui".

Išvada

Kryžius tikintiesiems yra ne tik simbolis, bet ir meilės priminimas. Jėzus paaukojo save, parodydamas didžiausią meilę, kad išgelbėtų mus nuo mūsų pačių teisingos bausmės už nuodėmę. Kryžius - tai ne tik dvi susikertančios linijos, bet ištisa meilės istorija apie atpirkimą ir išgelbėjimą bei asmeninis Jėzaus meilės jums liudijimas.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.