50 įkvepiančių Biblijos eilučių apie tarnavimą kitiems (Tarnystė)

50 įkvepiančių Biblijos eilučių apie tarnavimą kitiems (Tarnystė)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie tarnavimą kitiems?

Šventajame Rašte gausu eilučių, kuriose kalbama apie tarnavimą kitiems. Esame pašaukti mylėti kitus tarnaudami jiems.

Būtent taip išreikšdami meilę galime daryti dievišką įtaką kitiems.

Krikščioniškos citatos apie tarnavimą kitiems

"Nuolankumas - tai ne mažiau galvoti apie save, o mažiau galvoti apie save."

"Tik gyvenimas, nugyventas dėl kitų, yra vertingas."

"Visi krikščionys yra tik Dievo patikėtiniai. Viskas, ką turime, yra paskolinta Viešpaties, patikėta mums tam tikram laikui, kad panaudotume jį tarnaudami Jam." Džonas Makartūras (John MacArthur)

Taip pat žr: 15 įkvepiančių Biblijos eilučių apie maisto gaminimą

"Malda - tai ne tik pasiruošimas krikščioniškai tarnystei. Malda yra krikščioniška tarnystė." Adrianas Rogersas

"Viena iš pagrindinių religijos taisyklių yra nepraleisti progos tarnauti Dievui. O kadangi jis yra nematomas mūsų akims, mes turime tarnauti jam savo artimuosiuose; tai jis priima taip, tarsi tai būtų daroma jam pačiam asmeniškai, stovint regimai priešais mus." Džonas Veslis (John Wesley)

"Naudingiausias žmogaus turtas yra ne žinių kupina galva, bet meilės kupina širdis, išklausyti pasirengusi ausis ir kitiems padėti pasiruošusi ranka."

"Malonus gestas gali pasiekti žaizdą, kurią gali užgydyti tik užuojauta."

"Kalbant apie teisingumą tarp žmogaus ir žmogaus, mūsų Gelbėtojas mus mokė, kad savo artimą turėčiau statyti vietoj savęs, o save - vietoj savo artimo." - Isaac Watts

"Aukščiausia garbinimo forma yra nesavanaudiška krikščioniška tarnystė." Billy Grahamas

"Rūpindamiesi savo vaikais, & auklėdami juos Dievo baimėje, & prižiūrėdami namus, & darydami savo namus Dievo bažnyčia, & tarnaujate Dievui taip pat, kaip ir tuo atveju, jei būtumėte pašaukti vesti kariuomenę į mūšį už kareivijų Viešpatį." Charlesas Spurgeonas

"Vieni galime padaryti tiek mažai, o kartu - tiek daug." Helen Keller

"Visi pažįstame žmonių, net ir netikinčių, kurie, regis, yra prigimtiniai tarnai. Jie visada vienaip ar kitaip tarnauja kitiems. Tačiau šlovė tenka ne Dievui, o jiems. Tai pagerina jų reputaciją. Tačiau kai mes, prigimtiniai tarnai ar ne, tarnaujame priklausomi nuo Dievo malonės ir su Jo teikiamomis jėgomis, šlovinamas Dievas." Džeris Bridžesas (Jerry Bridges).

"Jei toje vietoje, kurioje tarnaujate, nėra opozicijos, vadinasi, tarnaujate ne toje vietoje." G. Kempbelas Morganas

"Ištikimi tarnai niekada neišeina į pensiją. Galite pasitraukti iš karjeros, bet niekada neišeisite į pensiją tarnaudami Dievui." Rickas Warrenas

"Viena gražiausių gyvenimo kompensacijų yra ta, kad niekas negali nuoširdžiai stengtis padėti kitam, nepadėdamas pats sau." - Ralph Waldo Emerson

Mes tarnaujame Dievui tarnaudami kitiems

Tarnavimas Dievui yra meilės išraiška. Būtent tarnaudami Dievui galime geriausiai tarnauti kitiems. Jie pamatys mūsų nuoširdžią meilę Viešpačiui, ir tai jiems bus didžiulis padrąsinimas. Kita to paties medalio pusė - mes garbiname Dievą, kai ištiesiame ranką tarnauti kitiems žmonėms. Būtent šia agapės meilės išraiška mes atspindime Kristų. Raginu jus ieškoti būdų, kaip tarnauti savobendruomenė. Melskitės, kad Dievas jus panaudotų savo šlovei. Taip pat atminkite, kad kai duodame ir tarnaujame kitiems, tarnaujame Kristui.

1. Gal 5, 13-14 "Jūs, mano broliai ir seserys, buvote pašaukti būti laisvi. Bet nesinaudokite savo laisve, kad pataikautumėte kūnui; verčiau nuolankiai tarnaukite vieni kitiems meilėje. 14 Juk visas Įstatymas įvykdomas laikantis šio vieno įsakymo: "Mylėk savo artimą kaip save patį".

2. Mt 5, 16 "Tegul jūsų šviesa šviečia žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje".

3. 2 Kor 1, 4 "kuris mus guodžia visuose mūsų suspaudimuose, kad galėtume paguosti bet kokio suspaudimo ištiktuosius ta paguoda, kuria mes patys esame guodžiami Dievo".

4. Mt 6, 2 "Kai duodate vargšams, nesididžiuokite tuo, skelbdami savo aukas trimitais, kaip tai daro spektaklių aktoriai. Nedovanokite savo labdaros įžūliai sinagogose ir gatvėse; iš tiesų, visai neduokite, jei duodate dėl to, kad norite, jog jus girtų jūsų kaimynai. Tie žmonės, kurie duoda tam, kad sulauktų pagyrų, jau gavo savo atlygį."

5. 1 Pt 4, 11 "Kas kalba, turi tai daryti kaip kalbantysis Dievo žodžiais; kas tarnauja, turi tai daryti kaip tarnaujantysis Dievo teikiamomis jėgomis, kad visame kame būtų pašlovintas Dievas per Jėzų Kristų, kuriam priklauso šlovė ir viešpatavimas per amžių amžius. Amen."

6. Efeziečiams 2,10 "Juk mes esame Dievo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje daryti gerus darbus, kuriuos Dievas mums iš anksto paruošė daryti".

7. 1 Kor 15, 58 "Brangūs broliai ir seserys, būkite tvirtai įsitvirtinę, būkite nepajudinami, darykite daug gerų darbų Dievo vardu ir žinokite, kad visas jūsų triūsas ne veltui, kai jis skirtas Dievui".

8. Rom 12, 1-2 "Todėl raginu jus, broliai ir seserys, dėl Dievo gailestingumo aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą ir Dievui patinkančią auką - tai yra jūsų tikrasis ir tinkamas garbinimas. 2 Neprisitaikykite prie šio pasaulio modelio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą. Tada galėsite ištirti ir patvirtinti, kokia yra Dievo valia - Jo gera, maloni ir tobula valia".

9. Ef 6, 7: "Tarnauti gera valia kaip Viešpačiui, o ne žmogui".

Meilės išraiška per tarnystę

Mūsų meilė kitiems pasireiškia tuo, kaip mes tarnaujame kitiems. Tai viena paprasčiausių meilės išraiškų, kurias galime matyti Šventajame Rašte. Taip yra todėl, kad mes atiduodame save vienas kitam - o tai yra vertingiausias dalykas, kurį turime. Mylėdami kitus dalijamės savo laiku, pastangomis, energija ir kt.

Kai savo meilę išreiškiame tarnaudami, mėgdžiojame Kristų. Jėzus atidavė save! Jėzus atidavė viską dėl pasaulio atpirkimo. Ar matote Evangelijos įvaizdį tarnaudami kitiems? Kokia privilegija ir nuostabus įvaizdis būti jo dalimi!

10. Filipiečiams 2, 1-11 "Tad jei turite kokį nors padrąsinimą iš susivienijimo su Kristumi, jei kokią nors paguodą iš jo meilės, jei kokį nors bendrą dalijimąsi Dvasia, jei kokį nors švelnumą ir užuojautą, 2 tai padarykite mano džiaugsmą pilną, būdami bendraminčiai, turėdami tą pačią meilę, būdami vienos dvasios ir vienos minties. 3 Nieko nedarykite iš savanaudiškų ambicijų ar tuščios puikybės. Verčiau nuolankiai vertinkite kitus labiau už4 žiūrėdami ne savo interesų, bet kiekvienas į kitų interesus. 5 Tarpusavio santykiuose būkite tokio pat nusistatymo kaip Kristus Jėzus, 6 kuris, būdamas savo prigimtimi Dievas, nelaikė lygybės su Dievu kažkuo, kuo galėtų pasinaudoti savo naudai, 7 bet pats pasidarė nieku, priimdamas tarno prigimtį ir tapdamas panašus į žmogų. 8 Ir, būdamas panašus į žmogų, jis pasidarė niekuo.būdamas išvaizdus kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties - net mirties ant kryžiaus! 9 Todėl Dievas jį išaukštino iki aukščiausios vietos ir davė jam vardą, kuris yra aukščiau už kiekvieną vardą, 10 kad Jėzaus vardui nusilenktų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme 11 ir kiekvienas liežuvis pripažintų, jog Jėzus Kristus yra Viešpats, Dievo Tėvo šlovei."

11. Galatams 6,2 "Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą".

12. Jokūbo 2,14-17 " Kokia nauda, brangūs broliai ir seserys, jei sakote, kad turite tikėjimą, bet nerodote jo darbais? Ar toks tikėjimas gali ką nors išgelbėti? 15 Įsivaizduokime, kad matote brolį ar seserį, kurie neturi maisto ar drabužių, 16 ir sakote: "Laba diena, būkite šilti ir gerai maitinkitės", bet neduodate tam žmogui nei maisto, nei drabužių. Kokia iš to nauda? 17 Taigi matote,Vien tikėjimo nepakanka. Jei jis neduoda gerų darbų, jis yra negyvas ir nenaudingas."

13. 1 Pt 4, 10 "Kiekvienas, gavęs ypatingą dovaną, panaudokite ją tarnaudamas vienas kitam kaip geri įvairialypės Dievo malonės valdytojai".

14. Ef 4, 28 "Jei esi vagis, nustok vogti. Vietoj to naudok savo rankas geram ir sunkiam darbui, o paskui dosniai duok kitiems, kuriems to reikia".

15. 1 Jn 3, 18 "Vaikeliai, mylėkime ne žodžiais ar kalbomis, bet darbais ir tiesa".

16. Pakartoto Įstatymo 15,11 "Tame krašte visada bus vargšų. Todėl įsakau tau būti atviram savo bičiuliams izraelitams, kurie tavo krašte yra vargšai ir stokojantys".

17. Kolosiečiams 3, 14: "O prie visų šių savybių pridėkite meilę, kuri viską jungia į tobulą vienybę".

Tarnavimas bažnyčioje

Raginu jus ištirti save. Sustokite akimirkai ir apmąstykite šį klausimą. Ar esate žiūrovas, ar aktyvus savo bažnyčios dalyvis? Jei ne, raginu jus stoti į kovą! Bažnyčioje yra daugybė būdų tarnauti kitiems. Pastoriaus vaidmuo visų pirma yra tarnystės vaidmuo. Kiekvieną savaitę vadovaudamas susirinkusiesiems pamaldose, aiškindamas Šventąjį Raštą, jistarnauti bažnyčios kūnui.

Taip pat diakonai, mokytojai, mažų grupelių vadovai ir valytojai - visi jie tarnauja bažnyčiai atlikdami savo pareigas. Kiti būdai, kuriais galime tarnauti bažnyčioje, yra šie: dalyvauti saugos komandoje, tvarkytis po pamaldų, patiekti maistą bažnyčios renginiuose.

Kiti būdai, kuriais žmonės gali tarnauti, yra tiesiog BŪTI kūnu. Būti aktyviu nariu: giedoti kartu per pamaldas, atidžiai klausytis pamokslo, užuot slankioję "Facebook", susipažinti su kitais tikinčiaisiais, kad galėtumėte juos padrąsinti ir pamokyti. Būdami aktyviu nariu, darote gerą įtaką ir tarnaujate kitiems.

18. Mk 9, 35 "Jis atsisėdo ir pasišaukė Dvylika. Ir tarė jiems: "Jei kas nori būti pirmas, turi būti visų paskutinis ir visų tarnas".

19. Mato 23:11 "Didžiausias iš jūsų bus jūsų tarnas".

20. 1 Jn 3, 17 "O kas turi šio pasaulio gėrybių ir, matydamas vargstantį brolį, uždaro nuo jo savo širdį, kaip jame pasilieka Dievo meilė?"

21. Kol 3, 23-24: "Visa, ką darote, dirbkite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldėjimą kaip atlygį. Jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui".

22. Hebrajams 6,10 "Dievas nėra neteisingas, jis nepamirš jūsų darbų ir meilės, kurią jam rodėte, kai padėjote ir tebepadedate jo žmonėms".

23. Hebrajams 13,16 "Neužmirškite daryti tai, kas gera, ir dalytis, nes Dievui patinka tokios aukos".

24. Patarlių 14:31 "Ar įžeidi savo Kūrėją? Būtent taip elgiesi kiekvieną kartą, kai engsi bejėgius! Parodyti gerumą vargšams - tai tolygu pagerbti savo Kūrėją".

Krikščionys tarnauja, nes Kristus tarnavo

Svarbiausia priežastis, dėl kurios tarnaujame kitiems, yra ta, kad pats Kristus buvo didžiausias tarnas. Būtent tarnaudami kitiems mokomės nuolankumo ir išreiškiame agapės meilę, kurią Jis taip tobulai išreiškė mums. Kristus žinojo, kad bus išduotas, ir vis tiek plovė kojas mokiniams, net Judui, kuris turėjo Jį išduoti.

25. Mk 10, 45: "Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet kad tarnautų ir atiduotų savo gyvybę kaip išpirką už daugelį".

Taip pat žr: 35 gražios Biblijos eilutės apie Dievo nuostabiai sukurtą pasaulį

26. Romiečiams 5,6-7 "Juk kai mes dar buvome be jėgų, reikiamu laiku Kristus mirė už bedievius. 7 Juk vargu ar kas nors mirs už teisųjį, bet galbūt už gerą žmogų kas nors net ryžtųsi mirti".

27. Jn 13, 12-14 "Nuplovęs jiems kojas, jis vėl apsivilko savo apsiaustą, atsisėdo ir paklausė: "Ar suprantate, ką dariau? 13 Jūs vadinate mane Mokytoju ir Viešpačiu, ir teisingai darote, nes aš toks esu. 14 O kadangi aš, jūsų Viešpats ir Mokytojas, nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti".

Būkite Jėzaus rankomis ir kojomis tarnaudami

Tapome Viešpaties rankomis ir kojomis, kai tarnaujame kitiems dėl Kristaus. Tai viena iš pagrindinių bažnyčios kūno funkcijų. Susirenkame drauge studijuoti Šventojo Rašto, giedoti šlovinimo giesmes, melstis ir ugdyti vieni kitus.

Esame pašaukti tenkinti fizinius ir emocinius savo bažnyčios kūno poreikius. Tai yra būti Jėzaus rankomis ir kojomis. Pamąstykite apie šią šlovingą malonės pripildytą tiesą. Jūs esate Dievo bendradarbiai Jo atkūrimo tiksluose.

28. Mt 25, 35-40 "Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote; buvau ištroškęs, ir jūs mane pagirdėte; buvau svetimšalis, ir jūs mane priglaudėte; 36 buvau nuogas, ir jūs mane aprengėte; buvau ligonis, ir jūs mane aplankėte; buvau kalėjime, ir jūs atėjote pas mane." 37 "Tada teisieji Jam atsakys: "Viešpatie, kada mes matėme Tave alkaną ir pavalgydinome, ar ištroškusį ir pagirdėme? 38 Kada matėme Tave svetimšalį?ir Tave priglausti, ar nuogą ir aprengti? 39 Arba kada matėme Tave sergantį ar kalėjime ir atėjome pas Tave?" 40 Karalius jiems atsakys: "Iš tiesų sakau jums: kiek padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.

29. Jn 15, 12-14 "Mano įsakymas: Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau. 13 Niekas neturi didesnės meilės už šią: atiduoti gyvybę už draugus. 14 Jūs esate mano draugai, jei darote, ką aš jums įsakau."

30. 1 Korintiečiams 12, 27: "Jūs esate Pateptojo, Karaliaus Išlaisvintojo, kūnas; kiekvienas iš jūsų yra gyvybiškai svarbus narys."

31. Ef 5, 30: "Juk mes esame jo kūno dalys - jo kūnas ir jo kaulai".

32. Efeziečiams 1, 23: "Kuri yra jo kūnas, pripildytas jo paties, visko autoriaus ir davėjo visur".

Naudodami savo dovanas ir išteklius tarnauti

Dievas kiekvieną iš mūsų apdovanojo unikalia dovana. Kai kuriuos žmones Jis apdovanojo finansiniais ištekliais, kitus - ypatingais gebėjimais. Dievas pašaukė mus visus naudoti savo dovanas ir išteklius tarnauti kitiems.

Nesvarbu, ar tai būtų piniginės aukos, padedančios tarnauti bažnyčiai, ar savo staliaus ar santechniko įgūdžių panaudojimas. Kiekvienas žmogus turi bent vieną dovaną, kurią gali panaudoti tarnaudamas kitiems Kristaus vardu.

33. Jok 1, 17 "Kiekviena gera ir tobula dovana yra iš aukštybių, nužengusi iš dangaus šviesulių Tėvo, kuris nesikeičia kaip kintantys šešėliai".

34. Apd 20, 35: "Visais atžvilgiais jums parodžiau, kad, sunkiai dirbdami, turime padėti silpniesiems ir prisiminti Viešpaties Jėzaus žodžius, kaip jis pats sakė: 'Palaimingiau yra duoti negu imti .

35. 2 Kor 2, 14 "Bet ačiū Dievui, kuris visada veda mus kaip belaisvius Kristaus triumfo eisenoje ir naudojasi mumis, kad visur skleistų Jo pažinimo aromatą".

36. Tit 2, 7-8 "Viskuo rodykite jiems pavyzdį, darydami tai, kas gera. Savo mokymu rodykite sąžiningumą, rimtumą 8 ir sveiką kalbą, kurios negalima pasmerkti, kad tiems, kurie jums priešinasi, būtų gėda, nes jie neturi ką blogo apie mus pasakyti."

Tarnavimas per maldą

Taip pat esame pašaukti tarnauti kitiems per maldą. Dievas mus moko melstis už kitus. Tai būdas ne tik mums augti šventėjime, bet ir tiems, už kuriuos meldžiamės, kad jiems būtų tarnaujama. Ar naudojate savo maldas tarnauti? Jei ne, pradėkite šiandien! Paimkite užrašų knygeles ir užrašykite į jas kitų maldas kaip priminimą. Skambinkite ir rašykite SMS žinutes savo draugams ir šeimos nariams ir sužinokite, kaip galite būtimeldžiasi už juos.

37. Filipiečiams 2,4 "Nesirūpinkite vien savo gyvenimu, bet domėkitės kitų gyvenimu".

38. Romiečiams 15,1 "Mes, kurie turime stiprų tikėjimą, turėtume padėti silpniems. Neturėtume gyventi tam, kad patiktume patys sau".

39. 1 Timotiejui 2,1 "Pirmiausia raginu tave melstis už visus žmones. Prašyk Dievą, kad jiems padėtų, užtark juos ir dėkok už juos".

40. Rom 1, 9 "Dievas žino, kaip dažnai už jus meldžiuosi. Dieną ir naktį maldoje nešu jus ir jūsų poreikius Dievui, kuriam tarnauju visa širdimi, skleisdamas Gerąją Naujieną apie jo Sūnų".

41. 3 Jn 1, 2 "Brangus drauge, meldžiuosi, kad būtum sveikas ir kad tau viskas gerai sektųsi, kaip gerai sekasi tavo sielai".

42. 1 Timotiejui 2, 2-4. "Taip melskitės už karalius ir visus, kurie turi valdžią, kad galėtume gyventi taikiai ir ramiai, pasižymėdami pamaldumu ir orumu. Tai yra gera ir patinka Dievui, mūsų Gelbėtojui, kuris nori, kad visi būtų išgelbėti ir suprastų tiesą."

43. 1 Korintiečiams 12:26 "Jei vienas narys kenčia, visi kartu kenčia; jei vienas narys pagerbiamas, visi kartu džiaugiasi".

Tarnavimo kitiems palaima

Tarnavimas kitiems yra didžiulis palaiminimas. Viljamas Hendriksenas sakė: "Taigi čia (Luko knygoje) pažadėta, kad mūsų Viešpats, antrą kartą atėjęs, savo šlovę ir didybę atitinkančiu būdu "lauks" savo ištikimų tarnų. Jėzus mus myli pakankamai, kad mums tarnautų, nes tai yra palaiminimas. Taip pat ir mes, kai tarnaujame kitiems, tai yra palaiminimas mums. Viešpats palaimins tuos, kurie laiminakitiems." Kai tarnaujame, tai darome ne dėl to, ką iš to galime gauti, ar kad būtume pastebėti, bet tarnaudami patiriame palaiminimų. Tarnavimas leidžia patirti Dievo stebuklus, išvystyti dvasines dovanas, patirti džiaugsmą, tapti panašesniems į Kristų, patirti Dievo buvimą, skatinti dėkingumą, įkvėpti kitus daryti tą patį ir pan.

44. Lk 6, 38: "Duokite, ir jums bus duota. Geras matas, suspaustas, suplaktas ir perpiltas, bus įpiltas į jūsų glėbį. Nes kokiu matu matu matuosite, tokiu jums bus pamatuota".

45. Patarlių 19, 17 "Kas dosnus vargšams, skolina Viešpačiui, ir jis jam atlygins už jo poelgį".

46. Lk 12, 37 "Palaiminti tie vergai, kuriuos šeimininkas ras budinčius, kai ateis; iš tiesų sakau jums, kad jis apsijuos tarnauti ir lieps jiems atsigulti prie stalo, o pats ateis ir jų palauks".

Tarnavimo pavyzdžiai Biblijoje

Šventajame Rašte yra daugybė pavyzdžių, kai žmonės tarnauja. Daug pavyzdžių matome Rūtos gyvenime. Pasižiūrėkite, kas Biblijoje buvo Rūta? Pažvelkime į kitus tarnavimo veiksmus Šventajame Rašte.

47. Lk 8, 3: "Erodo namų valdytojo Chuozos žmona Joana, Zuzana ir daugelis kitų. Šios moterys padėdavo juos išlaikyti iš savo lėšų".

48. Apd 9, 36-40 "Jopėje gyveno mokinė, vardu Tabita (graikiškai jos vardas Dorka); ji visada darė gera ir padėdavo vargšams. 37 Apie tą laiką ji susirgo ir mirė, jos kūnas buvo nuplautas ir paguldytas aukštutiniame kambaryje. 38 Lidda buvo netoli Jopės, todėl mokiniai, išgirdę, kad Petras yra Lidoje, pasiuntė pas jį du vyrus ir paragino: "Prašau, tuojau ateik!" 39 Petras nuėjosu jomis, o kai jis atvyko, buvo nuvestas į kambarį. Visos našlės stovėjo aplink jį, verkė ir rodė jam drabužius bei kitus drabužius, kuriuos Dorka buvo pasisiuvusi, kol dar buvo su jomis. 40 Petras išlydėjo jas visas iš kambario; tada atsiklaupė ant kelių ir meldėsi. Atsigręžęs į mirusią moterį, jis tarė: "Tabita, kelkis." Ji atvėrė akis ir, pamačiusi Petrą, atsisėdo".

49. Rūtos 2,8-16 "Tada Boazas tarė Rūtai: "Klausyk, mano dukterie, ar ne? Neik rinkti į kitą lauką ir neik iš čia, bet pasilik šalia mano jaunikių. 9 Tegul tavo akys krypsta į lauką, kurį jie pjauna, ir eik paskui juos. Argi aš neįsakiau jaunikliams tavęs neliesti? O kai būsi ištroškusi, eik prie indų ir gerk iš to, ką jaunuoliai ištraukė". 10 Taigi jipuolė veidu, nusilenkė iki žemės ir tarė jam: "Kodėl aš radau malonę tavo akyse, kad atkreipei į mane dėmesį, nes esu svetimšalė?" 11 Boazas jai atsakė: "Man buvo išsamiai pranešta apie viską, ką tu padarei savo uošvei po savo vyro mirties, kaip palikai savo tėvą, motiną ir gimtąją žemę irateiti pas tautą, kurios anksčiau nepažinojai. 12 Viešpats atlygins už tavo darbą, ir VIEŠPATS, Izraelio Dievas, po kurio sparnais prisiglaudei, duos tau pilną atlygį". 13 Tada ji tarė: "Leisk man rasti malonę tavo akyse, mano valdove, nes tu mane paguodei ir maloniai kalbėjai su savo tarnaite, nors aš nesu panaši į vieną iš tavo tarnaičių". 14 O Boazas jai tarė per valgį,"Eik čia, valgyk duonos ir pamirkyk savo duonos gabalėlį į actą." Ji atsisėdo šalia pjovėjų, ir jis padavė jai sudžiovintų grūdų; ji valgė ir pasisotino, o dalį pasiliko. 15 Kai ji pakilo [b]rinkti, Boazas įsakė savo jaunuoliams: "Leiskite jai rinkti net tarp pūdymų ir [c]neskriauskite jos. 16 Taip pat tegul grūdai iš pūdymų specialiai krinta jai;palikite ją, kad ji galėtų nuimti derlių, ir nesmerkite jos."

50. Iš 17,12-13 "Mozės rankos pasidarė sunkios, todėl jie paėmė akmenį, padėjo jį po juo ir jis atsisėdo ant jo. Aaronas ir Hūras palaikė jo rankas, vienas iš vienos, kitas iš kitos pusės, ir jo rankos buvo tvirtos iki pat saulės patekėjimo. 13 Jozuė kalavijo ašmenimis nugalėjo Amaleką ir jo tautą".

Išvada

Mylėkime kitus ištikimai jiems tarnaudami. Juk tai šlovina Dievą ir ugdo vieni kitus!

Atspindys

1 klausimas - Kaip dovanojimas mums atskleidžia Jėzaus Kristaus Evangelijos paveikslą?

2 klausimas - Ar jums kyla sunkumų tarnystės srityje? Jei taip, atneškite tai Dievui.

3 klausimas - Kaip stengiatės puoselėti ir išreikšti meilės kitiems širdį?

4 klausimas - Kam savo gyvenime šiandien galite pasitarnauti? Pasimelskite apie tai.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.