130 nejlepších biblických veršů o moudrosti a poznání (Vedení)

130 nejlepších biblických veršů o moudrosti a poznání (Vedení)
Melvin Allen

Co říká Bible o moudrosti?

Získání moudrosti je to nejmoudřejší, co můžete udělat! Přísloví 4,7 nám trochu vtipně říká: "Začátek moudrosti je tento: Získej moudrost."

Obecně moudrost znamená, že při rozhodování a jednání využíváme zkušenosti, dobrý úsudek a znalosti. Chceme-li být skutečně spokojení, radostní a pokojní, musíme pochopit a přijmout Boží moudrost.

Z Bible pochází bohatství moudrosti - ve skutečnosti je tomuto tématu věnována celá kniha Přísloví. V tomto článku se dozvíte, jaký je rozdíl mezi zbožnou a světskou moudrostí, jak žít v moudrosti, jak nás moudrost chrání a mnoho dalšího.

Křesťanské citáty o moudrosti

"Trpělivost je společníkem moudrosti." Svatý Augustin

"Moudrost je schopnost vidět a sklon zvolit si nejlepší a nejvyšší cíl spolu s nejjistějšími prostředky k jeho dosažení." J. I. Packer

"Moudrost je správné používání vědomostí. Vědět neznamená být moudrý. Mnozí lidé vědí mnoho, a o to většími hlupáky jsou. Není tak velký hlupák jako vědoucí hlupák. Ale vědět, jak používat vědomosti, znamená mít moudrost." Charles Spurgeon

"Žádný člověk nejedná skutečně moudře, dokud se nebojí Boha a nedoufá v jeho milosrdenství." William S. Plumer

"Rozumná otázka je polovina moudrosti." Francis Bacon

"Hlavními prostředky k dosažení moudrosti a vhodných darů pro službu jsou Písmo svaté a modlitba." John Newton

Co je v Bibli moudrost?

Ve Starém zákoně je hebrejské slovo pro moudrost následující chokmah (חָכְמָה). Bible o této božské moudrosti mluví jako o ženské osobě v knize Přísloví. Má představu, že dovedně uplatňuje božské poznání a je prozíravá a vynalézavá v práci, vedení lidí i ve válce. Je nám řečeno, že máme usilovat o moudrost, která začíná bázní před Hospodinem (Přísloví 1,7).

V Novém zákoně se moudrost řecky vyjadřuje slovem Sophia (σοφία), která v sobě nese myšlenku jasného myšlení, vhledu, lidské nebo božské inteligence a chytrosti. Pochází jak ze zkušenosti, tak z bystrého duchovního porozumění. Bible srovnává vyšší Boží moudrost s moudrostí světa (1 Kor 1,21; 2,5-7.13; 3,19; Jak 3,17).

1. Přísloví 1,7 (BKR) "Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, ale blázni pohrdají moudrostí a poučením."

2. Jakub 1,5 (ESV) "Jestliže se někomu z vás nedostává moudrosti, ať prosí Boha, který dává štědře všem bez výčitek, a bude mu dána."

4. Kazatel 7,12 "Moudrost je přístřeší jako peníze, ale výhoda vědění je v tom, že moudrost chrání ty, kdo ji mají."

5. 1. Korintským 1,21 "Protože ho svět svou moudrostí nepoznal, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství toho, co bylo zvěstováno, spasit ty, kdo věří."

6. Přísloví 9,1 "Moudrost postavila svůj dům, vztyčila jeho sedm sloupů."

7. Kazatel 9,16 "Řekl jsem: "Moudrost je lepší než síla, ale moudrostí chudáka se pohrdá a jeho slov se nedbá.""

8. Přísloví 10,23 (NIV) "Blázen nachází zalíbení v bezbožných plánech, ale člověk rozumný si libuje v moudrosti."

9. Přísloví 16,16 (NASB) "Oč lepší je získat moudrost než zlato! A získat rozumnost, to je být vyvolenější než stříbro."

10. Kazatel 9,18 "Moudrost je lepší než válečné zbraně, ale jeden hříšník zničí mnoho dobrého."

11. Přísloví 3,18 "Moudrost je stromem života pro ty, kdo ji objímají, šťastní jsou ti, kdo se jí pevně drží."

12. Přísloví 4,5-7 "Získej moudrost, získej rozumnost, nezapomínej na má slova a neodvracej se od nich. 6 Neopouštěj moudrost, a ona tě ochrání, miluj ji, a ona tě bude střežit. 7 Počátek moudrosti je tento: Získej moudrost. I kdyby tě to stálo všechno, získej rozumnost."

13. Přísloví 14,33 "Moudrost spočívá v srdci prozíravých a i mezi blázny se dává poznat." "Moudrost je moudrá," říká Bůh.

14. Přísloví 2,10 "Vždyť moudrost vstoupí do tvého srdce a poznání potěší tvou duši."

15. Přísloví 24,14 "Věz také, že moudrost je pro tebe jako med: najdeš-li ji, čeká tě budoucí naděje a tvá naděje nebude odříznuta."

16. Přísloví 8,11 "neboť moudrost je vzácnější než rubíny a nic, po čem toužíš, se jí nevyrovná".

17. Matouš 11,19 "Syn člověka přišel jíst a pít, a oni říkají: 'Tady je žrout a opilec, přítel celníků a hříšníků'." Ale moudrost se osvědčuje svými skutky."

Být moudrý: Žít v moudrosti

Když máme opravdovou touhu oslavovat Boha ve svém životě, děláme to tak, že se honíme za vhledem z jeho Slova. Když žijeme ve věrnosti jeho zákonům, dostáváme rozlišování pro rozhodnutí, která děláme každý den, i pro klíčová rozhodnutí v životě, jako je výběr partnera, hledání povolání atd.

Když je naším referenčním bodem Boží slovo, můžeme správně aplikovat znalosti a zkušenosti na nové výzvy a rozhodnutí, a tak žít v moudrosti.

Efezským 5,15-20 (NIV) nám říká, jak žít v moudrosti:

"Dávejte si tedy velký pozor na to, jak žijete - ne jako nerozumní, ale jako moudří, využívající každou příležitost, protože dny jsou zlé. Nebuďte tedy pošetilí, ale pochopte, co je vůle Páně.

Neopíjejte se vínem, které vede ke zhýralosti. Místo toho se naplňujte Duchem a mluvte k sobě navzájem žalmy, chvalozpěvy a písněmi z Ducha. Zpívejte a muzicírujte ze srdce Pánu a vždycky za všechno děkujte Bohu Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista."

18. Efezským 5,15 "Hleďte tedy chodit obezřetně, ne jako blázni, ale jako moudří."

19. Přísloví 29,11 (NASB) "Blázen vždycky ztrácí nervy, ale moudrý je zadržuje."

20. Koloským 4,5 "Chovejte se moudře k cizím lidem a vykupujte čas."

21. Přísloví 12:15 (HCSB) "Bláznova cesta je správná v jeho vlastních očích, ale kdo naslouchá radě, je moudrý."

22. Přísloví 13,20 "Choď s moudrými a staň se moudrým, neboť společník bláznů škodí."

23. Přísloví 16,14 "Královský hněv je poslem smrti, ale moudrý ho uklidní."

24. Přísloví 8,33 "Dbej na poučení a buď moudrý, nezanedbávej je."

25. Žalm 90,12 "Nauč nás počítat naše dny, abychom získali moudré srdce."

26. Přísloví 28,26 "Kdo spoléhá na své srdce, je blázen, ale kdo chodí moudře, bude vysvobozen."

27. Přísloví 10,17 "Na cestě života je ten, kdo dbá na poučení, kdo však nedbá na výtky, bloudí."

28. Žalm 119,105 "Tvé slovo je svítilnou mým nohám a světlem na mé cestě."

29. Jozue 1,8 "Tato kniha Zákona se nesmí vzdálit od tvých úst, ale budeš o ní rozjímat dnem i nocí, abys dbal na to, abys činil všechno, co je v ní napsáno. Pak se ti totiž bude dařit a pak budeš mít dobrý úspěch."

30. Přísloví 11,30 "Ovoce spravedlivých je stromem života, a kdo chytá duše, je moudrý."

31. Filipským 4,6-7 "O nic se nestarejte, ale v každé situaci modlitbou a prosbou s díkůvzdáním předkládejte své žádosti Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje každé chápání, bude střežit vaše srdce a vaše mysli v Kristu Ježíši."

32. Koloským 4,2 "Věnujte se modlitbě, buďte bdělí a vděční."

Jak je bázeň před Hospodinem počátkem moudrosti?

Každá moudrost, která není založena na bázni před Pánem, je bezcenná.

"Bázeň" před Pánem zahrnuje hrůzu z jeho spravedlivého soudu (zejména pro nevěřící, kteří nemají Kristovu spravedlnost). Uvěřit v Ježíše jako svého Pána a Spasitele je tedy prvním krokem k moudrosti.

Viz_také: 50 inspirativních biblických veršů o službě druhým (Služba)

"Bázeň" před Hospodinem znamená také bázeň, úctu a respekt před Bohem. Když máme Boha v úctě, oslavujeme ho a uctíváme. Respektujeme jeho slovo a řídíme se jím, máme z něj radost a chceme se mu líbit a zavděčit.

Když se bojíme Boha, žijeme s vědomím, že pozoruje a hodnotí naše myšlenky, pohnutky, slova a činy (Žalm 139,2; Jeremiáš 12,3). Ježíš řekl, že v den soudu budeme zodpovědní za každé neopatrné slovo, které řekneme (Matouš 12,36).

Když Boha neoslavujeme a neděkujeme mu, naše myšlení se stává marným a naše srdce se zatemňuje - když nemáme úctu k Bohu, stáváme se blázny (Římanům 1,22-23). Tato "bláhovost" vede k sexuální nemorálnosti - zejména k lesbickému a homosexuálnímu sexu (Římanům 1,24-27), což zase vede k sestupné spirále zkaženosti:

"A dále: jako nepovažovali za vhodné zachovat si poznání Boha, tak je Bůh vydal zvrácené mysli, takže dělají, co se nemá dělat... Jsou plní závisti, vražd, svárů, lsti a zloby. Jsou to klevetníci, pomlouvači, nenávistníci Boha, drzí, domýšliví a vychloubační; vymýšlejí způsoby, jak páchat zlo; neposlouchají své rodiče; nemají rozum,žádnou věrnost, žádnou lásku, žádné milosrdenství. Ačkoli znají Boží spravedlivé nařízení, že ti, kdo takové věci dělají, zasluhují smrt, nejenže v tom pokračují, ale ještě schvalují ty, kdo je praktikují." (Římanům 1,28-32)

33. Přísloví 1,7 (NIV) "Počátkem poznání je bázeň před Hospodinem, ale blázni pohrdají moudrostí a poučením."

34. Přísloví 8,13 "Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo, pýchu, nadutost a nevymáchaná ústa."

35. Přísloví 9,10 "Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti a poznání Svatého je rozumnost."

36. Jób 28,28 "Řekl člověku: "Hle, bázeň před Hospodinem, to je moudrost, a odvrátit se od zlého je rozumnost.""

37. Žalm 111,10 "Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti, všichni, kdo se řídí jeho přikázáními, získávají bohatou rozvahu. Jeho chvála trvá navěky!"

38. Žalm 34,11 "Pojďte, děti moje, poslouchejte mě, naučím vás bázni Hospodinově."

39. Jozue 24,14 (CEP) "Bojte se tedy Hospodina a služte mu upřímně a věrně. Odhoďte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou a v Egyptě, a služte Hospodinu."

40. Žalm 139,2 "Ty víš, kdy sedím a kdy vstávám, z dálky vnímáš mé myšlenky."

41. Deuteronomium 10,12 (ESV) "A nyní, Izraeli, co jiného od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá, než aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho, sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší."

42. Deuteronomium 10,20-21 "Bojte se Hospodina, svého Boha, a služte mu. Držte se ho a přísahejte v jeho jménu. 21 On je ten, kterého chválíte, on je váš Bůh, který pro vás vykonal ty velké a děsivé divy, jež jste viděli na vlastní oči."

43. Matouš 12,36 "Ale já vám říkám, že každý bude muset v den soudu skládat účty z každého prázdného slova, které řekl."

44. Římanům 1,22-23 "Ačkoli tvrdili, že jsou moudří, stali se blázny 23 a vyměnili slávu nesmrtelného Boha za obrazy, které vypadají jako smrtelný člověk, ptáci, zvířata a plazi."

45. Židům 12,28-29 "Protože tedy dostáváme království, které nemůže být otřeseno, buďme vděční, a tak s úctou a bázní uctívejme Boha, 29 neboť náš "Bůh je stravující oheň".

46. Přísloví 15,33 "Moudrostí je bát se Hospodina a pokora je přednější než čest."

47. Exodus 9,20 "Faraonovi úředníci, kteří se báli Hospodinova slova, spěchali, aby přivedli své otroky a dobytek dovnitř."

48. Žalm 36,1-3 "Mám ve svém srdci poselství od Boha o hříšnosti bezbožných: Před jejich očima není bázeň před Bohem. 2 Ve svých vlastních očích si příliš lichotí, než aby rozpoznali nebo nenáviděli svůj hřích. 3 Slova jejich úst jsou zlá a lživá, nedokážou jednat moudře ani konat dobro."

49. Kazatel 12,13 (BKR) "Poslechněme si závěr celé věci: Bojte se Boha a zachovávejte jeho přikázání, neboť to je celá povinnost člověka."

Moudrost, která vás ochrání

Věděli jste, že nás moudrost chrání? Moudrost nás chrání před špatnými rozhodnutími a chrání nás před nebezpečím. Moudrost je jako ochranný štít kolem naší mysli, emocí, zdraví, financí a vztahů - v podstatě všech aspektů našeho života.

Přísloví 4,5-7 (CEP) "Získej moudrost, rozumnost, nezapomínej na ni a neuchyluj se od slov mých úst. 6 Neopouštěj ji, a ona tě zachová, miluj ji, a ona tě zachová. 7 Moudrost je hlavní věc, proto si opatřuj moudrost a při všem svém získávání si opatřuj rozumnost."

50. Kazatel 7,12 "říká, že jak moudrost, tak peníze mohou být obranou nebo ochranou, ale pouze moudrost dává nebo udržuje život. Peníze nás mohou určitým způsobem chránit, ale Boží moudrost nám dává nahlédnout do neznámých nebezpečí. Boží moudrost vycházející z bázně Boží také vede k věčnému životu."

51. Přísloví 2,10-11 "Vždyť moudrost vstoupí do tvého srdce a poznání bude příjemné tvé duši. 11 Rozvážnost tě ochrání a rozumnost tě bude střežit".

52. Přísloví 10,13 "Ve rtech toho, kdo má rozum, se nachází moudrost, ale hůl je pro záda toho, kdo nemá rozum."

53. Žalm 119,98 "Ty jsi mě svými přikázáními učinil moudřejším než moji nepřátelé, neboť jsou stále se mnou."

54. Přísloví 1,4 "Aby se prostým dostalo rozumu a mladým poznání a rozvahy".

55. Efezským 6,10-11 "Konečně buďte silní v Pánu a v jeho mocné síle. 11 Oblečte si plnou Boží výzbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům."

56. V Příslovích 21,22 se říká: "Moudrý člověk převálcuje město mocných a zboří pevnost, v niž doufají."

57. V Příslovích 24,5 se říká: "Moudrý muž je silný a muž plný poznání posiluje svou sílu."

58. V Příslovích 28,26 se říká: "Kdo spoléhá na své srdce, je blázen, ale kdo chodí moudře, bude vysvobozen."

59. Jakub 1,19-20 (SNC) "Proto, moji milovaní bratři, ať je každý člověk rychlý k naslouchání, pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, 20 neboť lidský hněv nevyvolává Boží spravedlnost."

60. Přísloví 22,3 "Rozumní vidí nebezpečí a uchýlí se, ale prostí jdou dál a zaplatí za to."

Boží moudrost vs. světská moudrost

Potřebujeme, aby do naší mysli a ducha pronikla Boží moudrost. Boží moudrost nás vede ke správnému chápání morálky a k rozhodování na základě Boží perspektivy, jak je zjevena v jeho Slově.

"Ó, jak hluboké je Boží bohatství, moudrost a poznání! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a jak nevyzpytatelné jsou jeho cesty!" (Římanům 11,33)

Viz_také: Který překlad Bible je nejlepší? (12 porovnání)

Lidská moudrost je užitečná, ale má nápadná omezení. Naše lidské chápání je neúplné. Když se rozhodujeme podle lidské moudrosti, bereme v úvahu všechna fakta a proměnné, které jsme znát , ale je tu spousta věcí, které jsme ne Proto moudrost od Boha, který ví všechno, zastiňuje moudrost světskou. Proto nám Přísloví 3,5-6 říká:

"Důvěřuj v Hospodina celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum. Na všech svých cestách ho uznávej a on ti urovná stezky."

Když nerozumíme Boží povaze a Božím záměrům a nehledáme jeho moudrost, stáváme se zpravidla cynickými, bojácnými, fatalistickými nebo pasivními. Boží moudrost nás činí aktivními, pozitivními a naplněnými vírou, když čelíme výzvám.

Boží moudrost dělá z nejgeniálnějších filozofů a diskutérů hlupáky, protože moudrost světa neuznává Boha (1 Kor 1,19-21). "Naše víra nespočívá na lidské moudrosti, ale na Boží moci." (1 Kor 2,5).

Přestože nejde o moudrost tohoto věku, Boží poselství je pravou moudrostí pro zralé. Je to skryté tajemství od dřívějších časů (1 Kor 2,6-7). Duchovní skutečnosti lze vysvětlit pouze slovy naučenými Duchem. Lidská moudrost nemůže tyto věci pochopit - musí být duchovně rozpoznány (1 Kor 2,13-14).

Bible říká, že pozemská moudrost je neduchovní a dokonce démonická (Jk 3,17). Může odvádět od Boha tím, že propaguje "vědu", která popírá Boží existenci, nebo nemorálnost, která popírá Boží morální autoritu.

Na druhé straně nebeská moudrost je čistá, pokojná, mírná, rozumná, plná milosrdenství a dobrých plodů, nestranná a bez pokrytectví (Jak 3,17). Ježíš slíbil, že nám poskytne výmluvnost a moudrost, které nikdo z našich protivníků nebude schopen odporovat ani ji vyvrátit (Lk 21,15).

61. Přísloví 9,12 "Staneš-li se moudrým, budeš tím, kdo bude mít prospěch, pohrdneš-li moudrostí, budeš tím, kdo bude trpět."

62. Jakub 3,13-16 "Kdo z vás je moudrý a rozumný, ať to prokáže svým dobrým životem, skutky konanými v pokoře, která pochází z moudrosti. 14 Chováte-li však ve svých srdcích hořkou závist a sobeckou ctižádost, nechlubte se tím a nezapírejte pravdu. 15 Taková "moudrost" nesestupuje z nebe, ale je pozemská, neduchovní, démonická. 16 Tam, kde máte závist a sobeckou ctižádost, tam se totiž chováte moudře a rozumně, tam se chlubte a nezapírejte pravdu. 17 Taková "moudrost" není z nebe, ale je pozemská, neduchovní, démonická,tam najdete nepořádek a každou špatnou praxi."

63. Jakub 3,17 "Ale moudrost, která pochází z nebe, je především čistá, pak pokojná, ohleduplná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a upřímná."

64. Kazatel 2,16 "Neboť na moudrého, stejně jako na blázna, se nebude dlouho vzpomínat; už přišly dny, kdy se na oba zapomnělo. Stejně jako blázen, i moudrý musí zemřít!".

65. 1. Korintským 1,19-21 "Vždyť je psáno: "Moudrost moudrých zničím, rozumnost rozumných zmařím." 20 Kde je moudrý člověk, kde je učitel zákona, kde je filozof tohoto věku? Což Bůh neučinil bláznivou moudrost světa? 21 Neboť když svět svou moudrostí nepoznal Boha, zalíbilo se Bohu skrzebláznovství toho, co bylo zvěstováno ke spáse těch, kdo věří."

66. 1. Korintským 2:5 "Aby vaše víra nestála na lidské moudrosti, ale na Boží moci."

67. 1. Korintským 2,6-7 "My však mluvíme moudrost mezi těmi, kdo jsou zralí; moudrost však ne tohoto věku ani vládců tohoto věku, kteří pomíjejí, 7 ale mluvíme Boží moudrost v tajemství, skrytou moudrost, kterou Bůh předurčil před věky k naší slávě."

68. Přísloví 28,26 "Kdo spoléhá na svou mysl, je blázen, ale kdo chodí v moudrosti, bude vysvobozen."

69. Matouš 16,23 "Ježíš se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi za mnou, satane! Jsi mi kamenem úrazu; nemáš na mysli Boží zájmy, ale jen lidské.""

70. Žalm 1,1-2 "Blaze tomu, kdo nechodí se svévolníky, nestojí na cestě, po níž chodí hříšníci, a nesedí ve společnosti posměvačů, 2 ale kdo má zalíbení v Hospodinově zákoně a dnem i nocí rozjímá o jeho zákoně."

71. Přísloví 21:30 "Proti Hospodinu není moudrosti ani rozumu ani rady."

72. Koloským 2,2-3 "Mým cílem je, aby byli povzbuzeni v srdci a sjednoceni v lásce, aby měli plné bohatství plného porozumění, aby poznali Boží tajemství, totiž Krista, 3 v němž jsou ukryty všechny poklady moudrosti a poznání."

73. Koloským 2,8 "Hleďte, aby vás nikdo nezajal filozofií a prázdným podvodem podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista."

74. Jakub 4,4 "Cizoložnice, copak nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství vůči Bohu? Kdo se tedy chce přátelit se světem, stává se nepřítelem Boha."

75. Jób 5:13 "Chytá moudré do pasti jejich vlastní chytrosti, takže jejich lstivé plány jsou zmařeny."

76. 1. Korintským 3,19 "Vždyť moudrost tohoto světa je v Božích očích bláznovstvím." Jak je psáno: "On chytá moudré v jejich lstivosti".

77. Job 12,17 "Odvádí rádce bosé a ze soudců dělá blázny."

78. 1. Korintským 1:20 "Kde je moudrý člověk, kde je zákoník, kde je filozof tohoto věku?" "Což Bůh neučinil moudrost světa bláznivou?"

79. Přísloví 14,8 "Moudrost rozumného je rozeznat jeho cestu, ale bláznovství bláznů je svádí".

80. Izajáš 44,25 "který zmaří znamení falešných proroků a z věštců udělá blázny, který zmate moudré a jejich vědění promění v nesmysl".

81. Izajáš 19,11 "Knížata ze Sóanu jsou pouhými blázny, faraonovi moudří rádci dávají nesmyslné rady. Jak můžeš říci faraonovi: "Jsem jeden z moudrých, syn východních králů?" Jak můžeš říci faraonovi: "Já jsem jeden z moudrých, syn východních králů?"

Jak získat moudrost od Boha?

Jak můžeme získat Boží moudrost? Prvním krokem je bát se Boha a mít ho v úctě. Za druhé ji musíme neustále a vášnivě hledat jako skrytý poklad (Přísloví 2,4). Musíme si moudrosti vážit a přijmout ji (Přísloví 4,8). Za třetí bychom měli Boha prosit (s vírou, bez pochybností) (Jakub 1,5-6). Za čtvrté musíme studovat a rozjímat o Božím slově, abychom věděli, co Bůh říká o ....všechno!

"Zákon Hospodinův je dokonalý, obnovuje duši. Svědectví Hospodinovo je jisté, činí moudrými prosté. Přikázání Hospodinova jsou správná, těší srdce. Přikázání Hospodinovo je čisté, osvěcuje oči." (Žalm 19,7-8)

Pozorování a učení se z Božího stvoření přináší jeho moudrost: "Jdi k mravenci, lenochu, uvažuj o jeho cestách a buď moudrý." (Přísloví 6,6)

Ale neuznávat Ho jako Stvořitele činí člověka hloupým a zabedněným:

"Neboť od stvoření světa jsou jasně patrné jeho neviditelné vlastnosti, totiž jeho věčná moc a božská přirozenost, které jsou pochopitelné z toho, co bylo stvořeno, takže jsou bez výmluvy. Ačkoli totiž Boha poznali, nectili ho jako Boha ani mu nevzdávali díky, ale stali se marnými ve svých úvahách a jejich nerozumná srdce se zatemnila. Tvrdili, že jsou moudří, a tak se jimse stali blázny." (Římanům 1,20-22)

Konečně Boží moudrost získáváme od zbožných a moudrých rádců, mentorů a učitelů: "Kdo chodí s moudrými, stává se moudrým." (Přísloví 13,20) "Kde není vedení, tam lid padá, ale v hojnosti rádců je vítězství." (Přísloví 11,14)

82. Římanům 11,33 (ESV) "Ó, jak hluboké je Boží bohatství, moudrost a poznání! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a jak nevyzpytatelné jsou jeho cesty!"

83. Jakub 1,5 "Jestliže někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který dává všem lidem štědře a nic jim nepokutuje, a bude mu dána."

84. Přísloví 2,4 "a hledáš-li ji jako stříbro a pátráš-li po ní jako po skrytém pokladu."

85. Přísloví 11,14 "Pro nedostatek vedení národ padá, ale vítězství dosahuje díky mnoha rádcům."

86. Přísloví 19,20 "Poslouchej rady a přijímej kázeň, a nakonec budeš počítán mezi moudré."

87. Žalm 119,11 "Tvé slovo jsem si uložil do srdce, abych proti tobě nehřešil."

88. Židům 10,25 "Nezanedbávejme společná setkání, jak si někteří zvykli, ale povzbuzujme se navzájem, a to tím spíše, čím více vidíte, že se blíží den."

89. Jób 23,12 "Ani od příkazu jeho rtů jsem neustoupil, slova jeho úst jsem si vážil víc než svého potřebného pokrmu."

90. Židům 3,13 "Napomínejte se však navzájem každý den, dokud se nazývá "dnes", aby nikdo z vás nebyl zatvrzen svodem hříchu."

Moudrost vs. poznání Biblické verše

Jaký je rozdíl mezi moudrostí a poznáním? Rozhodně spolu souvisejí.

Znalost je porozumění faktům a informacím získaným na základě vzdělání a zkušeností. Moudrost je používání a uplatňování znalostí v reálných situacích.

Boží moudrost vyžaduje porozumění Božímu slovu. Vyžaduje také rozlišování, jasnozřivost a vhled do toho, co se může dít v duchovním zákulisí.

Potřebujeme nejen znát Božího slova, abychom měli zbožnou moudrost, ale aplikovali ji na svůj život. "Ďábel je lepší teolog než kdokoli z nás a je stále ďáblem." ~ A. W. Tozer

"Moudrost je správné využití znalostí. znát neznamená být moudrý. Mnozí lidé vědí mnoho a jsou kvůli tomu o to většími hlupáky. Není tak velký hlupák jako vědoucí hlupák. Ale umět používat vědění znamená mít moudrost." ~Charles Spurgeon

91. Žalm 19,2 "Den za dnem vylévají řeč, noc za nocí odhalují poznání."

92. Kazatel 1,17-18 (ESV) "I přiložil jsem své srdce, abych poznal moudrost a poznal bláznovství a pošetilost. Poznal jsem, že i to je jen snaha po větru. 18 Vždyť v mnohém moudrosti je mnoho mrzutosti, a kdo rozmnožuje poznání, rozmnožuje zármutek."

93. 1. Timoteovi 6,20-21 "Timoteji, střež, co ti bylo svěřeno. Odvrať se od bezbožného tlachání a protichůdných názorů toho, co se falešně nazývá věděním, 21 které někteří vyznávají, a tím se odklonili od víry. Milost ti budiž se všemi".

94. Přísloví 20,15 "Zlata je dost a rubínů hojnost, ale rty, které mluví o poznání, jsou vzácný klenot."

95. Jan 15,4-5 "Zůstaňte ve mně, jako i já zůstávám ve vás. Žádná ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, musí zůstat ve vinném kmeni. Ani vy nemůžete nést ovoce, nezůstanete-li ve mně. 5 "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Zůstanete-li ve mně a já ve vás, ponesete hojné ovoce; beze mne nemůžete nic dělat." 6 "Zůstaňte ve mně a já ve vás, ponesete hojné ovoce, beze mne nemůžete nic dělat."

96. 1. Timoteovi 2:4 "který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy".

97. Daniel 12:4 "Ty však, Danieli, zachovej tato slova v tajnosti a zapečetí knihu až do konce časů; mnozí se budou potulovat a poznání se rozšíří."

98. Přísloví 18,15 "Srdce rozumného získává poznání, ucho moudrého hledá poznání."

99. Ozeáš 4,6: "Můj lid je zničen z nedostatku poznání." "Protože jste odmítli poznání, odmítnu vás i jako své kněze, protože jste ignorovali zákon svého Boha, budu ignorovat i vaše děti."

100. 2 Petr 1,6 "a k poznání sebeovládání a k sebeovládání vytrvalost a k vytrvalosti zbožnost."

101. Koloským 3,10 "Oblečte si svou novou přirozenost a obnovujte se, když se učíte poznávat svého Stvořitele a připodobňovat se mu."

102. Přísloví 15,2 "Jazyk moudrého zdobí poznání, ale z úst blázna tryská bláznovství."

103. Přísloví 10:14 "Moudří si ukládají vědomosti, ale ústa nerozumných jsou blízko záhuby."

S pokorou přichází moudrost

Když se bojíme Boha, jsme před ním pokorní a učíme se od něj, místo abychom byli pyšní a mysleli si, že víme všechno. "Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, ale blázni pohrdají moudrostí a poučením" (Přísloví 1,7).

Pokora uznává, že my nemáme všechny odpovědi, ale má je Bůh. A dokonce i ostatní lidé a my se můžeme učit ze zkušeností, znalostí a vhledu druhých. Když uznáme svou závislost na Bohu, umožňuje nám to přijímat moudrost Ducha svatého.

Pýcha je opakem pokory. Když se nedokážeme pokořit před Bohem, často nás potká neštěstí, protože jsme neotevřeli svá srdce Boží moudrosti. "Pýcha předchází zkázu a povýšený duch pád" (Přísloví 16,18).

104. Přísloví 11,2 "Když přijde pýcha, přijde hanba, ale s pokorou přichází moudrost."

105. Jakub 4,10 "Pokořte se před Pánem, a on vás povýší."

106. Přísloví 16,18 "Pýcha předchází zkázu a povýšenost pád."

107. Koloským 3,12 "Protože si vás Bůh vyvolil, abyste byli svatým lidem, který miluje, musíte se oblékat do milosrdenství, laskavosti, pokory, tichosti a trpělivosti."

108. Přísloví 18,12 "Před pádem je srdce člověka pyšné, ale pokora předchází čest."

109. Jakub 4,6 "Ale dává nám více milosti." Proto se říká: "Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost." To je důvod, proč Bůh dává milost pokorným.

110. 2. Paralipomenon 7:14 "Jestliže se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, bude se modlit a hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, pak vyslyším z nebe, odpustím jim hřích a uzdravím jejich zemi."

Moudrost a vedení

Když potřebujeme učinit důležité nebo i méně důležité rozhodnutí, měli bychom hledat Boží moudrost a vedení a jeho Duch svatý nám dá rozlišovací schopnost. Při vytváření plánů se musíme nejprve zastavit a hledat Boží moudrost a vedení. Když nevíme, kudy se vydat, můžeme hledat Boží moudrost, neboť on slíbil: "Poučím tě a vyučím tě cestě, kterou máš jít, poradím tis pohledem upřeným na tebe" (Žalm 32,8).

Když uznáváme Boha ve všech aspektech svého života, On nám urovnává cesty (Přísloví 3,6). Když kráčíme v souladu s Duchem svatým, využíváme Božího vedení; jeho Duch je duchem moudrosti, rozumu, rady, síly a poznání (Izajáš 11,2).

111. Přísloví 4,11 "Učil jsem tě cestě moudrosti, vedl jsem tě po správných stezkách."

112. Přísloví 1,5″Ať moudří naslouchají těmto příslovím a stanou se ještě moudřejšími. Ať se rozumným dostane vedení."

113. Přísloví 14,6 "Posměváček hledá moudrost, a nenajde ji, ale prozíravému se snadno dostane poznání."

114. Žalm 32,8 "Budu tě poučovat a učit tě, kudy máš jít, budu ti radit, když na tebe budu s láskou hledět."

115. Jan 16,13 "Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy, neboť nebude mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, bude mluvit a oznámí vám, co má přijít."

116. Izajáš 11,2 "A spočine na něm duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně Hospodinovy."

Modlitba za moudrost

Pokud nám chybí moudrost, Bůh ji velkoryse dá každému, kdo o ni prosí (Jak 1,5). Tento příslib je však spojen s výhradou: "Musí však prosit s vírou a bez jakýchkoli pochybností, neboť ten, kdo pochybuje, je jako mořský příboj, hnaný a zmítaný větrem" (Jak 1,6).

Když Boha prosíme o cokoli, bychom měli prosit s vírou, bez pochybností. Ale v případě prosby o moudrost bychom neměli stále přemýšlet, zda řešení světa není možná lepší cestou než to, co říká Bůh. Pokud Boha prosíme o moudrost a on nám dá náhled na to, co máme dělat, měli bychom raději do bez dalšího uvažování.

117. Jakub 1,5 "Jestliže se někomu z vás nedostává moudrosti, proste Boha, který dává štědře všem bez úhony, a bude vám dána."

118. Efezským 1,16-18 "Nepřestávám za vás děkovat a vzpomínám na vás ve svých modlitbách. 17 Stále prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, slavný Otec, dal Ducha moudrosti a zjevení, abyste ho lépe poznali. 18 Prosím, aby se osvítily oči vašeho srdce, abyste poznali naději, k níž vás povolal, bohatství jehoslavné dědictví ve svém svatém lidu."

119. 1. Jan 5,15 "A víme-li, že nás slyší ve všem, oč prosíme, víme, že máme prosby, o něž jsme ho prosili."

120. Žalm 37,5 (NLT) "Všechno, co děláš, svěř Hospodinu. Důvěřuj mu a on ti pomůže."

Přísloví o moudrosti

"Řekni moudrosti: 'Jsi má sestra' a rozumnost nazvi svou důvěrnou přítelkyní." (Přísloví 7,4)

"Cožpak nevolá moudrost a rozumnost nepozvedá svůj hlas?... Má ústa přece hlásají pravdu, a špatnost je mým rtům ohavností. Všechna slova mých úst jsou ve spravedlnosti, není v nich nic křivého ani převráceného. Všechna jsou přímá pro toho, kdo rozumí, a správná pro ty, kdo nacházejí poznání. Přijměte raději mé poučení, a ne stříbro, a poznání než volbu.Moudrost je totiž lepší než drahokamy a všechny žádoucí věci se jí nemohou rovnat. (Přísloví 8,1.7-11).

"Já, moudrost, přebývám s rozvahou, nacházím poznání a rozvahu... Rada je má a zdravá moudrost, já jsem rozumný, moc je má... Miluji ty, kdo mě milují, a ti, kdo mě pilně hledají, mě najdou. Bohatství a čest jsou u mě, trvalé bohatství a spravedlnost... Chodím po cestě spravedlnosti, uprostřed stezek spravedlnosti, abych obdařil ty, kdo mě milují.bohatství, abych naplnil jejich pokladnice. (Přísloví 8:12, 14, 17-18, 20-21).

"Od věčnosti jsem [moudrost] byla ustanovena... Když vytyčoval základy země; tehdy jsem byla vedle něho jako mistr dělník a byla jsem jeho každodenní rozkoší, vždy jsem se radovala před ním, radovala jsem se ze světa, jeho země, a měla jsem svou rozkoš v synech lidstva. Nyní tedy, synové, poslouchejte mě, neboť blahoslavení jsou ti, kdo zachovávají mé cesty... Neboť ten, kdo mě najde, najde život a získáHospodinova přízeň. (Přísloví 8,23.29-32.35)

121. Přísloví 7,4 "Miluj moudrost jako sestru, ať je vhled milovaným členem tvé rodiny."

122. Přísloví 8,1 "Cožpak moudrost nevolá a rozumnost nepozvedá svůj hlas?"

123. Přísloví 16,16 "Oč lepší je získat moudrost než zlato, prozíravost než stříbro!"

124. Přísloví 2,6 "Neboť Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a rozumnost."

125. Přísloví 24,13-14 "Ano, med z plástů je sladký tvé chuti; věz, že moudrost je totéž pro tvou duši. Najdeš-li ji, pak budeš mít budoucnost a tvá naděje nebude přerušena."

126. Přísloví 8,12 "Já, moudrost, bydlím spolu s rozvahou, mám poznání a rozvahu."

127. Přísloví 8,14 "Mám radu a rozumnou moudrost, mám vhled, mám sílu."

128. Přísloví 24,5 "Moudrý muž je plný síly a muž plný poznání posiluje svou moc."

129. Přísloví 4:7 "Moudrost je hlavní věc; Proto A ve všem, co získáte, získejte porozumění."

130. Přísloví 23,23 "Investuj do pravdy a nikdy ji neprodávej - do moudrosti, poučení a rozumu."

131. Přísloví 4,5 "Nabývej moudrosti, nabývej rozumu, nezapomínej a neodvracej se od slov mých úst."

Příklady moudrosti v Bibli

  • Abigail: Abigailin manžel Nábal byl bohatý, měl 4000 ovcí a koz, ale byl to drsný a zlý člověk, zatímco Abigail měla nadhled a zdravý rozum. David (který se měl jednou stát králem) byl na útěku před králem Saulem a skrýval se v poušti, v kraji, kde Nábalovi pastýři pásli ovce. Davidovi muži byli "jako zeď" a chránili ovce před nebezpečím.

Když nadešel čas slavnosti stříhání ovcí, požádal David Nábala o dar v podobě jídla pro své muže, ale Nábal odmítl: "Kdo je to ten David?"

Nábalovi muži však Abigail o všem pověděli a řekli jí, jak je David ochránil. Abigail okamžitě sbalila na osly chléb, víno, pět pečených ovcí, pražené obilí, rozinky a fíky. Vydala se směrem, kde se zdržoval David, a narazila na něj, když šel potrestat jejího manžela Nábala. Abigail se moudře přimluvila a Davida uklidnila.

David požehnal Abigail za její moudrost a rychlé jednání, které ho uchránilo před krveprolitím. Jak se stalo, Bůh Nábala odsoudil a on o několik dní později zemřel. David navrhl Abigail sňatek a ona ho přijala. (1. Samuelova 25)

  • Šalamoun: Když se král Šalomoun právě stal izraelským králem, zjevil se mu ve snu Bůh: "Žádej, co si přeješ, abych ti dal."

Šalomoun odpověděl: "Jsem jako malý chlapec, nemám ponětí, kam jít a co dělat, a teď vedu nespočetný lid. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby soudil tvůj lid a rozlišoval mezi dobrem a zlem."

Bůh byl s Šalomounovou žádostí spokojen; mohl žádat o dlouhý život, bohatství nebo vysvobození od nepřátel. Místo toho žádal o rozlišování, aby pochopil spravedlnost. Bůh Šalomounovi řekl, že mu dá moudré a rozlišující srdce, jaké neměl nikdo před ním ani po něm. Ale pak Bůh řekl: "Dal jsem ti také to, o co jsi nežádal, bohatství i čest, takže mezi lidmi nebude nikdoA budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má ustanovení a přikázání, jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny." (1 Královská 3,5-13)

"Bůh pak dal Šalomounovi moudrost a velmi velikou bystrost a šíři mysli... Lidé přicházeli ze všech národů, aby slyšeli Šalomounovu moudrost, od všech králů země, kteří slyšeli o jeho moudrosti." (1. Královská 4:29, 34)

  • Moudrý stavitel: Ježíš učil: ""Proto každý, kdo slyší tato má slova a jedná podle nich, bude jako moudrý člověk, který postavil svůj dům na skále. I spustil se déšť, přišly záplavy a vichry a udeřily do toho domu, a přece nespadl, protože byl založen na skále.

A každý, kdo slyší tato má slova, ale nejedná podle nich, bude jako blázen, který si postavil dům na písku. I spustil se déšť, přišly záplavy, vichry se přehnaly a udeřily na ten dům; a ten se zřítil - a jeho zřícení bylo veliké." (Matouš 7,24-27).

Závěr

Nezdržujme se omezeními naší lidské moudrosti, ale využijme úchvatnou a věčnou moudrost, která pochází od Ducha svatého. On je náš rádce (Jan 14,16), usvědčuje nás z hříchu a spravedlnosti (Jan 16,7-11) a uvádí nás do veškeré pravdy (Jan 16,13).

"Moudrost, kterou chceme, kterou můžeme mít jako dar vykoupený krví od Ježíše, skrze Ducha, skrze víru - tato moudrost je faktické poznání a situační vhled a nezbytná rozhodnost, které společně vedou k dosažení plného a věčného štěstí." ~John Piper
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.