20 důležitých biblických veršů o ubližování druhým (Powerful Read)

20 důležitých biblických veršů o ubližování druhým (Powerful Read)
Melvin Allen

Biblické verše o ubližování druhým

V celém Písmu je křesťanům řečeno, že mají milovat druhé. Láska bližnímu neubližuje. Nemáme druhým ubližovat fyzicky ani citově. Slova lidem ubližují. Přemýšlejte, než řeknete něco, čím někomu ublížíte. Nejen slova řečená přímo dané osobě, ale i slova řečená, když tato osoba není nablízku.

Pomluvy, klepy, lži atd. jsou zlo a křesťané by s nimi neměli mít nic společného.

I když nám někdo ublíží, máme být napodobiteli Krista a nikomu neoplácet to, co udělal. Vždy buďte ochotni se druhým omluvit .

Viz_také: Víra episkopální a anglikánské církve (13 velkých rozdílů)

Odpouštějte, jako Bůh odpustil vám. Dávejte přednost druhým před sebou a dávejte pozor, co vychází z vašich úst. Dělejte to, co vede k pokoji, a všechno dělejte k Boží slávě.

Jako věřící musíme být ohleduplní k druhým. Nikdy bychom neměli špatně zacházet s druhými ani způsobovat věřícím klopýtnutí.

Vždy bychom si měli ověřit, jak naše činy pomohou někomu v nouzi . Vždy bychom si měli ověřit, zda naše životní rozhodnutí neublíží druhým.

Citáty

  • "Buď opatrný se svými slovy. Jednou vyřčená slova mohou být pouze odpuštěna, nikoli zapomenuta."
  • "Slova zanechávají větší jizvy, než si myslíte."
  • "Jazyk nemá kosti, ale je dost silný, aby zlomil srdce."

Žijte v míru

1. Římanům 12,17 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Dbejte na to, abyste dělali to, co je v očích každého správné. Pokud je to možné a záleží na vás, žijte s každým v míru.

2. Římanům 14,19 Sledujme tedy to, co přispívá k pokoji, a to, čím může jeden druhého budovat.

3. Žalm 34,14 Odvraťte se od zlého a čiňte dobré. Hledejte pokoj a pracujte na jeho udržení.

4. Židům 12,14 Následujte pokoj se všemi lidmi a svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.

Co říká Bible?

5. Ef 4,30-32 Nezarmucujte Ducha svatého, jímž jste byli označeni pečetí pro den vykoupení. Ať je od vás odstraněna každá hořkost, hněv, zlost, hádky a pomluvy i každá nenávist. A buďte k sobě laskaví , soucitní, odpouštějte si navzájem, jako vám Bůh odpustil v Mesiáši.

6. 3. Mojžíšova 19,15-16. Nepřekrucuj spravedlnost v právních záležitostech tím, že budeš upřednostňovat chudé nebo budeš zaujatý vůči bohatým a mocným. Vždy souď lidi spravedlivě. Nešiř mezi lidmi pomluvy. Nestůj nečinně, když je ohrožen život tvého bližního. Já jsem Hospodin.

Neodplácejte zlo

7. 1 Petr 3,9 Neodplácejte zlým za zlé a urážkou za urážku, ale naopak žehnejte, neboť k tomu jste byli povoláni, abyste získali požehnání.

8. Římanům 12,17 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Dávejte pozor, abyste dělali to, co je v očích každého správné.

Láska

9. Římanům 13,10 Láska bližnímu neubližuje. Láska je tedy naplněním zákona.

10. 1. Korintským 13,4- 7 Láska je trpělivá, láska je laskavá. Nezávidí, nevychloubá se, není pyšná. Nehanobí druhé, nehledá sama sebe, nedá se snadno rozhněvat, nevede záznamy o křivdách. Láska nemá zálibu ve zlu, ale raduje se z pravdy. Vždy chrání, vždy důvěřuje, vždy doufá, vždy vytrvá.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o oblíbenosti

11. Efezským 5,1-2 Proto napodobujte Boha jako milované děti. A žijte v lásce, jako si nás zamiloval Kristus a vydal za nás sám sebe jako vonný dar a oběť Bohu.

Připomínky

12. Titovi 3,2 nikoho nepomlouvat, vyhýbat se hádkám, být laskavý a vždycky prokazovat mírnost všem lidem.

13. 1. Korintským 10:31 Ať tedy jíte nebo pijete, ať děláte cokoli, všechno dělejte k Boží slávě.

14. Efezským 4,27 a nedávejte ďáblu žádnou příležitost.

15. Filipským 2,3 Nic nedělejte ze soupeření nebo domýšlivosti, ale v pokoře považujte druhé za důležitější než sebe.

16. Přísloví 18,21 Smrt i život jsou v moci jazyka a ti, kdo ho milují, budou jíst jeho ovoce.

Zlaté pravidlo

17. Matouš 7,12 Ve všem se chovejte k druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám, neboť tím se naplňuje Zákon i Proroci.

18. Lukáš 6,31 A jak chcete, aby lidé činili vám, tak i vy čiňte jim.

Příklady

19. Skutky 7,26 Druhého dne Mojžíš narazil na dva Izraelity, kteří se hádali. Pokusil se je usmířit slovy: "Muži, jste bratři, proč si chcete ubližovat?" Mojžíš mu odpověděl: "Já jsem bratr.

20. Nehemiáš 5,7-8 Po zralé úvaze jsem proti těmto šlechticům a úředníkům vystoupil. Řekl jsem jim: "Ubližujete svým vlastním příbuzným tím, že jim účtujete úroky, když si půjčují peníze!" Pak jsem svolal veřejné shromáždění, abychom se problémem zabývali. Na shromáždění jsem jim řekl: "Děláme, co můžeme, abychom vykoupili naše židovské příbuzné, kteří se museli prodat pohanským cizincům, ale vy jsteprodávat je znovu do otroctví. Jak často je musíme vykupovat?" A neměli co říct na svou obhajobu.

Bonus

1 Korintským 10:32 Nestávejte se kamenem úrazu pro Židy nebo Řeky nebo pro Boží církev.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.