21 povzbudivých biblických veršů o pádu (Mocné verše)

21 povzbudivých biblických veršů o pádu (Mocné verše)
Melvin Allen

Biblické verše o pádu

Bůh v životech křesťanů stále působí. je věrný. když jeho děti padnou, zvedne je a opráší. své věrné nikdy neopustí a svou mocnou pravicí tě podrží. ví, co potřebuješ, ví, čím procházíš, a zná tvou bolest. oddej se mu, žij dál podle jeho slova, drž se Božích zaslíbení ve svém srdci a věz, žeže vám ve všech situacích pomůže a s ním zvítězíte.

Citáty

  • "Lidé, kteří padají nejhůře, se odrážejí nejvýše." - Nishan Panwar.
  • "To, že jsme jednou upadli, neznamená, že nemůžeme vstát a nechat své světlo zářit."
  • "Když skuteční lidé v životě upadnou, hned se zvednou a jdou dál."
  • "Je těžké porazit člověka, který se nikdy nevzdává."

Co říká Bible o pádu?

1. Přísloví 24,16 neboť i kdyby spravedlivý sedmkrát upadl, znovu vstane , ale bezbožní se potácí v neštěstí.

2. Žalm 37,23-24 Hospodin řídí kroky zbožných. Těší ho každý detail jejich života. I když klopýtnou, nikdy nepadnou, neboť Hospodin je drží za ruku.

3. Žalm 145,14-16 Hospodin pomáhá padlým a zvedá ty, kdo se sklánějí pod svým břemenem. Oči všech k tobě hledí s nadějí, dáváš jim pokrm, jak potřebují. Když otevíráš svou ruku, sytíš hlad a žízeň všeho živého.

4. Žalm 146,8 Hospodin otevírá oči slepých. Hospodin pozvedá ty, kdo jsou obtíženi. Hospodin miluje zbožné.

5. Žalm 118,13-14 Tvrdě jsem byl tlačen, takže jsem padal, ale Hospodin mi pomohl. Hospodin je má síla a má píseň, stal se mou záchranou.

6. Žalm 20,8 Ty národy padnou a zhroutí se, my však povstaneme a budeme stát pevně.

7. Žalm 63,7-8 vždyť ty jsi mi byl pomocí a ve stínu tvých křídel budu zpívat radostí. Má duše se k tobě upíná, tvá pravice mě podpírá.

8. 2. Samuelova 22,37 Udělal jsi pro mé nohy širokou cestu, aby neuklouzly.

9. Izajáš 41,13 Neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, se budu držet tvé pravice a řeknu ti: 'Neboj se, já ti pomohu.

10. Žalm 37,17 neboť moc bezbožných bude zlomena, ale Hospodin spravedlivé podepře.

Žijte podle Božího slova a neklopýtnete.

11. Přísloví 3,22-23 Synu můj, neztrácej je ze zřetele - zachovávej zdravou moudrost a rozvahu, pak budeš bezpečně kráčet po své cestě a tvá noha neklopýtne.

12. Žalm 119,165 Ti, kdo milují tvé pokyny, mají velký pokoj a neklopýtají.

Viz_také: Překlad Bible NLT a ESV: (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)

13. Přísloví 4,11-13. Budu tě učit cestám moudrosti a povedu tě po přímých stezkách. Když budeš chodit, nebudeš se zdržovat, když budeš utíkat, nebudeš klopýtat. Uchop mé pokyny, nepouštěj je. Střež je, neboť jsou klíčem k životu.

14. Žalm 119,45 Budu chodit svobodně, neboť jsem vyhledával tvá přikázání.

Připomínky

15. Jeremiáš 8,4 "Řekni jim: 'Toto praví Hospodin: ' Když lidé padají, nevstávají, když se někdo odvrací, nevrací se?

16. 2. Korintským 4,8-10. Jsme všelijak tlačeni, ale nejsme zdrceni, jsme zmateni, ale nejsme zoufalí , jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni, jsme sraženi, ale nejsme zničeni. Ježíšovu smrt stále nosíme na svém těle, aby se na našem těle zjevil i Ježíšův život.

Viz_také: Mohou křesťané cvičit jógu? (Je cvičení jógy hřích?) 5 pravd

17. Kazatel 4,9-12 Dva lidé jsou lepší než jeden, protože společně mají dobrou odměnu za svou těžkou práci. 10. Když jeden upadne, druhý může pomoci svému příteli vstát. Jak tragické je to však pro toho, kdo je úplně sám, když upadne. Není nikdo, kdo by mu pomohl vstát. Opět platí, že když si dva lidé společně lehnou, mohou se zahřát, ale jak se může zahřát jeden člověk? I když jeden člověk může býtpřemoci druhým, dva lidé mohou vzdorovat jednomu protivníkovi. Třikrát spletené lano se nedá snadno přetrhnout. - (Biblické verše o těžké práci)

18. Římanům 3,23 neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.

19. 1. Korintským 10,13 Nepřekvapilo vás žádné pokušení, které by bylo pro člověka neobvyklé. Bůh je však věrný a nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své síly. Naopak, spolu s pokušením vám poskytne i východisko, abyste to mohli vydržet.

Neradujte se, když váš nepřítel padne.

20. Přísloví 24,17 Nebuď škodolibý, když tvůj nepřítel padne , a nedopusť, aby se tvé srdce radovalo, když klopýtne.

21. Micheáš 7,8 Nebuďte nade mnou škodolibí, moji nepřátelé! I když padnu, znovu vstanu. I když sedím ve tmě, Hospodin bude mým světlem. (Biblické verše o temnotě)
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.