25 důležitých biblických veršů o ateismu (Mocné pravdy)

25 důležitých biblických veršů o ateismu (Mocné pravdy)
Melvin Allen

Co říká Bible o ateismu?

Ateisté jsou jedni z nejvíce věřících a věřících lidí vůbec. Být ateistou vyžaduje neuvěřitelnou míru víry. Slunce, Měsíc, hvězdy, oceány, Země, zvířata, děti, muži, ženy, lidské srdce, emoce, naše svědomí, láska, inteligence, lidská mysl, stavba kostí, lidský reprodukční systém, biblická proroctví, která se naplňují před našima očima, očité svědectví o Ježíši,a stále se najdou lidé, kteří popírají Boží existenci.

Stačí se zastavit a zamyslet se. Není možné, aby něco vzniklo z ničeho. Tvrdit, že nicota způsobila nic a stvořila vše, je absurdní! Nicota vždy zůstane nicotou.

J. S. Mill, který byl nekřesťanským filozofem, řekl: "Je samozřejmé, že pouze mysl může stvořit mysl. To, že by příroda stvořila sama sebe, je vědecky nemožné."

Ateismus nedokáže vysvětlit existenci. Ateisté žijí vědou, ale věda se (vždy) mění. Bůh a Bible (vždy) zůstávají stejné. Vědí, že Bůh existuje.

Zjevuje se ve stvoření, skrze své slovo a skrze Ježíše Krista. Každý ví, že Bůh je skutečný, jen ho lidé tak nenávidí, že pravdu potlačují.

Za každým stvořením vždy stojí tvůrce. Možná neznáte člověka, který postavil váš dům, ale víte, že nevznikl jen tak sám od sebe.

Ateisté řeknou: "A kdo stvořil Boha?" Bůh není ve stejné kategorii jako stvořené věci. Bůh není stvořen. Bůh je nezpůsobená příčina. Je věčný. Prostě existuje. Je to Bůh, kdo přivedl k existenci hmotu, čas a prostor.

Pokud ateisté věří, že Bůh neexistuje, proč jsou jím stále tak posedlí? Proč se obávají křesťanů? Proč si prohlížejí věci o křesťanství jen proto, aby se mu vysmívali? Proč existují ateistické sjezdy? Proč mají ateistické církve?

Pokud Bůh není skutečný, proč na tom záleží? Protože Boha nenávidí! Proč záleží na životě? Bez Boha nemá nic smysl. Neexistuje vůbec žádná realita. Ateisté nedokážou vysvětlit morálku. Proč je správné správné a proč špatné špatné? Ateisté nedokážou vysvětlit racionalitu, logiku a inteligenci, protože jim to jejich světonázor nedovolí. Jediný způsob, jak to mohou udělat, je vzít si na paškál křesťanskou víru.teistický světonázor.

Křesťanské citáty o ateismu

"Aby si ateismus udržel víru, že Bůh neexistuje, musí prokázat nekonečné poznání, což se rovná tvrzení: "Mám nekonečné poznání, že neexistuje žádná bytost s nekonečným poznáním."

- Ravi Zacharias

"Ukazuje se, že ateismus je příliš jednoduchý. Kdyby celý vesmír neměl žádný smysl, nikdy bychom nezjistili, že žádný smysl nemá." C. S. Lewis

Bible vs. ateismus

1. Koloským 2,8 Dávejte si pozor, abyste se nenechali nikým uchvátit prázdnou, klamnou filozofií, která je podle lidských tradic a živelných duchů světa , a ne podle Krista.

2. 1. Korintským 3,19-20. Moudrost tohoto světa je totiž u Boha bláznovstvím, neboť je psáno: "On chytá moudré v jejich lstivosti." A opět: "Pán ví, že úvahy moudrých jsou nesmyslné.

3. 2 Tesalonickým 2:10-12 a každý druh zla, aby oklamali ty, kteří umírají, ty, kteří odmítli milovat pravdu, jež by je zachránila. Proto na ně Bůh sešle mocné klamání, aby uvěřili lži. Pak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale zalíbila se jim nepravost.

Ateisté říkají, že "Bůh neexistuje".

4. Žalm 14,1 Pro sbormistra Davidova. Blázen říká ve svém srdci: "Bůh neexistuje." Jsou zkažení ; konají ohavné skutky. Není nikdo, kdo by konal dobro.

5. Žalm 53,1 Pro hudebního režiséra; podle stylu machalath; dobře napsaná Davidova píseň. Blázni si říkají: "Není Boha." Hřeší a páchají zlé skutky, nikdo z nich nedělá, co je správné.

6. Žalm 10,4-7 S povýšenou domýšlivostí bezbožní "nehledají spravedlnost. Vždy se domnívají, že "žádný Bůh není. Jejich cesty se vždy zdají být úspěšné. Tvé soudy jsou na výšinách, daleko od nich. Posmívají se všem svým nepřátelům. Říkají si: "Nepohneme se po všechny časy a nezakusíme protivenství." Jejich ústa jsou plná kletby, lží a útlaku,jejich jazyky šíří soužení a nepravost.

Ateisté vědí, že Bůh existuje.

Ateisté nenávidí Boha, a tak potlačují pravdu svou vlastní nespravedlností.

7. Římanům 1,18-19 Boží hněv se totiž zjevuje z nebe proti veškeré bezbožnosti a bezbožnosti těch, kdo ve své bezbožnosti potlačují pravdu. To, co lze o Bohu poznat, je jim totiž jasné, protože jim to Bůh sám zjevil.

8. Římanům 1,28-30. A protože neuznávali Boha, Bůh je vydal zvrácené mysli, aby dělali, co se nemá. Jsou plní všelijaké nepravosti, zloby, chamtivosti, zloby. Jsou prolezlí závistí, vraždou, svárem, lstí, nepřátelstvím. Jsou to klevetníci, pomlouvači, nenávistníci Boha , drzí, zpupní, chlubiví, vymýšlející všelijaké zlo,neposlušní vůči rodičům, nesmyslní, porušující smlouvy, bezcitní, bezohlední. Ačkoli plně znají Boží spravedlivé nařízení, že ti, kdo takové věci praktikují, zasluhují smrt, nejenže je dělají, ale také schvalují ty, kdo je praktikují.

Ateisté nemohou pochopit Boží věci.

9. 1. Korintským 2:14 Člověk bez Ducha nepřijímá věci pocházející od Ducha Božího, ale považuje je za bláznovství a nemůže je pochopit, protože se poznávají jen skrze Ducha.

10. Efezským 4,18 Jsou zatemněni ve svém rozumu a odděleni od Božího života pro svou nevědomost a tvrdost srdce.

Jsou to posměváčci

11. 2 Petr 3,3-5 Především musíte pochopit toto: V posledních dnech přijdou posměvači a podle svých vlastních choutek se nám budou vysmívat, když budou říkat: "Co se stalo s Mesiášovým slibem, že se vrátí ? Od té doby, co naši předkové zemřeli, všechno pokračuje tak, jak to bylo od počátku stvoření." Záměrně však ignorují skutečnost, že už dávno existovala nebesa a země byla utvořena podleBoží slovo z vody a s vodou.

12. Žalm 74,18 Pamatuj na toto: Nepřítel pohrdá Hospodinem a bláznivý lid pohrdá tvým jménem.

13. Žalm 74,22 Povstaň, Bože, a braň svou věc; vzpomeň si, jak se ti pošetilci celý den posmívají!

14. Jeremiáš 17,15 Hle, říkají mi: "Kde je Hospodinovo slovo? Ať přijde!"

Dostanou se ateisté do nebe?

15. Zjevení 21,8 Co se však týče zbabělých, nevěrných, odporných, co se týče vrahů, smilníků, čarodějů, modloslužebníků a všech lhářů, jejich podíl bude v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt.

Jak mohu vědět, že Bůh existuje?

16. Žalm 92,5-6 Jak veliké jsou tvé skutky, Hospodine, tvé myšlenky jsou velmi hluboké! Hloupý člověk to nemůže poznat, blázen to nemůže pochopit.

17. Římanům 1,20 Jeho neviditelné vlastnosti, totiž jeho věčnou moc a božskou přirozenost, totiž od stvoření světa zřetelně vnímáme na věcech, které byly stvořeny. Jsou tedy bez výmluvy.

18. Žalm 19,1-4 Nebesa zvěstují Boží slávu, jejich prostor ukazuje dílo jeho rukou. Den za dnem vylévají řeč, noc za nocí zjevují poznání. Není řeči ani slov, jejich hlas není slyšet, přesto jejich poselství jde do celého světa a jejich slova až na konec země. Na nebi postavil slunci stan.

Viz_také: 21 důležitých biblických veršů o soustředění na Boha

19. Kazatel 3,11 Bůh však všechno stvořil krásné pro svůj čas. Zasadil do lidského srdce věčnost, ale i tak lidé nemohou vidět celý rozsah Božího díla od začátku do konce.

Bůh je zjeven v Ježíši

20. Jan 14,9 Ježíš odpověděl: "Copak mě neznáš, Filipe, i když jsem mezi vámi tak dlouho? Kdo mě viděl, viděl Otce. Jak můžeš říkat: 'Ukaž nám Otce'?

21. Jan 17,25-26 "Otče spravedlivý, i když tě svět nezná, já tě znám a oni vědí, že jsi mě poslal. Dal jsem jim tě poznat a budu jim tě dávat poznat i nadále, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a abych v nich byl já sám." (Mt 17,25-26).

Ateisté nacházejí Boha

22. Jeremiáš 29,13 Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem.

Připomínky

23. Židům 13,8 Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky.

24. Jan 4,24 Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, se musí klanět v duchu a pravdě.

25. Žalm 14,2 Hospodin shlíží z nebe na celý lidský rod, dívá se, zda je někdo opravdu moudrý, zda někdo hledá Boha.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o nečinných rukou (šokující pravdy)

Bonus

Žalm 90:2 Dříve než se zrodily hory nebo než jsi stvořil celý svět, od věků až na věky jsi Bůh.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.