21 důležitých biblických veršů o soustředění na Boha

21 důležitých biblických veršů o soustředění na Boha
Melvin Allen

Biblické verše o soustředění se na Boha

Soustředíte se ve svém modlitebním životě? Je pro vás soustředění na Pána bojem? Je něco, co vás od Pána zdržuje? Vzpomínáte si na doby, kdy jste pro Boha hořeli?

Vzpomínáte si na dny, kdy jste se těšili na uctívání Pána? Jste při uctívání snadno rozptýleni?

Prohráváte boj, který jste kdysi vedli, a pokud ano, jste ochotni bojovat o Boha? Pokud o něj nebudete bojovat více, ztratíte ho.

Jakmile začnete ztrácet Boží přítomnost, musíte bojovat. Je čas na válku!

Citáty o soustředění na Boha

"Co pohlcuje vaši mysl, řídí váš život."

"Nesoustřeďte se na své protivníky. Soustřeďte se na Boží možnosti."

"Pravá víra je upírat oči k Bohu, když se svět kolem tebe hroutí." (Biblické verše o víře)

"Místo toho, abychom přemýšleli o tom, jak těžká je zkouška, můžeme se raději soustředit na to, abychom Pána požádali o rozšíření našeho chápání." Crystal McDowellová

"Čím více se soustředíte na sebe, tím více se budete odklánět od správné cesty. Čím více Ho budete poznávat a komunikovat s Ním, tím více se Mu budete díky Duchu podobat. Čím více se Mu budete podobat, tím lépe pochopíte Jeho naprostou dostatečnost pro všechny životní těžkosti. A to je jediná cesta, jak poznat skutečné uspokojení." John MacArthur

"Když upínáš své myšlenky k Bohu, Bůh upíná tvé myšlenky."

"Soustřeďte se na Boha, ne na svůj problém. Naslouchejte Bohu, ne svým nejistotám. Spoléhejte na Boha, ne na svou vlastní sílu."

"Můj vztah s Bohem je pro mě na prvním místě. Vím, že když se postarám o něj, Bůh se postará o všechno ostatní."

Soustředíte se při uctívání?

Můžeš řvát jako lev a Bohu neřekneš ani slovo. Můžeš křičet a odvážně se modlit, ale tvá modlitba se stejně nedotkne nebe. Zkoumej sám sebe! Házíš kolem sebe jen slova, nebo se soustředíš? Bůh se dívá na srdce. Jsou lidé, kteří dokážou blábolit a říkat opakující se věci a na Boha ani jednou nepomyslí. Je tvé srdce v souladu se slovy, která ti vycházejí z úst?

Díváte se na Boha, nebo se k němu modlíte, zatímco vaše mysl je zaměřena na jiné věci? Musíte s tím bojovat. To se netýká jen bohoslužeb, ale také všech náboženských aktivit. Můžeme sloužit v kostele, zatímco naše srdce je daleko od Pána. S tím jsem bojoval. Někdy musíte sedět v modlitbě třeba hodinu, dokud se vaše srdce nesrovná s Ním. Musíte čekat na Jeho.Bože, já tě chci. Bože, já tě potřebuju!

Bože, pomoz mi se soustředit, takhle nemohu žít! Musíme být zoufalí po Bohu, a pokud po něm zoufalí nejsme, je to problém. Bojujte za to, abychom se více soustředili na něj! Ne na finance, ne na rodinu, ne na službu, ale na něj. Rozumějte, co říkám. Je čas, kdy se za tyto věci modlíme, ale uctívání není o požehnáních. Uctívání je jen o Bohu. Je to všechno o něm.

Musíme se dostat do bodu, kdy nebudeme moci dýchat, dokud nebudeme tak soustředění na Něho a Jeho přítomnost. Chceš Boha? Jediná věc, kterou chceš ve svém životě, bez které nemůžeš žít, je Bůh? Musíme se naučit si Ho vážit.

1. Matouš 15,8 "Tito lidé mě ctí svými rty, ale jejich srdce je daleko ode mne."

2. Jeremiáš 29,13 "Budete mě hledat a naleznete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem".

3. Jeremiáš 24,7 " Dám jim srdce, aby mě poznali, neboť já jsem Hospodin, a budou mým lidem a já budu jejich Bohem, neboť se ke mně vrátí celým srdcem."

4. Žalm 19,14 " Nechť jsou slova mých úst a rozjímání mého srdce příjemná před tvýma očima , Hospodine, má skálo a můj vykupiteli."

Viz_také: 30 důležitých biblických veršů o manželství (Křesťanské manželství)

5. Jan 17,3 "A to je věčný život: aby poznali tebe , jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista".

Když se soustředíte na Boha, nebudete se soustředit na nic jiného.

Mnozí z nás se potýkají s tolika věcmi a mnohé z nás tíží životní zkoušky. Kdybyste se soustředili na Boha, pochopili byste, že tyto věci jsou ve srovnání s ním tak málo. Proč myslíte, že nám Bůh říká, abychom se ztišili? Když se neztišíme, naši mysl naplní tolik hluku ze zkoušek kolem nás. Někdy je třeba utéct a být sám se sebou.Dovolte mu, aby uklidnil vaše obavy a starosti.

Bůh je tím, za koho se vydává. Je naším útočištěm, živitelem, uzdravovatelem, silou atd. Když se uprostřed zkoušek tolik soustředíte na Boha, ukazuje to na srdce, které důvěřuje Pánu. Srdce, které důvěřuje Pánu, nemůže nic v pekle vyděsit, ale musíte se soustředit na Boha. Ve vašem životě je mnoho okamžiků, kdy sedíte a děláte si starosti, ale proč se místo toho nemodlíte? Věřím, že je to jeden z důvodů, proč se modlíte.hlavní důvody, proč lidé bojují s depresí. Zabýváme se negativními věcmi a necháváme tyto myšlenky pronikat do naší duše, místo abychom hledali svého Boha. Nejlepším lékem na starosti je uctívání.

Existuje mnoho křesťanů, kteří zemřeli pro svou víru. Mnoho mučedníků bylo upáleno na hranici. Zemřeli, zatímco zpívali chvalozpěvy na Pána. Většina lidí by křičela bolestí a opustila by Boha. Představte si na chvíli, že by hořeli, ale místo toho, aby se trápili, uctívali Pána.

6. Izajáš 26,3 "...mysl, která na tobě závisí, udržíš v dokonalém pokoji, neboť v tebe doufá."

7. Žalm 46,10 "...buďte klidní a vězte, že já jsem Bůh! Budu uctíván všemi národy, budu ctěn po celém světě." (Ž 46,10).

8. Žalm 112,7 " Nebudou mít strach ze špatných zpráv, jejich srdce jsou pevná , doufají v Hospodina.".

Viz_také: Rozdíly mezi Talmudem a Tórou: (8 důležitých informací)

9. Žalm 57,7 "V tebe, Bože, doufá mé srdce, doufá mé srdce. Není divu, že mohu zpívat tvou chválu!".

10. Žalm 91,14-15 " Protože na mě zaměřil svou lásku, vysvobodím ho. Budu ho chránit, protože zná mé jméno. Když ke mně bude volat, odpovím mu. Budu s ním v jeho tísni. Vysvobodím ho a budu ho ctít."

V tomto životě a zvláště v Americe je tolik věcí, které se vás snaží rozptýlit.

Všude jsou rozptýlení. Domnívám se, že jedním z důvodů, proč muži nejsou muži a ženy se nechovají jako ženy, jsou právě tato rozptýlení. Všechno se nás snaží zpomalit a zaměstnat. Tento svět odvrací naše srdce od Boha. Proto když mnozí lidé uctívají Boha, jejich slova nejsou v souladu s jejich srdcem.

Máme tolik starostí s videohrami, že nám zabírají velkou většinu života. Mnozí jsou tak uvězněni svými telefony, že nemají čas na bohoslužbu. První, co lidé udělají, je, že se probudí a okamžitě jdou ke svému telefonu a kontrolují své textové zprávy a účty na sociálních sítích a na Boha si ani jednou nevzpomenou. Jsme tak rozptýlení vším ostatním a zapomínáme na Boha.zapomenout na to, co je před námi.

Ježíš řekl, že bohatým je těžké vejít do nebe. V Americe jsme bohatí, v některých zemích jsme milionáři. Všechna ta světla, elektronika a luxus nás mají rozptýlit. Já se skoro nedívám na televizi, protože vím, jak je nebezpečná. Moje láska k Pánu kvůli ní chladne, protože může být tak návyková. Když řídíte, nebudete se soustředit na to, co je za vámi, protožeStejně tak je nesmírně nebezpečné soustředit se na věci tohoto světa.

Bude vám to překážet. Nebudete hledat Pána celým svým srdcem, protože se musíte stále ohlížet zpět. Povzbuzuji vás, abyste zapomněli na minulost, odhlásili se ze svých účtů na sociálních sítích, vypnuli televizi a přestali se zdržovat s těmi, kteří vám překážejí. Upněte svůj pohled na Krista. Dovolte mu, aby vás stále více vedl k Němu. Nemůžete plnit Boží vůli, když se neustále ohlížíte zpět.

11. Žalm 123,2 " Stále vzhlížíme k Hospodinu, svému Bohu, pro jeho milosrdenství, tak jako služebníci upírají oči na svého pána, jako otrokyně sleduje svou paní při sebemenším znamení."

12. Koloským 3,1 "Jestliže jste tedy byli vzkříšeni s Mesiášem, zaměřte se na to, co je nahoře, kde Mesiáš sedí po Boží pravici."

13. Filipským 3,13-14 "Ne, drazí bratři a sestry, nedosáhl jsem toho, ale soustředím se na jednu věc: zapomenout na minulost a těšit se na to, co je před námi."

Přemýšlejte o Kristu.

Čím jsou naplněny vaše myšlenky? Je to Kristus? Musíme se svými myšlenkami vést válku. Naše mysl se ráda zabývá vším možným, jen ne Bohem, a zůstává tam. Když se moje mysl dlouho zabývá něčím jiným než Pánem, mohu být unavená. Modleme se o pomoc, abychom dokázali udržet svou mysl zaměřenou na Krista.

Modleme se, aby nám Bůh pomáhal všímat si, kdy naše mysl odbíhá k něčemu jinému. Bojujme se svými myšlenkami. Naučil jsem se, že kázání evangelia sobě samému je skvělý způsob, jak udržet svou mysl na Kristu. Někdy si musíme udělat chvilku, abychom ho prostě chválili a děkovali mu. Chvilka opravdového uctívání vydrží celý život. Usměrní to vaše soustředění.

Také ráda poslouchám hudbu k uctívání po celý den. Chci, aby mé srdce tlouklo pro Pána. Chci se z Něho těšit. Pokud s tím bojuješ, volej o pomoc. Pomoz mi, aby mé myšlenky byly naplněny Tebou, a dej mi radu, která mi pomůže, můj Pane.

14. Židům 12,1-2 "Protože nás tedy obklopuje tak velký oblak svědků, odložte i my každou přítěž a hřích, který nás tak snadno polapí, a vytrvale běžme závod, který je před námi, upírajíce zrak na Ježíše, původce a dokonalého víry, který pro radost, jež mu byla uložena, vytrpěl kříž, pohrdl potupou a posadil se na pravémruku Božího trůnu."

15. Židům 3,1 "Proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, upírejte svou pozornost na Ježíše , apoštola a velekněze našeho vyznání."

Když se nesoustředíte na Boha, budete dělat chyby.

Bůh svému lidu neustále říká, aby pamatoval na má slova, protože naše srdce se snaží jít vlastní cestou. Když se soustředíte na Pána, budete se soustředit na jeho slovo.

Když se začnete přestávat soustředit, přestanete bojovat s hříchem, vaše rozlišování se zhorší, budete pomalu plnit Boží vůli, budete netrpěliví atd.

Mnohokrát vidíme, že křesťané začínají chodit s bezbožnými lidmi, protože odvádějí svou pozornost od Boha. Satan se vás bude snažit pokoušet. Stačí to udělat jednou, Boha to nezajímá, Bohu to trvá příliš dlouho atd.

Musíme se mít na pozoru a být silní v Pánu, ale jak můžeme být silní v Pánu, když nejsme zaměřeni na Pána? Denně se zabývejte Slovem a buďte činiteli, ne posluchači. Jak můžete znát Boží pokyny, když nejste v jeho Slově?

16. Přísloví 5,1-2 "Synu můj, zůstaň soustředěný, naslouchej moudrosti, kterou jsem získal, věnuj pozornost tomu, co jsem se naučil o životě, abys mohl rozumně soudit a mluvit s vědomím."

17. Přísloví 4,25-27 "Ať tvé oči hledí přímo před sebe a tvůj pohled ať je upřen přímo před tebou. Hlídej stezku svých nohou a všechny tvé cesty budou pevné. Neodbočuj napravo ani nalevo, odvrať svou nohu od zlého." "Neodbočuj napravo ani nalevo, odvrať svou nohu od zlého." Ať je tvůj pohled upřen přímo před tebou.

18. 1 Petr 5,8 "Buďte bdělí! Dávejte si pozor na svého velkého nepřítele, ďábla. Obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by sežral."

19. Žalm 119,6 "Nebudu zahanben, když budu mít oči upřené na všechna tvá přikázání."

Nevzdávejte se!

Přestaň důvěřovat okolnostem. Ve svém životě jsem sledoval, jak Bůh používá bolest k oslavě svého jména a k vyslyšení dalších modliteb. Prostě mu důvěřuj. On tě neopustí. nikdy! Buď klidný a čekej na něj. Bůh je vždy věrný. Zaměř se na něj.

20. Jonáš 2,7 "Když jsem ztratil veškerou naději, obrátil jsem se ve svých myšlenkách znovu k Hospodinu. A moje vroucí modlitba se obrátila k tobě do tvého svatého chrámu."

21. Filipským 4:13 "Všechno mohu skrze toho, který mě posiluje." (Inspirativní verše o síle v Bibli)

Modlete se za větší soustředění na Pána. Také vás povzbuzuji, abyste podnikli další kroky, které vám pomohou soustředit se, například zdravě jíst, více spát a zdržet se alkoholu. Někdy je zapotřebí půst. Myšlenku na půst nesnášíme, ale půst byl v mém životě takovým požehnáním.

Vyhladovění těla ti pomůže soustředit se. Někteří lidé Pána neznají, proto ho nikdy nezanedbávej. Važ si ho. Važ si každého okamžiku, protože každá vteřina v jeho přítomnosti je požehnáním.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.