25 důležitých biblických veršů o dobrodružství (Bláznivý křesťanský život)

25 důležitých biblických veršů o dobrodružství (Bláznivý křesťanský život)
Melvin Allen

Co říká Bible o dobrodružství?

Když je vaše srdce zaměřeno na Krista, křesťanský život zdaleka není nudný. Je plný dobrodružství a mnoha vzrušujících okamžiků. Důvěrné chození s naším Spasitelem je celoživotní cesta, na které jste formováni k jeho obrazu. Pojďme se níže dozvědět více o křesťanském dobrodružství.

Citáty

"Život s Kristem je nádherné dobrodružství."

"Na dobrodružství zvaném víra je krásné to, že se můžeme spolehnout, že nás nikdy nesvede z cesty." - Chuck Swindoll

"Křesťanská zkušenost je od začátku až do konce cestou víry." Watchman Nee

"Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic."

"Podobnost Kristu je tvým konečným cílem, ale tvá cesta bude trvat celý život."

Být v důvěrném vztahu s Kristem přináší výhody

Když Boží přítomnost není v našem životě skutečností, pak se naše chození s Kristem stává všedním. Čím důvěrněji jste s Pánem spjati, tím dobrodružnějším se stává život. I ty nejjednodušší věci, jako je čtení Bible a sledování kázání, se stávají dobrodružnými, protože ho začínáte prožívat.

Když se s Pánem sblížíte, začnete více naslouchat Božímu hlasu. Začnete si uvědomovat, že když čtete Písmo, je to příležitost, aby k vám Bůh mluvil přímo. Jak úžasné to je! Je to dobrodružství, když vidíte, co Bůh řekne a udělá dál. Je to taková výsada, že můžeme být svědky Božího působení v našich životech.

Snažíš se více prožívat jeho přítomnost? Když to uděláš, tvá cesta se stane méně rituální a začneš růst ve svém milostném vztahu s Pánem. Když budeš trávit čas v Pánově přítomnosti, staneš se odvážnějším a budeš účinnější, když si tě Bůh použije ve tvém okolí. Silný modlitební život by nás měl vést k dobrodružným situacím všude kolem nás.

Na tom, že si vás Bůh používá, není nic nudného. Pán koná tolik činností, ale my je přehlížíme, protože naše oči jsou slepé k maličkostem, které Bůh dělá přímo před námi. Začněte trávit čas s Pánem a využívejte příležitostí, které vám Bůh dává. Modlete se, aby vás zahrnul do toho, co dělá kolem vás. Všímejte si každé nenápadné situace a...každé setkání, které s někým prožijete.

1. Žalm 16,11 "Ty mi dáváš poznat cestu života, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, po tvé pravici jsou rozkoše navěky."

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o ztrátě spasení (Pravda)

2. Filipským 3,10 "Chci poznat Krista a zakusit mocnou sílu, která ho vzkřísila z mrtvých. Chci s ním trpět a mít účast na jeho smrti."

3. Jan 5,17 "On jim však odpověděl: "Můj Otec pracuje až do této chvíle a já sám pracuji."

4. Jan 15,15 "Už vás nenazývám služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán, ale nazval jsem vás přáteli, neboť všechno, co jsem slyšel od svého Otce, jsem vám oznámil."

5. Žalm 34,8 "Okusíte a uvidíte, že Hospodin je dobrý, blaze tomu, kdo se k němu utíká."

6. Exodus 33,14 "Řekl: "Má přítomnost půjde s vámi a já vám dám odpočinout." A tak se stalo.

7. Jan 1,39 " Pojďte," odpověděl, "a uvidíte." Šli tedy, podívali se, kde bydlí, a strávili s ním ten den. Bylo to kolem čtvrté hodiny odpoledne."

Váš život bude plný vzestupů a pádů.

Když procházíte zkouškami, není to žádná legrace, ale zkoušky přinášejí v našich životech nádherné ovoce. Také se z nich stávají skvělé příběhy. Co by to bylo za dobrý dobrodružný příběh bez trochy konfliktu?

Někdy se ohlédnu zpět na všechny své zkoušky a nemohu uvěřit, co všechno jsem na své cestě s Kristem vytrpěl. Ohlédnu se zpět a vzpomenu si na Boží věrnost v každé zkoušce. Tento život je dlouhá cesta a vy projdete těžkými časy. V těžkých chvílích však hledejme Krista, a ne okolnosti.

8. 2. Korintským 11,23-27 "Jsou to snad Kristovi služebníci?" (Takhle mluvit, to už mi hlava nebere.) Já jsem víc. Pracoval jsem mnohem víc, byl jsem častěji ve vězení, byl jsem přísněji bičován a znovu a znovu jsem byl vystaven smrti. 24 Pětkrát jsem dostal od Židů čtyřicet ran mínus jednu. 25 Třikrát jsem byl bit pruty, jednou jsem byl zasypán kamením, třikrát jsem bylZtroskotal jsem na lodi, strávil jsem noc a den na širém moři, 26 byl jsem neustále na cestách. Byl jsem v nebezpečí od řek, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od svých židovských spoluobčanů, v nebezpečí od pohanů; v nebezpečí ve městě, v nebezpečí na venkově, v nebezpečí na moři a v nebezpečí od falešných věřících. 27 Pracoval jsem a namáhal se a často jsem byl bez spánku; poznal jsem hlad ažízeň a často jsem byl bez jídla; byla mi zima a byl jsem nahý."

9. Jan 16,33 "To jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Budete mít na tomto světě utrpení. Buďte stateční! Já jsem zvítězil nad světem." "Ať se vám to podaří," odpověděl jsem.

10. 2. Korintským 6,4-6 "Spíše se jako Boží služebníci chválíme v každém ohledu: ve velké vytrvalosti, v nesnázích, útrapách a strádání, v bití, věznění a výtržnostech, v těžké práci, bezesných nocích a hladu, v čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém a v upřímné lásce."

11. Jakub 1,2-4 "Považujte to za čistou radost, bratři a sestry, kdykoli čelíte různým zkouškám, 3 protože víte, že zkouška vaší víry plodí vytrvalost. 4 Ať vytrvalost dokončí své dílo, abyste byli zralí a úplní a nic vám nechybělo."

12. Římanům 8,28 "A my víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému , těm, kdo jsou povoláni podle jeho záměru."

Bůh v tobě vykoná mocné dílo.

Jde o celoživotní dobrodružství s Kristem. Velkým Božím cílem je působit ve vás a přetvořit vás v Kristův obraz. Ať už je to v manželství, ve svobodě, v práci, při dobrovolnické činnosti, v církvi atd. Bůh bude konat mocné dílo. Bude ve vás působit, když se vám bude dařit. Bude ve vás působit, když budete procházet zkouškami. Bude ve vás působit, když budete dělatchyby. Pokud jste v Kristu, můžete si být jisti, že to s vámi nevzdá. Někteří lidé rostou pomaleji než jiní, ale jednou věcí si můžete být jisti: pokud jste v Kristu, ponesete ovoce.

13. Filipským 2,13 "Vždyť je to Bůh, kdo ve vás vzbuzuje touhu i schopnost dělat, co se mu líbí."

14. Římanům 8,29-30 "Neboť ty, které předzvěděl, také předurčil, aby se připodobnili obrazu jeho Syna , aby byl prvorozený mezi mnoha bratry. A ty, které předurčil, také povolal; ty, které povolal, také ospravedlnil; ty, které ospravedlnil, také oslavil." (Řím 8,29-30).

15. Efezským 4,13 "Dokud všichni nedosáhneme jednoty ve víře a v poznání Božího Syna a nebudeme dospělí, abychom dosáhli celé míry Kristovy plnosti."

16. Tesalonickým 5:23 "A sám Bůh pokoje ať vás zcela posvětí a ať je celý váš duch, duše i tělo zachováno bez úhony při příchodu našeho Pána Ježíše Krista."

Modlitba je na vašem křesťanském dobrodružství velmi potřebná

Bez modlitby se na své cestě s Kristem daleko nedostanete. Je nešťastné, že mnoho věřících modlitbu zanedbává. Zapomněli jsme, že Bůh se pohybuje skrze modlitbu? Někdy Bůh naši situaci nezmění okamžitě, ale to je v pořádku. Je to v pořádku, protože nás mění a pomáhá nám modlit se podle jeho vůle. Je to v pořádku, protože nás slyší a pracuje v zákulisí, ale my semožná ještě neuvidíte jeho plody.

Bůh skrze vaše modlitby něco dělá. Modlitba činí toto celoživotní dobrodružství mnohem bohatším a důvěrnějším. Není náhoda, že když se modlím, vidím, jak se věci dějí. I kdyby to trvalo tři roky, nevzdávejte to! Pokud stálo za to začít se o to modlit, modlete se o to dál!

17. Lukáš 18,1 "Vyprávěl jim podobenství, aby jim ukázal, že se mají vždycky modlit a neztrácet srdce."

18. Efezským 6,18 "Modlete se v Duchu po všechny časy s každou modlitbou a prosbou. K tomu zůstávejte bdělí se vší vytrvalostí v modlitbách za všechny svaté."

19. Koloským 4,2 " Věnujte se modlitbě , buďte bdělí a vděční".

20. 1 Tesalonickým 5,17 "Modlete se bez přestání."

21. Skutky apoštolů 12,5-7 "Petr byl tedy držen ve vězení, ale církev se za něj horlivě modlila k Bohu. 6 V noci předtím, než ho měl Herodes postavit před soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoutaný dvěma řetězy, a u vchodu stály stráže. 7 Najednou se objevil anděl Páně a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a probudil ho. "Rychle vstávej!" řekl mu. 8 "Ať vstal!" řekl,a řetězy spadly Petrovi ze zápěstí."

Viz_také: Překlad Bible KJV a NASB: (11 zásadních rozdílů, které je třeba znát)

Pokračujte v důvěře v Pána

Na této dobrodružné cestě nesmíte přestat důvěřovat Pánu. Někdy mohou nastat těžké časy a vy musíte kráčet s vírou, že vás Bůh vede správným směrem. Musíte důvěřovat, že je dobrý a ví, co dělá, i když si toho nevšímáte.

22. Přísloví 3,5-6 "Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum; 6 na všech svých cestách se mu podřizuj, a on ti urovná stezky."

23. Matouš 6,25 "Proto vám říkám: Nestarejte se o svůj život, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, co si obléknete. Není snad život víc než pokrm a tělo víc než oděv?" (Mt 6,25).

24. Žalm 28,7 "Hospodin je má síla a můj štít, v něj doufá mé srdce a je mi pomoženo, mé srdce jásá a svým zpěvem mu vzdávám díky."

25. Jan 14,26-27 "Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Nedávám vám ho tak, jak ho dává svět. Ať se vaše srdce nezneklidňuje a nebojte se."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.