25 důležitých biblických veršů o materialismu (Úžasné pravdy)

25 důležitých biblických veršů o materialismu (Úžasné pravdy)
Melvin Allen

Biblické verše o materialismu

Rád bych začal tím, že každý člověk má materiální věci. Když se potřeba majetku stane posedlostí, je to nejen hříšné, ale i nebezpečné. Materialismus je modlářství a nikdy nevede ke zbožnosti. Paul Washer učinil skvělý výrok.

Věci jsou jen překážky, které stojí v cestě věčné perspektivě.

Křesťané by se měli vyvarovat materialismu, protože život není o nejnovějším majetku, špercích a penězích.

Kolik tě stálo tvé křesťanství? Tvým bohem mohou být nejnovější jablečné výrobky. Co pohlcuje tvou mysl? Kdo nebo co je pokladem tvého srdce? Je to Kristus, nebo věci?

Proč místo toho nevyužít své bohatství k pomoci druhým? Tento svět je plný materialismu a závisti. Obchodní centra nás zabíjejí. Když hledáte radost ve věcech, budete se cítit nízko a vyprahle.

Někdy se ptáme Boha: Pane, proč se cítím tak unavený, a odpověď zní: Naše mysl není naplněna Kristem. Je naplněna věcmi tohoto světa a to tě vyčerpává. Všechno to brzy shoří.

Křesťané se mají oddělit od světa a být v životě spokojení. Přestaňte soutěžit se světem. Materiální produkty nepřinášejí štěstí a spokojenost, ale štěstí a spokojenost se nachází v Kristu.

Citáty

  • "Náš Bůh je stravující oheň. Stravuje pýchu, chtíč, materialismus a další hříchy." Leonard Ravenhill
  • "Milost, která nás osvobodila z otroctví hříchu, je zoufale potřebná k tomu, aby nás osvobodila z otroctví materialismu." Randy Alcorn
  • Nejlepší věci v životě nejsou věci.

Co říká Bible?

1. Lukáš 12,15 Řekl lidu: "Dávejte si pozor, abyste se chránili před každou chamtivostí. Život není o tom, mít hodně hmotných statků." "Ať se vám to podaří," odpověděli lidé.

2. 1 Jan 2,16-17 Neboť všechno, co je ve světě - touha po tělesném uspokojení, touha po majetku a světská domýšlivost - není od Otce, ale je ze světa. A svět a jeho touhy zanikají, ale člověk, který plní Boží vůli, zůstává navždy.

3. Přísloví 27,20 Tak jako smrt a zkáza nejsou nikdy uspokojeny, tak ani lidská touha není nikdy uspokojena.

4. 1. Timoteovi 6,9-10 B ale lidé, kteří touží po bohatství, upadají do pokušení a jsou lapeni mnoha pošetilými a škodlivými touhami, které je uvrhnou do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. A někteří lidé, toužící po penězích, se odchýlili od pravé víry a probodli se mnoha bolestmi.

5. Jakub 4,2-4 Chcete to, co nemáte, a tak intrikujete a zabíjíte, abyste to získali. Žárlíte na to, co mají jiní, ale nemůžete to získat, a tak bojujete a vedete válku, abyste jim to vzali. Přesto nemáte to, co chcete, protože o to Boha neprosíte. A i když prosíte, nedostanete to, protože vaše pohnutky jsou veskrze špatné - chcete jen to, co vám přinese potěšení. Vy cizoložníci! Nechte toho!Uvědomuješ si, že přátelství se světem z tebe dělá nepřítele Boha? Opakuji: Chceš-li být přítelem světa, děláš ze sebe nepřítele Boha.

Všechno je marnost.

6. Kazatel 6,9 Raději se raduj z toho, co máš, než abys toužil po tom, co nemáš. Jen snít o hezkých věcech je nesmyslné jako honit se za větrem.

Viz_také: Překlad Bible NIV a NKJV: (11 zásadních rozdílů, které je třeba znát)

7. Kazatel 5,10-11 Kdo miluje peníze, nikdy jich nebude mít dost. Jak nesmyslné je myslet si, že bohatství přináší opravdové štěstí ! Čím víc máš, tím víc lidí ti přijde na pomoc, aby ti je pomohli utratit. K čemu je tedy bohatství dobré - snad jen k tomu, aby ti proklouzlo mezi prsty!

8. Kazatel 2,11 Ale když jsem se podíval na všechno, čeho jsem se tak usilovně snažil dosáhnout, bylo to všechno tak bezvýznamné - jako honba za větrem. Nikde nebylo nic, co by opravdu stálo za to.

9. Kazatel 4,8 To je případ člověka, který je úplně sám, nemá dítě ani bratra, a přesto tvrdě pracuje, aby získal co největší bohatství. Pak se ale sám sebe ptá: "Pro koho pracuji? Proč se teď vzdávám tolika potěšení?" Je to všechno tak nesmyslné a skličující.

Láska k penězům

10. Židům 13,5 Nemilujte peníze, buďte spokojeni s tím, co máte. Bůh přece řekl: "Nikdy tě nezklamu, nikdy tě neopustím.

11. Mk 4,19 ale přicházejí starosti tohoto života , svod bohatství a touhy po jiných věcech a dusí slovo, takže je neplodné.

Někdy se lidé stávají materialisty ve snaze konkurovat ostatním a závidět životní styl jiných materialistů.

12. Žalm 37,7 Buďte klidní před Hospodinem , trpělivě čekejte, až bude jednat. Nedělejte si starosti se zlými lidmi, kterým se daří, ani se netrapte jejich zlými plány.

13. Žalm 73,3 Fo r záviděl jsem zpupným, když jsem viděl blahobyt bezbožných.

Hledání uspokojení ve věcech vás přivede k zoufalství. Jedině v Kristu naleznete skutečné uspokojení.

14. Izajáš 55,2 Proč utrácíte peníze za to, co vás nemůže nasytit, a svou mzdu za to, co vás nenasytí?

Pozorně mě poslouchejte: Jezte, co je dobré, a vychutnávejte si nejlepší potraviny.

15. Jan 4,13-14 Ježíš odpověděl: "Každý, kdo se napije této vody, bude brzy znovu žíznit. B ale ti, kdo pijí vodu, kterou dávám já, už nikdy žíznit nebudou. Stane se v nich čerstvým, bublajícím pramenem a dá jim věčný život."

16. Filipským 4,12-13 Vím, jak žít téměř z ničeho nebo se vším. Naučil jsem se tajemství, jak žít v každé situaci, ať je to s plným žaludkem nebo prázdným, s dostatkem nebo s málem. Všechno totiž mohu skrze Krista, který mi dává sílu.

Ve srovnání s lidmi v jiných zemích jsme bohatí. Měli bychom být bohatí na dobré skutky a dávat potřebným.

17. 1. Timoteovi 6,17-18 Učte ty, kdo jsou na tomto světě bohatí, aby nebyli pyšní a nedůvěřovali svým penězům, které jsou tak nespolehlivé. Jejich důvěra by měla být v Boha, který nám bohatě dává vše, co potřebujeme ke svému potěšení. Řekněte jim, aby své peníze používali ke konání dobra. Měli by být bohatí v dobrých skutcích a štědří k těm, kdo jsou v nouzi, a vždy připraveni podělit se s druhými.

18. Sk 2,45 Prodali svůj majetek a jmění a o peníze se rozdělili s potřebnými.

Zaměřte svou mysl na Krista.

19. Koloským 3,2-3 Upínejte svou náklonnost k věcem nahoře, ne k věcem na zemi. Vždyť jste mrtví a váš život je skryt s Kristem v Bohu.

Připomínky

20. 2 Petr 1,3 Bůh nám svou božskou mocí dal všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu. To všechno jsme obdrželi, když jsme poznali jeho, toho, který nás k sobě povolal prostřednictvím své obdivuhodné slávy a dokonalosti.

21. Přísloví 11,28 Kdo spoléhá na své bohatství, padne, ale spravedlivý rozkvete jako ratolest.

Modlitba, která vám pomůže

22. Žalm 119,36-37 Obrať mé srdce ke svým ustanovením, a ne k sobeckému prospěchu. Odvrať mé oči od bezcenných věcí, zachovej můj život podle svého slova.

Buďte spokojení

Viz_také: 22 důležitých biblických veršů o lichocení

23. 1. Timoteovi 6,6-8 O b yčejně zbožnost se spokojeností přináší velký užitek. Nic na tento svět nepřinášíme, nic si z něj nebereme. S jídlem k jídlu a oblečením k nošení, spokojeni jsme ve všem.

Důvěřujte Bohu a milujte ho z celého srdce.

24. Žalm 37,3-5 Důvěřuj Hospodinu a konej dobro, přebývej v zemi a přátel se s věrností. Těš se v Hospodinu a on ti dá touhy tvého srdce. Svěř svou cestu Hospodinu, důvěřuj mu a on bude jednat.

25. Matouš 22,37 Řekl mu: "Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.