25 důležitých biblických veršů o otroctví (Otroci a páni)

25 důležitých biblických veršů o otroctví (Otroci a páni)
Melvin Allen

Co říká Bible o otroctví?

Schvaluje Bible otroctví? Podporuje ho? Pojďme zjistit, co Bible skutečně říká o otroctví. Toto téma je plné tolika nejasností a lží, které přinášejí ateističtí kritici Bible. První věc, kterou chce satan vždy udělat, je napadnout Boží slovo, stejně jako to udělal v zahradě.

I když Písmo uznává, že existuje otroctví, nikdy ho nepropaguje. Bůh si otroctví oškliví. Když lidé myslí na otroctví, automaticky si vybaví černochy.

Únosy do otroctví a nespravedlivé zacházení s Afroameričany v dávných dobách jsou v Písmu odsouzeny. Ve skutečnosti se trestají smrtí a nikde v Písmu Bůh otroctví kvůli barvě něčí pleti neschvaluje. Mnoho lidí zapomíná, že to byli křesťané, kdo se zasazoval o osvobození otroků.

Křesťanské citáty o otroctví

"Kdykoli slyším někoho obhajovat otroctví, cítím silné nutkání vidět, jak se to na něm osobně zkouší."

- Abraham Lincoln

"Vše, čemu říkáme lidské dějiny - peníze, chudoba, ctižádost, válka, prostituce, třídy, říše, otroctví - je dlouhý strašlivý příběh člověka, který se snaží najít něco jiného než Boha, co by ho učinilo šťastným." C. S. Lewis

"Mohu jen říci, že není člověka, který by si upřímněji než já přál, aby byl přijat plán na zrušení otroctví." George Washington

Viz_také: 21 důležitých biblických veršů o duchovní slepotě

"Být křesťanem znamená být Kristovým otrokem." John MacArthur

Otroctví ve verších Bible

V Bibli se lidé dobrovolně prodávali do otroctví, aby mohli získat jídlo, vodu a přístřeší pro sebe a svou rodinu. Kdybyste byli chudí a neměli jinou možnost než se prodat do otroctví, co byste udělali?

1. 3. Mojžíšova 25,39-42 I " Jestliže tvůj bratr u tebe zchudne natolik, že se ti prodá, nesmíš ho nechat sloužit jako otroka. Místo toho má u tebe sloužit jako nájemný služebník nebo pocestný, který u tebe bydlí, až do jubilejního roku. Pak může on i jeho děti s ním odejít a vrátit se ke své rodině a k dědictví svých předků. Protože jsou to moji služebníci, které jsemvyvedeni z egyptské země, nesmějí být prodáváni jako otroci.

2. Pátá kniha Mojžíšova 15,11-14 V zemi budou vždy chudí lidé. Proto ti přikazuji, abys byl vstřícný ke svým izraelským spoluobčanům, kteří jsou ve tvé zemi chudí a potřební. Pokud se ti někdo z tvého lidu - Hebrejci nebo ženy - prodá a bude ti sloužit šest let, v sedmém roce ho musíš propustit na svobodu. A když je propustíš, nepropouštěj je s prázdnýma rukama. Dodávej jim zboží.štědře ze svého stáda , ze svého mlatu a ze svého lisu. Dávej jim, jak ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal.

Zloděj se mohl stát otrokem, aby splatil svůj dluh.

3. Exodus 22,3 ale pokud se tak stane po východu slunce, je obránce vinen krveprolitím. " Každý, kdo krade, musí jistě nahradit škodu, ale pokud nic nemá, musí být prodán, aby zaplatil za svou krádež.

Zacházení s otroky

Bůh se o otroky staral a dbal na to, aby nebyli zneužíváni.

4. 3. Mojžíšova 25,43 Nebudeš nad nimi vládnout tvrdě. Budeš se bát svého Boha."

5. Ef 6,9 A páni, stejně jednejte i se svými otroky. Nevyhrožujte jim , protože víte, že ten, který je jejich i vaším pánem, je v nebi a není u něho žádná přízeň.

6. Koloským 4,1 Páni, poskytněte svým otrokům to, co je správné a spravedlivé , protože víte, že i vy máte pána v nebi.

7. Exodus 21,26-27 " Majitel, který udeří otroka nebo otrokyni do oka a zničí je, musí otroka propustit na svobodu jako náhradu za oko. A majitel, který vyrazí otrokovi nebo otrokyni zub, musí otroka propustit na svobodu jako náhradu za zub.

8. Exodus 21:20 "Pokud někdo bije svého otroka nebo otrokyni holí a otrok v důsledku toho zemře, musí být majitel potrestán.

9. Přísloví 30,10 Nepomlouvej služebníka před jeho pánem, jinak tě prokleje a ty se staneš vinným.

Mají být lidé navždy otroky?

10. Deuteronomium 15,1-2 " Na konci každých sedmi let udělíš odpuštění dluhů. Toto je způsob odpuštění: Každý věřitel propustí, co půjčil svému bližnímu; nebude to vymáhat na svém bližním a na svém bratru, protože bylo vyhlášeno Hospodinovo odpuštění.

11. 2. Mojžíšova 21,1-3 "Toto jsou ustanovení, která před ně postavíš: Koupíš-li hebrejského služebníka, bude sloužit šest let; v sedmém roce vyjde svobodný a nebude nic platit. Přijde-li sám, vyjde sám; přijde-li ženatý, vyjde s ním jeho žena.

Někteří otroci se rozhodli neodejít.

12. 5. Mojžíšova 15,16 Předpokládejme však, že ti otrok mužského pohlaví řekne: " Nechci tě opustit," protože miluje tebe i tvou rodinu a je s tebou šťastný.

Proč si kritici Bible nikdy nepřečtou verše, které odsuzují dávné otroctví únosců?

13. Deuteronomium 24,7 Pokud někoho přistihnete při únosu izraelského spoluobčana a při zacházení s ním nebo jeho prodeji jako otroka, musí únosce zemřít. Musíte zlo ze svého středu vyčistit.

14. Exodus 21,16 " Každý, kdo někoho unese, má být usmrcen , ať už byla oběť prodána, nebo je stále v držení únosce.

15. 1. Timoteovi 1,9-10 Víme také, že zákon není stvořen pro spravedlivé, ale pro porušitele zákona a vzbouřence, bezbožné a hříšné, nesvaté a bezbožné, pro ty, kdo zabíjejí své otce nebo matky, pro vrahy, pro pohlavně nemravné, pro ty, kdo praktikují homosexualitu, pro otrokáře, lháře a křivopřísežníky - a pro cokoli jiného, co se příčí zdravému učení.

Projevuje Bůh přízeň?

16. Galatským 3,28 Není Žid ani pohan, není otrok ani svobodný , ani muž a žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

17. Genesis 1:27 Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil, muže a ženu je stvořil.

Pavlovo učení o otroctví

Pavel vybízí otroky, aby se stali svobodnými, pokud mohou, ale pokud nemohou, nedělejte si s tím starosti.

18. 1 Kor 7,21-23 Byl jsi otrokem, když jsi byl povolán? Nenech se tím trápit - i když pokud můžeš získat svobodu, udělej to. Vždyť ten, kdo byl otrokem, když byl povolán k víře v Pána, je Pánův osvobozený; podobně ten, kdo byl svobodný, když byl povolán, je Kristův otrok. Byl jsi koupen za drahou cenu; nestaň se otrokem lidí.

Jako křesťané jsme otroky Krista a hlásáme to s radostí.

19. Římanům 1,1 Tento list je od Pavla, otroka Ježíše Krista , vyvoleného Bohem za apoštola a vyslaného hlásat jeho radostnou zvěst.

20. Efezským 6,6 Poslouchejte je nejen proto, abyste si získali jejich přízeň, když na vás upírají zrak, ale jako Kristovi otroci, kteří ze srdce plní Boží vůli.

Viz_také: 10 biblických důvodů, proč počkat na manželství

21. 1 Petr 2,16 Žijte jako svobodní lidé, ale nepoužívejte svou svobodu jako zástěrku pro zlo; žijte jako Boží otroci.

Podporuje Bible otroctví?

Křesťanství a Bible otroctví neschvaluje, ale řeší. Když se stanete křesťanem, nebudete chtít, aby otroctví existovalo. Proto to byli křesťané, kdo bojoval za ukončení otroctví a získání rovných práv pro všechny.

22. Filemon 1,16 už ne jako otrok, ale víc než otrok - milovaný bratr , zvláště pro mě, ale o kolik víc pro tebe, jak v těle, tak v Pánu.

23. Filipanům 2,2-4 tedy dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlející, budete mít stejnou lásku, budete jednoho ducha a jedné mysli. Nedělejte nic ze sobecké ctižádosti nebo marnivé domýšlivosti. Spíše si v pokoře važte druhých víc než sebe , nehledejte své vlastní zájmy, ale každý z vás zájmy druhých." -Jan 2,2 -. (Verše o pokoře v Bibli)

24. Římanům 13,8-10 Ať nezůstane žádný dluh nevyrovnaný, kromě trvalého dluhu milovat se navzájem , neboť kdo miluje druhé, naplnil zákon. Přikázání: "Nezcizoložíš", "Nezabiješ", "Nepokradeš", "Nepožádáš" a jakákoli další jsou shrnuta v tomto jediném příkazu: "Miluj svého bližního jako sebe sama." Láska neškodí.láska je tedy naplněním zákona.

Příklady otroctví v Bibli

25. Exodus 9,1-4 Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraónovi a řekni mu: 'Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby se mi poklonil. Jestliže je odmítneš propustit a budeš je dál zadržovat, Hospodinova ruka přivolá hroznou pohromu na tvůj dobytek na poli - na tvé koně, osly a velbloudy, na tvůj dobytek, ovce a kozy.' Ale ty je nepropustíš.Hospodin učiní rozdíl mezi dobytkem Izraele a Egypta, takže žádné zvíře patřící Izraelcům nezemře."

Závěrem

Jak jasně vidíte, otroctví v Bibli se značně lišilo od otroctví Afroameričanů. Obchodníci s otroky jsou považováni za bezprávné a jsou spojováni s vrahy, homosexuály a nemorálními lidmi. Bůh neprojevuje žádnou přízeň. Dejte si pozor na lháře, kteří se snaží vybrat z Bible nějaký verš, aby vám řekli, že vidíte, že Bible podporuje otroctví, což je lež od Satana.

Bez Krista jsi otrokem hříchu. Prosím, pokud nejsi křesťan, přečti si tuto stránku hned!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.