25 hlavních biblických veršů o chození s Bohem (Nevzdávej to)

25 hlavních biblických veršů o chození s Bohem (Nevzdávej to)
Melvin Allen

Biblické verše o chození s Bohem

Když kráčíte s někým, samozřejmě nebudete kráčet opačným směrem. Pokud kráčíte jiným směrem, nemůžete mu naslouchat, nemůžete se z něj těšit, nemůžete s ním sdílet věci a nebudete mu schopni porozumět. Když kráčíte s Pánem, vaše vůle se bude shodovat s jeho vůlí. Protože kráčíte po jeho boku, vaše pozornost bude zaměřena na něj.

Když s někým neustále chodíš, porozumíš mu lépe než kdykoli předtím. Poznáš jeho srdce. Chození s Bohem není jen čas strávený v modlitebně, je to životní styl, který můžeme získat jen skrze Ježíše Krista.

Je to cesta. představte si, že jedete na výlet se svým nejlepším přítelem, který nesnáší vašeho domácího mazlíčka aligátora. Víte, že ho to netěší, takže protože ho máte moc rádi, nevezmete ho na výlet.

Stejně tak si s sebou nepřinesete hřích a věci, které by vás brzdily. Když chodíte s Bohem, rozhodnete se ho napodobovat a oslavovat ho v každém ohledu.

V této zlé generaci není těžké všimnout si Božího muže nebo ženy, jejichž srdce je v souladu s Božím srdcem, protože jejich světlo září tak jasně a jsou odděleni od světa.

Citáty

"Kdo kráčí s Bohem, vždycky dojde do cíle." - Henry Ford

"Pokud chodím se světem, nemohu chodit s Bohem." Dwight L. Moody

"Mocná Boží síla přichází, když se Boží lid učí chodit s Bohem." Jack Hyles

"Jsem tady, pojďme spolu." - Bůh

"Chůze s Bohem nevede k Boží přízni; Boží přízeň vede k chůzi s Bohem." - Tullian Tchividjian

"Neboj se, Bůh tě předběhl a připravil ti cestu. Jen jdi dál."

"Chceme více mužů a žen, kteří chodí s Bohem a před Bohem jako Henoch a Abraham." J. C. Ryle

"Chytří lidé chodili po Měsíci, odvážní lidé po dně oceánu, ale moudří lidé chodí s Bohem." Leonard Ravenhill

"Čím více chodíš s Bohem, tím těžší je odřít si koleno."

Co říká Bible?

Viz_také: 15 důležitých biblických veršů o zacházení s hady

1. Micheáš 6,8 "Dal ti, smrtelníku, jasně najevo, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá - abys jednal spravedlivě , vážil si Hospodinovy laskavé lásky a pokorně chodil ve společnosti svého Boha."

2. Koloským 1,10-1 1 "abyste žili způsobem hodným Pána a plně se mu zalíbili, když přinášíte ovoce a přitom konáte všelijaké dobré věci a rostete v plném poznání Boha. Jste posilováni veškerou mocí podle jeho slavné moci, abyste s radostí všechno trpělivě snášeli." (Kol 1,10-1)

3. Deuteronomium 8,6 "Dodržuj příkazy Hospodina, svého Boha, tím, že budeš chodit po jeho cestách a budeš se ho bát".

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o karmě (2023 šokujících pravd)

4. Římanům 13,1 3 "Chovejme se slušně jako za bílého dne : ne v hýření a opilství, ne v pohlavní nečistotě a promiskuitě, ne v hádkách a závisti."

5. Efezským 2,10 "Jsme přece jeho stvoření, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili."

7. 2. Paralipomenon 7,17-18 "Pokud jde o tebe, budeš-li mě věrně následovat jako tvůj otec David a poslouchat všechny mé příkazy, nařízení a předpisy, upevním trůn tvé dynastie. Tuto smlouvu jsem totiž uzavřel s tvým otcem Davidem, když jsem řekl: "Jeden z tvých potomků bude vždy vládnout Izraeli.""

Ježíš nikdy nebyl prázdný, protože vždy chodil s Bohem a plnil jeho vůli.

8. Jan 4,32-34 "On však řekl m: "Mám jídlo, o kterém nic nevíte." Jeho učedníci se pak mezi sebou ptali: "Mohl mu někdo přinést jídlo?" "Mým pokrmem," řekl Ježíš, "je konat vůli toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo." "A co je to?" ptali se učedníci.

9. 1 Jan 2,6 "Kdo říká, že přebývá v Bohu, měl by sám chodit tak, jak chodil Ježíš."

Když chodíme s Pánem, přibližujeme se k němu celým svým srdcem. On se stává naším středem pozornosti. Naše srdce po něm touží. Naše srdce hledá jeho přítomnost. Naše touha mít společenství s Kristem a být jako on bude růst, zatímco naše světské touhy budou klesat.

10. Židům 10,22 "Přistupujme k němu i nadále s upřímným srdcem v plné jistotě, kterou nám dává víra, protože naše srdce byla pokropena od špatného svědomí a naše těla byla omyta čistou vodou."

11. Židům 12, 2 "Vzhlížíme k Ježíši, původci a dokonavateli naší víry, který pro radost, jež mu byla uložena, vytrpěl kříž , pohrdl potupou a je posazen po pravici Božího trůnu".

12. Lukáš 10,27 "A on odpověděl: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého.""

Když chodíme s Bohem, toužíme se mu líbit a dovolujeme Pánu, aby působil v našich životech a přetvářel nás k obrazu svého Syna.

13. Římanům 8,29 "Neboť ty, které předzvěděl, také předurčil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna , aby jeho Syn byl prvorozený mezi mnoha bratry a sestrami."

14. Filipským 1,6 "Jsa si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dokoná až do dne Ježíše Krista."

Při chůzi s Pánem budeš růst v uvědomování si hříchu ve svém životě a potřeby Spasitele. Stále více bude růst nenávist k našim hříchům a touha zbavit se jich. Stále více budeme vyznávat a opouštět své hříchy.

15. Lukáš 18,13 "Celník však stál opodál a nechtěl ani vzhlédnout k nebi. Místo toho se dál bil do prsou a říkal: "Bože, buď mi milostiv, hříšníku, který jsem!" 15. Lukáš 18,13 "Ale celník stál opodál a ani nevzhlédl k nebi.

16. 1. Jan 1,9 "Jestliže vyznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, odpustí nám hříchy a očistí nás od každé nepravosti."

Když chodíte s Bohem, nenecháte se od Krista rozptylovat jinými věcmi.

17. Lukáš 10,40-42 "Marta však byla rozptýlena mnoha svými úkoly, přistoupila k němu a zeptala se: "Pane, tobě nevadí, že mě moje sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí tedy, ať mi pomůže." Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a rozčiluješ se kvůli mnoha věcem, ale jedna věc je nutná. Marie se rozhodla správně a nebude jí to odňato." A tak se rozhodla, že se jí to nestane.

Budeme kráčet vírou.

18. 2. Korintským 5:7 "Náš život se řídí vírou, ne zrakem."

19. Římanům 1,17 "V evangeliu se totiž zjevuje Boží spravedlnost - spravedlnost, která je z víry od prvního do posledního, jak je psáno: "Spravedlivý bude žít z víry."" A tak se v evangeliu zjevuje Boží spravedlnost.

Nemůžeme chodit s Pánem, pokud žijeme v temnotě. Nemůžete mít Boha a zlo.

20. 1 Jan 1,6-7 " Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom stále chodíme ve tmě , lžeme a nepraktikujeme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako je on sám ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu".

21. Galatským 5,16 "Říkám tedy: Choďte podle Ducha a nebudete plnit žádost těla."

Vaše vůle musí být v souladu s Boží vůlí.

22. Ámos 3,3 "Chodí dva spolu, pokud se na tom nedohodli?"

Enoch

23. Genesis 5,21-24 "Henochovi bylo 65 let, když zplodil Metuzaléma. Po narození Metuzaléma chodil Henoch s Bohem 300 let a zplodil další syny a dcery. Henochův život tedy trval 365 let. Henoch chodil s Bohem, pak už ho nebylo, protože si ho Bůh vzal."

Noah

24. Genesis 6,8-9 "Noe však nalezl milost v Hospodinových očích. Toto jsou rodinné záznamy o Noemovi. Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný mezi svými současníky; Noe chodil s Bohem." (1 Mojžíšova 6,8-9).

Abraham

25. Genesis 24:40 "Řekl mi: "Hospodin, před jehož tváří jsem kráčel, pošle s tebou svého anděla a učiní tvou cestu úspěšnou a ty si vezmeš ženu pro mého syna z mé rodiny a z domu mého otce." A tak jsem se rozhodl, že si vezmu ženu pro svého syna.

Bonus

Jan 8,12 Ježíš znovu promluvil k lidem a řekl: "Já jsem světlo světa. Budete-li mě následovat, nebudete muset chodit ve tmě, protože budete mít světlo, které vede k životu."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.