50 epických biblických veršů o dešti (Symbolika deště v Bibli)

50 epických biblických veršů o dešti (Symbolika deště v Bibli)
Melvin Allen

Co říká Bible o dešti?

Na co myslíte, když vidíte z nebe padat déšť? Myslíte na Boží záměr a jeho milostivé zaopatření světa? Kdy jste naposledy Bohu děkovali za déšť?

Přemýšleli jste někdy o dešti jako o symbolu Boží lásky?

Dnes budeme diskutovat o významu deště v Bibli.

Křesťanské citáty o dešti

"O kolik věcí v životě přicházíme, když čekáme, až uvidíme duhu, a teprve pak děkujeme Bohu, že prší?"

"V padajícím dešti jsem se naučil znovu růst."

"Život není o čekání, až bouře přejde, ale o tom, jak se naučit tančit v dešti."

"Déšť, déšť, ať je po tvém, protože tak jako tak bude vládnout Bůh."

"Bez deště nic neroste, nauč se přijímat bouře svého života."

"Aleluja, milost jako déšť na mě padá. Aleluja, a všechny mé skvrny jsou smyty."

Co v Bibli symbolizuje déšť?

V Bibli je déšť často používán jako symbol Božího požehnání, a to jak v podmíněném požehnání za poslušnost, tak jako součást běžné Boží milosti. Ne vždy, ale někdy ano. Jindy je déšť používán jako trest, jako v historickém vyprávění o Noemovi. Pro déšť existují dvě hlavní hebrejská slova: matar a geshem V Novém zákoně se pro déšť používají tato slova broche a huetos .

1. 3. Mojžíšova 26,4 "pak vám dám deště v jejich čas, takže země vydá svou úrodu a polní stromy ponesou své plody." (Lv 26,4).

2. Deuteronomium 32,2 "Mé učení ať padá jako déšť a má slova ať se snášejí jako rosa, jako déšť na novou trávu, jako vydatný déšť na křehké rostliny."

3. Přísloví 16,15 "Když se královská tvář rozjasní, znamená to život, jeho přízeň je jako dešťový mrak na jaře."

Déšť padá na spravedlivé i nespravedlivé

Matouš 5,45 mluví o Boží společné milosti. Bůh miluje celé své stvoření způsobem, který se nazývá společná milost. Bůh miluje i ty lidi, kteří se proti němu staví nepřátelsky, tím, že jim dává dobré dary v podobě deště, slunce, rodiny, jídla, vody, omezování zla a dalších prvků společné milosti. Stejně jako je Bůh štědrý ke svým nepřátelům, měli bychom být štědří i my.

4. Matouš 5,45 "On dává svému slunci vycházet nad zlým i nad dobrým a déšť posílá na spravedlivé i na nespravedlivé.".

5. Lukáš 6,35 "Milujte však své nepřátele, prokazujte jim dobro a půjčujte jim, aniž byste očekávali, že dostanete něco nazpět. Pak bude vaše odměna veliká a budete syny Nejvyššího, protože on je laskavý k nevděčným a zlým."

6. Skutky 14,17 "Nezůstal však bez svědectví: prokázal vám laskavost tím, že vám dává déšť z nebe a úrodu v její čas; poskytuje vám hojnost potravy a naplňuje vaše srdce radostí."

7. Nahum 1,3 "Hospodin je pomalý v hněvu, ale velký v moci, Hospodin nenechá viníka bez trestu. Jeho cesta je ve vichřici a bouři a mračna jsou prachem jeho nohou." (Nahum 1,3) "Hospodin je pomalý v hněvu, ale velký v moci, Hospodin nenechá viníka bez trestu.

8. Genesis 20,5-6 "Cožpak mi sám neřekl: "Je to moje sestra?" A ona sama řekla: "Je to můj bratr." V poctivosti svého srdce a nevinnosti svých rukou jsem to udělal." 6 Bůh mu pak ve snu řekl: "Ano, vím, že v poctivosti svého srdce jsi to udělal, a také jsem tě uchránil před hříchem proti mně, proto jsem ti nedovolil se jí dotknout." 7 Bůh mu tedy ve snu řekl: "Vím, že v poctivosti svého srdce jsi to udělal.

9. 2. Mojžíšova 34,23 "Třikrát do roka se mají všichni vaši muži ukázat před svrchovaným Hospodinem, Bohem Izraele".

10. Římanům 2,14 "Kdykoli totiž pohané, kteří nemají zákon, dělají od přirozenosti to, co zákon vyžaduje, jsou ti, kteří zákon nemají, sami sobě zákonem."

11. Jeremiáš 17,9 "Srdce je záludnější než všechno ostatní a je zoufale nemocné, kdo mu může porozumět?".

Bouře v Bibli

Když v Bibli vidíme zmínky o bouřích, můžeme v nich vidět poučení o tom, jak máme uprostřed bouří důvěřovat Bohu. On jediný řídí vítr a déšť. On jediný říká bouřím, kdy mají začít a kdy přestat. Ježíš je náš pokoj během všech životních bouří, kterým čelíme.

12. Žalm 107,28-31 "Tehdy volali k Hospodinu ve svém soužení, a on je vyvedl z jejich úzkostí. Způsobil, že se bouře utišila, takže mořské vlny utichly. Tehdy se zaradovali, protože se utišili, a tak je dovedl do vytouženého přístavu. Ať děkují Hospodinu za jeho milosrdenství a za jeho zázraky vůči lidským synům!" (Ž 107,28-31).

13. Matouš 8,26 "Odpověděl mu: "Vy malověrní, proč se tak bojíte?" Potom vstal, pokáral vítr a vlny a bylo úplně klidno."

14. Marek 4,39 "Vstal, pokáral vítr a řekl vlnám: "Ticho, utište se!" Vítr se utišil a nastal úplný klid."

15. Žalm 89,8-9 "Kdo je jako ty, Hospodine, Bože všemohoucí? Ty, Hospodine, jsi mocný a tvá věrnost tě obklopuje. 9 Vládneš nad rozbouřeným mořem, když se jeho vlny zvedají, ty je utišuješ." 10. Žalm 89,8-9 "Kdo je jako ty, Hospodine, Bože všemohoucí?

16. Žalm 55,6-8 "Říkal jsem si: "Ó, kdybych měl křídla jako holubice!" Chtěl bych odletět a odpočinout si. "Hle, putoval bych daleko, chtěl bych se ubytovat na poušti." Sela. "Pospíchal bych do svého útočiště Před bouřlivým větrem. a bouře."

17. Izajáš 25,4-5 "Byl jsi útočištěm chudých, útočištěm nuzných v jejich tísni, úkrytem před bouří a stínem před žárem. Neboť dech bezohledných je jako bouře ženoucí se proti zdi 5 a jako žár na poušti. Utišuješ vřavu cizinců, jako žár tlumí stín mraku, tak utichá píseň bezohledných." (Izajáš 25,5)

Viz_také: 10 důležitých biblických veršů o satanově pádu

Bůh seslal sucho jako akt soudu

V Písmu se několikrát setkáváme s tím, že Bůh sesílá sucho jako akt soudu nad skupinou lidí. Děje se tak proto, aby lidé činili pokání ze svých hříchů a obrátili se zpět k Bohu.

18. Deuteronomium 28,22-24 "Hospodin tě zasáhne chřadnoucí nemocí, horečkou a zánětem, spalujícím žárem a suchem, nákazou a plísní, které tě budou sužovat, dokud nezahyneš. 23 Nebe nad tvou hlavou bude bronzové, země pod tebou železná. 24 Hospodin promění déšť tvé země v prach a prášek; bude se snášet z nebe, dokud nebudeš vyhuben."

19. Genesis 7:4 "Za sedm dní pošlu na zem déšť po čtyřicet dní a čtyřicet nocí a setřu z povrchu země vše živé, co jsem stvořil."

20. Ozeáš 13,15 "Efrajim byl nejúrodnější ze všech svých bratří, ale na poušti se zvedne východní vítr - Hospodinův závan. Vyschnou všechny jejich tekoucí prameny a zmizí všechny jejich studny. Každá jejich drahocennost bude uloupena a odnesena."

21. 1. Královská 8,35 "Když se zavřou nebesa a nebude pršet, protože tvůj lid proti tobě zhřešil, a když se budou modlit k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a odvrátí se od svého hříchu, protože jsi je trápil."

22. 2. Paralipomenon 7,13-14 "Když zavřu nebesa, aby nepršelo, nebo přikážu kobylkám, aby požíraly zemi, nebo pošlu na svůj lid pohromu, jestliže se můj lid, který je povolán mým jménem, pokoří, bude se modlit a hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším je z nebe a odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi."

23. 1. Královská 17,1 "Tišbejský Eliáš z Tišbe v Gileádu řekl Achabovi: "Jakože žije Hospodin, Bůh Izraele, jemuž sloužím, v příštích letech nebude ani rosa, ani déšť, leda na mé slovo." Achab mu odpověděl: "Nebude-li rosa, nebude ani déšť."

Eliáš se modlí za déšť

Eliáš řekl zlému králi Achabovi, že Bůh zastaví déšť, dokud to Eliáš neřekne. Udělal to jako soud nad králem Achabem. Když nastal čas, Eliáš vystoupil na vrchol hory Karmel, aby se modlil za déšť. Když se začal modlit, řekl svému služebníkovi, aby se díval směrem k moři, zda se neobjeví nějaké znamení deště. Eliáš se aktivně modlil a důvěřoval Bohu, že odpoví. Eliáš věděl, že Bůh hodlá dodržet svůj slib.slib.

Z tohoto příběhu se můžeme naučit několik věcí. Bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíte, nezapomínejte, že Bůh je věrný. Stejně jako Eliáš naslouchejme tomu, co nám Bůh říká, abychom udělali. Nejenže bychom měli naslouchat jako Eliáš, ale měli bychom se také řídit Božími příkazy, jako to dělal Eliáš. Také neztrácejme naději. Plně důvěřujme a opírejme se o našeho velkého Boha a věřme, že bude jednat.vytrvejte v modlitbě, dokud On neodpoví.

24. Izajáš 45,8 "Kropte, nebesa, shůry, a mraky ať vylijí spravedlnost, ať se země otevře a přinese ovoce spásy, ať s ní vzejde spravedlnost. Já, Hospodin, jsem ji stvořil."

25. 1. Královská 18,41 "Eliáš řekl Achabovi: "Jdi, jez a pij, neboť se ozývá hukot prudkého lijáku." Achab mu odpověděl: "Jdi, jez a pij, neboť se ozývá hukot prudkého lijáku."

26. Jakub 5,17-18 "Eliáš byl člověk s povahou podobnou naší, a když se úpěnlivě modlil, aby nepršelo, nepršelo na zemi tři roky a šest měsíců. Pak se modlil znovu a nebe vylilo déšť a země vydala své plody. Moji bratři, jestliže někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho odvrátí, ať ví, že ten, kdo odvrací hříšníka od bludné cesty, je ten, kdo ho odvrací od bludné cesty.zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů."

27. 1. Královská 18,36-38 "V době oběti vystoupil prorok Eliáš a modlil se : "Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dej, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a že já jsem tvůj služebník a že jsem to všechno udělal na tvůj rozkaz. 37 Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať ten lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh a že znovu obracíš jejich srdce." 38Tehdy padl Hospodinův oheň a spálil oběť, dřevo, kamení i zeminu a olízl i vodu v příkopu."

Voda potopy odplavila hřích.

V Písmu se stále znovu a znovu dozvídáme, že náš hřích nás znečišťuje. Hřích zamořil svět, naše tělo i duši. Kvůli pádu jsme naprosto zkažení a potřebujeme Kristovu krev, aby nás očistila. Bůh vyžaduje čistotu a svatost, protože je zcela svatý. Vidíme, že se to odráží v historickém vyprávění o Noemovi a arše. Bůh očistil zemi tím, že utopil jejíhoobyvatel s vodou potopy, aby se Noe a jeho rodina mohli zachránit.

28. 1 Petr 3,18-22 "Vždyť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. Byl usmrcen na těle, ale oživen v Duchu. 19 Když byl oživen, šel a zvěstoval uvězněným duchům - 20 těm, kteří byli dávno neposlušní, když Bůh trpělivě čekal za dnů Noemových, zatímco se stavěla archa. V ní bylo jen párlidí, celkem osm, bylo spaseno skrze vodu, 21 a tato voda symbolizuje křest, který nyní zachraňuje i vás - ne odstranění špíny z těla, ale zástavu čistého svědomí vůči Bohu. Zachraňuje vás skrze vzkříšení Ježíše Krista , 22 který vstoupil do nebe a je po Boží pravici - s anděly, úřady a mocnostmi, které se mu podřizují."

29. Genesis 7,17-23 "Čtyřicet dní se potopa držela na zemi, a jak vody přibývaly, vynášely archu vysoko nad zem. 18 Vody se zvedaly a velmi přibývaly na zemi a archa plula po vodní hladině. 19 Velmi se zvedaly na zemi, a tak byly pokryty všechny vysoké hory pod celým nebem. 20 Vody se zvedaly a pokrývaly hory až khloubku větší než patnáct loktů. 21 Vše živé, co se pohybovalo po zemi, zahynulo - ptáci, dobytek, divoká zvířata, všichni tvorové, kteří se hemží po zemi, i celé lidstvo. 22 Vše, co bylo na souši a mělo v nozdrách dech života, zahynulo. 23 Vše živé na povrchu země bylo vyhubeno; lidé, zvířata i tvorové, kteří se pohybují po zemi, a ptáci byliZůstal jen Noe a ti, kdo byli s ním v arše."

30. 2 Petr 2,5 "a neušetřil starověký svět, ale zachoval Noeho, hlasatele spravedlnosti, a sedm dalších, když na svět bezbožníků přivedl potopu."

31. 2 Petr 3,6 "skrze kterou byl tehdy svět zničen, neboť byl zaplaven vodou".

32. Žalm 51,2 "Omyjte mě důkladně od mé nepravosti a očistěte mě od mého hříchu.

33. 1 Jan 1,9 "Jestliže vyznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od každé nepravosti."

34. Žalm 51,7 "Očisti mě yzopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh."

35. 3. Mojžíšova 16,30 "neboť právě v tento den bude za vás vykonáno smíření, abyste byli očištěni; budete před Hospodinem očištěni od všech svých hříchů."

36. Ezechiel 36,25 "Tehdy tě pokropím čistou vodou a budeš čistý, očistím tě od všech tvých nečistot, od všech tvých modlářských hříchů."

37. Židům 10,22 "Přistupujme k Bohu s upřímným srdcem a s plnou jistotou, kterou přináší víra, nechme si pokropit srdce, abychom se očistili od špatného svědomí, a nechme si omýt tělo čistou vodou."

38. 1. Korintským 6,11 "Takoví byli někteří z vás, ale byli jste obmyti, ale byli jste posvěceni, ale byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha."

Čekání na Boha

Jednou z nejtěžších věcí na světě je pro nás čekat na Boha. Myslíme si, že víme, co má Bůh udělat a kdy je to třeba udělat. Ale pravda je taková - máme jen malý náhled na to, co se děje. Bůh ví o všech věcech, které jsou a budou. Můžeme na Boha věrně čekat, protože slíbil, že pro nás udělá to nejlepší.

39. Jakub 5,7-8 "Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Rolník čeká na vzácnou úrodu půdy a je s ní trpělivý, dokud nedostane časné a pozdní deště. Buďte také trpěliví. Upevněte svá srdce, neboť příchod Páně je blízko."

40. Ozeáš 6,3 "Poznejme tedy, tlačme se k poznání Hospodina. Jeho vycházení je jisté jako svítání; a přijde k nám jako déšť , jako jarní déšť, který zavlažuje zemi".

41. Jeremiáš 14,22 "Přináší snad některá z bezcenných model národů déšť? Sama obloha sesílá deště? Ne, to jsi ty, Hospodine, náš Bože. Proto je naše naděje v tobě, neboť ty jsi ten, kdo to všechno činí."

42. Židům 6,7 "Neboť půda, která pije déšť, jenž na ni často padá, a plodí rostlinstvo užitečné těm, kvůli nimž je také obdělávána, dostává požehnání od Boha."

43. Skutky 28,2 "Domorodci nám prokázali neobyčejnou laskavost, protože kvůli dešti, který se spustil, a kvůli chladu rozdělali oheň a všechny nás přijali."

44. 1. Královská 18,1 "Po mnoha dnech se stalo, že třetího roku přišlo k Eliášovi Hospodinovo slovo: "Jdi, ukaž se Achabovi, a já sešlu déšť na zem." A tak se stalo, že Hospodin řekl: "Jdi, ukaž se Achabovi, a já sešlu déšť na zem."

45. Jeremiáš 51,16 "Když vydá svůj hlas, na nebi se rozbouří vody a on způsobí, že mraky vystoupí z konce země, blesk vydá za déšť a vítr vyvede ze svých skladišť."

46. Jób 5,10 "On dává zemi déšť a posílá vodu na pole."

47. Deuteronomium 28,12 "Hospodin ti otevře svou dobrou zásobárnu, nebesa, aby dal tvé zemi déšť v její čas a požehnal všemu dílu tvých rukou; a budeš půjčovat mnoha národům, ale nebudeš si půjčovat."

48. Jeremiáš 10,13 "Když vydá svůj hlas, na nebi se rozbouří vody a on způsobí, že mraky vystoupí z konce země, způsobí blesk pro déšť a vyvede vítr ze svých skladišť."

Příklady deště v Bibli

Zde je několik příkladů deště v Bibli.

49. 2. Samuelova 21,10 "Rizpa, dcera Ajášova, si vzala pytlovinu a rozprostřela si ji na skále , od začátku žní, dokud na ně z nebe nepršelo, a nedovolila, aby na nich ve dne odpočívali nebescí ptáci a v noci polní zvěř." (1. Mojžíšova 21,10).

50. Ezdráš 10,9 "A tak se všichni muži z Judy a Benjamína shromáždili v Jeruzalémě během tří dnů. Bylo to dvacátého dne devátého měsíce a všechen lid seděl na prostranství před Božím domem a třásl se kvůli této záležitosti a prudkému dešti."

Bonus

Ozeáš 10,12 "Rozbijte novou půdu. Zasejte spravedlnost a sklízejte ovoce, které mi přinese vaše věrnost." Je čas hledat Hospodina! Až přijde, bude na vás pršet spravedlnost." (Ozeáš 10,12).

Závěr

Chvála Pánu, že jeho milosrdenství trvá navěky! Je tak laskavý a štědrý, že nám dopřává déšť jako požehnání.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o posmívání se Bohu

Reflexe

  • Co nám déšť prozrazuje o Božím charakteru?
  • Jak můžeme uctít Boha, když vidíme déšť?
  • Dovolujete Bohu, aby k vám promlouval v dešti?
  • Soustředíte se v bouři na Krista?Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.