50 ຂໍ້ພະຄໍາພີ Epic ກ່ຽວກັບຝົນ (ສັນຍາລັກຂອງຝົນໃນຄໍາພີໄບເບິນ)

50 ຂໍ້ພະຄໍາພີ Epic ກ່ຽວກັບຝົນ (ສັນຍາລັກຂອງຝົນໃນຄໍາພີໄບເບິນ)
Melvin Allen

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຝົນ?

ເຈົ້າ​ຄິດ​ແນວ​ໃດ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ຝົນ​ຕົກ​ຈາກ​ທ້ອງຟ້າ? ເຈົ້າ​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ການ​ຈັດ​ຕຽມ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ສຳລັບ​ໂລກ​ບໍ? ເມື່ອໃດເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານຂອບໃຈພະເຈົ້າສຳລັບຝົນ?

ເຈົ້າເຄີຍຄິດວ່າຝົນເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ?

ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຝົນໃນພຣະຄໍາພີ. ໂດຍລໍຖ້າເບິ່ງຮຸ້ງກ່ອນຂອບໃຈພະເຈົ້າມີຝົນຕົກບໍ?”

ເບິ່ງ_ນຳ: 35 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີ Epic ກ່ຽວກັບລັດຖະບານ (ສິດອໍານາດ & ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ)

“ໃນຝົນທີ່ຕົກລົງມາ; ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ອີກຄັ້ງ.”

“ຊີວິດບໍ່ແມ່ນການລໍຖ້າໃຫ້ພາຍຸຜ່ານໄປ. ມັນກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ວິທີການເຕັ້ນໃນຝົນ.”

“ຝົນ, ຝົນ, ມີວິທີການຂອງເຈົ້າ 'ເພາະວ່າທາງໃດກໍ່ຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຈະປົກຄອງ.”

“ຖ້າບໍ່ມີຝົນ, ບໍ່ມີຫຍັງຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະໂອບກອດ. ພາຍຸແຫ່ງຊີວິດຂອງເຈົ້າ.”

“ຮາເລລູຢາ, ພຣະຄຸນຄືຝົນໄດ້ຕົກລົງມາໃສ່ຂ້ອຍ. ຮາເລລູຢາ, ແລະຮອຍເປື້ອນທັງໝົດຂອງຂ້ອຍຖືກລ້າງອອກ.”

ຝົນໝາຍເຖິງຫຍັງໃນຄໍາພີໄບເບິນ?

ໃນຄໍາພີໄບເບິນ ຝົນມັກຈະໃຊ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງພອນຈາກ ພຣະເຈົ້າ, ໃນທັງສອງພອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂສໍາລັບການເຊື່ອຟັງເຊັ່ນດຽວກັນກັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພຣະຄຸນທົ່ວໄປຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ສະເຫມີ, ແຕ່ບາງຄັ້ງ. ເວລາອື່ນ ຝົນຖືກໃຊ້ເພື່ອລົງໂທດຄືກັບການເລົ່າເລື່ອງປະຫວັດສາດຂອງໂນເອ. ມີສອງຄຳພາສາເຫບເລີຫຼັກສຳລັບຝົນ: matar ແລະ geshem . ໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່, ຄໍາທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຝົນແມ່ນ broche ແລະ huetos .

1.ຫິມະ.”

35. ລະບຽບ^ພວກເລວີ 16:30 “ສຳລັບ​ວັນ​ນີ້​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊຳລະ​ເຈົ້າ. ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ແພ້​ຈາກ​ບາບ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.”

36. ເອເຊກຽນ 36:25 “ເມື່ອ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ນໍ້າ​ສະອາດ​ໃສ່​ເຈົ້າ ແລະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ສະອາດ; ເຮົາ​ຈະ​ຊຳລະ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ຄວາມ​ສົກກະປົກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ຮູບ​ເຄົາລົບ​ທັງ​ປວງ​ຂອງ​ເຈົ້າ.”

37. ເຮັບເຣີ 10:22 “ໃຫ້​ເຮົາ​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ພະເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ຈິງ​ໃຈ ແລະ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ອັນ​ເຕັມ​ທີ່​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ນຳ​ມາ ໂດຍ​ໃຫ້​ຫົວໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄຫລ​ອອກ​ເພື່ອ​ຊຳລະ​ເຮົາ​ໃຫ້​ສະອາດ​ຈາກ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ຜິດ ແລະ​ລ້າງ​ຮ່າງກາຍ​ດ້ວຍ​ນໍ້າ​ບໍລິສຸດ.”

38. 1 ໂກຣິນໂທ 6:11 “ບາງ​ຄົນ​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ລ້າງ​ອອກ, ແຕ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຳລະ​ແລ້ວ, ແຕ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ໃນ​ພຣະນາມ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະເຢຊູ​ຄຣິດເຈົ້າ ແລະ​ໃນ​ພຣະວິນຍານ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກເຮົາ.”

ລໍຖ້າພຣະເຈົ້າ

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດຄືການລໍຖ້າພຣະເຈົ້າ. ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ແລະ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມັນ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຮັດ. ແຕ່ຄວາມຈິງຂອງເລື່ອງແມ່ນ - ພວກເຮົາພຽງແຕ່ມີ glimpse ເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ. ພວກເຮົາສາມາດລໍຖ້າພຣະເຈົ້າຢ່າງຊື່ສັດໄດ້ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ສັນຍາວ່າຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຮົາ.

39. ຢາໂກໂບ 5:7-8 “ພີ່ນ້ອງ​ທັງຫລາຍ​ເອີຍ, ສະນັ້ນ ຈົ່ງ​ອົດ​ທົນ​ຈົນ​ກວ່າ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສະເດັດ​ມາ. ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລໍ​ຖ້າ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຂອງ​ດິນ​, ມີ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ​ກັບ​ມັນ​, ຈົນ​ກ​່​ວາ​ມັນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຝົນ​ຕົ້ນ​ແລະ​ທ້າຍ​. ເຈົ້າຍັງອົດທົນ. ຈົ່ງຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້າ, ເພາະວ່າການສະເດັດມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ທີ່ມື."

40. ໂຮເສອາ 6:3 “ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ເຖີດ ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ຈັກ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ການ​ອອກ​ໄປ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແມ່ນ​ແນ່ນອນ​ເທົ່າ​ກັບ​ອາ​ລຸນ; ແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາຫາພວກເຮົາເໝືອນດັ່ງຝົນ , ເໝືອນດັ່ງຝົນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງທີ່ຫົດແຜ່ນດິນໂລກ.”

41. ເຢເຣມີຢາ 14:22 “ຮູບເຄົາຣົບ​ອັນ​ບໍ່ມີ​ຄ່າ​ຂອງ​ຊາດ​ໃດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຝົນ​ຕົກ​ບໍ? ທ້ອງຟ້າເອງສົ່ງຝົນລົງບໍ? ບໍ່, ມັນແມ່ນເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ເຮົາ​ກໍ​ຢູ່​ໃນ​ເຈົ້າ ເພາະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້.”

42. ເຮັບເຣີ 6:7 “ສຳລັບ​ດິນ​ທີ່​ເອົາ​ຝົນ​ທີ່​ຕົກ​ມາ​ເລື້ອຍໆ ແລະ​ເກີດ​ພືດ​ຜົນ​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ປູກ​ຝັງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຫັນ​ແກ່​ຄົນ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ພອນ​ຈາກ​ພະເຈົ້າ.”

43. ກິດຈະການ 28:2 “ຊາວ​ບ້ານ​ເມືອງ​ໄດ້​ສະແດງ​ຄວາມ​ເມດຕາ​ອັນ​ພິເສດ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ; ເພາະ​ວ່າ​ຝົນ​ທີ່​ຕົກ​ມາ ແລະ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ໜາວ, ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຈູດ​ໄຟ ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ.”

44. 1 ກະສັດ 18:1 ບັດນີ້​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຫຼາຍ​ມື້​ທີ່​ພຣະທຳ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ​ເອລີຢາ​ໃນ​ປີ​ທີ​ສາມ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ໄປ​ສະແດງ​ຕົວ​ຕໍ່​ກະສັດ​ອາຮາບ ແລະ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ຝົນ​ລົງ​ມາ​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ. 5>

45. ເຢເຣມີຢາ 51:16 “ເມື່ອ​ພຣະອົງ​ກ່າວ​ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ກໍ​ມີ​ນໍ້າ​ໄຫລ​ລົງ​ມາ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ ແລະ​ພຣະອົງ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເມກ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ. ພຣະອົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຟ້າ​ຜ່າ​ຝົນ ແລະ​ໃຫ້​ລົມ​ອອກ​ຈາກ​ຄັງ​ຂອງ​ພຣະອົງ.”

46. ໂຢບ 5:10 “ພະອົງ​ໃຫ້​ຝົນ​ລົງ​ມາ​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ ແລະ​ສົ່ງ​ນໍ້າ​ມາ​ສູ່​ທົ່ງ​ນາ.”

47. ພຣະບັນຍັດສອງ 28:12 “ອົງພຣະ​ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ​ຈະ​ເປີດ​ສາງ​ອັນ​ດີ​ຂອງ​ພຣະອົງ ຄື​ຟ້າ​ສະຫວັນ​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ.ຝົນ​ຕົກ​ໃສ່​ດິນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃນ​ລະ​ດູ​ການ​ຂອງ​ມັນ​ແລະ​ເປັນ​ພອນ​ໃຫ້​ແກ່​ວຽກ​ງານ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ມື​ຂອງ​ທ່ານ​; ແລະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຊາດ​ຢືມ, ແຕ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ຢືມ​ເງິນ.”

48. ເຢເຣມີຢາ 10:13 “ເມື່ອ​ພຣະອົງ​ກ່າວ​ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງ​ພຣະອົງ ກໍ​ມີ​ນໍ້າ​ໄຫລ​ລົງ​ມາ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ ແລະ​ພຣະອົງ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເມກ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ. ພະອົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຟ້າ​ຜ່າ​ຝົນ ແລະ​ນຳ​ລົມ​ຈາກ​ຄັງ​ຂອງ​ພະອົງ.”

ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ຝົນ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ

ນີ້​ບາງ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ຝົນ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ .

49. 2 ຊາມູເອນ 21:10 ນາງ​ຣິຊະປາ​ລູກສາວ​ຂອງ​ອາອີຢາ​ໄດ້​ເອົາ​ຜ້າກະສອບ​ມາ​ວາງ​ໄວ້​ເທິງ​ຫີນ​ຕັ້ງແຕ່​ຕົ້ນ​ການ​ເກັບກ່ຽວ​ຈົນ​ຝົນ​ຕົກ​ຈາກ​ທ້ອງຟ້າ; ແລະ​ນາງ​ບໍ່​ໄດ້​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນົກ​ໃນ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ຢູ່​ເທິງ​ພວກ​ມັນ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ເວັນ​ແລະ​ສັດ​ຮ້າຍ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ.”

50. ເອຊະຣາ 10:9 ດັ່ງນັ້ນ ຊາວ​ຢູດາ​ແລະ​ເບັນຢາມິນ​ທັງໝົດ​ຈຶ່ງ​ມາ​ເຕົ້າໂຮມ​ກັນ​ທີ່​ນະຄອນ​ເຢຣູຊາເລັມ​ພາຍ​ໃນ​ສາມ​ວັນ. ເປັນ​ເດືອນ​ເກົ້າ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ຂອງ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ກໍ​ນັ່ງ​ຢູ່​ທີ່​ເດີ່ນ​ເປີດ​ຕໍ່​ໜ້າ​ວິຫານ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ ແລະ​ຕົວ​ສັ່ນ​ຍ້ອນ​ເລື່ອງ​ນີ້​ແລະ​ຝົນຕົກ​ໜັກ.”

ໂບນັດ <3

ໂຮເຊອາ 10:12 “ແຍກ​ດິນ​ໃໝ່. ຈົ່ງ​ປູກ​ຝັງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ, ແລະ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ໝາກ​ໄມ້​ທີ່​ຄວາມ​ສັດ​ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເກີດ​ແກ່​ເຮົາ.” ມັນ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​! ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາ ພຣະອົງຈະຊົງຝົນຄວາມຊອບທໍາມາເທິງເຈົ້າ.”

ສະຫຼຸບ

ສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສໍາລັບຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ! ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເມດ​ຕາ​ແລະ​ໃຈ​ກວ້າງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຝົນ​ຕົກ​ມາ​ເປັນ​ພອນ​ໃຫ້ພວກເຮົາ.

ການສະທ້ອນ

  • ຝົນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຮົາເຫັນຫຍັງກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ? <11
  • ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ກຽດ​ພະເຈົ້າ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ຝົນ?
  • ເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ພະເຈົ້າເວົ້າກັບເຈົ້າໃນຝົນບໍ?
  • ເຈົ້າກຳລັງສຸມໃສ່ພຣະຄຣິດຢູ່ໃນພາຍຸບໍ?
ລະບຽບ^ພວກເລວີ 26:4 “ເມື່ອ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ຝົນ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນ ເພື່ອ​ວ່າ​ແຜ່ນດິນ​ຈະ​ເກີດ​ຜົນລະປູກ ແລະ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ໃນ​ທົ່ງນາ​ກໍ​ເກີດ​ໝາກ.”

2. ພຣະບັນຍັດສອງ 32:2 “ຂໍ​ໃຫ້​ຄຳສອນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຕົກ​ເໝືອນ​ຝົນ ແລະ​ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ຕົກ​ເໝືອນ​ນໍ້າ​ໝອກ, ເໝືອນ​ຝົນ​ຕົກ​ໃສ່​ຫຍ້າ​ໃໝ່, ເໝືອນ​ຝົນ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ​ຢູ່​ເທິງ​ຕົ້ນໄມ້​ອ່ອນ.”

3. ສຸພາສິດ 16:15 “ເມື່ອ​ໜ້າ​ຂອງ​ກະສັດ​ຮຸ່ງ​ແຈ້ງ ມັນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຊີວິດ; ຄວາມໂປດປານຂອງພະອົງຄືກັບເມກຝົນໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ.”

ຝົນຈະຕົກໃສ່ຄົນຊອບທຳແລະຄົນຊົ່ວ

ມັດທາຍ 5:45 ເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະຄຸນຂອງພະເຈົ້າ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ການ​ສ້າງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທັງ​ຫມົດ​ໃນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ​ພຣະ​ຄຸນ​ທົ່ວ​ໄປ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຮັກ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຕົວ​ເອງ​ເປັນ​ສັດຕູ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ​ໂດຍ​ການ​ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ທີ່​ດີ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄື​ຝົນ, ແສງ​ແດດ, ຄອບ​ຄົວ, ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ, ນ​້​ໍ​າ, ຍັບ​ຍັ້ງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ແລະ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ພຣະ​ຄຸນ​ອື່ນໆ. ດັ່ງທີ່ພະເຈົ້າມີໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຕໍ່ສັດຕູຂອງພະອົງ ເຮົາຄວນຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ.

4. ມັດທາຍ 5:45 “ພະອົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕາເວັນ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ​ໃຫ້​ຝົນ​ຕົກ​ໃສ່​ຄົນ​ຊອບທຳ​ແລະ​ຄົນ​ຊົ່ວ.”

5. ລູກາ 6:35 “ແຕ່​ຈົ່ງ​ຮັກ​ສັດຕູ​ຂອງ​ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ດີ​ຕໍ່​ພວກເຂົາ ແລະ​ໃຫ້​ພວກເຂົາ​ຢືມ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຫຍັງ​ຄືນ​ມາ. ແລ້ວ​ລາງວັນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ຍິ່ງໃຫຍ່, ແລະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ອົງ​ສູງ​ສຸດ ເພາະ​ພະອົງ​ມີ​ຄວາມ​ເມດຕາ​ຕໍ່​ຄົນ​ບໍ່​ກະຕັນຍູ ແລະ​ຄົນ​ຊົ່ວ.”

6. ກິດຈະການ 14:17 “ແຕ່​ພຣະອົງ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ປະຖິ້ມ​ພຣະອົງ​ໄວ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ວ່າ: ພຣະອົງ​ໄດ້​ສະແດງ​ຄວາມ​ເມດຕາ​ດ້ວຍ​ການ​ມອບ​ຝົນ​ຈາກ​ສະຫວັນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກເຈົ້າ ແລະ​ພືດຜົນ​ຕາມ​ລະດູ​ການ. ພະອົງ​ຈັດ​ຫາ​ອາຫານ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ພໍ​ສົມຄວນ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເຕັມ​ໃຈຄວາມສຸກ.”

7. Nahum 1:3 “ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ຊ້າ​ທີ່​ຈະ​ໃຈ​ຮ້າຍ​ແຕ່​ມີ​ອໍາ​ນາດ​ໃຫຍ່; ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ຜິດ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລົງ​ໂທດ. ທາງ​ຂອງ​ພະອົງ​ຢູ່​ໃນ​ລົມ​ພະຍຸ ແລະ​ພະຍຸ ແລະ​ເມກ​ເປັນ​ຂີ້ຝຸ່ນ​ຕີນ​ຂອງ​ພະອົງ.”

8. ປະຖົມມະການ 20:5-6 “ລາວ​ເອງ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ຂ້ອຍ​ບໍ​ວ່າ ‘ນາງ​ເປັນ​ນ້ອງສາວ​ຂອງຂ້ອຍ’? ແລະ​ນາງ​ເອງ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ, ‘ລາວ​ເປັນ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. 6 ຈາກ​ນັ້ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ລາວ​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ​ວ່າ, “ແມ່ນ​ແລ້ວ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ​ໃນ​ຄວາມ​ສັດ​ຊື່​ຂອງ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ນີ້, ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ປ້ອງ​ກັນ​ທ່ານ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ບາບ​ຕໍ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ; ສະນັ້ນ ຂ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຈັບ​ນາງ.”

9. ອົບພະຍົບ 34:23 “ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ​ປາກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ພຣະພັກ​ອົງພຣະ​ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ​ຂອງ​ຊາດ​ອິດສະຣາເອນ ສາມ​ເທື່ອ​ຕໍ່​ປີ.”

10. ໂຣມ 2:14 “ເມື່ອ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ກົດ​ໝາຍ​ເຮັດ​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ, ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ກົດ​ໝາຍ​ກໍ​ເປັນ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ.”

11. ເຢເຣມີຢາ 17:9 “ຫົວໃຈ​ຫລອກລວງ​ກວ່າ​ສິ່ງ​ອື່ນ​ໃດ ແລະ​ເປັນ​ພະຍາດ​ຢ່າງ​ໜັກໜ່ວງ; ໃຜສາມາດເຂົ້າໃຈມັນໄດ້?”

ພະຍຸໃນຄໍາພີໄບເບິນ

ເມື່ອເຮົາເຫັນພາຍຸທີ່ກ່າວໄວ້ໃນຄໍາພີໄບເບິນ ເຮົາສາມາດເຫັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຮົາວາງໃຈໃນພະເຈົ້າທ່າມກາງພະຍຸ. ພາຍຸ. ພຣະອົງຜູ້ດຽວຄວບຄຸມລົມແລະຝົນ. ລາວ​ຜູ້​ດຽວ​ບອກ​ວ່າ​ພາຍຸ​ຈະ​ເລີ່ມ​ແລະ​ຢຸດ​ຕອນ​ໃດ. ພຣະເຢຊູຄືຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງພວກເຮົາໃນຍາມພະຍຸໃດໆກໍຕາມທີ່ເຮົາປະເຊີນ.

12. ເພງ^ສັນລະເສີນ 107:28-31 ແລ້ວ​ພວກເຂົາ​ກໍ​ຮ້ອງ​ຫາ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ໃນ​ຄວາມ​ລຳບາກ​ຂອງ​ພວກເຂົາ ແລະ​ພຣະອົງ​ກໍ​ນຳ​ພວກເຂົາ​ອອກ​ຈາກ​ພວກເຂົາ.ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ. ພຣະອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາຍຸ​ຢູ່​ຢ່າງ​ງຽບໆ, ສະນັ້ນ ຄື້ນທະເລ​ຈຶ່ງ​ງຽບ​ໄປ. ແລ້ວ​ພວກເຂົາ​ກໍ​ດີໃຈ​ເພາະ​ພວກເຂົາ​ມິດງຽບ, ສະນັ້ນ ພຣະອົງ​ຈຶ່ງ​ນຳ​ພວກເຂົາ​ໄປ​ສູ່​ບ່ອນ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ຕ້ອງການ. ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຂອບ​ພຣະ​ໄທ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ອັດ​ສະ​ຈັນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຕໍ່​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ!”

13. ມັດທາຍ 8:26 ລາວ​ຕອບ​ວ່າ, “ເຈົ້າ​ທີ່​ມີ​ຄວາມເຊື່ອ​ໜ້ອຍ​ເອີຍ ເປັນຫຍັງ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຢ້ານ​ຫຼາຍ?” ຈາກ​ນັ້ນ​ລາວ​ກໍ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ຫ້າມ​ລົມ​ແລະ​ຄື້ນ​ທະ​ເລ ແລະ​ມັນ​ກໍ​ສະ​ຫງົບ​ໝົດ.”

14. ມາຣະໂກ 4:39 ລາວ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ຫ້າມ​ລົມ​ແລະ​ເວົ້າ​ກັບ​ຄື້ນ​ທະເລ​ວ່າ, “ງຽບ! ຢູ່​ຍັງ!” ຈາກ​ນັ້ນ​ລົມ​ກໍ​ຕາຍ​ໄປ ແລະ​ມັນ​ກໍ​ສະຫງົບ​ລົງ.”

15. ເພງສັນລະເສີນ 89:8-9 “ອົງພຣະ​ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງຣິດ​ອຳນາດ​ຍິ່ງໃຫຍ່ ມີ​ຜູ້ໃດ​ຄື​ພຣະອົງ? ເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຍິ່ງໃຫຍ່, ແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງເຈົ້າອ້ອມຮອບເຈົ້າ. 9 ເຈົ້າ​ປົກຄອງ​ເໜືອ​ທະເລ​ທີ່​ກຳລັງ​ລຸກ​ຂຶ້ນ; ເມື່ອ​ຄື້ນ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ມັນ​ຂຶ້ນ, ເຈົ້າ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່.”

16. ເພງສັນລະເສີນ 55:6-8 “ຂ້ອຍ​ເວົ້າ​ວ່າ, “ໂອ້​ຂ້ອຍ​ມີ​ປີກ​ຄື​ນົກ​ເຂົາ! ຂ້ອຍຈະບິນອອກໄປແລະພັກຜ່ອນ. “ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ໄກ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນ​ດານ. ເຊລາ. “ຂ້ອຍ​ຈະ​ຟ້າວ​ໄປ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ຈາກ​ລົມ​ພະຍຸ ແລະ ລົມ​ແຮງ.”

17. ເອຊາຢາ 25:4-5 “ທ່ານ​ໄດ້​ເປັນ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ຂອງ​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ, ເປັນ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ຂອງ​ຄົນ​ຂັດສົນ​ໃນ​ຄວາມ​ທຸກ​ລຳບາກ, ເປັນ​ບ່ອນ​ພັກ​ເຊົາ​ຈາກ​ພາຍຸ ແລະ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຮົ່ມ​ເຢັນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຮ້ອນ. ດ້ວຍ​ວ່າ​ລົມ​ຫາຍ​ໃຈ​ຂອງ​ຄົນ​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ນັ້ນ​ຄື​ລົມ​ພະຍຸ​ທີ່​ພັດ​ເຂົ້າ​ກັບ​ກຳ​ແພງ 5 ແລະ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ທະເລ​ຊາຍ. ເຈົ້າມິດງຽບຄົນຕ່າງປະເທດ; ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຖືກ​ຫຼຸດ​ລົງ​ໂດຍ​ເງົາ​ຂອງ​ເມກ, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ສຽງ​ເພງ​ຂອງ​ຄົນ​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ກໍ​ເປັນຍັງ.”

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຄວາມແຫ້ງແລ້ງເປັນການພິພາກສາ

ຫຼາຍເທື່ອໃນພຣະຄໍາພີ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຄວາມແຫ້ງແລ້ງເປັນການຕັດສິນລົງໂທດກຸ່ມຄົນ. . ນີ້​ແມ່ນ​ເຮັດ​ເພື່ອ​ວ່າ​ຜູ້​ຄົນ​ຈະ​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

18. ພຣະບັນຍັດສອງ 28:22-24 “ອົງພຣະ​ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ​ຈະ​ທຳລາຍ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ພະຍາດ​ອັນ​ລຳບາກ, ມີ​ໄຂ້​ແລະ​ອັກເສບ, ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ອັນ​ຮ້ອນຮົນ​ແລະ​ຄວາມ​ແຫ້ງແລ້ງ, ດ້ວຍ​ພະຍາດ​ຮ້າຍກາດ ແລະ​ພະຍາດ​ຂີ້ທູດ ຊຶ່ງ​ຈະ​ລະບາດ​ເຈົ້າ​ຈົນ​ຕາຍ. 23 ທ້ອງຟ້າ​ເທິງ​ຫົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ທອງສຳຣິດ, ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ລຸ່ມ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເຫຼັກ. 24 ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຝົນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ກາຍ​ເປັນ​ຝຸ່ນ​ແລະ​ຝຸ່ນ; ມັນຈະລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າຈົນກວ່າເຈົ້າຈະຖືກທຳລາຍ.”

19. ປະຖົມມະການ 7:4 “ຈາກ​ນີ້​ໄປ​ເຈັດ​ວັນ ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ຝົນ​ລົງ​ມາ​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ເປັນ​ເວລາ​ສີ່​ສິບ​ວັນ​ສີ່​ສິບ​ຄືນ ແລະ​ເຮົາ​ຈະ​ທຳລາຍ​ສັດ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ.”

20. ໂຮເສອາ 13:15 “ເອຟຣາອິມ​ເປັນ​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ, ແຕ່​ລົມ​ຕາເວັນອອກ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງແລ້ງ​ກັນດານ. ນ້ຳ​ພຸ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ມັນ​ຈະ​ແຫ້ງ, ແລະ​ນ້ຳ​ສ້າງ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ມັນ​ຈະ​ຫາຍ​ໄປ. ທຸກສິ່ງມີຄ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຈະຖືກລັກລອບເອົາໄປ.”

21. 1 ກະສັດ 8:35 “ເມື່ອ​ທ້ອງຟ້າ​ປິດ​ລົງ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ຝົນ​ຕົກ ເພາະ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ບາບ​ຕໍ່​ພຣະອົງ, ເມື່ອ​ພວກເຂົາ​ພາວັນນາ​ອະທິຖານ​ມາ​ທີ່​ບ່ອນ​ນີ້ ແລະ​ສັນລະເສີນ​ນາມຊື່​ຂອງ​ພຣະອົງ ແລະ​ຫັນ​ໜີ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກເຂົາ ເພາະ​ພຣະອົງ​ໄດ້​ຂົ່ມເຫັງ​ພວກເຂົາ.

22. 2 ຂ່າວຄາວ 7:13-14“ເມື່ອ​ເຮົາ​ປິດ​ທ້ອງຟ້າ​ໄວ້​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຝົນ​ຕົກ ຫລື​ສັ່ງ​ຝູງ​ຕັກ​ແຕນ​ໃຫ້​ກິນ​ແຜ່ນດິນ ຫລື​ສົ່ງ​ໄພ​ພິບັດ​ມາ​ສູ່​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຮົາ ຖ້າ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຮົາ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ເອີ້ນ​ດ້ວຍ​ນາມ​ຂອງເຮົາ​ຈະ​ຖ່ອມ​ຕົວ ແລະ​ພາວັນນາ​ອະທິຖານ​ຫາ​ໜ້າ​ເຮົາ. ຫັນ​ຈາກ​ທາງ​ອັນ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ຈາກ​ສະຫວັນ, ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ອະໄພ​ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ ແລະ​ຈະ​ປິ່ນປົວ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຫາຍ​ດີ.”

23. 1 ກະສັດ 17:1 ເອລີຢາ​ຊາວ​ຕີຊະບີ ຈາກ​ເມືອງ​ຕີຊະເບ​ໃນ​ເມືອງ​ກີເລອາດ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອາຮາບ​ວ່າ, “ດັ່ງ​ທີ່​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ພຣະເຈົ້າ​ຂອງ​ຊາດ​ອິດສະລາແອນ​ຊົງ​ພຣະຊົນ​ຢູ່ ຜູ້​ທີ່​ເຮົາ​ຮັບໃຊ້​ຢູ່​ນັ້ນ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ນໍ້າຄ້າງ ແລະ​ຝົນ​ຕົກ​ໃນ​ອີກ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ປີ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້. ຖ້ອຍຄຳຂອງຂ້ອຍ.”

ເອລີຢາອະທິດຖານຂໍຝົນ

ເອລີຢາບອກກະສັດອາຮາບຊົ່ວວ່າພຣະເຈົ້າຈະຢຸດຝົນຈົນກວ່າເອລີຢາຈະເວົ້າແນວນັ້ນ. ລາວ​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ນີ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ພິພາກສາ​ກະສັດ​ອາຮາບ. ເມື່ອ​ເຖິງ​ເວລາ​ແລ້ວ ເອລີຢາ​ໄດ້​ປີນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ພູເຂົາ​ຄາເມລ​ເພື່ອ​ອະທິດຖານ​ຂໍ​ຝົນ. ເມື່ອ​ລາວ​ເລີ່ມ​ອະທິດຖານ, ລາວ​ບອກ​ຄົນ​ຮັບໃຊ້​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້​ຫລຽວ​ໄປ​ຫາ​ທະເລ​ເພື່ອ​ຈະ​ເຫັນ​ຝົນ​ຕົກ. ເອລີຢາ​ໄດ້​ອະທິດຖານ​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ ແລະ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ພະເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ. ເອລີຢາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ.

ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກເລື່ອງນີ້. ບໍ່​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ສະຖານະການ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຈົ່ງ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ພະເຈົ້າ​ສັດ​ຊື່. ຄືກັບເອລີຢາ, ໃຫ້ເຮົາຟັງສິ່ງທີ່ພະເຈົ້າບອກເຮົາໃຫ້ເຮັດ. ເຮົາ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຄວນ​ຟັງ​ຄື​ກັບ​ເອລີຢາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ເຮົາ​ຄວນ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ຄື​ກັບ​ເອລີຢາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຢ່າສູນເສຍຄວາມຫວັງ. ໃຫ້​ເຮົາ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ແລະ​ເອື່ອຍ​ອີງ​ໃສ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ ເຊື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ກະ​ທຳ. ໃຫ້ອົດທົນໃນການອະທິຖານຈົນກວ່າພຣະອົງຈະຕອບ.

24. ເອຊາຢາ 45:8 “ຟ້າ​ສະຫວັນ​ເອີຍ ຈົ່ງ​ຫລັ່ງ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ເບື້ອງ​ເທິງ ແລະ​ໃຫ້​ເມກ​ເທ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ລົງ​ມາ. ຂໍ​ໃຫ້​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ເປີດ​ອອກ​ແລະ​ຄວາມ​ລອດ​ເກີດ​ຜົນ, ແລະ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ກໍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ມັນ. ເຮົາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ໄດ້ສ້າງມັນ.”

25. 1 ກະສັດ 18:41 ເອລີຢາ​ເວົ້າ​ກັບ​ອາຮາບ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ກິນ​ດື່ມ. ເພາະ​ມີ​ສຽງ​ດັງ​ຂອງ​ອາບ​ນ້ຳ​ໜັກ.”

26. ຢາໂກໂບ 5:17-18 “ເອລີຢາ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຄື​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ອະທິດຖານ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຝົນ​ບໍ່​ຕົກ ແລະ​ຝົນ​ກໍ​ບໍ່​ຕົກ​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ເປັນ​ເວລາ​ສາມ​ປີ​ຫົກ​ເດືອນ. ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ກໍ​ອະທິດຖານ​ອີກ, ແລະ​ທ້ອງຟ້າ​ກໍ​ໄດ້​ຕົກ​ຝົນ ແລະ​ແຜ່ນດິນ​ກໍ​ເກີດ​ໝາກ. ພີ່ນ້ອງ​ທັງຫລາຍ​ຂອງເຮົາ​ເອີຍ, ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຫລົງ​ທາງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ​ຜູ້​ໃດ​ຫັນ​ລາວ​ກັບຄືນ​ມາ ຈົ່ງ​ບອກ​ໃຫ້​ລາວ​ຮູ້​ວ່າ ຜູ້​ທີ່​ຫັນ​ຄົນ​ບາບ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ທາງ​ຂອງ​ລາວ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຊີວິດ​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ ແລະ​ຈະ​ປົກ​ປິດ​ບາບ​ອັນ​ຫລວງຫລາຍ.”

27. 1 ກະສັດ 18:36-38 “ໃນ​ເວລາ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ ຜູ້​ປະກາດ​ພຣະທຳ​ເອລີຢາ​ໄດ້​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ ແລະ​ພາວັນນາ​ອະທິຖານ​ວ່າ, “ພຣະເຈົ້າຢາເວ ພຣະເຈົ້າ​ຂອງ​ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ ແລະ​ຊາວ​ອິດສະຣາເອນ ຂໍ​ໃຫ້​ຮູ້​ໃນ​ວັນ​ນີ້​ວ່າ ພຣະອົງ​ເປັນ​ພຣະເຈົ້າ​ໃນ​ຊາດ​ອິດສະຣາເອນ ແລະ​ເຮົາ​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະອົງ. ຜູ້ຮັບໃຊ້ ແລະໄດ້ເຮັດສິ່ງທັງໝົດນີ້ຕາມຄຳສັ່ງຂອງເຈົ້າ. 37 ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ຕອບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ຕອບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຄົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ, ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ​ວ່າ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ຫັນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ.” 38 ເມື່ອ​ນັ້ນ​ໄຟ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ລົ້ມ​ລົງ ແລະ​ເຜົາ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ, ໄມ້, ກ້ອນ​ຫີນ ແລະ​ດິນ, ແລະ​ໄດ້​ຈູດ​ນ້ຳ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ.ຮ່ອງ.”

ນ້ໍາຂອງນ້ໍາຖ້ວມໄດ້ຊໍາລະລ້າງບາບ

ໃນພຣະຄໍາພີພວກເຮົາໄດ້ຖືກບອກວ່າບາບຂອງພວກເຮົາປົນເປື້ອນພວກເຮົາ. ບາບ​ໄດ້​ປົນ​ເປື້ອນ​ໂລກ ແລະ​ເນື້ອ​ໜັງ ແລະ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຮົາ. ເຮົາ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໝົດ​ໄປ​ເພາະ​ການ​ຕົກ ແລະ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ພຣະ​ໂລ​ຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ເພື່ອ​ລ້າງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຄວາມ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ແລະ​ຄວາມ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ເພາະ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ສະ​ນັ້ນ. ເຮົາສາມາດເຫັນສິ່ງນີ້ສະທ້ອນຢູ່ໃນການເລົ່າເລື່ອງປະຫວັດສາດຂອງໂນເອ ແລະນາວາ.

28. 1 ເປໂຕ 3:18-22 “ດ້ວຍ​ວ່າ​ພະ​ຄລິດ​ໄດ້​ທົນ​ທຸກ​ຄັ້ງ​ດຽວ​ກັບ​ບາບ, ຄົນ​ຊອບທຳ​ສຳລັບ​ຄົນ​ບໍ່​ຊອບທຳ, ເພື່ອ​ຈະ​ພາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຫາ​ພະເຈົ້າ. ລາວ​ຖືກ​ປະຫານ​ຊີວິດ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ ແຕ່​ໃຫ້​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະວິນ​ຍານ. 19 ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ປຸກ​ໃຫ້​ມີ​ຊີວິດ​ແລ້ວ, ເພິ່ນ​ໄດ້​ໄປ​ປະກາດ​ຕໍ່​ພວກ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ—20 ຕໍ່​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ດົນ​ນານ​ມາ​ແລ້ວ ເມື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ລໍ​ຖ້າ​ຢ່າງ​ອົດ​ທົນ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ໂນອາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຫີບ​ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ສ້າງ. ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ແຕ່​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຄົນ, ແປດ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ​ທາງ​ນ້ຳ, 21 ແລະ​ນ້ຳ​ນີ້​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ບັບຕິ​ສະ​ມາ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ລອດ—ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ກຳຈັດ​ຝຸ່ນ​ອອກ​ຈາກ​ຮ່າງ​ກາຍ ແຕ່​ເປັນ​ຄຳ​ສັນ​ຍາ​ເຖິງ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ. ມັນ​ຊ່ວຍ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ໂດຍ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ພຣະ​ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ, 22 ຜູ້​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຫວັນ ແລະ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຂວາ​ພຣະ​ຫັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ໂດຍ​ມີ​ເທວະ​ດາ, ມີ​ອຳ​ນາດ ແລະ​ອຳນາດ​ໃນ​ການ​ຍອມ​ຮັບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.”

29. ປະຖົມມະການ 7:17-23 “ເປັນ​ເວລາ​ສີ່​ສິບ​ວັນ​ທີ່​ນໍ້າ​ຖ້ວມ​ມາ​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ ແລະ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ນໍ້າ​ຖ້ວມນ້ຳ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍົກ​ຫີບ​ຂຶ້ນ​ສູງ​ເໜືອ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ. 18 ນ​້​ໍ​າ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ເທິງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ, ແລະ​ຫີບ​ໄດ້​ລອຍ​ຢູ່​ຫນ້າ​ນ​້​ໍ​າ. 19 ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ, ແລະ​ພູ​ເຂົາ​ສູງ​ທັງ​ຫມົດ​ທີ່​ຢູ່​ໃຕ້​ສະ​ຫວັນ​ທັງ​ຫມົດ​ໄດ້​ຖືກ​ປົກ​ຫຸ້ມ. 20 ນໍ້າ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ແລະ​ປົກ​ຄຸມ​ພູ​ເຂົາ​ໃຫ້​ເລິກ​ກວ່າ​ສິບ​ຫ້າ​ສອກ. 21 ທຸກ​ສິ່ງ​ມີ​ຊີວິດ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ—ນົກ, ສັດ, ສັດ​ປ່າ, ສັດ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ຢູ່​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ແລະ ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ. 22 ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໃນ​ດິນ​ແຫ້ງ​ທີ່​ມີ​ລົມ​ຫາຍ​ໃຈ​ຢູ່​ໃນ​ຮູ​ດັງ​ຂອງ​ມັນ​ຕາຍ. 23 ທຸກ​ສິ່ງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ໄດ້​ຖືກ​ເຊັດ​ອອກ; ຄົນ​ແລະ​ສັດ​ແລະ​ສັດ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄປ​ຕາມ​ພື້ນ​ດິນ ແລະ​ນົກ​ກໍ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ໄປ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ. ພຽງ​ແຕ່​ໂນເອ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ນາວາ.”

30. 2 ເປໂຕ 2:5 “ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ປະຖິ້ມ​ໂລກ​ບູຮານ ແຕ່​ໄດ້​ຮັກສາ​ໂນເອ ຜູ້​ປະກາດ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ກັບ​ອີກ​ເຈັດ​ຄົນ ເມື່ອ​ພະອົງ​ນຳ​ເອົາ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ​ໂລກ​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ.”

31. 2 ເປໂຕ 3:6 “ທີ່​ໂລກ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ​ຖືກ​ທຳລາຍ ແລະ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ.”

32. ຄໍາເພງ 51:2 “ຈົ່ງ​ລ້າງ​ຂ້ອຍ​ໃຫ້​ສະອາດ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວຊ້າ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ສະອາດ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ຂ້ອຍ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 21 ຂໍ້ພະຄໍາພີທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການຍຶດຫມັ້ນ

33. 1 ໂຢຮັນ 1:9 “ຖ້າ​ພວກເຮົາ​ສາລະພາບ​ບາບ​ຂອງ​ພວກເຮົາ ພຣະອົງ​ກໍ​ສັດຊື່​ແລະ​ຊອບທຳ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ອະໄພ​ບາບ​ຂອງ​ພວກເຮົາ ແລະ​ຈະ​ຊຳລະ​ພວກເຮົາ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວຊ້າ​ທັງໝົດ.”

34. ເພງ^ສັນລະເສີນ 51:7 “ຈົ່ງ​ຊຳລະ​ຂ້ອຍ​ດ້ວຍ​ດອກ​ໄມ້​ຫອມ​ປ້ອມ ແລະ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ຈະ​ສະອາດ, ລ້າງ​ຂ້ອຍ​ໃຫ້​ສະອາດ ແລະ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ຂາວ​ກວ່າ.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.