60 hlavních biblických veršů o snech a vizích (Životní cíle)

60 hlavních biblických veršů o snech a vizích (Životní cíle)
Melvin Allen

Co říká Bible o snech?

Bible je plná snů a vidění, které Bůh použil k vedení, povzbuzení nebo varování lidí. Co je to ale přesně vidění? Jak se liší od snu? Používá Bůh sny i dnes? Tento článek vám odpoví na tyto a další otázky.

Křesťanské citáty o snech

"Nikdy nejste příliš staří na to, abyste si stanovili další cíl nebo snili nový sen." C. S. Lewis

"Sen, který má Bůh pro tvůj život, je větší než jakýkoli tvůj sen."

"Smluvil jsem se se svým Pánem, že mi nebude posílat vidění ani sny, ba ani anděly. Spokojím se s tímto darem Písma, které učí a dodává vše potřebné jak pro tento život, tak pro ten budoucí." Martin Luther

"Víra je volba a víra v Boží sen pro váš život. Nic se ve vašem životě nezačne dít, dokud nezačnete snít. Bůh vám dal schopnost snít, tvořit, představovat si." Rick Warren

"Pro křesťana není smrt koncem dobrodružství, ale bránou ze světa, kde se sny a dobrodružství zmenšují, do světa, kde se sny a dobrodružství navždy rozšiřují." Randy Alcorn

"Sněte sny v boží velikosti."

Jaký je rozdíl mezi vizemi a sny?

Sny se člověku zdají, když spí. Některé sny jsou jen obyčejné sny bez zvláštního významu. Někdy je mozek zapojen do podvědomého zpracování: řeší nějaký problém nebo se vypořádává s emocemi. To může být užitečné a léčivé; je to součást úžasného způsobu, jakým nás Bůh stvořil. Bible však vypráví o jednom druhu snu, který byl přímým poselstvím od Boha. Lidé si pamatují, žesen, když se probudí (obvykle, kromě jednoho případu, kdy Daniel musel králi Nabuchodonozorovi říct, co se v jeho snu stalo), a vědí, že má zvláštní význam od Boha.

Vidění se obvykle dějí, když je člověk vzhůru. V Bibli měli lidé často vidění, když se modlili nebo uctívali. Například Jan uctíval v Duchu svatém v Den Páně, když dostal vidění o posledních časech (Zjevení 1,10). Zachariáš obětoval kadidlo v chrámové svatyni, když měl vidění anděla Gabriela (Lukáš 1,5-25). Daniel se modlil aprosil Boha, když k němu přišel anděl Gabriel (Daniel 9). Petr se modlil na střeše, když upadl do transu (Sk 10,9-29).

V Bibli je však několik případů, kdy lidé měli vidění v noci, když leželi ve svých postelích a zřejmě spali. Stalo se to králi Nabukadnezarovi (Daniel 4,4-10), Danielovi (Daniel 7) a Pavlovi (Skutky 16,9-10; 18,9-10). Ačkoli Bible má pro sny a vidění samostatná slova, v těchto pasážích se používají zaměnitelně, což naznačuje, že nešlo o obyčejný sen, ale o poselství.od Boha.

1. Daniel 4,4-10 "Já, Nabukadnezar, jsem byl doma ve svém paláci, spokojený a blahobytný. 5 Měl jsem sen, který mi naháněl strach. Když jsem ležel v posteli, děsily mě představy a vidiny, které mi procházely hlavou. 6 Proto jsem přikázal, aby přede mne přivedli všechny babylónské mudrce, aby mi sen vyložili. 7 Když přišli mágové, zaklínači, astrologové a věštci, řekl jsem jimsen, ale nedokázali mi ho vyložit. 8 Nakonec ke mně přišel Daniel a já jsem mu ten sen vyprávěl. (Jmenuje se Beltšasar podle jména mého boha a je v něm duch svatých bohů.) 9 Řekl jsem: "Beltšasare, náčelníku mágů, vím, že je v tobě duch svatých bohů a žádná záhada pro tebe není příliš těžká. Tady je můj sen, vylož mi ho. 10 Tihle mi ho vyložili. 11 A já jsem jim řekl, že je to můj sen.jsou vidění, která jsem viděl, když jsem ležel v posteli: Podíval jsem se a přede mnou stál uprostřed země strom. Jeho výška byla obrovská."

2. Sk 16,9-10 "V noci měl Pavel vidění, v němž stál muž z Makedonie a prosil ho: "Pojď do Makedonie a pomoz nám." 10 Když Pavel vidění viděl, hned jsme se připravili k odchodu do Makedonie a usoudili jsme, že nás Bůh povolal, abychom jim hlásali evangelium." 11. Sk 16,9-10 "V noci měl Pavel vidění, v němž stál muž z Makedonie a prosil ho: "Pojď do Makedonie a pomoz nám."

3. Skutky 18,9-10 (NIV) "Jedné noci Pán promluvil k Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv dál, nemlč. 10 Já jsem s tebou a nikdo tě nenapadne a neublíží ti, protože mám v tomto městě mnoho lidí." A tak se Pavel vrátil do města, aby se vrátil do svého domu.

4. Numeri 24,4 (ESV) "výrok toho, kdo slyší Boží slova, kdo vidí vidění Všemohoucího, padá s očima odkrytýma".

5. Genesis 15,1 (BKR) "Potom se stalo slovo Hospodinovo k Abramovi ve vidění: "Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírně veliká odměna." Abram řekl: "Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírně veliká odměna."

6. Daniel 8,15-17 "Zatímco jsem já, Daniel, sledoval to vidění a snažil se mu porozumět, stál přede mnou někdo, kdo vypadal jako člověk. 16 A uslyšel jsem mužský hlas z Ulai, který volal: "Gabrieli, řekni tomuto člověku smysl toho vidění." 17 Když se přiblížil k místu, kde jsem stál, vyděsil jsem se a padl jsem na zem. "Lidský synu," řekl mi, "pochop, že to vidění se týkáčas konce."

7. Job 20,8 "Uletí jako sen a nebude nalezen, bude zahnán jako noční vidění."

8. Zjevení 1,10 "V den Páně jsem byl v duchu a uslyšel jsem za sebou silný hlas jako polnice."

Jak Bůh používal sny a vidění v Bibli?

Bůh používal sny, aby dal konkrétní pokyny konkrétním lidem. Například poté, co Bůh srazil Saula (Pavla) z koně a oslepil ho, dal vidění Ananiášovi, aby šel do domu, kde byl Saul, a vložil na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš váhal, protože Saul měl pověst zatýkače křesťanů, ale Bůh Ananiášovi řekl, že Saul je jeho vyvoleným nástrojem, který má přinést evangelium lidem.pohanům (Sk 9,1-19).

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o tom, že nikdo není dokonalý (mocný)

Bůh používal sny a vidění, aby oslovil nevěřící. Když srazil Pavla z koně, Ježíš se Pavlovi představil. Když měl Petr vidění na střeše, bylo to proto, že Bůh chtěl, aby šel svědčit Kornéliovi, a Bůh už ke Kornéliovi mluvil ve vidění! (Sk 10,1-8). Bůh dal Pavlovi vidění, aby nesl evangelium do Makedonie (Sk 16,9).

Bůh používal sny a vidění, aby zjevil své dlouhodobé plány: pro jednotlivé lidi, pro izraelský národ a pro konec světa. Řekl Abrahamovi, že bude mít syna a bude vlastnit zemi (Genesis 15). Mnohokrát promluvil k biblickým prorokům prostřednictvím vidění a řekl jim, co se stane s Izraelem a dalšími národy. Kniha Zjevení je Janovou vizí toho, co se stane.v posledních časech.

Bůh používal sny a vidění, aby lidi varoval. Ve vidění Bůh varoval Baláma, aby neproklínal Izrael. Když se Balám přesto vydal na cestu, jeho osel promluvil! (Numeri 22) Ježíš ve vidění varoval Pavla, aby opustil Jeruzalém (Skutky 22,18).

Bůh používal sny a vidění, aby lidi utěšil a uklidnil. Řekl Abramovi, aby se nebál, protože je jeho štítem a velkou odměnou (1 Moj 15,1). Když Hagar a její syn Izmael bloudili na poušti bez vody, Bůh ji utěšil a řekl jí, že její syn bude žít a stane se otcem velkého národa (1 Moj 21,14-21).

9. Skutky 16,9 (BKR) "I ukázalo se Pavlovi v noci vidění: Stál tam člověk z Makedonie a prosil ho: "Přijď do Makedonie a pomoz nám."" A Pavel se vrátil do Makedonie.

10. Genesis 21,14-21 (NLT) "Abraham tedy vstal brzy ráno, připravil jídlo a nádobu s vodou a připevnil je Hagar na ramena. Pak ji poslal pryč i s jejich synem a ona se bezcílně potulovala po Beer-šebské poušti. 15 Když voda došla, uložila chlapce do stínu keře. 16 Pak si šla sama sednout asi sto metrů od něj. 17 "Nechci sedívat, jak chlapec umírá," řekla a propukla v pláč. 17 Bůh však uslyšel chlapcův pláč a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Hagar, co se děje? Neboj se! Bůh slyšel, jak chlapec pláče, když tam leží. 18 Jdi k němu a potěš ho, neboť z jeho potomků učiním velký národ." 19 Bůh pak otevřel Hagar oči a ona uviděla studnu plnou vody. Rychle ji naplnilanádobu s vodou a dal chlapci napít. 20 Bůh byl s chlapcem, když vyrůstal na poušti. Stal se z něj obratný lučištník 21 a usadil se na poušti Paran. Jeho matka mu zařídila, aby se oženil s ženou z egyptské země."

11. Skutky 22,18 "a uviděl jsem Pána, jak ke mně mluví." "Rychle!" řekl. "Okamžitě odejdi z Jeruzaléma, protože zdejší lidé nepřijmou tvé svědectví o mně."

12. Habakuk 2,2 (NASB) "Tehdy mi Hospodin odpověděl: "Zapiš to vidění a napiš je zřetelně na desky, aby ten, kdo je čte, mohl utíkat."

13. Skutky 2,17 "A v posledních dnech se stane, prohlašuje Bůh, že vyliji svého Ducha na každé tělo a vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny."

14. Soudců 7,13 "Gedeon přišel právě ve chvíli, kdy jeden muž vyprávěl svému příteli svůj sen." "Měl jsem sen," říkal. "Do tábora Midjánců se zřítil kulatý bochník ječného chleba. Udeřil do stanu takovou silou, že se stan převrátil a zřítil." "A co se stalo?" ptal se Gedeon.

15. Genesis 15,1 "Potom se Abramovi ve vidění stalo Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá velmi velká odměna." Abramovi se zjevil Hospodinův příkaz: "Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá velmi velká odměna." Abramovi se zjevil Hospodinův příkaz.

16. Skutky 10,1-8 "V Cesareji žil muž jménem Kornélius, setník v takzvaném italském pluku. 2 On i celá jeho rodina byli zbožní a bohabojní, štědře obdarovával potřebné a pravidelně se modlil k Bohu. 3 Jednoho dne asi ve tři hodiny odpoledne měl vidění. Zřetelně spatřil Božího anděla, který k němu přistoupil a řekl: "Kornélie!" 4 Kornélius se na něj díval vestrachu. "Co se děje, Pane?" zeptal se. Anděl mu odpověděl: "Tvé modlitby a dary chudým přišly jako pamětní oběť před Bohem. 5 Nyní pošli muže do Joppe, aby přivedli zpět muže jménem Šimon, který se jmenuje Petr. 6 Bydlí u koželuha Šimona, jehož dům je u moře." 7 Když anděl, který k němu promluvil, odešel, zavolal Kornélius dva ze svých služebníků a jednoho zbožného vojáka, který byl jedním zjeho pomocníky. 8 Vyprávěl jim o všem, co se stalo, a poslal je do Joppe."

17. Job 33,15 "Ve snu, ve vidění v noci, když na lidi padá hluboký spánek, když dřímají na svých lůžkách."

18. Numeri 24,4 "proroctví toho, kdo slyší Boží slova, kdo vidí vidění od Všemohoucího, kdo padne na kolena a komu se otevřou oči".

Význam snů v Bibli

Bůh používal sny v celém Starém i Novém zákoně, aby lidem poskytl vedení, útěchu, povzbuzení a varování. Často bylo poselství určeno konkrétní osobě: obvykle tomu, kdo sen nebo vidění zažil. Jindy dal Bůh sen prorokovi, aby ho předal celému izraelskému národu nebo církvi. Velká část knih Daniel, Ezechiel a Zjevení jsou zaznamenanésny nebo vidění, které tito Boží muži měli.

Bůh použil sny, aby přesvědčil lidi, aby udělali něco, co by za normálních okolností neudělali. Použil sen, aby navedl Petra, aby nesl evangelium pohanům (nežidovským lidem) (Sk 10). Použil sen, aby nařídil Josefovi, aby si vzal Marii za ženu, když zjistil, že je těhotná a on není otcem (Mt 1,18-25).

19. Matouš 1,18-25 "Tak se stalo narození Ježíše Mesiáše: Jeho matka Maria byla zaslíbena Josefovi, ale než se sešli, zjistilo se, že je těhotná skrze Ducha svatého. 19 Protože její manžel Josef byl věrný zákonu, a přesto ji nechtěl vystavit veřejné potupě, chtěl se s ní v tichosti rozvést. 20 Když to však zvážil,se mu ve snu zjevil anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii domů za manželku, protože to, co je v ní počato, je z Ducha svatého. 21 Porodí syna a ty mu dáš jméno Ježíš, protože on vysvobodí svůj lid z hříchů." 22 To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl skrze proroka: 23 "Všichni, kdo se narodí, se narodí z Ducha svatého.panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel" (což znamená "Bůh s námi"). 24 Když se Josef probudil, udělal, co mu anděl Páně přikázal, a vzal Marii domů za manželku. 25 Jejich manželství však neuzavřel, dokud neporodila syna. A dal mu jméno Ježíš." 26 Josef se tedy vrátil domů a porodil syna.

20. 1. Královská 3,12-15 "Učiním, oč jsi prosil. Dám ti moudré a prozíravé srdce, takže nikdy nebude nikdo jako ty a nikdy nebude. 13 Navíc ti dám, oč jsi nežádal - bohatství i čest, takže za svého života nebudeš mít mezi králi sobě rovného. 14 A budeš-li chodit v poslušnosti ke mně a zachovávat má nařízení a příkazy jako David, tvůjdělal otec, dám ti dlouhý život." 15 Potom se Šalomoun probudil - a uvědomil si, že to byl sen. Vrátil se do Jeruzaléma, postavil se před truhlu Hospodinovy smlouvy a obětoval zápalné oběti a oběti společenství. Pak uspořádal hostinu pro celý svůj dvůr." 16 Šalomoun se vrátil do Jeruzaléma, postavil se před truhlu Hospodinovy smlouvy a obětoval zápalné oběti a oběti společenství.

21. 1. Královská 3:5 "V Gibeonu se Šalomounovi v noci ve snu zjevil Hospodin a Bůh řekl: "Žádej, cokoli chceš, abych ti dal." A Šalomoun mu odpověděl: "Já ti dám, co budeš chtít."

22. Jan 16,13 "Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy, neboť nebude mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, bude mluvit, a oznámí vám, co má přijít."

Co říká Bible o následování snů?

Nejprve je třeba rozlišovat mezi "následováním snů" s myšlenkou, že máte konkrétní cíl a pracujete na jeho dosažení, a myšlenkou, že vám Bůh dal konkrétní směr.

V případě následování nějakého snu nebo cíle, který je blízký a drahý vašemu srdci, Boží slovo mlčí. Bible nikdy neříká nic takového jako: "Jdi, kam tě vede tvé srdce" nebo "Následování tvé vášně je cestou ke štěstí." Nesouvislost spočívá v tom, že máme následovat Boží vášeň a nezaměřovat se na sebe. Co je Boží vášeň? Oslovení ztraceného světa pro Krista. Každý z nás má určitou úlohu vnaplnění Ježíšova Velkého poslání.

Obecně nepotřebujeme zvláštní sen, který by nám řekl, jak a kde máme sdílet evangelium. Každý z nás má konkrétní duchovní dary, kterými nás Bůh vybavil, abychom mohli konat práci, kterou pro nás připravil (1 Kor 12). Máme také přirozené schopnosti a zkušenosti, které nás připravují na konkrétní práci. Pokud jde o kde jít, je obecně tam, kde je to nejvíce potřeba - tam, kde lidé ještě neměli možnost slyšet evangelium (Mk 13,10). Bůh vám však může klást na srdce konkrétní osobu nebo místo.

V Novém zákoně Bůh několikrát použil sny a vidění, aby nasměroval svůj lid na konkrétní místo, aby se mohl podělit o evangelium s určitým člověkem nebo skupinou. Filipa nasměroval, aby se setkal s etiopským eunuchem uprostřed pouště (Sk 8,27-40). Bůh může dát takový pokyn i dnes. Ale pamatujte, že jde o Boha a jeho záměry, ne o vás. A je to třebav souladu s Biblí.

23. Římanům 12,2 "Nepřizpůsobujte se vzoru tohoto světa, ale proměňujte se obnovou své mysli. Pak budete moci zkoušet a schvalovat, co je Boží vůle - jeho dobrá, příjemná a dokonalá vůle."

24. Žalm 37,4 "Měj zalíbení v Hospodinu a on ti dá touhy tvého srdce."

25. Přísloví 19,21 "Mnoho je plánů v srdci člověka, ale Hospodinův záměr je ten, který převládne."

26. Přísloví 21,2 "Všechny cesty člověka se mu zdají správné, ale Hospodin váží srdce."

27. Přísloví 16,9 (SNC) "Mysl člověka plánuje jeho cestu, ale Hospodin mu ukazuje, co má dělat."

28. 2. Timoteovi 2,22 "Uteč před zlými touhami mládí a usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce."

29. Matouš 6,33 "Hledejte však nejprve jeho království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude také dáno."

30. Exodus 20:3 "Nebudeš mít jiné bohy přede mnou."

31. Lukáš 16,15 "Řekl jim: "To vy se ospravedlňujete v očích druhých, ale Bůh zná vaše srdce. To, čeho si lidé vysoce cení, je v Božích očích odporné".

Používá Bůh stále sny?

Toto je kontroverzní téma. Někteří křesťané věří, že Bůh přestal komunikovat prostřednictvím snů a vidění, když bylo dokončeno Písmo. Jiní křesťané tvrdí, že mají "slovo od Pána" pravidelně.

Ve Skutcích 2,14-21, bezprostředně poté, co Duch svatý naplnil věřící v horní místnosti o slavnosti Letnic a oni mluvili jazyky, Petr pronesl dynamické kázání. Citoval proroctví z Joela 2. V něm se objevuje proroctví, které se vztahuje na všechny věřící,

"A stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyliji svého Ducha na celé lidstvo a vaši synové a vaše dcery budou prorokovat. Vaši mladíci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny."

Letnice otevřely novou kapitolu dějin: "poslední dny." Letnice byly začátkem posledních dnů a my se v nich stále nacházíme, dokud se Kristus nevrátí.

Bůh používal sny a vidění ve Staré smlouvě a na samém počátku Nové smlouvy, aby nám sdělil pokračující zjevení. Když bylo dokončeno Písmo, tento druh zvláštního zjevení skončil. Bible obsahuje vše, co potřebujeme vědět o Bohu, o spáse, o morálce, o tom, co máme jako věřící dělat, a tak dále. Hlavní způsob, jak k nám Bůh dnes promlouvá, je skrzePísma (2. Timoteovi 3:16).

Znamená to, že Bůh dnes vůbec nepoužívá sny nebo vidění? Ne nutně, ale každý sen nebo vidění musí být v souladu s Biblí. Například jedna žena řekla, že měla vidění od Boha, že má opustit manžela a odejít jako evangelistka. Toto "vidění" rozhodně nebylo od Boha, protože není v souladu s Božím slovem týkajícím se manželské smlouvy."

Dalším způsobem, jak poznat, zda sen nebo vidění pochází od Boha, je to, že se splní. Mnoho samozvaných "proroků" se dnes podělí o vidění, které prý měli o tom, co se stane v blízké budoucnosti. Například při prezidentských volbách nebo na začátku nového roku se zřejmě projeví spousta těchto "vidění". Pokud se tvrzené vidění nesplní, víme, že dotyčný je falešný prorok.(5. Mojžíšova 18:21-22). Pokud je vidění dělá může být od Boha, nebo to může být jen odhad.

Bůh může používat sny ke komunikaci s lidmi, kteří ještě nemají Bibli. Mnoho islámských lidí na Blízkém východě uvedlo, že měli sny a vidění o Ježíši, které je přiměly k tomu, aby ho vyhledali, získali Bibli a našli křesťanského učitele. Hranice misí uvádí, že 25 % muslimů, kteří se stali křesťany, mělo sen o Ježíši nebo slyšeli slova z Bible, která nikdy předtím nečetli.

32. Jakub 1:5 (ESV) "Jestliže se někomu z vás nedostává moudrosti, ať prosí Boha, který dává štědře všem bez výčitek, a bude mu dána."

33. 2. Timoteovi 3:16 "Všechno Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, kárání, nápravě a výchově ve spravedlnosti."

34. Deuteronomium 18,21-22 "Možná si říkáte: "Jak můžeme poznat, že poselství nepromluvil Hospodin?" 22 Jestliže se nestane nebo nesplní to, co prorok hlásá v Hospodinově jménu, je to poselství, které nepromluvil Hospodin. Ten prorok mluvil opovážlivě, proto se nelekejte." 23 "Ať se stane, co se stane, ať se stane, co se stane, ať se splní, co se splní, ať se splní, co se splní."

35. Jeremiáš 23,16 (NASB) "Toto praví Hospodin vojsk: "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují. Uvádějí vás do marnosti, vyprávějí vidění, které si sami vymysleli, ne z úst Hospodinových." 35. Jeremiáš 23,16 (NASB) "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, ale vidění, které si sami vymysleli, ne z úst Hospodinových."

36. 1 Jan 4,1 "Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků."

37. Skutky apoštolů 2,14-21 "Tehdy Petr vstal s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil zástup: "Dovolte, abych vám to vysvětlil, Židé a vy všichni, kdo žijete v Jeruzalémě; pozorně poslouchejte, co říkám. 15 Tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte. Je teprve devět hodin ráno! 16 Ne, toto je to, co řekl prorok Joel: 17 "'V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha navšechny národy. Vaši synové a dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vidět vidění, vaši starci budou mít sny. 18 I na své služebníky, muže i ženy, vyliji v oněch dnech svého Ducha a budou prorokovat. 19 Ukážu divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a chuchvalce dýmu. 20 Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev. 21 Všichni lidé budou prorokovat, ať už budou prorokovat, nebo ne. 22 Všichni lidé budou prorokovat. 23 Všichni lidé budou prorokovat.před příchodem velkého a slavného dne Páně. 21 A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen."

38. 2. Timoteovi 4,3-4 "Přichází totiž čas, kdy lidé nebudou snášet zdravé učení, ale budou si shromažďovat učitele, kteří budou vyhovovat jejich vlastním vášním, 4 a odvrátí se od poslouchání pravdy a zabloudí do bájí."

Co říká Bible o nočních můrách / zlých snech?

Většina lidí, kteří měli v Bibli zlé sny nebo noční můry, byli pohané. V Genesis 20 se Bůh zjevil králi Abimelechovi z Geraru a řekl mu: "Jsi mrtvý muž, protože ta žena, kterou sis vzal, je už vdaná!" Bůh mu řekl: "Jsi mrtvý muž, protože ta žena, kterou sis vzal, je už vdaná."

Tou ženou byla Sára, Abrahámova manželka. Abrahám napůl zalhal a řekl, že Sára je jeho sestra (ve skutečnosti byla jeho nevlastní sestra), protože se bál, že ho král zabije, aby získal jeho ženu. Abimelech řekl Bohu, že je nevinný - nevěděl, že Sára je vdaná. Navíc s ní ještě nespal. Bůh řekl králi, že ví, že je nevinný, ale musí vše napravit, cožAbimelech tak učinil.

Pilátova žena měla v noci před Ježíšovým ukřižováním noční můru a řekla svému muži, že Ježíš je nevinný a že nemá ubližovat "spravedlivému" (Matouš 27:19).

Pokud jde o to, že věřící mají dnes zlé sny nebo noční můry, je nepravděpodobné, že by je Bůh používal ke komunikaci s vámi. Je pravděpodobnější, že váš podvědomý mozek pracuje se strachem a úzkostí, které můžete prožívat. Bible věřící ohledně nočních můr nepoučuje, ale o strachu a úzkosti toho říká hodně.

"Bůh nám totiž nedal ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu." (1. Timoteovi 1,7)

"...všechnu svou starost vložte na něj, protože on se o vás stará." (1. Petrova 5,7).

Pokud se potýkáte s nočními můrami a zlými sny, věnujte před spaním čas uctívání, čtení Písma, modlitbě a vyžadování Božího slova nad svou myslí a emocemi. Totéž udělejte, pokud se probudíte s noční můrou.

39. Filipským 4,6-7 "o nic se nestarejte, ale ve všem modlitbou a prosbou s díkůvzdáním předkládejte své prosby Bohu. 7 A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši."

40. 1. Petrův 5,7 (HCSB) "vložte na něj všechny své starosti, protože on se o vás stará."

41. Matouš 27,19 "Když Pilát seděl na soudcovském křesle, poslala mu jeho žena tento vzkaz: "Neměj nic společného s tím nevinným člověkem, protože jsem dnes kvůli němu ve snu velmi trpěla." Pilát se tedy rozhodl, že se mu to stane.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o posmívání se Bohu

42. Přísloví 3,24 "Když ulehneš, nebudeš se bát; ano, ulehneš a tvůj spánek bude sladký."

43. Kazatel 5,3 "Sen přichází, když je mnoho starostí, a mnoho slov poznamenává řeč blázna."

Nebezpečí snů a vizí

Ne vždy můžeme důvěřovat snům a vizím druhých. 5. Mojžíšova 13,1-5 výslovně varuje před "proroky", kteří mají sny o budoucnosti s předpovězenými znameními a zázraky, které se skutečně vyplní. Jakmile se tak ale stane, prorok svede lidi na scestí, aby uctívali jiné bohy. Satan falšuje Boží dílo, aby vykolejil lidi v jejich víře pomocí falešných proroků a vizionářů.

Bůh odsoudil tyto falešné proroky, kteří podváděli své ženy a klamali lidi (Jeremiáš 23,32-40). Juda 1,8 říká, že "tito snílci poskvrňují svá těla, odmítají autoritu a pomlouvají slavné bytosti".

Nezapomeňte, že Bible je úplná a že se nám nedostane žádného "nového zjevení" o Bohu.

Pokud jde o naše sny, musíme je zkoumat podle Božího slova. Bůh si nikdy neprotiřečí, takže pokud máte sen nebo vidění, které vás zdánlivě odvádí od toho, co říká Bible, není to sen od Boha.

Deuteronomium 13:1-5 "Jestliže se mezi vámi zjeví prorok nebo ten, kdo předpovídá ve snu, a oznámí vám znamení nebo zázrak, 2 a jestliže se to znamení nebo zázrak, o němž mluvil, stane a prorok řekne: "Pojďme za jinými bohy" (za bohy, které jste neznali) "a klanějme se jim," 3 nesmíte poslouchat slova toho proroka nebo snílka. Hospodin, váš Bůh, vás zkouší, aby zjistil, zda milujete Boha.celým svým srdcem a celou svou duší. 4 Je to Hospodin, tvůj Bůh, kterého musíš následovat a kterého musíš ctít. Dodržuj jeho příkazy a poslouchej ho, slouž mu a pevně se ho drž. 5 Ten prorok nebo snílek musí být usmrcen za podněcování ke vzpouře proti Hospodinu, tvému Bohu, který tě vyvedl z Egypta a vykoupil tě ze země otroctví. Ten prorok nebo snílek se tě snažil odvrátit od Hospodina, tvého Boha. 6 Ten prorok nebo snílek se tě snažil odvrátit od Hospodina, tvého Boha.Cestu, kterou ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, musíš ze svého středu očistit od zla."

44. Juda 1:8 "Stejně tak tito bezbožní lidé na základě svých snů znečišťují svá těla, odmítají autoritu a urážejí nebeské bytosti."

45. 2. Korintským 11:14 "A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla."

46. Matouš 7:15 "Dávejte si pozor na falešné proroky. Přicházejí k vám v rouše beránčím, ale uvnitř jsou to draví vlci."

47. Matouš 24:5 "Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou tvrdit: 'Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé."

48. 1 Jan 4,1 "Milí přátelé, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, zda jsou od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků."

Jak bychom měli vnímat křesťanský výklad snů?

Někteří "křesťané" - "pastýři duší" - tvrdí, že všechny sny, i když nejsou prorocké, mohou vést k většímu sebeuvědomění a pochopení Boží moudrosti pro život člověka. Říkají, že Bůh používá sny, protože chce, abyste poznali sami sebe. Především, jediné, co Bible říká o sebeuvědomění, je uvědomění si hříchu v našem životě. Každý "učitel", který zdůrazňuje sebe sama spíše než Boha, jesvádí lidi na scestí.

Tito lidé budou učit různé kroky výkladu snů, obvykle založené na metodách světské psychologie. Opravdu?? Když Josef a Daniel v Bibli vykládali sny, jakou metodu použili? Modlitbu! Očekávali, že jim Bůh zjeví význam. Nemuseli používat nějakou analytickou metodu. A my také ne.

49. Přísloví 2,6 "Neboť Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a rozumnost."

50. Jakub 1:5 "Jestliže někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který dává všem. muži štědře a bez újmy, a bude mu dáno."

Jaký je první sen zmíněný v Bibli?

Bůh komunikoval s Adamem, Evou a Noemem, ale Bible neříká jak. Mluvil Bůh slyšitelně? Nevíme. První případ, kdy Bible výslovně říká "vidění" ( machazeh v hebrejštině) je v 1. Mojžíšově 15,1. Bůh říká Abramovi (Abrahamovi), že ho bude chránit a odmění ho, že bude mít vlastního syna a tolik potomků, kolik je hvězd na nebi. V tomto vidění nemluví jen Bůh. Abram kladl otázky a Bůh mu odpovídal. Bible zaznamenává, že Bůh s Abramem komunikoval před tímto viděním (i po něm), ale neupřesňuje jak.

První zmínka o snu ( chalom v hebrejštině) je výše uvedený příběh o králi Abimelekovi v Genesis 20, kde ho Abraham a Sára oklamali ohledně svého manželského stavu.

51. Genesis 15:1 "Potom se stalo Hospodinovo slovo k Abramovi ve vidění: "Neboj se, Abrame. am tvůj štít, tvá nesmírně velká odměna."

Příklady snů v Bibli

Sny dramaticky změnily běh událostí v životě Abrahamova pravnuka Josefa. Josefovi starší bratři ho už neměli rádi, protože otce informoval o jejich špatném chování. Josef byl navíc zjevně oblíbeným synem jejich otce Jákoba. Když bylo Josefovi sedmnáct let, vyprávěl svému bratrovi o svém snu: "Všichni jsme byli na poli a vázali jsme svazkyobilí a tvé svazky se sklonily k mým."

"Opravdu si myslíš, že nám budeš vládnout?" Josefovi bratři nepotřebovali vykladače snů.

Brzy poté se Josef podělil se svými jedenácti bratry a otcem o další sen: "Slunce, měsíc a jedenáct hvězd se přede mnou sklonilo!".

Opět nikdo nepotřeboval vykladače snů. Jákob vynadal svému synovi: "Budeme se před tebou klanět já, tvá matka a tvoji bratři?" "Ne," odpověděl Jákob.

Josefovi bratři byli vůči Josefovi už tehdy nepřátelští a žárlili na něj. Brzy nato ho prodali jako otroka a řekli otci, že ho zabilo divoké zvíře. Josef skončil v Egyptě. I když byl otrokem, jeho poměry se vyvíjely dobře až do chvíle, kdy ho žena jeho pána falešně obvinila z pokusu o znásilnění a Josef skončil ve vězení.

Egyptský faraon se rozhněval na svého číšníka a pekaře a ti skončili ve stejném vězení jako Josef. Oba měli v noci sen, ale nerozuměli jeho významu. Josef se jich zeptal: "Nepatří snad výklady Bohu?" "Povězte mi své sny." Josef mu odpověděl: "Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

Tak to udělali a Josef jim řekl, co ty sny znamenají, a to, co řekl, se splnilo. O dva roky později měl faraon dva znepokojivé sny, ale když si zavolal své vykladače snů (egyptské mágy a mudrce), nikdo mu nedokázal říct, co jeho sny znamenají. Pak si ale na Josefa vzpomněl číšník a řekl o něm faraonovi. Josef byl tedy přiveden k faraonovi a ten se ho zeptal na význam jeho snů.sen.

"Není v mých silách to udělat," odpověděl Josef. "Ale Bůh ti může říct, co to znamená, a uklidnit tě."

Josef tedy faraonovi sdělil význam svého snu a poradil mu, co s tím má dělat. Faraon ustanovil Josefa druhým velitelem pod sebou a Josef dokázal zachránit Egypt i svou vlastní rodinu před zničujícím hladomorem. (Genesis 37, 39-41)

52. Genesis 31:11 "V tom snu mi Boží anděl řekl: "Jákobe!" Odpověděl jsem: "Tady jsem."

53. Matouš 2,19 "Po Herodově smrti se Josefovi v Egyptě ve snu zjevil anděl Páně."

54. Matouš 1,20 "Když pak o tom přemýšlel, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii za manželku, neboť ten, kdo je v ní počat, pochází z Ducha svatého." A on mu řekl: "Neboj se přijmout Marii za manželku, neboť ta je z Ducha svatého."

55. Matouš 2:12 "Když je Bůh ve snu varoval, aby se k Herodovi nevraceli, odešli do své země jinou cestou."

56. Genesis 41,10-13 (NASB) "Farao se rozhněval na své služebníky a zavřel mě do domu velitele tělesné stráže, mě i vrchního pekaře. 11 Jedné noci jsme měli sen, on i já; každý z nás měl sen podle výkladu svého snu. 12 Byl tam s námi hebrejský mladík, služebník velitele tělesné stráže, a my jsme mu vyprávěli sny aVyložil nám naše sny. Každému vyložil podle jeho snu. 13 A jak nám vyložil, tak se i stalo: mě farao vrátil do funkce, ale vrchního pekaře pověsil." 14 A tak se stalo, že farao vyložil sny, které se mu zdály.

57. Daniel 7,1 "V prvním roce vlády babylonského krále Belšasara měl Daniel sen a vidění se mu honilo hlavou, když ležel na lůžku. Obsah svého snu si zapsal."

58. Soudců 7,13 "Gedeon přišel právě ve chvíli, kdy jeden muž vyprávěl svému příteli svůj sen." "Měl jsem sen," říkal. "Do tábora Midjánců se zřítil kulatý bochník ječného chleba. Udeřil do stanu takovou silou, že se stan převrátil a zřítil."

59. Genesis 41:15 "Farao řekl Josefovi: "Měl jsem sen a nikdo mi ho neumí vyložit. Ale o tobě jsem slyšel, že když slyšíš sen, umíš ho vyložit." Farao mu řekl: "Měl jsem sen a nikdo mi ho neumí vyložit."

60. Daniel 2,5-7 "Král Chaldejcům odpověděl: "Příkaz ode mne je pevný: Jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete roztrháni od údu a vaše domy budou proměněny v smetiště. 6 Jestliže však sen a jeho výklad oznámíte, dostanete ode mne dary, odměnu a velkou poctu; proto mi sen a jeho výklad oznamte. 7 Všichni, kdož jste ho viděli, se mnou mluvíte." 8 Král jim odpověděl: "Všichni, kdož jste ho viděli, se mnou mluvíte.7 Odpověděli podruhé a řekli: "Ať král vyloží sen svým služebníkům a my mu ho vyložíme."

61. Joel 2,28 "Potom vyliji svého Ducha na všechen lid. Vaši synové a dcery budou prorokovat, vašim starcům se budou zdát sny, vaši mladíci budou mít vidění."

Závěr

Používá Bůh stále sny a vidění, aby s lidmi komunikoval? Bůh je Bůh a může si dělat, co chce a jak chce.

Co Bůh chce ne udělat, je zjevit nové zjevení o sobě prostřednictvím snů nebo vidění. Bible nám dává vše, co potřebujeme vědět. Bůh vám také neřekne, abyste dělali něco, co je v rozporu s Biblí.

Bůh však nechce, aby někdo zahynul. Může zasáhnout do života nevěřících, jako jsou muslimové nebo hinduisté, kteří nemají Bibli. Může je ovlivnit pomocí snů, aby vyhledali Bibli, misionáře nebo webové stránky, kde se mohou dozvědět o Ježíši. To by odpovídalo tomu, jak Bůh ovlivnil Kornélia, aby vyhledal Petra, aby mohl být zachráněn on i jeho rodina a přátelé.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.