Šel Jidáš do pekla? Činil pokání? (5 mocných pravd)

Šel Jidáš do pekla? Činil pokání? (5 mocných pravd)
Melvin Allen

Jednou z nejčastějších otázek v křesťanství je, zda šel Jidáš do nebe, nebo do pekla? Z Písma jasně vyplývá, že Jidáš Iškariotský, který zradil Ježíše, se právě teď smaží v pekle. Nikdy nebyl spasen, a přestože měl před sebevraždou výčitky svědomí, nikdy jich nelitoval.

Bůh nedonutil Jidáše Iškariotského, aby zradil Ježíše , ale věděl, že to udělá. Pamatujte, že jsou křesťané, kteří nejsou skutečnými křesťany, a jsou pastoři, kteří jen používají Boží jméno pro peníze, a věřím, že Jidáš používal Boží jméno pro peníze. Jakmile se stanete skutečnými křesťany, nemůžete být posedlí démony a vždy budete křesťany. Jan 10,28 Dávám jim život věčný a oni budounikdy nezahynou, nikdo mi je nevyrve z ruky.

Citáty o Jidáši Iškariotském

"Jidáš Iškariotský nebyl nijak zvlášť zlý člověk, jen obyčejný milovník peněz, a jako většina milovníků peněz nerozuměl Kristu." Aiden Wilson Tozer

"V případě Jidášovy zrady jistě nebude správnější, protože Bůh chtěl, aby jeho Syn byl vydán, a zároveň ho vydal na smrt, přičítat vinu za tento zločin Bohu, než přenášet zásluhy za vykoupení na Jidáše." Jan Kalvín

"Jidáš slyšel všechna Kristova kázání." Thomas Goodwin

Viz_také: 25 inspirativních biblických veršů pro učitele (Učení druhých)

Jidášův chamtivý zloděj, který zradil Ježíše pro peníze!

Jan 12,4-7 Jeden z učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl později zradit, však namítl: "Proč se ta voňavka neprodala a peníze se nedaly chudým? Měla hodnotu ročního platu." Neřekl to proto, že by mu záleželo na chudých, ale proto, že byl zloděj ; jako strážce měšce s penězi si pomáhal tím, co se do něj dávalo. "Nech ji být," odpověděl Ježíš. "Byla určenaaby si tento parfém schovala na den mého pohřbu.

Viz_také: Kdo byl v Bibli pokřtěn dvakrát? (6 epických pravd, které je třeba znát)

1. Korintským 6,9-10 Nebo nevíte, že hříšníci Boží království nezdědí? Nenechte se zmást: Boží království nezdědí ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži souložící s muži, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani pomlouvači, ani podvodníci.

Matouš 26,14-16 Jeden z Dvanácti, který se jmenoval Jidáš Iškariotský, šel k velekněžím a řekl: "Co mi dáte, když vám ho vydám?" A oni mu zaplatili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal příležitost, aby ho zradil.

Lukáš 16,13 "Služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Prvního pána bude nenávidět a druhého milovat, nebo se bude věnovat prvnímu a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu a bohatství."

Byl Jidáš zachráněn?

Ne, vstoupil do něj Satan. Praví křesťané nemohou být nikdy posedlí démonem!

Jan 13,27-30 Jakmile Jidáš vzal chléb, vstoupil do něj satan. Ježíš mu tedy řekl: "Co chceš udělat, udělej rychle." Nikdo z přítomných však nechápal, proč mu to Ježíš řekl. Protože Jidáš měl na starosti peníze, někteří si mysleli, že mu Ježíš říká, aby nakoupil, co je potřeba na slavnost, nebo aby dal něco chudým. Jakmile Jidáš vzal chléb, odešel.byla noc.

1 Jan 5,18 Víme, že kdo se narodil z Boha, nepokračuje v hříchu; ten, kdo se narodil z Boha, ho chrání a zlý mu nemůže ublížit.

1 Jan 5,19 Víme, že jsme Boží děti a že svět kolem nás ovládá zlý.

Ježíš nazývá Jidáše ďáblem!

Jan 6:70 Ježíš řekl: "Vyvolil jsem si z vás dvanáct, ale jeden je ďábel."

Lepší by bylo, kdyby se Jidáš nenarodil

Bylo by lepší, kdyby se nikdy nenarodil!

Matouš 26,20-24 Když nastal večer, seděl Ježíš s Dvanácti u stolu. Když jedli, řekl: "Amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí." Byli velmi smutní a začali mu jeden po druhém říkat: "Snad nemyslíš mě, Pane?" Ježíš jim odpověděl: "Zradí mě ten, kdo se mnou ponořil ruku do mísy. Syn člověka půjde, jak je psáno.Ale běda tomu, kdo zradí Syna člověka! Bylo by pro něj lepší, kdyby se nenarodil."

Syn záhuby - Jidáš odsouzený k záhubě

Jan 17,11-12 Já už na světě nezůstanu, ale oni jsou ještě na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, ochraňuj je mocí svého jména, jména, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako my jsme jedno Když jsem byl s nimi, chránil jsem je a chránil jsem je tím jménem, které jsi mi dal. Nikdo nebyl ztracen, kromě toho, který byl odsouzen k záhubě, aby Písmo bylosplněno.

Jidáš byl jediným nečistým učedníkem.

Jidáš nebyl spasen a nebylo mu odpuštěno.

Jan 13,8-11 Petr mu řekl: "Nikdy mi neumyješ nohy." Ježíš mu odpověděl: "Když tě neumyji, nemáš se mnou nic společného." Šimon Petr mu řekl: "Pane, nejen nohy, ale i ruce a hlavu." Ježíš mu řekl: "Kdo je umytý, nepotřebuje si umývat jen nohy, ale je čistý do posledního kousku." A vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho má zradit, a proto řekl: "Já jsem čistý, ale ne všichni." Šimon Petr mu řekl: "Já jsem čistý,Nejste všichni čistí.

Varování: Mnoho křesťanů, kteří se hlásí ke křesťanství, je na cestě do pekla, zejména v Americe.

Matouš 7,21-23 " Ne každý, kdo mi stále říká: 'Pane, Pane', vejde do království z nebe, ale jen ten, kdo stále plní vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: 'Pane, Pane, my jsme ve tvém jménu prorokovali, ve tvém jménu jsme vyháněli démony a ve tvém jménu jsme konali mnoho zázraků, nebo ne?' Tehdy jim otevřeně řeknu: 'Nikdy jsem vás neznal. Jděte pryč od mého Otce, který je v nebesích.mě, vy, kteří praktikujete zlo!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.