100 Dyfyniadau Ysbrydoledig Am Gariad Duw I Ni (Cristnogol)

100 Dyfyniadau Ysbrydoledig Am Gariad Duw I Ni (Cristnogol)
Melvin Allen

Dyfyniadau am gariad Duw

Ydych chi erioed wedi meddwl pam fod angen i ni i gyd gael ein caru? Os ydyn ni'n onest, mae gan bob un ohonom awydd i gael ein caru. Rydyn ni eisiau teimlo ein bod ni'n cael gofal. Rydym am deimlo ein bod yn cael ein gwerthfawrogi a'n derbyn. Fodd bynnag, pam hynny? Fe'n gwnaed i ddod o hyd i wir gariad yn Nuw. Mae cariad yn nodwedd anhygoel o bwy yw Duw. Mae’r ffaith yn unig mai cariad Duw yw’r catalydd sy’n ein galluogi i’w garu Ef ac eraill yn annirnadwy.

Y mae popeth y mae'n ei wneud allan o gariad. Waeth pa dymor rydyn ni ynddo, gallwn ymddiried yng nghariad Duw tuag atom.

Gwn ei fod yn fy ngharu a bod Duw gyda mi ym mhob sefyllfa anodd, mae'n fy nghlywed, ac nid yw'n fy ngadael. Dylai ei gariad fod yn ein hyder beunyddiol. Dewch i ni ddysgu mwy am gariad Duw gyda 100 o ddyfyniadau ysbrydoledig a chalonogol.

Dyfyniadau cariad yw Duw

Mae cariad Duw yn ddiamod ac yn ddigyfnewid. Nid oes dim y gallwn ei wneud i wneud i Dduw ein caru ni fwy neu lai. Nid yw cariad Duw yn dibynnu arnom ni. Mae 1 Ioan 4 yn ein dysgu ni mai cariad yw Duw. Mae hyn yn dweud wrthym fod Duw yn ein caru ni oherwydd pwy ydyw. Y mae yn natur Duw i garu. Ni allwn ennill ei gariad Ef.

Nid oes dim a welodd Duw ynom ni a barodd iddo ein caru ni. Rhoddir ei gariad yn rhydd. Dylai hyn roi cymaint o gysur inni. Nid yw ei gariad yn debyg i'n cariad ni. Mae ein cariad ar y cyfan yn amodol. Rydyn ni'n cael trafferth cael cariad diamod pan ddaw cariad at rywunmaddeuant o'n camweddau ni, yn ol cyfoeth ei ras ef, 8 yr hwn a dramwyodd efe arnom, ym mhob doethineb a dirnadaeth, 9 gan wneuthur i ni ddirgelwch ei ewyllys ef, yn ol ei amcan, yr hwn a osododd efe allan yng Nghrist.”<5

45. Jeremeia 31:3 “Ymddangosodd yr ARGLWYDD iddo o bell. Carais di â chariad tragwyddol; am hynny yr wyf wedi parhau fy ffyddlondeb i chwi.”

46. Effesiaid 3:18 “Bydded gennych y gallu, ynghyd â holl bobl sanctaidd yr Arglwydd, i amgyffred pa mor eang, ac uchel, a dwfn yw cariad Crist.”

Cariad Duw mewn treialon

Rhaid inni gofio bob amser y byddwn yn mynd trwy dreialon yn y bywyd hwn. Mae amseroedd caled yn anochel. Mae pethau drwg yn digwydd. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu bod Duw yn wallgof wrthych na'i fod yn eich cosbi. Byddwch yn wyliadwrus mewn treialon, oherwydd bydd Satan yn ceisio bwydo'r celwyddau hyn i chi. Dywed Iago 1:2, “Ystyriwch y cyfan yn llawenydd, fy mrodyr, pan fyddwch yn dod ar draws gwahanol dreialon.”

Canfod llawenydd ym mhob treial. Gall hyn fod yn anodd ar brydiau oherwydd rydyn ni bob amser yn edrych tuag at ein hunain, pan ddylen ni fod yn edrych tuag at Dduw. Gweddïwn am fwy o’i gariad a’i gysur goruwchnaturiol yn ystod y treialon a wynebwn.

Gweddïwn am ddoethineb ac arweiniad. Gweddïwn am anogaeth Duw. Gadewch i ni gofio bod Duw bob amser yn gweithio ynom ni ac yn ein sefyllfa ni. Mae treialon yn gyfle i weld pŵer Duw yn cael ei arddangos a synhwyro Ei bresenoldeb. Mae harddwch ynpob prawf os edrychwn ato Ef a gorphwyso ynddo Ef.

47. Waeth pa storm rydych chi'n ei hwynebu, mae angen i chi wybod bod Duw yn eich caru chi. Nid yw wedi eich gadael. – Franklin Graham.

48. “Pan fydd pobl yn eich casáu am ddim rheswm, cofiwch fod Duw yn eich caru chi am ddim rheswm.”

49. “Mae Duw yn gwbl sofran. Anfeidrol yw Duw mewn doethineb. Mae Duw yn berffaith mewn cariad. Mae Duw yn ei gariad bob amser yn ewyllysio'r hyn sydd orau i ni. Yn ei ddoethineb Ef y mae bob amser yn gwybod beth sydd orau, ac yn ei sofraniaeth mae ganddo'r gallu i'w gyflawni.” -Jerry Bridges

50. “Os ydych chi'n gwybod bod Duw yn eich caru chi, ni ddylech chi byth gwestiynu cyfarwyddyd ganddo. Bydd bob amser yn iawn ac yn orau. Pan fydd Ef yn rhoi cyfarwyddeb ichi, nid dim ond ei arsylwi, ei drafod, na'i drafod y dylech ei wneud. Rydych chi i ufuddhau iddo.” Henry Blackaby

51. “Nid yw siom a methiant yn arwyddion bod Duw wedi eich gadael chi neu wedi rhoi'r gorau i'ch caru. Mae'r diafol eisiau ichi gredu nad yw Duw yn eich caru chi mwyach, ond nid yw'n wir. Nid yw cariad Duw tuag atom byth yn methu.” Billy Graham

52. “Nid yw cariad Duw yn ein cadw rhag treialon, ond yn ein gweld trwyddynt.”

53. “Dros dro yw dy brawf, ond parhaol yw cariad Duw.”

54. “Os yw cariad Duw tuag at ei blant i gael ei fesur gan ein hiechyd, ein cyfoeth, a’n cysur yn y bywyd hwn, roedd Duw yn casáu’r apostol Paul.” John Piper

55. “Ar adegau, mae disgyblaeth Duw yn ysgafn; ar adegau eraill mae'n ddifrifol. Eto i gyd, fe'i gweinyddir bob amser gyda chariad & w/ein daioni mwyaf mewn golwg.” Golchwr Paul

56. “Anwylyd, nid yw Duw erioed wedi methu â gweithredu ond mewn daioni a chariad. Pan fydd pob modd yn methu - mae ei gariad yn drech. Daliwch at eich ffydd. Sefwch yn gyflym yn ei Air. Does dim gobaith arall yn y byd hwn.” David Wilkerson

57. “Cwtsh ym mreichiau Duw. Pan fyddwch chi'n brifo, pan fyddwch chi'n teimlo'n unig, gadewch allan. Gadewch iddo eich crud, eich cysuro, a'ch cysuro o'i holl allu a'i gariad Ef.”

58. “Nid oes pwll mor ddwfn, nad yw cariad Duw yn ddyfnach byth.” Corrie Deg Boom

59. “Un o’r tystiolaethau mwyaf o gariad Duw at y rhai sy’n ei garu yw, anfon cystuddiau iddynt, gyda gras i’w dwyn.” John Wesley

Bod yn brwydro i gredu cariad Duw

Os ydych chi'n rhywbeth tebyg i mi, rydych chi wedi cael trafferth credu bod Duw yn eich caru chi fel mae'n dweud Gwna. Y rheswm am hyn yw ein bod yn aml yn tueddu i ddod o hyd i lawenydd yn ein perfformiad ar ein taith gerdded gyda Christ, yn lle dod o hyd i lawenydd yng ngwaith gorffenedig Crist. Nid oes angen dim ar Dduw gennych chi. Mae'n dy ddymuno di.

Edrychwch ar yr holl eiliadau agos-atoch o gariad sydd gennym ni yn y byd hwn. Cariad rhwng gwr a gwraig. Cariad rhwng rhieni a phlant. Cariad rhwng ffrindiau. Dim ond oherwydd ei gariad tuag atoch chi y mae hyn yn bosibl. Mae cariad Duw yn anfeidrol fwy nag unrhyw fath o gariad daearol y gallwn ei weld neu ei brofi. Cariad Duw yw’r unig reswm pam mae cariad yn bosibl.

Pan fyddwch chi'n cael trafferth gyda phechod, peidiwch â meddwl nad yw'n caru chi. Does dim rhaid i chi roi eich hun mewn seibiant ysbrydol na cheisio darllen y Beibl ychydig yn fwy er mwyn iddo Ef eich caru chi. Na, rhedeg ato, glynu wrtho, gweddïwch am gymorth a doethineb, a chredwch ei gariad Ef tuag atoch. Peidiwch â chredu celwyddau'r gelyn. Rydych chi mor annwyl! Allwch chi ddim synnu Duw. Roedd yn gwybod eich bod yn mynd i fod yn flêr ar adegau. Fodd bynnag, mae'n dal i'ch caru chi'n fawr. Mae wedi profi ei gariad tuag atoch chi ar groes Iesu Grist.

Dw i’n eich annog chi i bregethu’r efengyl i chi’ch hun bob dydd a chredu’r hyn mae’r Beibl yn ei ddweud am eich hunaniaeth yng Nghrist. Rydych chi'n cael eich caru, eich gwerthfawrogi, eich caru, a'ch achub.

60 “Y pechod o dan ein holl bechodau yw ymddiried celwydd y sarff na allwn ymddiried yng nghariad a gras Crist a bod yn rhaid inni gymryd pethau yn ein dwylo ein hunain” ~ Martin Luther

61. “Er ein bod ni’n anghyflawn, mae Duw yn ein caru ni’n llwyr. Er ein bod ni'n amherffaith, mae'n ein caru ni'n berffaith. Er y gallwn deimlo ar goll a heb gwmpawd, mae cariad Duw yn ein cwmpasu’n llwyr. … Mae'n caru pob un ohonom, hyd yn oed y rhai sy'n ddiffygiol, yn wrthodedig, yn lletchwith, yn drist neu'n drylliedig.” ~ Dieter F. Uchtdorf

62. “Mae Duw yn eich caru chi hyd yn oed yn eich oriau tywyllaf. Mae'n eich cysuro hyd yn oed yn eich eiliadau tywyllaf. Mae'n maddau i chi hyd yn oed yn eich methiannau tywyllaf.”

63. “Rydym yn gwasanaethu Duw sy'n ein caru ni waeth beth, y rhannau hyll, ycamgymeriadau, y dyddiau drwg, Nid yw ei gariad byth yn newid, dyna rywbeth i lawenhau yn ei gylch.”

64. “Er bod ein teimladau yn mynd a dod, nid yw cariad Duw tuag atom yn wir.” C.S. Lewis

65. “Nid yw cariad Duw yn caru’r hyn sy’n deilwng o gael ei garu, ond mae’n creu’r hyn sy’n deilwng o gael ei garu.” Martin Luther

66. “Ni allai unrhyw beth rydych chi'n ei gyfaddef wneud i mi eich caru chi'n llai.” Iesu

67. “Rydw i mor dan-wasanaethgar, ac eto rydych chi'n fy ngharu i o hyd. Diolch i ti Iesu.”

68. “Nid ydych chi'n cael eich diffinio gan eich camgymeriadau. Rydych chi'n cael eich diffinio gan Dduw. Mae'n caru chi beth bynnag.”

69. “Nid yw cariad Duw yn gyfyngedig i pan fyddwch chi'n meddwl eich bod chi wedi perfformio'n dda. Mae'n caru chi hyd yn oed pan fyddwch chi'n gwneud camgymeriadau ac yn methu.”

70. “Mae Duw eisoes wedi ystyried y troadau anghywir, y camgymeriadau yn eich bywyd. Rho'r gorau i guro dy hun a derbyn ei drugaredd.”

71. “Mae yna ryddhad aruthrol o wybod bod cariad {Duw) ataf yn gwbl realistig, yn seiliedig ar bob pwynt ar wybodaeth flaenorol o'r gwaethaf amdanaf, fel na all unrhyw ddarganfyddiad nawr ei ddadrithio Ef amdanaf, yn y ffordd yr wyf mor aml. wedi dadrithio amdanaf fy hun, ac yn diffodd ei benderfyniad i'm bendithio.” J. I. Paciwr

72. “Mae Duw yn ein caru ni yn y gofodau lle na allwn ni o bosibl garu na derbyn ein hunain. Dyna harddwch a gwyrth gras.”

73. “Nid yw Duw yn Dduw sy'n eich goddef. Mae'n Dduw sy'n eich caru chi. Mae'n Dduw sy'n dy ddymuno di.” Golchwr Paul

74. “Rydych chi'n gofynfi ‘Beth yw gweithred fwyaf ffydd?’ I mi yw edrych yn nrych gair Duw, a gweld fy holl feiau, fy holl bechodau, fy holl ddiffygion a chredu fod Duw yn fy ngharu yn union fel y mae'n dweud y mae'n ei wneud. ” Golchwr Paul

75. “Mae Duw yn ymwybodol iawn ac yn fanwl o bob sgerbwd ym mhob cwpwrdd. Ac mae'n ein caru ni.” Roedd R.C. Sproul

76. “Does dim byd y gallwn ni ei wneud i wneud i Dduw ein caru ni'n fwy. Does dim byd y gallwn ei wneud i wneud i Dduw ein caru ni’n llai.” Philip Yancey

77. “Mae Duw yn eich caru chi yn syml oherwydd ei fod wedi dewis gwneud hynny. Mae'n caru chi pan nad ydych chi'n teimlo'n hyfryd. Mae'n caru chi pan nad oes neb arall yn caru chi. Gall eraill eich cefnu, eich ysgaru, a'ch anwybyddu, ond bydd Duw yn eich caru bob amser. Beth bynnag!" Uchafswm Lucado

78. “Mae cariad Duw yn fwy na’n methiannau ac yn gryfach nag unrhyw gadwynau sy’n ein rhwymo.” Jennifer Rothschild

Caru eraill

Rydym yn gallu caru eraill oherwydd bod Duw wedi ein caru ni yn gyntaf. Mae gan Gristnogion gariad Duw yn ein calonnau. Gadewch inni fanteisio ar yr holl wahanol ffyrdd y mae Duw yn ceisio ein defnyddio i garu eraill o’n cwmpas. Gadewch i ni ddefnyddio ein doniau a'n hadnoddau yn ostyngedig ac yn wirioneddol i wasanaethu eraill. Gadewch i gariad Duw eich gorfodi chi i garu eraill yn fwy heddiw!

85. “Mae haelioni yn amhosib heblaw am ein cariad at Dduw ac at ei bobl. Ond gyda chariad o’r fath, mae haelioni nid yn unig yn bosibl ond yn anochel.” John MacArthur.

86. “Cariad yw gorlif llawenyddyn Nuw sy'n diwallu anghenion eraill.”

87. “Mae’r ffydd Gristnogol yn rhoi cysyniad newydd i ni o waith fel y modd y mae Duw yn caru ac yn gofalu am ei fyd trwom ni.” Timothy Keller

88. “Rydyn ni i gyd yn bensiliau yn llaw Duw sy'n ysgrifennu, sy'n anfon llythyrau caru i'r byd.”

Mae cariad Duw yn trawsnewid ein calon

Wedi inni brofi cariad Duw, bydd ein bywydau yn newid. Bydd gan berson sydd wedi credu yn efengyl Iesu Grist galon newydd gyda chwantau a serchiadau newydd at Grist. Er bod credinwyr dilys yn brwydro â phechod, ni fyddant yn defnyddio cariad Duw fel cyfle i fanteisio ar Ei ras. Mae cariad mawr Duw tuag aton ni, yn lle hynny yn ein gorfodi ni i fyw bywyd sy’n plesio Ef.

89. “Nid y cwestiwn yw, “A wyddoch eich bod yn bechadur?” y cwestiwn yw hwn, “Fel y clywsoch fi yn pregethu'r Efengyl, a weithiodd Duw gymaint yn eich bywyd fel bod y pechod yr oeddech yn ei garu unwaith yn eich casáu yn awr?” Golchwr Paul

90. “Pan mae cariad Duw yn taro dy galon, mae'n newid popeth.”

91. “ Ufudd-dod yw cariad at Dduw; sancteiddrwydd yw cariad at Dduw. Y mae caru Duw a charu dyn i fod yn gydffurf a delw Crist, a hyn yw iachawdwriaeth." Charles H. Spurgeon

92. “Nid cariad maldodi yw cariad Duw. Mae cariad Duw yn gariad sy'n perffeithio. Nid yw Duw yn codi bob dydd yn ceisio darganfod sut y gall blannu gwên fwy ar eich wyneb. Mae Duw yn y broses o'n tyfu ni anewid ni. Mae ei gariad yn gariad trawsnewidiol.”

93. “Weithiau nid yw Duw yn newid eich sefyllfa oherwydd ei fod yn ceisio newid eich calon.”

94. “Nid yw’r Ysgrythur yn dweud mai ‘cariad, cariad, cariad’ yw Duw, na ‘digofaint, digofaint, digofaint’, ond ei fod yn ‘sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd.” Roedd R.C. Sproul

Dyfyniadau am brofi cariad Duw

Mae cymaint o Ysbryd Duw nad oes gan gredinwyr ei brofi eto. Mae cymaint o'i gariad Ef a'i bresenoldeb yr ydym yn colli allan arno. Rwy'n eich annog i geisio ei wyneb bob dydd. Gosodwch amser i weddïo bob dydd a gwnewch hynny! Ewch ar eich pen eich hun gydag Ef a pheidiwch â gweddïo am bethau yn unig, gweddïwch am fwy ohono. Mae Duw eisiau rhoi mwy ohono'i Hun i chi.

Dywedodd John Piper, “Y mae Duw yn cael ei ogoneddu fwyaf ynom ni, pan fyddwn ni fwyaf bodlon ynddo.” Gweddïwch am fwy o'i gariad Ef. Gweddïwch am fwy o synnwyr o Grist. Gweddïwch am fwy o agosatrwydd trwy gydol y dydd. Paid ag esgeuluso Duw mewn gweddi. Mae cymaint ohono Ef yr ydym yn colli allan arno. Dechreuwch chwilio amdano mwy heddiw!

95. “Po fwyaf o Air Duw rydych chi'n ei wybod ac yn ei garu, y mwyaf o Ysbryd Duw y byddwch chi'n ei brofi.” John Piper

96. “Mae rhai pobl yn dweud, “Os wyt ti'n ymddiried yng nghariad diamod Duw, pam mae angen i ti weddïo?” Diweddglo gwell yw “pam na fyddech chi eisiau?”” Mark Hart

97. “Nid ei gariad ef at bechaduriaid yw ei wneuthur ef yn fawr ohonom, ond ei ryddhau ef i fwynhau gwneud llawer ohono.” – John Piper

98. “Yramser melysaf y dydd yw pan fyddwch chi'n gweddïo. Achos rwyt ti'n siarad â'r un sy'n dy garu fwyaf.”

99. “Os ydyn ni'n gwagio ein calonnau ein hunain, bydd Duw yn eu llenwi â'i gariad.” – C.H. Spurgeon.

100. “Gwybod cariad Duw yn wir yw nefoedd ar y ddaear.” J. I. Paciwr

101. “Oni bai ein bod yn adnabod Duw yn ddwfn, ni allwn ei garu yn ddwfn. Rhaid i wybodaeth ddyfnhau ragflaenu hoffter dyfnhau.” Roedd R.C. Sproul.

102. “Rwy’n credu yn Nuw nid oherwydd bod fy rhieni wedi dweud wrthyf, nid oherwydd bod yr eglwys wedi dweud wrthyf, ond oherwydd fy mod wedi profi Ei ddaioni a’i drugaredd fy hun.”

103. “Mae profi gras Duw yn ein drylliedig yn ein hatgoffa nad yw Ei gariad byth yn methu.”

heriol.

Efallai y byddwch chi a minnau'n caru rhywun nes iddynt roi'r gorau i'n caru ni'n ôl neu beidio â'n plesio. Fodd bynnag, mae cariad Duw at bobl bechadurus yn rhyfeddol, yn ddi-baid, yn anodd ei ddirnad, ac yn ddiddiwedd. Mae Duw yn ein caru ni gymaint nes iddo anfon Ei Fab Perffaith i farw ar y groes dros ein pechodau, er mwyn inni gael bywyd tragwyddol, ei adnabod, a'i fwynhau. Byddwch wrth eich bodd â’r dyfyniadau ysbrydoledig hyn sy’n ein hatgoffa pwy yw Duw.

1. “Mae cariad Duw fel cefnfor. Gallwch weld ei ddechrau, ond nid ei ddiwedd.”

2. “Mae cariad Duw yn union fel yr haul, yn gyson ac yn disgleirio i ni i gyd. Ac yn union fel y mae’r ddaear yn cylchdroi o amgylch yr haul, mae’n drefn naturiol inni symud i ffwrdd am dymor, ac yna dychwelyd yn agosach, ond bob amser o fewn yr amser priodol.”

3. “Meddyliwch am y cariad puraf, mwyaf llafurus y gallwch chi ei ddychmygu. Yn awr amlhewch y cariad hwnnw â swm anfeidrol - dyna fesur cariad Duw tuag atoch." Dieter F. Uchtdorf

4. “Pan ddaw’r amser i chi farw, does dim rhaid i chi ofni, oherwydd ni all marwolaeth eich gwahanu oddi wrth gariad Duw.” Charles H. Spurgeon

5. “Nid oes dim yn fy rhwymo i wrth fy Arglwydd fel cred gref yn ei gariad digyfnewid.” Charles H. Spurgeon

6. “Ar y cyfan, mae cariad Duw tuag aton ni yn bwnc llawer mwy diogel i feddwl amdano na’n cariad ato.” C. S. Lewis

7. “Nid yw cariad Duw wedi ei greu – ei natur Ef ydyw.” Siambrau Oswald

8. “Cariad Duw tuag atom ni ywei gyhoeddi erbyn pob codiad haul.”

9. “Mae natur cariad Duw yn anghyfnewidiol. Mae ein un ni bob yn ail yn rhwydd. Os yw'n arferiad i ni garu Duw â'n hoffter ein hunain byddwn yn troi'n oer tuag ato pan fyddwn yn anhapus.” Gwyliwr Nee

10. “Mae cariad diamod Duw yn gysyniad anodd iawn i bobl ei dderbyn oherwydd, yn y byd, mae yna daliad bob amser am bopeth rydyn ni'n ei dderbyn. Dyna sut mae pethau'n gweithio yma. Ond nid yw Duw fel pobl!” Joyce Meyer

11. “Mae Duw yn ddigyfnewid yn ei gariad. Mae'n caru chi. Mae ganddo gynllun ar gyfer eich bywyd. Peidiwch â gadael i benawdau papurau newydd eich dychryn. Mae Duw yn benarglwyddiaethu o hyd; Mae e dal ar yr orsedd.” Billy Graham

12. “Mae cariad di-ffael Duw tuag aton ni yn ffaith wrthrychol sy’n cael ei chadarnhau dro ar ôl tro yn yr Ysgrythurau. Mae'n wir a ydym yn ei gredu ai peidio. Nid yw ein hamheuon yn dinistrio cariad Duw, ac nid yw ein ffydd yn ei greu. Mae’n tarddu o union natur Duw, sef cariad, ac mae’n llifo i ni trwy ein hundeb â’i annwyl Fab.” Jerry Bridges

13, “Efallai mai dirgelwch eithaf ein bywydau yw cariad diamod Duw tuag atom.

14. “Ni allaf frolio am fy nghariad at Dduw, oherwydd yr wyf yn ei fethu bob dydd, ond gallaf frolio am ei gariad Ef tuag ataf oherwydd nid yw byth yn methu.”

15. “Cariad Duw yw'r cariad sydd byth yn methu. Mae'r cariad di-ffael rydyn ni'n ei ddymuno yn dod oddi wrtho Ef. Mae ei gariad yn rhedeg tuag ataf, hyd yn oed pan fyddaf yn anhyfryd. Mae ei gariad yn dod i ddod o hyd i mi panRwy'n cuddio. Ni fydd ei gariad yn gadael i mi fynd. Nid yw ei gariad byth yn dod i ben. Nid yw ei gariad byth yn methu.”

16. “Dw i wedi rhoi rhesymau di-ri i Dduw i beidio â fy ngharu i. Nid oes yr un ohonynt wedi bod yn ddigon cryf i'w newid." – Paul Waser.

17. Nid yw cariad Duw yn dibynnu arnom ni “Nid yw’r Cristion yn meddwl y bydd Duw yn ein caru ni oherwydd ein bod ni’n dda, ond y bydd Duw yn ein gwneud ni’n dda oherwydd ei fod yn ein caru ni.” C.S. Lewis

18. “Does neb yn gwybod pa mor ddrwg yw e nes ei fod wedi ymdrechu’n galed iawn i fod yn dda.” C.S. Lewis

19. “Mae cariad Duw tuag ataf yn berffaith oherwydd ei fod wedi'i seilio arno nid arnaf fi. Felly hyd yn oed pan fethais i, fe wnaeth e fy ngharu i.”

20. “Bydd gan ein ffydd ddiffygion bob amser yn y bywyd hwn. Ond mae Duw yn ein hachub ni ar sail perffeithrwydd Iesu, nid ein rhai ni.” – John Piper

21. “Mae Duw yn ein caru ni NID oherwydd ein bod ni'n gariadus, oherwydd cariad yw Efe. Nid oherwydd bod angen iddo dderbyn, oherwydd y mae wrth ei fodd yn rhoi.” C. S. Lewis

23. “Nid yw cariad Duw yn cael ei flino gan ein pechodau & yn ddi-baid yn ei benderfyniad i ni gael ein gwella ar ba bynnag gost i ni neu iddo Ef.” C. S. Lewis

Cariad Duw wedi ei brofi ar y groes

Does dim rhaid i ni byth boeni os ydyn ni’n cael ein caru gan Dduw ai peidio. Mae wedi profi Ei gariad tuag atom ar groes Iesu Grist. Cymerwch eiliad i feddwl am y gwirionedd rhyfeddol hwn. Anfonodd y Tad ei unig Fab, Ei Fab dibechod, Ei Fab perffaith, a'i Fab ufudd i'r groes. Doedd dim byd na fyddai Iesu yn ei wneud i’w Dad ac acwoedd dim na fyddai ei Dad yn ei wneud drosto.

Os gwelwch yn dda cymerwch eiliad i fyfyrio ar eu cariad aruthrol tuag at ei gilydd. Cariad a fyddai'n gyrru Iesu at y groes i ogoneddu Ei Dad. Fodd bynnag, nid yn unig hynny, cariad a fyddai'n gyrru Iesu at y groes i wneud iawn am eich pechodau. Rydyn ni i gyd wedi pechu yn erbyn Duw. Gallwn glywed y datganiad hwn a pheidio â deall difrifoldeb y datganiad hwn. Rydyn ni i gyd wedi pechu yn erbyn Creawdwr sanctaidd sofran y bydysawd. Creawdwr sy'n mynnu sancteiddrwydd a pherffeithrwydd oherwydd ei fod yn sanctaidd ac yn berffaith.

Rydym yn haeddu digofaint Duw. Mae angen cyfiawnder. Pam rydych chi'n gofyn? Am ei fod Ef yn sanctaidd ac yn gyfiawn. Priodoledd gan Dduw yw cyfiawnder. Mae pechod yn drosedd yn erbyn Duw ac oherwydd pwy mae'r drosedd yn ei erbyn, mae'n haeddu cosb llym. Nid oes ots os ydym yn ceisio gwneud pethau da i geisio dianc rhag y gosb. Nid yw gwneud gweithredoedd da yn dileu'r pechod sy'n sefyll rhyngoch chi a Duw. Crist yn unig sydd yn dileu pechod. Dim ond Duw mewn cnawd all fyw y bywyd perffaith na allem ni.

Tra oedd uffern yn dy syllu yn dy wyneb, fe gymerodd Iesu dy le. Mae Crist wedi tynnu'ch hualau ac mae wedi rhoi ei hunan yn y sefyllfa y dylech chi fod. Rwyf wrth fy modd â geiriau John Piper. “Neidiodd Iesu o flaen digofaint Duw a’i hysbysebu, fel bod gwên Duw yn gorffwys arnoch chi heddiw yng Nghrist yn hytrach na dicter.” Rhoddodd Iesu ei fywyd o’i wirfodd dros bechaduriaid fel ni ein hunain. Bu farw, He wascladdwyd, ac adgyfododd Efe, gan orchfygu pechod a marwolaeth.

Credwch y Newyddion Da hwn. Credwch ac ymddiriedwch yng ngwaith perffaith Crist ar eich rhan. Credwch fod eich pechodau wedi eu cymryd ymaith gan waed Crist. Nawr, gallwch chi fwynhau Crist a thyfu mewn agosatrwydd ag Ef. Nawr, nid oes dim yn eich rhwystro rhag Duw. Mae Cristnogion yn cael bywyd tragwyddol ac oherwydd gwaith Iesu, maen nhw wedi dianc rhag uffern. Rhoddodd Iesu ei einioes drosoch i brofi cariad y Tad tuag atoch.

17. “Duw a’ch gwaredodd drosto ei Hun; Duw a'ch achubodd trwyddo ei Hun; Duw a'ch gwaredodd o'i Hun." Golchwr Paul

18. “Nid diemwnt yw siâp gwir gariad. Mae’n groes.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am Ail Gyfle

19. “Dyfeisiodd doethineb Duw ffordd i gariad Duw waredu pechaduriaid rhag digofaint Duw heb beryglu cyfiawnder Duw.” John Piper

20. “Trwy'r groes yr ydym yn gwybod difrifoldeb pechod a mawredd cariad Duw tuag atom.” John Chrysostom

21. “Cariad yw pan fydd dyn yn sychu eich dagrau, hyd yn oed wedi ichi ei adael yn hongian ar y groes am eich pechodau.”

22. “Onid ydych yn sylweddoli fod y cariad a roddodd y Tad ar y Crist perffaith yn awr yn ei roi i chwi?”

23. “Llythyr cariad Duw atom ni yw’r Beibl.” Soren Kierkegaard

24. “Mae’r groes yn brawf o gariad aruthrol Duw a drygioni dwys pechod.” – John MacArthur

25. “Mae Duw yn eich caru chi yn fwy mewn eiliad nag y gallai unrhyw un mewn oes.”

26. “Duwyn caru pob un ohonom fel pe bai dim ond un ohonom” – Awstin

27. “Mae cariad Duw mor afradlon ac mor anesboniadwy nes iddo ein caru ni cyn ein bod ni.”

28. “Mae cariad Duw yn fwy na holl gariad dynion gyda'i gilydd. Gall dyn adael unrhyw bryd pan fydd yn teimlo'n flinedig, ond nid yw Duw byth yn blino ar ein caru ni.”

29. “Profodd Duw ei gariad ar y Groes. Pan grogodd Crist, a gwaedodd, a bu farw, Duw a ddywedodd wrth y byd, ‘Rwy’n dy garu di.” Billy Graham

30. “Mae Satan wrth ei fodd yn cymryd yr hyn sy'n brydferth a'i ddifetha. Mae Duw wrth ei fodd yn cymryd yr hyn sy’n adfail a’i wneud yn brydferth.”

31. “Gallwch edrych yn unrhyw le ac ym mhobman, ond ni fyddwch byth yn dod o hyd i gariad sy'n fwy pur ac yn cwmpasu popeth sy'n gariad Duw.”

32. “Nid yw cariad yn grefydd. Mae cariad yn berson. Iesu yw cariad.”

Adnodau o’r Beibl am gariad Duw

Rwyf wrth fy modd â’r dyfyniad, “Y Beibl yw llythyr cariad Duw atom ni.” Mae’r Ysgrythur yn dweud wrthym am gariad Duw, ond hyd yn oed yn fwy felly, rydym yn sylwi ar yr hyn y mae wedi’i wneud i ddangos Ei gariad dwfn a syfrdanol tuag atom. Trwy’r Hen Destament a’r Newydd, rydyn ni’n gweld arddangosiadau a chipolwg ar gariad Duw. Os edrychwn yn fanwl, gallwn weld efengyl Iesu Grist ym mhob darn o'r Hen Destament.

Yn hanes proffwydol Hosea a Gomer, prynodd Hosea ei briodferch anffyddlon. Talodd bris drud am ddynes oedd eisoes yn eiddo iddo. Darllenwch stori Hosea a Gomer. Onid ydych chi'n gweld yefengyl? Fe brynodd Duw, sydd eisoes yn berchen i ni, ni â phris uchel. Yn debyg i Hosea, aeth Crist i'r lleoedd mwyaf peryglus i ddod o hyd i'w briodferch. Pan ddaeth o hyd i ni, yr oeddem yn fudr, yn anffyddlon, yn dod â bagiau, ac yn annheilwng o gariad. Fodd bynnag, cymerodd Iesu ni, prynodd ni, golchodd ni, a'n gwisgo yn ei gyfiawnder.

Gweld hefyd: Offeiriad Vs Pastor: 8 Gwahaniaeth Rhyngddynt (Diffiniadau)

Fe dywalltodd Crist gariad a gras, ac fe'n triniodd yn werthfawr. Rhoddodd y gwrthwyneb i'r hyn yr ydym yn ei haeddu. Rydyn ni wedi cael ein hachub a'n rhyddhau trwy waed Crist. Os edrychwn yn ofalus, fe welwn fod y neges efengyl hon o brynu gras yn cael ei phregethu trwy'r Beibl cyfan! Cymerwch eiliad i edrych am Grist pan fyddwch chi'n darllen yr Ysgrythurau. Y mae cymaint o wirioneddau cyfoethog yn y Bibl y gallwn yn hawdd eu hamlygu, os rhuthrwn trwy ein hastudiaeth Feiblaidd bersonol.

33. Galatiaid 2:20 “Rwyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ, ac nid wyf yn byw mwyach, ond y mae Crist yn byw ynof fi. Y bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y corff, yr wyf yn ei fyw trwy ffydd ym Mab Duw, yr hwn a'm carodd ac a'i rhoddodd ei hun drosof.”

34. 1 Cronicl 16:34 “O, diolchwch i'r Arglwydd, oherwydd da yw; Mae ei gariad a'i garedigrwydd yn parhau am byth.”

35. Rhufeiniaid 5:5 “Yna, pan fydd hynny'n digwydd, rydyn ni'n gallu dal ein pennau'n uchel beth bynnag sy'n digwydd a gwybod bod popeth yn iawn, oherwydd rydyn ni'n gwybod mor annwyl mae Duw yn ein caru ni, ac rydyn ni'n teimlo'r cariad cynnes hwn ym mhobman ynom ni oherwydd Duw. wedi rhoi i ni yr Ysbryd Glân i lenwi ein calonnau ag efei gariad.”

36. Ioan 13:34-35 “Dw i'n rhoi gorchymyn newydd i chi: carwch eich gilydd yn yr un ffordd ag dw i wedi'ch caru chi. 35 Bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n ddisgyblion i mi oherwydd eich cariad tuag at eich gilydd.”

37. Rhufeiniaid 8:38-39 “Oherwydd yr wyf yn argyhoeddedig na fydd angau nac einioes, nac angylion na chythreuliaid, na'r presennol na'r dyfodol, nac unrhyw alluoedd, 39 nac uchder na dyfnder, na dim arall yn yr holl greadigaeth, yn gallu gwahan ni oddi wrth gariad Duw sydd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.”

38. Ioan 3:16 “Oherwydd bod Duw wedi caru’r byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.”

39. Micha 7:18 “Pwy sy'n Dduw tebyg i ti, sy'n maddau pechod ac yn maddau camwedd gweddill ei etifeddiaeth? Nid ydych yn ddig am byth, ond yn ymhyfrydu mewn dangos trugaredd.”

40. 1 Ioan 4:19 “Yr ydym yn caru oherwydd iddo ef yn gyntaf ein caru ni.”

41. 1 Ioan 4:7-8 “Gyfeillion annwyl, gadewch inni barhau i garu ein gilydd, oherwydd oddi wrth Dduw y daw cariad. Mae unrhyw un sy'n caru yn blentyn i Dduw ac yn adnabod Duw. 8 Ond y sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw.”

42. Salm 136:2 “Diolchwch i Dduw y duwiau. Mae ei gariad hyd byth.”

43. Rhufeiniaid 5:8 “Ond y mae Duw yn dangos ei gariad ei hun tuag atom ni yn hyn, Tra oeddem ni dal yn bechaduriaid, bu Crist farw trosom.”

44. Effesiaid 1:7-9 “Ynddo ef y mae gennym brynedigaeth trwy ei waed, y
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.