Offeiriad Vs Pastor: 8 Gwahaniaeth Rhyngddynt (Diffiniadau)

Offeiriad Vs Pastor: 8 Gwahaniaeth Rhyngddynt (Diffiniadau)
Melvin Allen

Tabl cynnwys

Mae'n debyg eich bod yn ymwybodol bod gan rai eglwysi offeiriaid ac eraill â bugeiliaid, ac efallai eich bod wedi meddwl tybed beth yw'r gwahaniaeth. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio’r gwahaniaeth rhwng y ddau: pa fath o eglwysi maen nhw’n eu harwain, beth maen nhw’n ei wisgo, os ydyn nhw’n gallu priodi, pa fath o hyfforddiant sydd ei angen arnyn nhw, beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y rôl a mwy!<1

A yw offeiriad a gweinidog yr un fath?

Nac ydy. Mae'r ddau yn fugeiliaid y praidd, yn gofalu am anghenion ysbrydol pobl mewn eglwys. Fodd bynnag, maent yn cynrychioli gwahanol enwadau gyda gwahanol gysyniadau o arweinyddiaeth eglwysig a diwinyddiaeth.

Er enghraifft, mae offeiriad yn gwrando ar gyffesiadau pobl o bechod, gan ddweud, “Rwy'n eich rhyddhau chi oddi wrth eich pechodau.” Mae Absolve yn golygu “rhyddhau oddi wrth gyhuddiad o gamwedd,” felly mae'r offeiriad yn ei hanfod yn maddau i bobl o'u pechod.

Ar y llaw arall, fe allai rhywun gyffesu ei bechodau i fugail, ac nid oes dim o'i le ar hynny; mae’r Beibl yn dweud wrthym am gyffesu ein pechodau i’n gilydd er mwyn inni gael ein hiacháu (Iago 5:16). Fodd bynnag, ni fyddai gweinidog yn rhoi pardwn i’r person hwnnw; Duw yn unig all faddau pechu.

Gallwn, a dylwn, faddau i bobl os pechu yn ein herbyn, ond nid yw hynny'n sychu'r llechen yn lân gerbron Duw. Byddai gweinidog yn annog y person i gyffesu ei bechodau i Dduw a derbyn Ei faddeuant. Efallai y bydd yn helpu'r person i weddïo am faddeuant ac yn annog y person hwnnw i ofyn am faddeuant o unrhyw raipobl y mae wedi gwneud cam â nhw. Ond nid yw gweinidog yn rhyddhau pobl o bechod.

Beth yw gweinidog?

Arweinydd ysbrydol eglwys Brotestannaidd yw gweinidog. Beth yw eglwys Brotestannaidd? Mae’n eglwys sy’n dysgu bod gan bob credadun fynediad uniongyrchol at Dduw trwy Iesu Grist, ein Harchoffeiriad Mawr. Nid oes angen offeiriad dynol i eiriol rhwng Duw a phobl. Mae Protestaniaid hefyd yn credu mai’r Beibl yw’r awdurdod terfynol ar faterion o athrawiaeth a’n bod ni’n cael ein hachub trwy ffydd yn unig. Mae eglwysi Protestannaidd yn cynnwys prif enwadau fel Presbyteriaid, Methodistiaid, a Bedyddwyr, a hefyd y rhan fwyaf o eglwysi anenwadol ac eglwysi Pentecostaidd.

Daw’r gair “bugail” o wraidd y gair “porfa.” Bugail o bobl yw gweinidog yn ei hanfod, yn eu helpu i fynd ymlaen ac aros ar y llwybr ysbrydol iawn, yn eu harwain, ac yn eu bwydo â Gair Duw.

Beth yw offeiriad? <5

Arweinydd ysbrydol yn yr eglwysi Catholig, Uniongred Dwyreiniol (gan gynnwys Uniongred Groegaidd), Anglicanaidd ac Esgobol yw offeiriad. Er bod gan yr holl grefyddau hyn offeiriaid, mae rôl offeiriad a diwinyddiaeth graidd y gwahanol eglwysi yn amrywio rhywfaint.

Mae offeiriad yn gweithredu fel cyfryngwr rhwng Duw a phobl. Mae'n perfformio defodau crefyddol cysegredig.

Yn UDA, gelwir offeiriaid plwyf Catholig yn “fugeiliaid,” ond “offeiriaid” ydynt yn eu hanfod, fel y disgrifir yn yr erthygl hon.

Tarddiadoffeiriaid a bugeiliaid

Yn y Beibl, mae offeiriad yn ddyn a alwyd gan Dduw sy'n cynrychioli pobl mewn pethau sy'n ymwneud â Duw. Mae’n offrymu rhoddion ac aberthau dros bechod (Hebreaid 5:1-4).

Bron i 3500 o flynyddoedd yn ôl, pan arweiniodd Moses yr Israeliaid allan o’r Aifft, sefydlodd Duw offeiriadaeth Aaronaidd. Neilltuodd Duw frawd Moses Aaron a’i ddisgynyddion i offrymu aberthau yng ngŵydd yr Arglwydd, gwasanaethu’r Arglwydd, a chyhoeddi bendithion yn ei enw (1 Cronicl 23:13).

Pan fu farw Iesu ar y groes fel y aberth olaf, nid oedd angen i'r offeiriaid offrymu aberthau dros y bobl mwyach, er nad oedd yr offeiriaid Iddewig yn deall hynny eto. Ond sawl degawd yn ddiweddarach, daeth yr offeiriadaeth Iddewig i ben yn OC 70 pan ddinistriodd Rhufain Jerwsalem a'r deml, a lladdwyd yr archoffeiriad Iddewig olaf, Phannias ben Samuel.

Yn y cyfamser, roedd yr eglwys gynnar yn tyfu ac yn sefydlu yn Asia, Affrica, ac Ewrop. Yn y Testament Newydd, rydyn ni'n darllen am wahanol arweinwyr eglwysig. Swydd a elwid fel arall yn y brif swyddfa yn henuriaid ( presbyteraidd ), goruchwylwyr/esgobion ( episcopon ), neu fugeiliaid ( poimenas ). Eu prif orchwylion oedd dysgu, gweddïo, arwain, bugeilio, ac arfogi’r eglwys leol.

Gweld hefyd: 25 Adnod Cymhellol o’r Beibl Ar Gyfer Athletwyr (Y Gwir Ysbrydoledig)

Cyfeiriodd Pedr ato’i hun fel henuriad ac anogodd ei gyd-henuriaid i fugeilio praidd Duw (1 Pedr 5:1-2). Penododd Paul a Barnabas flaenoriaid ymhob eglwys ar eutaith genhadol (Actau 14:23). Cyfarwyddodd Paul Titus i benodi henuriaid ym mhob tref (Titus 1:5). Dywedodd Paul fod goruchwyliwr yn stiward neu’n rheolwr teulu Duw (Titus 1:7) ac yn fugail yr eglwys (Actau 20:28). Mae’r gair bugail yn llythrennol yn golygu bugail.

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Wytnwch

Swydd arall oedd diacon (diaconoi) neu was (Rhufeiniaid 16:1, Effesiaid 6:21, Philipiaid 1:1, Colosiaid 1:7, 1 Timotheus 3:8-13). ). Roedd yr unigolion hyn yn gofalu am anghenion corfforol y gynulleidfa (fel sicrhau bod y gweddwon yn cael bwyd – Actau 6:1-6 ), gan ryddhau’r henuriaid i ofalu am anghenion ysbrydol fel dysgeidiaeth a gweddi.

Fodd bynnag. , o leiaf yr oedd gan rai o'r diaconiaid hefyd weinidogaeth ysbrydol ryfeddol. Gwnaeth Stephen wyrthiau ac arwyddion rhyfeddol ac roedd yn dyst selog dros Grist (Actau 6:8-10). Aeth Philip i bregethu yn Samaria, gan gyflawni arwyddion gwyrthiol, bwrw allan ysbrydion drwg, ac iacháu’r parlys a’r cloff (Actau 8:4-8). Yng nghanol yr 2il ganrif, dechreuodd rhai arweinwyr eglwysig, fel Cyprian, esgob / goruchwyliwr Carthage, siarad am oruchwylwyr fel offeiriaid oherwydd eu bod yn llywyddu'r ewcharist (cymundeb), a oedd yn cynrychioli aberth Crist. Yn raddol, trawsnewidiodd y bugeiliaid/henuriaid/goruchwylwyr i rôl offeiriadol. Roedd yn wahanol i offeiriaid yr Hen Destament gan nad oedd yn rôl etifeddol, ac nid oedd unrhyw aberth anifeiliaid.

Ond erbynyr adeg y daeth Cristnogaeth yn grefydd yr Ymerodraeth Rufeinig ar ddiwedd y 4edd ganrif, roedd addoliad eglwysig wedi dod yn seremonïol moethus. Dechreuodd Chrysostom ddysgu bod yr offeiriad yn galw'r Ysbryd Glân i lawr, a drodd y bara a'r gwin yn gorff llythrennol a gwaed Crist (athrawiaeth traws-sylweddiad). Daeth y rhaniad rhwng yr offeiriaid a'r bobl gyffredin yn amlwg wrth i'r offeiriaid ddatgan ymollyngiad o'u pechodau, gan weithredu ym mherson Crist.

Yn yr 16eg ganrif, gwrthododd y diwygwyr Protestannaidd draws-sylweddiad a dechrau dysgu offeiriadaeth yr holl gredinwyr. : mae gan bob Cristion fynediad uniongyrchol at Dduw trwy Iesu Grist. Felly, nid oedd offeiriaid yn rhan o'r eglwysi Protestannaidd, a galwyd yr arweinwyr eto yn fugeiliaid neu'n weinidogion.

Cyfrifoldebau bugeiliaid ac offeiriaid

bugeiliaid >mewn eglwysi Protestannaidd â chyfrifoldebau lluosog:

  • Maent yn paratoi ac yn traddodi pregethau
  • Maent yn arwain y gwasanaethau eglwysig
  • Maent yn ymweld ac yn gweddïo dros y cleifion ac yn gweddïo dros eraill anghenion y corff eglwysigMelvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.