Pa mor Hen Oedd Iesu Pan Ddaeth y Doethion ato? (1, 2, 3?)

Pa mor Hen Oedd Iesu Pan Ddaeth y Doethion ato? (1, 2, 3?)
Melvin Allen

A wnaeth y doethion ymddangos ar y noson y cafodd Iesu ei eni? A oeddent yno gyda'r bugeiliaid, fel y gwelwn yn aml mewn golygfeydd preseb? A phwy oedd y doethion? O ble ddaethon nhw? Dewch i ni weld beth mae'r Beibl yn ei ddweud am yr ymwelwyr hyn a anrhydeddodd enedigaeth Iesu.

Genedigaeth Iesu

Dau lyfr y Beibl, Mathew a Luc, dywedwch wrthym am yr amgylchiadau cyn geni Iesu, beth ddigwyddodd pan gafodd ei eni, a beth ddigwyddodd yn fuan wedyn.

Gweld hefyd: 60 Prif Adnodau o'r Beibl Am Ddyfalbarhad Trwy Amserau Caled

Mae Mathew 1:18-21 yn dweud wrthym fod Mair wedi ei dyweddïo i Joseff. Cyn iddyn nhw “ddod at ei gilydd” (neu cyn iddyn nhw gael y wledd briodas, symudodd hi i'w dŷ, a chael perthynas rywiol), darganfu Joseff fod Mair yn feichiog. Gan wybod nad ef oedd y tad, nid oedd am ddatgelu Mary yn gyhoeddus. Yn hytrach, penderfynodd ei rhyddhau o'r cytundeb priodas yn dawel.

Ond yna ymddangosodd angel i Joseff mewn breuddwyd, a dweud wrtho fod y baban wedi ei genhedlu gan yr Ysbryd Glân. Dywedodd pan roddodd Mair enedigaeth, y dylai Joseff enwi ei mab Iesu (sy’n golygu “Duw sy’n achub”) oherwydd byddai’n achub pobl rhag eu pechodau. Dywedodd yr angel wrth Joseff fod hyn yn cyflawni’r broffwydoliaeth (yn Eseia 7:14) y byddai morwyn yn rhoi genedigaeth, ac y byddai’r plentyn yn cael ei alw’n “Emanuel,” sy’n golygu “Duw gyda ni.”

Pan ddeffrodd Joseff , dilynodd gyfarwyddiadau yr angel, gan dderbyn Mair yn wraig iddo. Ac eto, nid oedd ganddo berthynas rywiol â hi tan ygwasanaethau crefyddol ac yn cynrychioli offeiriadaeth Iesu. Roedd myrr yn cael ei ddefnyddio i eneinio proffwydi ac i eneinio'r meirw cyn eu claddu. Daeth Nicodemus â myrr i eneinio’r Iesu pan osodwyd Ef yn y bedd (Ioan 19:38-40).

“Ond fe’i trywanwyd am ein troseddau,

Cafodd ei wasgu am ein camweddau;

Rhoddwyd y gosb am ein lles arno Ef,

A thrwy ei archollion Ef yr iachawyd ni.

(Eseia 53:5)

<2 Gwersi gan y Doethion
  1. Ni wyddom a oedd y Doethion yn baganiaid neu yn ddilynwyr i'r gwir Dduw. Ond roedden nhw'n dangos bod Crist nid yn unig yn Feseia i'r Iddewon ond i bawb. Mae Duw yn dymuno i bawb ddod ato, ei addoli ac adnabod Iesu fel eu Gwaredwr. Dyna pam mai neges olaf Iesu i’w ddisgyblion oedd, “Ewch i’r holl fyd a phregethwch yr efengyl i’r greadigaeth gyfan.” (Marc 16:15) Dyna ein comisiwn ni nawr!
  2. Mae Iesu yn deilwng o’n haddoliad! Pan ddaeth y doethion i mewn i dŷ gostyngedig Joseff ym Methlehem, dyma nhw'n hedfan i'r llawr o flaen y plentyn Crist. Rhoesant iddo anrhegion afradlon addas i frenin. Roedden nhw yn gwybod Roedd yn frenin mawr, hyd yn oed pan oedd pawb arall ond yn gweld teulu tlawd.
  3. Roedden nhw'n dilyn cyfarwyddiadau Duw. Dywedodd Duw wrthynt mewn breuddwyd am beidio â dychwelyd at Herod. Fe wnaethon nhw ufuddhau i Dduw a mynd adref mewn ffordd wahanol. Mae gennym ni Air ysgrifenedig Duw gyda chyfarwyddiadau penodol ar gyfer beth i'w gredu a sut i fyw. YdywA ydym yn dilyn cyfarwyddiadau Duw?

Casgliad

Yn nhymor y Nadolig, gwelwn yn aml y dywediad ar gardiau neu arwyddion, “Mae doethion yn ei geisio Ef o hyd.” Os doeth ydym, yr ydym yn ceisio ei adnabod yn ddyfnach.

“Ceisiwch yr ARGLWYDD tra byddo ef; galw arno tra byddo yn agos." (Eseia 55:6)

“Gofyn, ac fe roddir i ti; ceisiwch, a chewch; curwch, ac fe agorir i chwi.” (Mathew 7:7)

“Ond ceisiwch yn gyntaf ei deyrnas a'i gyfiawnder, a bydd y pethau hyn i gyd yn cael eu darparu i chwi.” (Mathew 6:33)

ganed y baban, a'i enwi'n Iesu.

Mae Luc 1:26-38 yn dweud sut yr anfonodd Duw yr angel Gabriel i ddinas Nasareth yng Ngalilea at Mair, morwyn a ddyweddïwyd i Joseff, a oedd yn ddisgynnydd i'r Brenin Dafydd . Dywedodd Gabriel wrth Mair ei bod wedi cael ffafr gyda Duw ac y byddai’n beichiogi ac yn rhoi genedigaeth i fab. Dylai hi ei enwi yn Iesu, a byddai'n fawr, Mab y Goruchaf, ac ni fyddai diwedd ar ei deyrnas.

Gofynnodd Mair sut y gallai hyn ddigwydd er pan oedd hi'n wyryf. Dywedodd Gabriel wrthi y byddai nerth yr Ysbryd Glân yn ei chysgodi, a byddai ei phlentyn yn Fab Duw. “Fydd dim byd yn amhosib i Dduw.

Mae Luc 2:1-38 yn dweud sut y bu i gyfrifiad a orchmynnwyd gan Cesar Awst orfodi Joseff i adael Nasareth a mynd â Mair gydag ef i gartref ei hynafiaid ym Methlehem i gael ei gofrestru. Ganwyd Mair yn Bethlehem, a lapiodd ei baban mewn cadachau swaddling a'i ddodi mewn preseb (gan awgrymu eu bod mewn ystabl), gan nad oedd lle i'r dafarn.

Y noson honno, ymddangosodd angel i rai bugeiliaid yn treulio'r nos yn y meysydd, yn gwylio eu praidd. “Heddiw, yn ninas Dafydd, mae Gwaredwr wedi'i eni i chi. Ef yw Crist yr Arglwydd!”

Ac yna ymddangosodd tyrfa o’r fyddin nefol o angylion, yn moli Duw ac yn dweud, “Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith y bobl y mae’n eu hoffi .”

Wedi i’r angylion ddychwelyd i’r nef, y bugeiliaidrasio i Fethlehem i weld y babi. Yna lledaenasant y neges a gawsant a dychwelyd i'r meysydd, gan foliannu Duw am bopeth a welsant ac a glywsant.

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am y tri doethion?

Mae Mathew 2 yn dweud wrthym am y doethion. Mae'n dweud i hudyllod o'r Dwyrain gyrraedd Jerwsalem, gan ofyn ble cafodd y plentyn ei eni yn Frenin yr Iddewon. Dywedon nhw eu bod wedi gweld Ei seren yn y Dwyrain a'i fod wedi dod i'w addoli. Galwodd y Brenin Herod y prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion ynghyd, gan ofyn iddynt o ble y byddai'r Crist Eneiniog yn cael ei eni. Mae'r Beibl yn dweud bod Herod wedi cynhyrfu, a Jerwsalem i gyd wedi'i chynhyrfu.

Edomiad oedd Herod, ond roedd ei deulu wedi tröedigaeth at Iddewiaeth. Roedd yn gwybod am broffwydoliaethau'r Meseia ond nid oedd yn croesawu'r newyddion am Ei enedigaeth. Roedd yn poeni mwy am warchod ei orsedd a'i linach na chroesawu'r Meseia. Pan ddywedodd yr offeiriaid wrtho fod y proffwydi'n dweud y byddai'r Meseia'n cael ei eni ym Methlehem, gofynnodd Herod i'r hudolion pryd y gwelon nhw'r seren yn disgleirio gyntaf. Anfonodd nhw i Fethlehem i ddod o hyd i'r Plentyn, yna dywedodd wrthyn nhw am adrodd yn ôl iddo, er mwyn iddo hefyd allu mynd i addoli'r Plentyn. Ond nid oedd gan y Brenin Herod unrhyw fwriad i anrhydeddu'r brenin newydd-anedig.

Yr oedd y swynwyr yn mynd i Bethlehem ac yn llawen o weld y seren a welsant yn y Dwyrain. Y tro hwn, aeth y seren “ymlaen o’u blaenau nes iddi ddod i stop dros y fan lle’r oedd yRoedd plentyn i’w ddarganfod.” Aethant i mewn i'r tŷ a gweld y Plentyn gyda'i fam, Mair, ac ymgrymasant ar y llawr a'i addoli. Agorasant eu trysorau a chyflwyno iddo anrhegion o aur, thus, a myrr.

Rhoddodd Duw rybudd i'r swynwyr mewn breuddwyd i beidio â dychwelyd at Herod, felly dychwelasant i'w gwlad eu hunain mewn ffordd arall. Ar ôl i'r Magi adael, ymddangosodd angel i Joseff mewn breuddwyd, yn dweud wrtho am gymryd y Plentyn a'i fam a ffoi i'r Aifft oherwydd bod Herod eisiau lladd y Plentyn. Felly cododd Joseff a brysio i'r Aifft gyda Mair a Iesu.

Pan sylweddolodd Herod nad oedd y Magi yn dod yn ôl, cynddeiriogodd ac anfonodd wŷr i ladd holl fechgyn Bethlehem oedd yn ddwy flwydd oed neu oddi tano, yn seiliedig ar y wybodaeth a gafodd gan y swynwyr.

Ar ôl i Herod farw, ymddangosodd angel eto i Joseff, yn dweud wrtho am ddychwelyd at Israel, felly teithiodd Joseff yn ôl gyda Mair a Iesu. Ond clywodd fod Archelaus fab Herod yn teyrnasu yn Jwda, felly aeth Joseff â'i deulu i Nasareth (lle nad oedd gan Archelaus reolaeth).

O ble daeth y tri doethion ?

Dŷn ni ddim yn gwybod faint o ddynion doeth a ymwelodd â Iesu. Daethant â thri math o anrhegion, ond gallasai fod yn unrhyw nifer o ddynion. Y gair Groeg oedd Magi, a dywed Mathew eu bod yn hanu o'r Dwyrain.

Yn yr hen Fabilon, yr oedd y Magi yn ysgolheigion doeth, dysgedig, yn bennaf.o lwyth y Caldeaid, a elwir seryddwyr brwd, dehonglwyr breuddwydion, a gweledyddion. Roedd Daniel y proffwyd a’i dri ffrind Sadrach, Mesach, ac Abednego ymhlith uchelwyr Jerwsalem a gymerwyd yn garcharorion gan Nebuchodonosor a’u cymryd i Fabilon. Dewisodd y brenin y pedwar llanc hyn ac eraill â doethineb, gwybodaeth, a dirnadaeth i'w hyfforddi yn llenyddiaeth y Caldeaid i fynd i wasanaeth y brenin. Mewn geiriau eraill, cafodd Daniel a'i ffrindiau eu hyfforddi i fod yn Magi. (Daniel 1:3-7)

Roedd Daniel a’i gyfeillion yn sefyll allan fel rhai â doethineb eithriadol a dealltwriaeth lenyddol, a gallai Daniel ddirnad ystyr gweledigaethau a breuddwydion. Canfu’r brenin hwy ddeg gwaith yn ddoethach na’i ysgrifenyddion, astrolegwyr, a doethion eraill (Daniel 1:17-20). Roedd y rhan fwyaf o’r doethion yn baganaidd, yn defnyddio celfyddyd hudolus a dewiniaeth, ond dyrchafodd Nebuchodonosor Daniel yn bennaeth ar y doethion ym Mabilon (Daniel 2:48). Gyda Daniel yn Brif Dragi a'i ffrindiau hefyd yn yr arweinyddiaeth, cyflwynwyd etifeddiaeth dduwiol i'r Magi Babilonaidd.

Roedd Daniel yn dal yn fyw pan orchfygodd a gorchfygodd y Persiaid, dan arweiniad Cyrus Fawr, Babilon. Dangosodd Cyrus barch mawr at y Magi, a phenodwyd Daniel yn un o’r tri chomisiynydd dros y deyrnas (Daniel 6:1-3). Felly, parhaodd y Magi hefyd i wasanaethu Ymerodraeth Persia. Oherwydd dylanwad Daniel a'i ffrindiau, roedd y Magi Babilonaidd-Persiaidd yn gwybod mwyna seryddiaeth, gwyddoniaeth, llenyddiaeth, a dehongli breuddwydion. Gwyddent hefyd yr ysgrythurau Hebraeg a'r proffwydoliaethau a ysgrifennodd Daniel a phroffwydi Beiblaidd eraill.

Darllenasom yn Esther fod Mordecai a llawer o Iddewon wedi dod i Susa, prifddinas Persia. Pan orchfygodd Cyrus Babilon, caniataodd i'r Iddewon ddychwelyd adref, a gwnaeth 40,000. Ond dewisodd rhai aros ym Mabilon neu symud i brifddinas Persia yn lle hynny - mae'n debyg bod y rhain yn Iddewon uchel eu statws fel Daniel. Mae Esther 8:17 yn dweud wrthym fod llawer o Bersiaid wedi trosi i'r grefydd Iddewig. Dichon fod rhai o'r Magi, dan ddylanwad yr uchel-swyddogion Daniel, Shadrach, Meshack, Abednego, y Frenhines Esther, a Mordecai, wedi dod yn Iddewon.

Ar ôl esgyniad Ymerodraeth Persia, mae'n debyg bod rhai Magi wedi aros. ym Mabilon (yn Irac heddiw, ger Bagdad), a barhaodd fel is-brifddinas Persia. Byddai rhai wedi gwasanaethu brenin Persia yn Susa neu wedi teithio gydag ef i'r prifddinasoedd Persiaidd eraill (symudodd brenin Persia o brifddinas i brifddinas yn ei ymerodraeth, yn dibynnu ar y tymhorau ac anghenion penodol yn y deyrnas). Erbyn genedigaeth Iesu, roedd Babilon wedi’i gadael gan fwyaf, felly mae’n debyg bod y Magi ym Mhersia.

Astudiodd a chofnododd Magi Babilonaidd a Phersiaidd y sêr a’r planedau, gan leihau eu symudiad i drefn fathemategol. Roeddent yn deall y gwahaniaeth rhwng planedau a sêr ac yn rhagweld codiad helical (pan yn seren benodolymddangos yn y Dwyrain ychydig cyn i'r haul godi). Roeddent yn gwybod pryd y byddai rhai planedau a sêr yn alinio ac yn rhagfynegi eclipsau solar a lleuad yn gywir.

Felly, pan welsant seren newydd yn yr awyr, gwyddent fod hyn yn beth mawr. Roeddent wedi treulio eu bywydau yn astudio awyr y nos ac yn gwybod nad oedd sêr newydd yn ymddangos yn sydyn allan o unman. Roedden nhw'n gwybod bod y seren hon yn arwyddocau o bwys mawr. Oherwydd etifeddiaeth Daniel, Mordecai, ac Iddewon eraill, nid yn unig y buont yn ymgynghori â llenyddiaeth y Caldeaid, ond hefyd yn edrych ar yr Hen Destament.

A dyna fe! Proffwydoliaeth gan Balaam yr holl bobl, yr hon a gyflogasai y Moabiaid i felltithio yr Israeliaid. Yn lle hynny bendithiodd yr Israeliaid, ac yna dywedodd fel hyn:

“Rwy'n ei weld, ond nid yn awr;

Edrychaf arno, ond nid yn agos;

A seren yn ymddangos oddi wrth Jacob,

Teyrnwialen a gyfyd o Israel” (Numeri 24:17)

Gwyddent fod brenin newydd, brenin arbennig yn disgyn o Jacob (Israel), wedi ei broffwydo. gan y seren. Ac felly, cychwynasant ar daith galed i'r gorllewin i Jwdea i addoli'r brenin newydd.

Pryd ymwelodd y Doethion â Iesu?

>Mae cardiau Nadolig a rhaglenni geni’r eglwys yn aml yn cynnwys y doethion sy’n ymddangos ym Methlehem ar yr un pryd â’r bugeiliaid. Ond ni allasai hynny ddigwydd, a dyma pam.
  1. Arhosodd Joseff, Mair, a’r baban Iesu ym Methlehem am gyfnod.o leiaf un diwrnod a deugain ar ôl i Iesu gael ei eni.
  2. Enwaedwyd Iesu pan oedd yn wyth diwrnod oed (Luc 2:21)
  3. Cymerodd Joseff a Mair Iesu i Jerwsalem (pum milltir o Bethlehem) i’w gyflwyno i’r Arglwydd pan fyddai ei “phuredigaeth” yn gyflawn. Byddai hyn wedi bod yn dri deg tri diwrnod o’r enwaediad neu gyfanswm deugain ac un diwrnod o enedigaeth Iesu. (Lefiticus 12)
  4. Gan dybio bod y seren wedi ymddangos gyntaf ar y noson y cafodd Iesu ei eni, byddai wedi cymryd cryn amser i’r swynion drefnu carafán a theithio i Jerwsalem. Byddent wedi croesi'r mynyddoedd o Persia i Irac, dilyn Afon Ewffrates i'r gogledd, i fyny i Syria, ac yna trwy Libanus i Israel. Byddai hynny tua 1200 milltir, dros ddau fis o amser teithio, gyda chamelod yn teithio ugain milltir y dydd. Hefyd, ar ôl gweld y seren, bu'n rhaid i'r Magi ddarganfod beth oedd yn ei olygu, a allai fod wedi cymryd wythnosau neu fisoedd o ymchwil. Ac yna, roedd angen iddynt drefnu eu taith, ynghyd â'r amser teithio gwirioneddol. Felly, rydyn ni'n edrych ar unrhyw le o dri mis i efallai flwyddyn neu fwy.

Felly, roedd y cynharaf y gallai'r doethion fod wedi dod tua thri mis ar ôl Iesu. geni. Beth yw’r diweddaraf?

  1. Mae’r Beibl yn defnyddio’r gair Groeg brephos wrth gyfeirio at Iesu yn Luc 2:12, 16 (y noson y cafodd ei eni). Mae Brephos yn golygu naill ai baban newydd-anedig neu faban cyn-anedig. Yn Mathew 2:8-9, 11, 13-14, 20-21,pan fydd y doethion yn ymweld, defnyddir y gair taliad am Iesu, sy'n golygu plentyn bach. Fe all olygu baban, ond yn gyffredinol nid baban newydd-anedig.
  2. Yr oedd Herod wedi gofyn i'r doethion pa bryd y gwelsant y seren gyntaf. Gorchmynnodd i'w ddynion ladd pob bachgen bach ym Methlehem dwy flwydd oed neu iau , ar sail yr amser a roddodd y doethion iddo.

Felly, gallwn ddod i gasgliad bod Iesu rhwng tri mis oed ar y cynharaf a dwy flynedd ar yr hwyraf pan ddaeth y Magi.

Gweld hefyd: 15 Ffeithiau Diddorol o’r Beibl (Anhygoel, Doniol, Syfrdanol, Rhyfedd)

Ble y cyfarfu’r doethion â’r Iesu? 5>

Ymwelodd y Magi â Iesu ym Methlehem. Mae Mathew 2:11 yn dweud iddyn nhw ddod i mewn i’r tŷ (Groeg: oikia , sydd â’r syniad o gartref teuluol). Cofiwch, roedd hyn o leiaf ychydig fisoedd ar ôl i Iesu gael ei eni. Doedden nhw ddim yn y stabl bellach. Erbyn hynny, byddai Joseff wedi dod o hyd i dŷ iddyn nhw yn ninas ei hynafiaid.

Marwolaeth Iesu

Ganed Iesu i farw fel Gwaredwr y byd. “Fe'i gwagiodd ei hun trwy gymryd ffurf gwas a chael ei eni ar lun dynion. Ac wedi ei gael mewn gwedd fel dyn, efe a’i darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd angau: marwolaeth ar groes.” (Philipiaid 2:7-8)

Roedd y rhoddion o aur, thus, a myrr a roddodd y Magi i Iesu yn deilwng o frenin mawr ond hefyd yn broffwydol. Roedd aur yn symbol o frenhiniaeth a dwyfoldeb Iesu. Llosgwyd thus i mewn
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.