25 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Ymladd (Gwirioneddau Pwerus)

25 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Ymladd (Gwirioneddau Pwerus)
Melvin Allen

adnodau o’r Beibl am ymladd

Mae’r ysgrythur yn glir na ddylai Cristnogion fod yn dadlau, yn ymladd yn ddwrn, yn creu drama, nac yn ad-dalu drwg o unrhyw fath. Waeth pa mor anodd y mae'n ymddangos, os bydd rhywun yn eich taro ar eich boch rhaid i chi droi cefn ar y person hwnnw. Os bydd rhywun yn dweud rhai geiriau cas wrthych, peidiwch â'u had-dalu. Rhaid i chi ddileu eich balchder. Bydd Cristnogion yn cael eu herlid, ond dim ond mwy o drais a ddaw yn sgil ymosod ar drais. Yn lle ymladd â rhywun byddwch yn berson mwy a siaradwch yn garedig ac yn garedig ac ad-dalu'r person hwnnw â bendithion. Gweddïwch drosoch eich hun a gweddïwch dros eraill. Gofynnwch i Dduw eich helpu chi. Ydy hi byth yn iawn i amddiffyn eich hun? Ie, weithiau mae'n rhaid i chi amddiffyn eich hun .

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud?

1. Colosiaid 3:8 Ond yn awr, gohiriwch bopeth megis dicter, cynddaredd, malais, athrod, iaith sarhaus. eich ceg.

2.  Effesiaid 4:30-31 Peidiwch â galaru am yr Ysbryd Glân, yr hwn a roddwyd i chwi â sêl ar gyfer dydd y prynedigaeth. Gocheler oddi wrthych bob chwerwder, digofaint, dicter, ffraeo, ac athrod, ynghyd â phob casineb.

3. 1 Pedr 2:1-3 Felly gwaredwch bob math o ddrygioni, pob math o dwyll, rhagrith, cenfigen, a phob math o athrod. Dymunwch air pur Duw wrth i fabanod newydd-anedig ddymuno llaeth. Yna byddwch yn tyfu yn eich iachawdwriaeth. Yn sicr yr ydych wedi blasu fod yr Arglwydd yn dda!

4. Galatiaid 5:19-25 Nawr, mae effeithiau’r natur lygredig yn amlwg: rhyw anghyfreithlon, gwyrdroi, anlladrwydd, eilunaddoliaeth, defnydd o gyffuriau, casineb, ymryson, cenfigen, pyliau blin, uchelgais hunanol, gwrthdaro, carfannau, cenfigen, meddwdod , partio gwyllt, a phethau cyffelyb. Dw i wedi dweud wrthych chi yn y gorffennol a dw i'n dweud wrthoch chi eto na fydd pobl sy'n gwneud y mathau hyn o bethau yn etifeddu teyrnas Dduw. Ond mae'r natur ysbrydol yn cynhyrchu cariad, llawenydd, heddwch, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, a hunanreolaeth. Nid oes deddfau yn erbyn pethau felly. Mae'r rhai sy'n perthyn i Grist Iesu wedi croeshoelio eu natur lygredig ynghyd â'i nwydau a'i chwantau. Os ydym yn byw yn ôl ein natur ysbrydol, yna mae angen i'n bywydau gydymffurfio â'n natur ysbrydol.

5. Iago 4:1 Beth sy'n achosi ymladd a ffraeo yn eich plith? Onid o'ch chwantau sy'n brwydro ynoch chi y maent yn dod?

Peidiwch â thalu drwg yn ôl.

6. Diarhebion 24:29 Paid â dweud, “Fe wnaf iddo fel y gwnaeth i mi, myfi Bydd yn siŵr o dalu'n ôl iddo am yr hyn a wnaeth."

7.  Rhufeiniaid 12:17-19  Paid â thalu drwg i bobl am y drwg maen nhw'n ei wneud i ti. Canolbwyntiwch eich meddyliau ar y pethau hynny sy'n cael eu hystyried yn fonheddig. Cyn belled ag y bo modd, byw mewn heddwch â phawb. Peidiwch â dial, gyfeillion annwyl. Yn lle hynny, gadewch i ddicter Duw ofalu amdano. Wedi’r cyfan, mae’r Ysgrythur yn dweud, “Fi yn unig sydd â’r hawl i ddial . byddaf yn taluyn ôl, medd yr Arglwydd.”

Rhaid inni garu hyd yn oed ein gelynion.

8. Rhufeiniaid 12:20-21 Ond, “Os yw eich gelyn yn newynog, bwydwch ef. Os yw'n sychedig, rhowch ddiod iddo. Os gwnewch hyn, byddwch yn gwneud iddo deimlo'n euog a chywilydd." Paid â gadael i ddrygioni dy orchfygu, ond gorchfygu drwg â da.

Troi'r boch arall.

9. Mathew 5:39  Ond dw i'n dweud wrthych chi am beidio â gwrthwynebu'r drwg. Os bydd rhywun yn eich taro ar eich boch dde, trowch eich boch arall ato hefyd.

10.  Luc 6:29-31   Os bydd rhywun yn eich taro ar eich boch, cynigiwch y boch arall hefyd. Os bydd rhywun yn cymryd eich cot, peidiwch â'i atal rhag cymryd eich crys . Rhowch i bawb sy'n gofyn i chi am rywbeth. Os bydd rhywun yn cymryd eich un chi, peidiwch â mynnu ei gael yn ôl. “Gwnewch i bobl eraill bopeth rydych chi am iddyn nhw ei wneud i chi.

Ffydd: Yr unig ymladd y dylen ni fod yn ei wneud.

11. 1 Timotheus 6:12-15 Ymladd ymladd da y ffydd . Cymerwch afael ar y bywyd tragwyddol y'ch galwyd iddo pan wnaethoch eich cyffes dda yng ngŵydd llawer o dystion. Yng ngolwg Duw, yr hwn sy’n rhoi bywyd i bopeth, a Christ Iesu, yr hwn, wrth dystiolaethu cyn i Pontius Pilat wneud y gyffes dda, yr wyf yn erfyn arnoch i gadw’r gorchymyn hwn yn ddi-fai hyd ymddangosiad ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn sydd Dduw. yn ei amser ei hun — Duw, y bendigedig ac unig Rheolydd, Brenin y brenhinoedd aArglwydd yr arglwyddi,

12. 2 Timotheus 4:7-8 Dw i wedi ymladd y frwydr dda. Rwyf wedi cwblhau'r ras. Dw i wedi cadw'r ffydd. Mae'r wobr sy'n dangos bod gen i gymeradwyaeth Duw nawr yn aros amdanaf. Yr Arglwydd, yr hwn sydd farnwr teg, a rydd y wobr honno i mi y dydd hwnnw. Bydd yn ei roi nid yn unig i mi ond hefyd i bawb sy'n disgwyl yn eiddgar iddo ddod eto.

Mae cariad yn gorchuddio trosedd.

13. Diarhebion 17:9  Y mae'r sawl sy'n maddau trosedd yn ceisio cariad, ond pwy bynnag sy'n ailadrodd rhywbeth sy'n gwahanu ffrindiau agos.

14. 1 Pedr 4:8-10 Yn anad dim, carwch eich gilydd yn ddwfn, oherwydd y mae cariad yn gorchuddio llu o bechodau. Cynigiwch letygarwch i'ch gilydd heb rwgnach. Dylai pob un ohonoch ddefnyddio pa bynnag anrheg yr ydych wedi ei dderbyn i wasanaethu eraill, fel stiwardiaid ffyddlon gras Duw yn ei amrywiol ffurfiau.

Cyffesu eich pechodau.

15. 1 Ioan 1:9 Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon a chyfiawn i faddau i ni ein pechodau ac i'n glanhau oddi wrth pob anghyfiawnder.

Maddeuwch i'ch gilydd.

16. Effesiaid 4:32  Byddwch garedig a chariadus wrth eich gilydd. Maddau i'ch gilydd yr un fath ag y maddeuodd Duw i chi trwy Grist.

Mathew 6:14-15  Ie, os maddeuwch i eraill am y camweddau y maent yn eu gwneud i chi, yna bydd eich Tad yn y nefoedd hefyd yn maddau eich camweddau. Ond os na wnewch chi faddau i eraill, yna ni fydd eich Tad yn y nefoedd yn maddau'r camweddau yr ydych yn eu gwneud.

17. Mathew 5:23-24Felly, os wyt yn offrymu dy anrheg wrth yr allor, a chofio yno fod gan dy frawd neu chwaer rywbeth yn dy erbyn, gad dy anrheg yno o flaen yr allor. Yn gyntaf ewch a chymodwch â hwy; yna tyrd i offrymu dy anrheg.

Gweld hefyd: 30 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Briodas (Priodas Gristnogol)

Cyngor

18. Salm 37:8 Paid â dicter, a gwrthod digofaint! Paid â phoeni f; yn tueddu at ddrwg yn unig.

19.  Galatiaid 5:16-18 Felly rwy'n dweud wrthych, bywhewch y ffordd y mae'r Ysbryd yn eich arwain. Yna ni fyddwch yn gwneud y pethau drwg y mae eich hunan pechadurus eu heisiau. Mae yr hunan pechadurus eisiau yr hyn sydd yn erbyn yr Ysbryd, a'r Ysbryd sydd am yr hyn sydd yn erbyn yr hunan pechadurus. Maen nhw bob amser yn ymladd yn erbyn ei gilydd, fel nad ydych chi'n gwneud yr hyn rydych chi wir eisiau ei wneud. Ond os gadewch i'r Ysbryd eich arwain, nid ydych dan y gyfraith

20.  Effesiaid 6:13-15 Am hynny gwisgwch arfogaeth lawn Duw , er mwyn ichi allu pan ddaw dydd y drwg. i sefyll dy dir, ac wedi i ti wneuthur pob peth, i sefyll. Sefwch yn gadarn, gan hynny, â gwregys y gwirionedd wedi'i blygu o amgylch eich canol, â dwyfronneg cyfiawnder yn ei lle, a'ch traed wedi'u ffitio â'r parodrwydd a ddaw o efengyl tangnefedd.

Atgofion

21. 2 Timotheus 2:24 A rhaid i was yr Arglwydd beidio â bod yn gynhennus, ond yn garedig wrth bawb, yn gallu dysgu drygioni, yn amyneddgar,

22. Diarhebion 29:22 Y mae person blin yn dechrau ymladd; person poeth-dymheredig yn ymrwymo pob matho bechod. Mae balchder yn diweddu mewn darostyngiad, tra bod gostyngeiddrwydd yn dwyn anrhydedd.

23.  Mathew 12:36-37 Rwy'n dweud wrthych, ar Ddydd y Farn bydd pobl yn rhoi cyfrif am bob gair difeddwl a lefarant, oherwydd wrth dy eiriau y'th ryddheir, ac wrth dy eiriau y'th gei cael ei gondemnio.”

Enghreifftiau

Gweld hefyd: Cyfieithiad Beiblaidd NIV Vs CSB: (11 Gwahaniaeth Mawr i’w Gwybod)

24. Jeremeia 34:6-7 Yna y dywedodd y proffwyd Jeremeia hyn oll wrth Sedeceia brenin Jwda, yn Jerwsalem, tra oedd byddin brenin Jwda. Roedd Babilon yn ymladd yn erbyn Jerwsalem a dinasoedd eraill Jwda oedd yn dal i ddal allan - Lachis ac Aseca. Dyma'r unig ddinasoedd caerog ar ôl yn Jwda.

25. 2 Brenhinoedd 19:7-8 Gwrandewch! Pan gly w efe ryw hanes, gwnaf iddo ddymuno dychwelyd i'w wlad ei hun, ac yno fe'i torraf ef i lawr â'r cleddyf.” Pan glywodd cadlywydd y maes fod brenin Asyria wedi gadael Lachis, efe a aeth yn ôl a dod o hyd i'r brenin yn ymladd yn erbyn Libna. Derbyniodd Senacherib adroddiad fod Tirhaca, brenin Cush, yn mynd allan i ymladd yn ei erbyn. Felly anfonodd negeswyr eto at Heseceia â'r gair hwn:
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.