25 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Glutoni (Gorchfygu)

25 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Glutoni (Gorchfygu)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am glwtoniaeth?

Mae glwtoniaeth yn bechod ac yn un y dylid ei drafod yn fwy mewn eglwysi. Mae gorfwyta yn eilunaddolgar ac mae'n beryglus iawn. Mae’r ysgrythur yn dweud wrthym fod Esau, brawd Jacob, wedi gwerthu ei enedigaeth-fraint oherwydd gluttony.

Nid oes a wnelo bwyta gormod â bod yn dew. Gallai person tenau fod yn glwton hefyd, ond gallai gordewdra fod o ganlyniad i bechod parhaus glwton.

Gweld hefyd: 50 Adnod Bwerus o'r Beibl Am Gelynion (Delio â Nhw)

Mae gorfwyta yn niweidiol iawn ac yn gaethiwus, a dyna pam yn y Beibl mae’n cael ei gymharu â meddwdod a diogi.

Yn y byd hwn, mae cymaint o demtasiwn i orfwyta oherwydd bod gennym ni fyrgyrs, pitsa, cyw iâr, bwffe ac ati, ond dywedir wrth Gristnogion i reoli ein harchwaeth a chadw ein cyrff yn iach (Edrychwch ar rannu iechyd rhaglenni) .

Peidiwch â gwastraffu bwyd a gwrthsefyll y diafol pan fydd yn eich temtio â blys pan nad ydych hyd yn oed yn newynog.

Gwrthsafwch ef pan fyddwch eisoes yn llawn, a rhodiwch trwy'r Ysbryd. Rydw i wedi siarad â llawer o bobl ac o fy mhrofiad i hefyd mae diflastod yn dod â lludwdod yn ei sgil y rhan fwyaf o'r amser.

“Does dim byd arall i’w wneud felly fe wna i droi’r teledu ymlaen a bwyta’r bwyd blasus hwn.” Rhaid inni ddod o hyd i rywbeth gwell i'w wneud â'n hamser. Rwy'n argymell ymarfer corff.

Nid yn unig y mae'n helpu gyda'ch iechyd, ond mae hefyd yn helpu eich arferion bwyta. Mae angen ichi ddod o hyd i lawenydd yng Nghrist yn hytrach na bwyd a theledu.

Gweddïwch am fwyangerdd dros Grist. Bydd hyn yn arwain at adnabod Duw yn fwy yn ei Air ac adfywiad eich bywyd gweddi. Ymladd chwantau diwerth trwy geisio pethau a fydd yn eich helpu chi'n ysbrydol.

Dyfyniadau Cristnogol am luddew

“Rwy’n credu bod glutineb yn gymaint o bechod yng ngolwg Duw ag yw meddwdod.” Charles Spurgeon

“Tueddir ein cyrff i esmwythau, pleser, ystwythder, a digofaint. Oni bai ein bod yn ymarfer hunanreolaeth, bydd ein cyrff yn tueddu i wasanaethu drygioni yn fwy na Duw. Rhaid inni ddisgyblu ein hunain yn ofalus sut yr ydym yn “cerdded” yn y byd hwn, fel arall byddwn yn cydymffurfio mwy â'i ffyrdd yn hytrach nag â ffyrdd Crist.” Donald S. Whitney

“Mae Gluttony yn ddihangfa emosiynol, yn arwydd bod rhywbeth yn ein bwyta ni.” Peter De Vries

“Gluttony yn lladd mwy na'r cleddyf.”

“Gellir caniatáu balchder i'r graddau hyn neu'r graddau hynny, fel arall ni all dyn gadw urddas. Mewn gluttony rhaid cael bwyta, mewn meddwdod rhaid bod yfed; ‘nid y bwyta, ac nid yr yfed y mae’n rhaid ei feio, ond y gormodedd. Felly mewn balchder.” John Selden

“Er bod meddwdod yn bechod cyffredin yn niwylliant anghristnogol heddiw, nid wyf yn canfod ei fod yn broblem fawr ymhlith Cristnogion. Ond gluttony yn sicr yw. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn tueddu i orfwyta yn y bwyd y mae Duw wedi’i ddarparu mor garedig i ni. Rydyn ni'n caniatáu i'r rhan synhwyrus o'n harchwaeth a roddwyd gan Dduw fynd allan o reolaeth a'n harwaini bechod. Mae angen inni gofio bod hyd yn oed ein bwyta a’n hyfed i gael ei wneud er gogoniant Duw (I Corinthiaid 10:31). Jerry Bridges

“Mae dau gamgymeriad yn cyd-fynd â’r rhan fwyaf o’r trafodaethau ar gluttony.Y cyntaf yw ei fod ond yn berthnasol i’r rhai sydd â gwasg llai na siâp; yr ail yw ei fod bob amser yn ymwneud â bwyd. Mewn gwirionedd, gall fod yn berthnasol i deganau, teledu, adloniant, rhyw, neu berthnasoedd. Mae’n ymwneud â gormodedd o unrhyw beth.” Chris Donato

Beth mae Duw yn ei ddweud am luddew?

1. Philipiaid 3:19-20 Maen nhw'n mynd i gael eu dinistr. Eu duw yw eu harchwaeth , maent yn brolio am bethau cywilyddus, ac ni feddyliant ond am y bywyd hwn yma ar y ddaear. Ond dinasyddion y nefoedd ydym ni, lle mae'r Arglwydd Iesu Grist yn byw. Ac yr ydym yn disgwyl yn eiddgar iddo ddychwelyd fel ein Gwaredwr.

2. Diarhebion 25:16 Ydych chi wedi dod o hyd i fêl? Bwytewch ddim ond yr hyn sydd ei angen arnoch, Nad oes gennych ormodedd a chwydu.

Gweld hefyd: Credoau Pentecostaidd Vs Bedyddwyr: (9 Gwahaniaeth Epig i'w Gwybod)

4. Diarhebion 23:1-3 Pan fyddi'n eistedd i giniawa gyda phren mesur, gwna'n dda beth sydd o'th flaen, a rho gyllell at dy wddf os rhoddir i ti glwton. Peidiwch â chwennych ei ddanteithion, oherwydd twyllodrus yw'r bwyd hwnnw.

5. Salm 78:17-19 Ond daliasant i bechu yn ei erbyn ef, gan wrthryfela yn erbyn y Goruchaf yn yr anialwch. Profasant Dduw yn ystyfnig yn eu calonnau, gan fynnu'r bwydydd a ddymunent. Roedden nhw hyd yn oed yn siarad yn erbyn Duw ei hun, gan ddweud, “Ni all Duw roi bwyd inni yn yr anialwch.”

6. Diarhebion 25:27 Nid da bwyta gormod o fêl, ac nid da ceisio anrhydedd i ti dy hun.

Yr oedd pobl Sodom a Gomorra yn euog o fod yn gluttons

7. Eseciel 16:49 Pechodau Sodom oedd balchder, llygredigaeth, a diogi, tra bo'r tlawd a'r anghenus dioddefodd y tu allan i'w drws.

Teml Duw

8. 1 Corinthiaid 3:16-17 Chwi a wyddoch mai cysegr Duw ydych, a bod Ysbryd Duw yn trigo ynoch, onid ydych ? Os bydd rhywun yn dinistrio cysegr Duw, bydd Duw yn ei ddinistrio, oherwydd mae cysegr Duw yn sanctaidd. A chi yw'r noddfa honno!

9. Rhufeiniaid 12:1-2 Frodyr a chwiorydd, yn wyneb popeth rydyn ni newydd ei rannu am dosturi Duw, dw i’n eich annog chi i offrymu eich cyrff yn aberthau byw, wedi eu cysegru i Dduw ac yn ei blesio. Mae'r math hwn o addoliad yn addas i chi. Peidiwch â dod fel pobl y byd hwn. Yn lle hynny, newidiwch y ffordd rydych chi'n meddwl. Yna byddwch chi bob amser yn gallu penderfynu beth mae Duw ei eisiau mewn gwirionedd - beth sy'n dda, yn bleserus ac yn berffaith.

Dewiswch eich ffrindiau yn ddoeth.

10. Diarhebion 28:7 Y mae mab craff yn gwrando ar addysg, ond y mae cydymaith glwth yn dirmygu ei dad.

11. Diarhebion 23:19-21 Fy mhlentyn, gwrando a bydd ddoeth: Cadw dy galon ar yr union gwrs. Paid â chynddeiriogi meddwon, na gwledda 'r gluttons, oherwydd y maent ar eu ffordd i dlodi, ac y mae gormod o gwsg yn eu gwisgo mewn carpiau.

Hunanreolaeth: Os ydych chiyn methu rheoli dy archwaeth sut y gelli di reoli dim arall?

12. Diarhebion 25:28 Yr hwn nid oes ganddo lywodraeth ar ei ysbryd ei hun, sydd fel dinas wedi ei chwalu, ac heb furiau.

13. Titus 1:8 Yn hytrach, rhaid iddo fod yn groesawgar, yn un sy'n caru'r hyn sy'n dda, yn hunanreolaethol, yn uniawn, yn sanctaidd ac yn ddisgybledig.

14. 2 Timotheus 1:7 Canys ni roddodd Duw inni ysbryd ofn; ond o allu, a chariad, a meddwl cadarn.

15. 1 Corinthiaid 9:27 Yr wyf yn disgyblu fy nghorff fel athletwr, yn ei hyfforddi i wneud yr hyn a ddylai. Heblaw hyny, yr wyf yn ofni, ar ol pregethu i eraill, y caf fi fy hun fy anghymhwyso.

Gorchfygu pechod gorthrymder: Sut gallaf orchfygu gluttony?

16. Effesiaid 6:10-11 Yn olaf, ymgryfhewch yn yr Arglwydd ac yn ei nerth nerthol . Gwisgwch arfwisg lawn Duw, fel y gallwch chi sefyll yn erbyn cynlluniau'r diafol.

17. Philipiaid 4:8 Yn olaf, frodyr, beth bynnag sy'n wir, beth bynnag sy'n anrhydeddus, beth bynnag sy'n gyfiawn, beth bynnag sy'n bur, beth bynnag sy'n hyfryd, beth bynnag sy'n gymeradwy, os oes rhagoriaeth, os oes rhywbeth. teilwng o ganmoliaeth, meddyliwch am y pethau hyn.

18. Colosiaid 3:1-2 Gan hynny, os cyfodasoch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle y mae Crist yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Gosod dy serch ar bethau sydd uchod, nid ar bethau ar y ddaear.

Atgofion

19. 1 Corinthiaid 10:31Os ydych chi'n bwyta neu'n yfed, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.

20. 1 Corinthiaid 10:13 Ni chymerodd unrhyw demtasiwn, ond y rhai sy'n gyffredin i ddyn: ond ffyddlon yw Duw, yr hwn ni ad i chwi gael eich temtio uwchlaw eich gallu; ond gyda'r demtasiwn hefyd y gwnewch ffordd i ddianc, fel y galloch ei dwyn.

20. Mathew 4:4 Atebodd Iesu, “Y mae'n ysgrifenedig: 'Nid ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair a ddaw o enau Duw.'”

21 Iago 1:14 Ond mae pob person yn cael ei demtio pan fydd yn cael ei lusgo i ffwrdd gan ei chwant drwg ei hun a'i ddenu.

Enghreifftiau o orfoledd yn y Beibl

22. Titus 1:12 Mae un o broffwydi Creta ei hun wedi dweud: “Mae Cretaniaid bob amser yn gelwyddog, yn brutiaid drwg, yn glwthwyr diog .”

23. Deuteronomium 21:20 Byddan nhw'n dweud wrth yr henuriaid, “Mae'r mab hwn i ni yn ystyfnig ac yn wrthryfelgar. Ni fydd yn ufuddhau i ni. Mae'n glutton ac yn feddwyn."

24. Luc 7:34 Daeth Mab y Dyn i fwyta ac yfed, a dywedant, “Dyma glwth a meddwyn, ffrind i gasglwyr trethi a phechaduriaid.” Ond ganddi hi y mae doethineb yn cael ei phrofi'n gywir. gweithredoedd.”

25. Numeri 11:32-34 Felly dyma'r bobl yn mynd allan ac yn dal soflieir trwy'r dydd hwnnw, a thrwy'r nos a thrwy'r dydd hefyd. Casglodd neb lai na hanner cant o fwseli! Taenant y sofliar o amgylch y gwersyll i sychu. Ond tra yr oeddynt yn gorio eu hunain ar ycig – tra oedd yn dal yn eu genau – cynhyrfodd dicter yr ARGLWYDD yn erbyn y bobl, a thrawodd hwy â phla difrifol. Felly galwyd y lle hwnnw yn Cibroth-hattaavah (sy'n golygu "beddau gluttony") oherwydd yno y claddasant y bobl oedd wedi chwennych cig o'r Aifft.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.