25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gristnogion Ffug (Rhaid eu Darllen)

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gristnogion Ffug (Rhaid eu Darllen)
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am Gristnogion ffug

Yn anffodus, mae yna lawer o gau-gredinwyr a fydd yn disgwyl mynd i’r Nefoedd ac ni fydd mynediad iddynt. Y ffordd orau o osgoi bod yn un yw gwneud yn siŵr eich bod chi wir wedi ymddiried yng Nghrist yn unig am iachawdwriaeth.

Pan fyddwch wedi edifarhau ac wedi rhoi eich ffydd yng Nghrist a fydd yn arwain at newid bywyd. Dilynwch Dduw ac addysgwch eich hun gyda'i Air.

Mae llawer o bobl yn dilyn gau ddysgeidiaeth y Beibl a roddir gan bregethwyr ffug neu maen nhw'n gwrthod ufuddhau i gyfarwyddiadau Duw a dilyn eu meddyliau eu hunain.

Mae yna lawer o bobl sy'n taflu'r tag enw Cristnogol ymlaen ac yn meddwl trwy fynd i'r eglwys yn unig y byddant yn cael Nefoedd , sy'n ffug. Rydych chi'n gwybod bod yna bobl fel yna yn eich eglwys ac yn enwedig ymhlith ieuenctid heddiw.

Rydych chi'n gwybod bod yna bobl yn dal i gael rhyw y tu allan i briodas, yn dal i fynd i glybiau, mae ganddyn nhw geg poti bwriadol parhaus o hyd. Bydd uffern yn waeth i'r bobl hyn nag anffyddwyr. Cristnogion ar y Sul ydyn nhw ac nid oes ots ganddyn nhw am Grist. Ydw i'n dweud bod Cristion yn berffaith? Na. A all Cristion wrthgiliwr? Bydd, ond bydd twf ac aeddfedrwydd ym mywyd gwir gredinwyr oherwydd mai Duw sy'n gweithio ynddynt. Nid yn unig y byddan nhw'n aros yn y tywyllwch os ydyn nhw'n ddefaid yr Arglwydd oherwydd bydd Duw yn eu disgyblu a hefyd bydd ei ddefaid yn gwrando ar ei lais.

Dyfyniadau

  • Laurence J Peter – “Nid yw mynd i’r eglwys yn eich gwneud yn Gristion mwy na mynd i’r garej yn gwneud car i chi.”
  • “Peidiwch â gadael i'ch gwefusau a'ch bywydau bregethu dwy neges wahanol.”
  • “Eich tystiolaeth fwyaf pwerus yw sut yr ydych yn trin eraill ar ôl i wasanaeth yr eglwys ddod i ben.”
  • “Pa dorcalon fyddai byw bywyd Cristnogol “bron” ac yna mynd “bron” i’r nefoedd.”

Gwyliwch fod llawer.

1. Mathew 15:8 Y mae'r bobl hyn yn fy anrhydeddu â'u gwefusau, ond y mae eu calonnau ymhell oddi wrthyf.

2. Eseia 29:13 Felly mae'r Arglwydd yn dweud, “Mae'r bobl hyn yn dweud mai fy eiddo i ydyn nhw. Maent yn fy anrhydeddu â'u gwefusau, ond mae eu calonnau ymhell oddi wrthyf. Ac nid yw eu haddoliad i mi yn ddim ond rheolau o waith dyn a ddysgwyd o gof.

3. Iago 1:26 Os yw rhywun yn meddwl ei fod yn grefyddol ond yn methu rheoli ei dafod, mae'n twyllo'i hun. Mae crefydd y person hwnnw yn ddiwerth.

4 1 Ioan 2:9 Mae'r rhai sy'n dweud eu bod nhw yn y goleuni ond yn casáu credinwyr eraill yn dal yn y tywyllwch.

5. Titus 1:16 Maen nhw'n honni eu bod nhw'n adnabod Duw, ond maen nhw'n ei wadu trwy'r hyn maen nhw'n ei wneud. Maent yn ffiaidd, yn anufudd, ac yn anaddas i wneud dim da.

Mae Cristnogion ffug yn pechu’n fwriadol gan ddweud, “Byddaf yn edifarhau yn nes ymlaen” ac yn anufudd i ddysgeidiaeth Duw. Er ein bod ni i gyd yn bechaduriaid nid yw Cristnogion yn pechu'n fwriadol ac yn fwriadol.

6. 1 Ioan 2:4 Pwy bynnag sy'n dweud, “Fiyn ei adnabod,” ond nid yw'n gwneud yr hyn y mae'n ei orchymyn sy'n gelwyddog, ac nid yw'r gwirionedd yn y person hwnnw.

7. 1 Ioan 3:6 Dydi’r rhai sy’n byw yng Nghrist ddim yn mynd ymlaen i bechu. Nid yw'r rhai sy'n mynd ymlaen i bechu wedi gweld nac adnabod Crist.

8. 1 Ioan 3:8-10  Mae'r sawl sy'n gwneud pechod yn perthyn i'r un drwg, oherwydd mae'r Diafol wedi bod yn pechu o'r dechrau. Y rheswm y datgelwyd Mab Duw oedd er mwyn dinistrio'r hyn y mae'r Diafol wedi bod yn ei wneud. Nid oes unrhyw un sydd wedi ei eni oddi wrth Dduw yn gwneud pechod, oherwydd y mae had Duw yn aros ynddo. Yn wir, ni all fynd ymlaen i bechu, oherwydd ei fod wedi ei eni oddi wrth Dduw. Dyma sut mae plant Duw a phlant y Diafol yn cael eu gwahaniaethu. Nid oes unrhyw un sy'n methu ag ymarfer cyfiawnder ac â charu ei frawd oddi wrth Dduw.

9. 3 Ioan 1:11 Gyfaill annwyl, paid ag efelychu'r hyn sy'n ddrwg, ond yr hyn sy'n dda. Mae unrhyw un sy'n gwneud yr hyn sy'n dda oddi wrth Dduw. Nid yw unrhyw un sy'n gwneud yr hyn sy'n ddrwg wedi gweld Duw.

10. Luc 6:46 Pam yr ydych yn fy ngalw i'n Arglwydd, ond heb wneud yr hyn a ddywedaf wrthych?

Mae'r bobl hyn yn meddwl bod ffordd arall i fynd i'r Nefoedd.

11. Ioan 14:6 Dywedodd Iesu wrtho, “Myfi yw'r ffordd, a'r gwirionedd , a'r bywyd. Nid oes neb yn dyfod at y Tad ond trwof fi. “

Mae gan wir Gristnogion serchiadau newydd ac yn caru Iesu.

12. Ioan 14:23-24 Atebodd Iesu, “Bydd unrhyw un sy'n fy ngharu i yn ufuddhau i'm dysgeidiaeth. Bydd fy Nhad yn eu caru, a byddwn yn dod atynt ac yn gwneudein cartref gyda nhw. Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau. A’r gair yr ydych yn ei glywed, nid eiddof fi, ond gair y Tad a’m hanfonodd i.”

13. 1 Ioan 2:3 Ni a wyddom ein bod wedi dod i'w adnabod ef, os cadwn ei orchmynion ef.

14. 2 Corinthiaid 5:17 Felly, os oes rhywun yng Nghrist, y mae yn greadigaeth newydd. Mae'r hen wedi mynd heibio; wele y newydd wedi dyfod.

Rhagrithwyr ydynt. Er bod y Beibl yn dweud ein bod ni i fynd yn gariadus, yn garedig, ac yn dyner at ein brodyr a chwiorydd yn unig i gywiro eu pechodau, sut gallwch chi wneud hynny, ond rydych chi'n gwneud yr un peth â nhw gymaint neu hyd yn oed yn fwy na nhw? Rhagrithwyr hefyd yw pobl sy'n gwneud pethau er mwyn dangos pethau megis rhoi i'r tlawd a gweithredoedd caredig i'w gweld gan eraill.

15. Mathew 7:3-5 Pam yr wyt yn gweld y brycheuyn sydd yn llygad dy frawd, ond heb sylwi ar y boncyff sydd yn dy lygad dy hun? Neu sut y gelli ddweud wrth dy frawd, ‘Gad imi dynnu'r brycheuyn o'th lygad,’ pan fydd y boncyff yn dy lygad dy hun? Rhagrithiwr, cymer yn gyntaf y boncyff o'th lygad dy hun, ac yna fe'i gweli'n glir i dynnu'r brycheuyn o lygad dy frawd.

16. Mathew 6:1-2 Gochel arfer dy gyfiawnder gerbron pobl eraill, er mwyn cael dy weled ganddynt, oherwydd ni chei wobr gan dy Dad yr hwn sydd yn y nefoedd. Felly, pan roddwch i'r anghenus, na seiniwch utgorn o'ch blaen, fel y gwna'r rhagrithwyr i mewnyn y synagogau ac yn yr heolydd, er mwyn iddynt gael eu canmol gan eraill. Yn wir, meddaf i chwi, y maent wedi derbyn eu gwobr.

17. Mathew 12:34 Chwi nythaid gwiberod, sut y gellwch chwi, y rhai drwg, ddywedyd dim da? Canys y genau a lefara yr hyn y mae y galon yn llawn ohono.

Nid ânt i mewn i'r Nefoedd. Gwadir ffug drowyr.

18. Mathew 7:21-23 “Nid pawb sy’n dweud wrthyf, ‘Arglwydd, Arglwydd’, a ddaw i mewn i deyrnas nefoedd, ond yr un sy’n gwneud y pethau hyn. ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Y dydd hwnnw bydd llawer yn dweud wrthyf, ‘Arglwydd, Arglwydd, oni phroffwydasom yn dy enw di, a bwrw allan gythreuliaid yn dy enw, a gwneud llawer o weithredoedd nerthol yn dy enw?” Ac yna dywedaf wrthynt, ‘Myfi byth yn dy adnabod; Ciliwch oddi wrthyf, chwi weithredwyr anghyfraith.’

19. 1 Corinthiaid 6:9-10 Neu oni wyddoch na chaiff yr anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw? Peidiwch â chael eich twyllo: ni chaiff y rhywiol anfoesol, nac eilunaddolwyr, na godinebwyr, na gwŷr sy'n ymddwyn yn gyfunrywiol, na lladron, na'r barus, na meddwon, na dihirwyr, na'r rhai sy'n lletchwith etifeddu teyrnas Dduw.

20. Datguddiad 22:15 O'r tu allan y mae'r cŵn, y rhai sy'n ymarfer y celfyddydau hud, y rhywiol anfoesol, y llofruddion, y eilunaddolwyr a phawb sy'n caru ac yn arfer anwiredd.

Mae Cristnogion ffug yn bregethwyr gau a gau broffwydi yn union fel cast Pregethwyr LA.

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o'r Beibl Am Sefyll Gadarn

21. 2Corinthiaid 11:13-15 Canys gau apostolion yw y cyfryw ddynion, yn weithwyr twyllodrus, yn ymddadleu yn apostolion Crist. A does ryfedd, oherwydd mae hyd yn oed Satan yn cuddio ei hun fel angel y goleuni. Felly nid yw'n syndod os bydd ei weision, hefyd, yn cuddio eu hunain yn weision cyfiawnder. Bydd eu diwedd yn cyfateb i'w gweithredoedd.

22. Jwdas 1:4 Oherwydd y mae rhai pobl wedi ymgripio i mewn yn ddisylw y rhai a ddynodwyd i'r condemniad hwn ers talwm, yn bobl annuwiol, sy'n gwyrdroi gras ein Duw i cnawdolrwydd ac yn gwadu ein hunig Feistr ac Arglwydd, Iesu Grist. .

23. 2 Pedr 2:1 Ond yr oedd gau broffwydi hefyd ymhlith y bobl, megis y bydd gau athrawon yn eich plith, y rhai a ddygant yn ddirgel heresïau damnadwy, gan wadu yr Arglwydd a'u prynodd, a dygwch arnynt eu hunain ddinistr buan.

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Siom (Pwerus)

24. Rhufeiniaid 16:18 Oherwydd nid yw'r cyfryw yn gwasanaethu ein Harglwydd Iesu Grist, ond eu bol eu hunain; a thrwy eiriau da ac ymadroddion teg twyllo calonnau'r syml.

Atgof

25. 2 Timotheus 4:3-4 Canys y mae'r amser yn dyfod pan ewyllysio pobl. peidio â dioddef dysgeidiaeth gadarn, ond â chlustiau cosi byddant yn cronni iddynt eu hunain athrawon i weddu i'w nwydau eu hunain, ac yn troi oddi wrth wrando ar y gwirionedd ac yn crwydro i chwedlau.

Os nad ydych yn adnabod yr Arglwydd, cliciwch yma i ddarganfod sut i gael eich achub.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.