25 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Ar Gyfer Athrawon (Dysgu Eraill)

25 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Ar Gyfer Athrawon (Dysgu Eraill)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am athrawon?

Ydych chi’n athro Cristnogol? Mewn ffordd, rydyn ni i gyd yn athrawon ar ryw adeg yn ein bywydau. Boed yn addysgu mewn ysgol, eglwys, cartref, neu unrhyw le, dysgwch yr hyn sy'n briodol ac yn iawn. Hyderwch yn yr Arglwydd, ymddygwch yn anrhydeddus, a dygwch ddoethineb i'r gwrandawyr.

Os wyt ti’n athro’r Beibl, yna byddi’n bwydo’r Ysgrythur i’ch myfyrwyr, ond gadewch i ni ddweud eich bod chi’n athro mathemateg neu’n athro cyn-ysgol, yna ni fyddwch chi’n dysgu’r Ysgrythur.

Ond beth allwch chi ei wneud yw defnyddio egwyddorion y Beibl i'ch gwneud chi'n athro gwell a mwy effeithiol.

Dyfyniadau Cristnogol am athrawon

“Yn syml, mae athro nad yw’n ddogmatig yn athro nad yw’n addysgu.” Mae G.K. Chesterton

“Mae athrawon da yn gwybod sut i ddod â'r myfyrwyr gorau allan.” – Charles Kuralt

“Ni ellir byth ddileu dylanwad athro da.”

“Mae’n cymryd calon fawr i helpu i lunio meddyliau bach.”

“Nid oedd yr Hen Destament, yr hwn oedd yn cynnwys, mewn had, holl egwyddorion y Newydd, yn caniatau swydd eglwysig reolaidd i unrhyw wraig. Pan oedd ychydig o'r rhyw yna yn cael eu defnyddio fel genau Duw, yr oedd mewn swydd pur hynod, ac yn yr hon y gallent gynyrchu ardystiad goruwchnaturiol o'u comisiwn. Ni fu unrhyw wraig erioed yn gweinidogaethu wrth yr allor, fel offeiriad neu Lefiad. Ni welwyd yr un blaenor benywaidd erioed mewn Hebraegcynulleidfa. Ni eisteddodd unrhyw wraig erioed ar orsedd y theocracy, ac eithrio'r trawsfeddiannwr paganaidd a llofrudd, Athaleia. Nawr … mae egwyddor gweinidogaeth yr Hen Destament yn cael ei throsglwyddo i raddau yn y Testament Newydd lle rydyn ni'n dod o hyd i'r cynulleidfaoedd Cristnogol gyda henuriaid, athrawon, a diaconiaid, a'i merched yn ddieithriad yn cadw distawrwydd yn y cynulliad.” Robert Dabney

“Mae athrawon sy'n caru addysgu yn dysgu plant i garu dysgu.”

“Nid torri jyngl yw tasg yr addysgwr modern, ond dyfrhau anialwch.” CS Lewis

“Athrawon ysgolion cyhoeddus yw’r offeiriadaeth newydd tra bod crefydd draddodiadol yn cael ei gwawdio a’i niweidio.” Ann Coulter

“Dylai pob llys eglwysig, pob gweinidog, cenhadwr, a blaenor llywodraethol, pob athro Sabbothol, a cholporteur, allan o gariad at y genhedlaeth i ddod, wneud sefydliad Addoliad Teuluol yn wrthrych i. ymdrech ar wahân ac o ddifrif. Dylai pob tad o deulu ystyried ei hun yn ddyledswydd ar eneidiau y rhai y gobeithia eu gadael ar ei ol, ac fel yn cyfranu at ledaeniad y gwirionedd yn y dyfodol, trwy bob gweithred o ddefosiwn a gyflawnir yn ei dŷ. Lle bynnag y mae ganddo babell, dylai fod gan Dduw allor.” James Alexander

“Nid y meddyliwr yw gwir frenin dynion, fel y clywn weithiau yn cael ei ddywedyd yn falch. Mae arnom angen un a fydd nid yn unig yn dangos, ond yn wir; a fydd nid yn unig yn pwyntio, ond yn agor a bod y ffordd; Sefydliad Iechyd y Bydbydd nid yn unig yn cyfleu meddwl, ond yn rhoi, oherwydd Ef yw'r Bywyd. Nid pulpud y rabbi, na desg yr athrawes, lai o gadeiriau goreurog brenhinoedd daearol, leiaf o holl bebyll y gorchfygwyr, yw gorsedd y gwir frenin. Mae'n llywodraethu o'r groes.” Alexander MacLaren

Gweld hefyd: 25 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Dadlau (Gwirioneddau Mawr Epig)

Mae gan y Beibl lawer i’w ddweud am athrawon a dysgeidiaeth

1. 1 Timotheus 4:11 “Dysgwch y pethau hyn a mynnwch fod pawb yn eu dysgu.”

2. Titus 2:7-8 “Yn yr un modd, anogwch y dynion ifanc i fyw'n ddoeth . A rhaid i ti dy hun fod yn esiampl iddynt trwy wneud gweithredoedd da o bob math. Gadewch i bopeth a wnewch adlewyrchu uniondeb a difrifoldeb eich dysgeidiaeth. Dysgwch y gwir fel na ellir beirniadu eich dysgeidiaeth . Yna bydd y rhai sy'n ein gwrthwynebu â chywilydd a heb ddim byd drwg i'w ddweud amdanom.”

3. Diarhebion 22:6 “ Hyfforddwch blentyn yn y ffordd y dylai fynd : a phan heneiddio, ni chili oddi wrthi.”

4. Deuteronomium 32:2-3 “Gad i'm dysgeidiaeth ddisgyn arnat fel glaw; gadewch i'm lleferydd setlo fel gwlith. Gadewch i'm geiriau ddisgyn fel glaw ar laswellt tyner, Fel cawodydd mwyn ar blanhigion ifanc. Cyhoeddaf enw yr Arglwydd; mor ogoneddus yw ein Duw ni!”

5. Diarhebion 16:23-24 “Calon y doeth sydd yn dysgu ei enau, ac yn ychwanegu dysg at ei wefusau. Mae geiriau dymunol fel diliau mêl, yn felys i'r enaid, ac yn iach i'r esgyrn.”

6. Salm 37:30 “ Y genaudoethineb y cyfiawn, a'u tafodau yn llefaru yr hyn sydd gyfiawn.”

7. Colosiaid 3:16 “Bydded i'r neges am Grist, yn ei holl gyfoeth, lenwi eich bywydau. Dysgwch a chynghorwch eich gilydd â'r holl ddoethineb y mae'n ei roi. Canwch salmau ac emynau a chaneuon ysbrydol i Dduw â chalon ddiolchgar.”

Anrheg dysgeidiaeth.

8. 1 Pedr 4:10 “Fel gweinyddwyr da gras Duw yn ei amrywiol ffurfiau, gwasanaethwch eich gilydd â'r rhodd bob un. ohonoch wedi derbyn.”

9. Rhufeiniaid 12:7 “Os yw eich rhodd yn gwasanaethu eraill, gwasanaethwch hwy yn dda. Os ydych yn athro, dysgwch yn dda.”

Derbyn cymorth gan yr Arglwydd i ddysgu eraill

10. Exodus 4:12 “Yn awr dos; Byddaf yn eich helpu i siarad ac yn dysgu ichi beth i'w ddweud.”

11. Salm 32:8 “Byddaf yn dy gyfarwyddo ac yn dy ddysgu yn y ffordd i'w dilyn: fe'th arweiniaf â'm llygad.”

12. Deuteronomium 31:6 “Byddwch yn gryf ac yn ddewr. Paid â'u hofni ac nac arswyda ohonynt, oherwydd yr ARGLWYDD dy Dduw sydd yn mynd gyda thi. Ni fydd yn eich gadael nac yn eich gadael.”

13. Luc 12:12 oherwydd “bydd yr Ysbryd Glân yn dysgu i chi yn yr union awr honno yr hyn y dylech ei ddweud.”

14. Philipiaid 4:13 “Gallaf wneud pob peth trwy Grist sydd yn fy nerthu.”

Athrawon a myfyrwyr

15. Luc 6:40 “Nid yw myfyrwyr yn fwy na'u hathro. Ond bydd y myfyriwr sydd wedi'i hyfforddi'n llawn yn dod yn debyg i'r athro.”

16.Mathew 10:24 “Nid yw'r myfyriwr uwchlaw'r athro, na gwas uwchlaw ei feistr.”

Atgofion

17. 2 Timotheus 1:7 “Canys ni roddodd Duw inni ysbryd ofn; ond o allu, a chariad, a meddwl cadarn."

18. 2 Timotheus 2:15 “Gwna dy orau i gyflwyno dy hun i Dduw fel un cymeradwy, gweithiwr nad oes angen iddo gywilyddio ac sy'n trin gair y gwirionedd yn gywir.”

19. Galatiaid 5:22-23 “Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, heddwch, hir-ymaros, addfwynder, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest: yn erbyn y cyfryw nid oes cyfraith.”

20. Rhufeiniaid 2:21 “Wel, os wyt ti'n dysgu eraill, pam nad wyt ti'n dysgu dy hun? Rydych chi'n dweud wrth eraill am beidio â dwyn, ond a ydych chi'n lladrata?”

21. Diarhebion 3:5-6 “ Ymddiried yn yr Arglwydd â'th holl galon; ac na bwysa at dy ddeall dy hun. Yn dy holl ffyrdd cydnabydda ef, ac efe a gyfarwydda dy lwybrau.”

Enghreifftiau o athrawon yn y Beibl

22. Luc 2:45-46 “Pan na ddaethon nhw o hyd iddo, dyma nhw'n mynd yn ôl i Jerwsalem i chwilio amdano. Ymhen tridiau daethant o hyd iddo yng nghyntedd y deml, yn eistedd ymhlith yr athrawon, yn gwrando arnynt ac yn gofyn cwestiynau iddynt.”

23. Ioan 13:13 “Yr wyt yn fy ngalw i yn Athro ac yn Arglwydd, ac yr wyt yn iawn, oherwydd dyna wyf fi.”

24. Ioan 11:28 “Ar ôl iddi ddweud hyn, aeth yn ôl a galw ei chwaer Mair o'r neilltu. “Mae’r Athro yma,” meddai hi, “ayn gofyn amdanoch chi.”

25. Ioan 3:10 “Atebodd Iesu a dweud wrtho, “Ai athro Israel wyt ti, ac nid wyt yn deall y pethau hyn?”

Bonws

Gweld hefyd: Ydy Gwneud Allan yn Bechod? (Y Gwir Mochyn Cristnogol Epig 2023)

Iago 1:5 “Ond os oes gan unrhyw un ohonoch ddiffyg doethineb, gofynnwch gan Dduw, sy'n rhoi i bawb yn hael ac yn ddigerydd, a bydd yn cael ei roi iddo.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.