25 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Gadael y Gorffennol (2022)

25 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Gadael y Gorffennol (2022)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ollwng gafael?

Gadael i fynd yw un o’r pethau anoddaf i’w wneud. Mae mor hawdd ceisio dal ein gafael ar bethau, ond rhaid inni ymddiried bod gan ein Harglwydd rywbeth gwell. Mae gadael perthynas, brifo, ofn, camgymeriadau’r gorffennol, pechod, euogrwydd, athrod, dicter, methiannau, difaru, gofid, ac ati yn haws pan sylweddolwn mai Duw sy’n rheoli.

Sylweddolwch fod Duw wedi caniatáu a defnyddio'r pethau hyn a'r bobl hyn yn eich bywyd i'ch adeiladu chi. Nawr mae'n rhaid i chi symud ymlaen tuag ato.

Nid yw'r hyn sydd gan Dduw ar eich cyfer chi byth yn y gorffennol . Mae ganddo rywbeth gwell na'r berthynas honno. Mae ganddo rywbeth mwy na'ch pryderon a'ch ofnau.

Mae ganddo rywbeth mwy na'ch camgymeriadau blaenorol, ond rhaid i chi ymddiried ynddo, sefyll yn gryf, gollwng gafael, a pharhau i symud i weld beth sydd gan Dduw ar eich cyfer chi.

Dyfyniadau Cristnogol am ollwng gafael

“Mae dod dros brofiad poenus yn debyg iawn i groesi bariau mwnci. Mae’n rhaid i chi ollwng gafael ar ryw adeg er mwyn symud ymlaen.” - C.S. Lewis.

“Mae penderfyniadau weithiau’n profi i fod y rhai anoddaf i’w gwneud, yn enwedig pan mae’n ddewis rhwng ble y dylech chi fod a ble roeddech chi wir eisiau bod.”

“Bydded i Dduw gael eich bywyd; Gall wneud mwy ag ef nag y gallwch chi." Dwight L. Moody

“Mae dod dros brofiad poenus yn debyg iawn i groesi bariau mwnci. Mae'n rhaid i chi ollwng gafael ar ryw adeg er mwyn gwneud hynnysymud ymlaen." ~ C. S. Lewis

“Mae'n brifo gadael, ond weithiau mae'n brifo mwy i ddal gafael.”

“Gollwng y gorffennol fel y gall Duw agor y drws i'ch dyfodol.”

“Pan fyddwch chi'n gadael i fynd o'r diwedd daw rhywbeth gwell ymlaen.”

“I wella eich clwyf mae angen ichi roi'r gorau i gyffwrdd ag ef.”

“Nid yw gadael yn golygu nad ydych yn poeni am rywun bellach. Dim ond sylweddoli mai'r unig berson y mae gennych chi wir reolaeth drosto yw chi'ch hun." Deborah Reber

“Po fwyaf y gadawn i Dduw ein meddiannu, mwyaf yn y byd y byddwn ni’n hunain – oherwydd Ef a’n gwnaeth.” C. S. Lewis

“Yr ydym bob amser yn ymdrechu mor galed i ddal gafael, ond y mae Duw yn dywedyd, “Ymddiried ynof a gollyngwch.”

Gosodwch eich llygaid ar Grist.

Weithiau rydyn ni'n dal ein gafael ar bethau fel perthnasoedd afiach a gwneud ein hewyllys ein hunain oherwydd rydyn ni'n meddwl i ni'n hunain efallai y bydd yna newid. Rydyn ni'n dal i obeithio mewn pethau heblaw Duw. Rydyn ni'n rhoi ein gobaith mewn perthnasoedd, sefyllfaoedd, ein meddwl, ac ati.

Gallwch chi gryfhau'r awydd hwnnw i ddal gafael ar bethau nad yw Duw eisiau yn eich bywyd trwy ei ddarlunio'n gyson yn eich bywyd a dychmygu sut y mae fyddai a sut rydych chi'n meddwl y dylai fod.

Gallwch hyfforddi eich hun a dweud, “Mae Duw eisiau hyn i mi.” Mae'r hyn rydych chi'n ei wneud yn ei gwneud hi'n anoddach i chi'ch hun i ollwng gafael. Stopiwch edrych ar yr holl bethau gwahanol hyn ac yn hytrach edrychwch at yr Arglwydd. Cadwch eich meddwl ar Grist.

1.Diarhebion 4:25-27 Gad i’th lygaid edrych yn syth ymlaen; trwsio eich syllu yn union o'ch blaen. Meddyliwch yn ofalus am lwybrau eich traed a byddwch yn gadarn yn eich holl ffyrdd. Peidiwch â throi i'r dde na'r chwith; cadw dy droed rhag drwg.

2. Eseia 26:3 Byddwch yn cadw mewn perffaith heddwch y rhai y mae eu meddyliau yn ddiysgog, oherwydd eu bod yn ymddiried ynoch.

3. Colosiaid 3:2 Gosodwch eich meddyliau ar y pethau uchod, nid ar bethau daearol.

Gollwng ac ymddiried yn Nuw

Peidiwch ag ymddiried yn y meddyliau hynny a allai ddod i’ch pen. Mae hynny'n pwyso ar eich dealltwriaeth eich hun. Ymddiried yn yr Arglwydd. Gadewch iddo reoli. Paid â gadael i'th feddyliau dy reoli.

4. Diarhebion 3:5 Ymddiried yn yr ARGLWYDD â'th holl galon, a phaid â phwyso ar dy ddeall dy hun.

5. Salm 62:8 Ymddiriedwch ynddo bob amser, bobl; tywalltwch eich calonnau iddo, oherwydd Duw yw ein noddfa.

Gadewch i fynd a symud ymlaen

Ni fyddwch byth yn gwneud ewyllys Duw pan fyddwch yn byw yn y gorffennol.

Bydd edrych yn ôl yn tynnu eich sylw oddi wrth yr hyn sydd o'ch blaen. Bydd y diafol yn ceisio ein hatgoffa o'n camgymeriadau, ein pechodau, ein methiannau yn y gorffennol, ac ati.

Bydd yn dweud, “fe wnaethoch chi wneud llanast nawr, fe wnaethoch chi wneud llanast o gynllun Duw ar eich cyfer chi.” Mae Satan yn gelwyddog. Rydych chi lle mae Duw eisiau i chi fod. Peidiwch ag aros ar y gorffennol, daliwch ati i symud ymlaen.

6. Eseia 43:18 “Ond anghofiwch hynny i gyd – nid yw’n ddim o’i gymharu â’r hyn dw i’n mynd i’w wneud.”

7. Philipiaid3:13-14 Frodyr, nid wyf yn ystyried fy hun wedi ymaflyd ynddo. Ond un peth dw i’n ei wneud: Anghofio’r hyn sydd y tu ôl ac estyn ymlaen at yr hyn sydd o’m blaenau , rwy’n dilyn fel fy nod y wobr a addawyd gan alwad nefol Duw yng Nghrist Iesu.

8. 1 Corinthiaid 9:24 Oni wyddoch fod yr holl redwyr mewn stadiwm yn cystadlu, ond dim ond un sy'n derbyn y wobr? Felly rhedeg i ennill. (Rhedeg adnodau'r ras o'r Beibl)

Gweld hefyd: Mewnblyg vs Allblyg: 8 Peth Pwysig i'w Gwybod (2022)

9. Job 17:9 bydd y cyfiawn yn symud ymlaen ac ymlaen; bydd y rhai â chalon bur yn cryfhau ac yn gryfach.

Duw yn gweld y darlun llawn

Rhaid i ni ollwng gafael. Weithiau bydd y pethau rydyn ni’n dal gafael arnyn nhw yn ein niweidio mewn ffyrdd nad ydyn ni hyd yn oed yn eu deall ac mae Duw yn ein hamddiffyn. Mae Duw yn gweld yr hyn nad wyt ti'n ei weld, ac mae'n gweld yr hyn rydyn ni'n gwrthod ei weld.

10. Diarhebion 2:7-9 mae'n storio doethineb cadarn i'r uniawn; mae'n darian i'r rhai sy'n rhodio mewn uniondeb, yn gwarchod llwybrau cyfiawnder ac yn gwylio ffordd ei saint. Yna byddwch yn deall cyfiawnder a chyfiawnder, ac uniondeb, pob llwybr da.

11. 1 Corinthiaid 13:12 Canys yn awr ni a welwn mewn drych diml, ond yna wyneb yn wyneb; yn awr gwn yn rhannol, ond yna byddaf yn gwybod yn llawn yn union fel yr wyf hefyd wedi cael fy adnabod yn llawn.

Rhowch eich poen i Dduw.

Wnes i erioed ddweud na fyddai gollwng gafael yn boenus. Wnes i erioed ddweud na fyddech chi'n crio, fyddech chi ddim wedi brifo, fyddech chi ddim yn teimlo'n ddryslyd, ac ati dwi'n gwybod yn bersonolei fod yn brifo oherwydd bu'n rhaid i mi roi'r gorau i wneud fy ewyllys o'r blaen. Roedd yn rhaid i mi ollwng gafael ar bechodau pobl yn fy erbyn.

Does neb yn deall y boen rydych chi'n ei deimlo ar hyn o bryd heblaw amdanoch chi a Duw. Dyna pam mae'n rhaid i chi ddod â'ch poen i Dduw. Weithiau mae'r boen yn brifo cymaint na allwch chi hyd yn oed siarad. Mae'n rhaid i chi siarad â'ch calon a dweud, “Duw ti'n gwybod. Help! Helpwch fi!" Mae Duw yn gwybod y siom, y rhwystredigaeth, y boen, a’r gofid.

Weithiau mae'n rhaid i chi wylo am yr heddwch arbennig hwn y mae'n ei roi mewn gweddi i'ch helpu i ymdopi â'r sefyllfa. Yr heddwch neillduol hwn sydd wedi rhoddi i mi feddwl cadarn a bodlonrwydd yn fy sefyllfa dro ar ol tro. Mae fel bod Iesu yn rhoi cwtsh tragwyddol i chi sy'n eich helpu chi i wella. Fel tad da Mae'n gadael i chi wybod bod popeth yn mynd i fod yn iawn.

12. Philipiaid 4:6-7 Byddwch yn bryderus am ddim, ond ym mhob peth trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch, bydded eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw. A bydd tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob amgyffred, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.

13. Ioan 14:27 Tangnefedd yr wyf yn ei adael i chwi; Fy hedd yr wyf yn ei roddi i chwi. Nid fel y mae'r byd yn ei roi yr wyf yn ei roi i chi. Paid â gofidio dy galon, ac nac ofna.

14. Mathew 11:28-30 Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn feichus, a rhoddaf i chwi orffwystra. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf,oherwydd yr wyf yn addfwyn a gostyngedig o galon, a byddwch yn cael gorffwys i'ch eneidiau. Oherwydd y mae fy iau yn hawdd i'w dwyn, ac nid yw fy llwyth yn anodd i'w gario.

15. 1 Pedr 5:7 Bwrw dy holl ofid arno oherwydd ei fod yn gofalu amdanoch.

Pam straenio eich hun trwy drigo yn y gorffennol?

16. Mathew 6:27 A all unrhyw un ohonoch trwy ofid ychwanegu un awr at eich bywyd?

Mae Duw yn symud

Mae Duw yn caniatáu i’r sefyllfaoedd hyn ein hadeiladu i fyny, ein helpu i dyfu mewn ffydd, a’n paratoi ar gyfer rhywbeth gwell.

17 Rhufeiniaid 8:28-29 A ni a wyddom fod pob peth yn cydweithio er daioni i’r rhai sy’n caru Duw, y rhai a alwyd yn ôl ei fwriad ef, oherwydd y rhai a ragwelodd efe hefyd a ragflaenodd fod yn gydffurf â delw ei Fab, fel ei Fab ef fyddai y cyntafanedig ymhlith llawer o frodyr a chwiorydd.

18. Iago 1:2-4 Ystyriwch, fy mrodyr a chwiorydd, lawenydd pur bob tro y byddwch yn wynebu treialon o bob math, oherwydd fe wyddoch fod profi eich ffydd yn cynhyrchu dyfalbarhad. Gadewch i ddyfalbarhad orffen ei waith fel y byddwch yn aeddfed ac yn gyflawn, heb fod yn brin o ddim.

Adnodau o'r Beibl am ollwng dicter

Bydd dal gafael ar y dicter a'r chwerwder yn eich niweidio'n fwy na neb.

19. Effesiaid 4 : 31-32 Rhaid i ti ddileu pob chwerwder, dicter, digofaint, ffraeo, a siarad athrod - yn wir pob malais. Yn hytrach, byddwch yn garedig wrth eich gilydd, yn dosturiol, gan faddauarall, yn union fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chwi hefyd.

Weithiau mae gollwng gafael yn gofyn inni edifarhau.

Gofyn am faddeuant. Y mae Duw yn ffyddlon i faddau ac i dywallt ei gariad arnat.

20. Hebreaid 8:12 Oherwydd fe faddeuaf eu drygioni ac ni chofiaf eu pechodau mwyach. (adnodau maddeuant Duw)

21. Salm 51:10 Crea ynof galon lân, O Dduw, ac adnewydda ysbryd cadarn o'm mewn.

22. Salm 25:6-7 Cofia, ARGLWYDD, dy drugareddau tyner a'th drugareddau; canys y maent wedi bod erioed o hen. Na chofia bechodau fy ieuenctid, na'm camweddau: yn ôl dy drugaredd cofia fi er mwyn dy ddaioni, O ARGLWYDD.

Rhaid i chi gofio bod Duw yn eich caru chi’n fawr.

Gweld hefyd: 20 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ddewiniaeth

Mae hi mor anodd deall cariad mawr Duw tuag atom ni wrth edrych yn y drych a gweld ein methiannau yn y gorffennol. Mae Duw yn eich caru chi gymaint. Gweddïwch am well dealltwriaeth o'i gariad. Mae ei gariad tuag atoch yn fwy na'ch edifeirwch a'ch poen. Peidiwch byth ag amau ​​Ei gariad tuag atoch chi. Mae ei gariad yn allweddol wrth ollwng gafael.

23. 2 Thesaloniaid 3:5 Bydded i'r Arglwydd arwain eich calonnau i ddealltwriaeth a mynegiant llawn o gariad Duw a'r dygnwch amyneddgar a ddaw oddi wrth Grist.

24. Jwdas 1:21-22 cadwch eich hunain yng nghariad Duw wrth ddisgwyl am drugaredd ein Harglwydd Iesu Grist i’ch dwyn i fywyd tragwyddol. Byddwch drugarog wrth y rhai sy'n amau.

Gollwng eich gofid, yYr hollalluog Dduw sydd yn rheoli.

25. Salm 46:10-11 Gollwng dy ofidion! Yna byddwch yn gwybod mai myfi yw Duw. Rwy'n rheoli'r cenhedloedd. Fi sy'n rheoli'r ddaear. Mae ARGLWYDD y Lluoedd gyda ni. Duw Jacob yw ein cadarnle.

Gweddïwch yn barhaus am ddoethineb, gweddïwch am arweiniad, gweddïwch am heddwch, a gweddïwch ar i Dduw eich helpu i ollwng gafael.

> Bonws

Datguddiad 3 :8 Mi a adwaen dy weithredoedd. Wele, rhoddais ger dy fron ddrws agored na ddichon neb ei gau. Gwn mai ychydig o nerth sydd gennyt, eto cedwaist fy ngair ac ni wadaist fy enw.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.