30 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Y Galon (Calon Dyn)

30 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Y Galon (Calon Dyn)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y galon?

Mae cyflwr y galon yn hynod bwysig o ran iachawdwriaeth, eich cerddediad beunyddiol gyda’r Arglwydd, eich emosiynau , ac ati Yn y Beibl sonnir am y galon bron i 1000 o weithiau. Gawn ni weld beth sydd gan yr Ysgrythur i'w ddweud am y galon.

2>Dyfyniadau Cristnogol am y galon

“Mae yna ddau fath o bobl y gellir eu galw yn rhai rhesymol: y rhai y rhai sy'n gwasanaethu Duw â'u holl galon am eu bod yn ei adnabod, a'r rhai sy'n ei geisio â'u holl galon am nad ydynt yn ei adnabod.” - Blaise Pascal

“Y mae calon onest yn ceisio rhyngu bodd Duw ym mhob peth, ac yn ei dramgwyddo ef yn ddim.” — A. W. Pink

“Gwrandewch yn dawel oherwydd os yw eich calon yn llawn o bethau eraill ni ellwch glywed llais Duw.”

“Mae’r dyn neu’r wraig nad yw’n adnabod Duw yn mynnu boddhad anfeidrol gan fodau dynol eraill na allant ei roi, ac yn achos y dyn, mae’n mynd yn ormesol ac yn greulon. Mae’n tarddu o’r un peth hwn, mae’n rhaid i’r galon ddynol gael boddhad, ond dim ond un Bod sy’n gallu bodloni affwys olaf y galon ddynol, a hwnnw yw’r Arglwydd Iesu Grist.” Oswald Chambers

“Nid yw Duw yn canfod dim mewn dyn i droi Ei galon, ond digon i droi ei stumog. Canllaw Cadarn i'r Nefoedd.” Joseph Alleine

“Rhaid i ni newid ein bywydau er mwyn newid ein calonnau, oherwydd mae'n amhosibl byw un ffordd a gweddïo'r llall.” -tu ôl ac o'r blaen, a gosod dy law arnaf.”

William Law

“Bydd y galon a esgeuluswyd yn fuan yn galon orlawn o feddyliau bydol; bydd y bywyd a esgeuluswyd yn dod yn anhrefn moesol yn fuan.” Mae A.W. Tozer

“Y mae yng nghalon pob dyn neu wraig, dan argyhoeddiad yr Ysbryd Glân, ymdeimlad o euogrwydd a chondemniad. Gwnaeth Bunyan ef yn becyn trwm ar gefn Pererin ; ac ni chollodd hyd nes cyrhaedd Croes Crist. Pan sylweddolwn pa mor euog yw pechod, a pha mor gondemniedig yw’r pechadur, rydym yn dechrau teimlo pwysau’r llwyth hwnnw.” A.C. Dixon

“Yr oeddem wedi adnabod yr Arglwydd ers tro heb sylweddoli mai addfwynder a gostyngeiddrwydd calon ddylai fod yn nodwedd wahaniaethol i’r disgybl.” Andrew Murray

“Amser yw brwsh Duw, wrth iddo beintio ei gampwaith ar galon dynoliaeth.” Ravi Zacharias

Y mae gwactod ar ffurf Duw yng nghalon pob dyn na ellir ei lenwi gan unrhyw beth creedig, ond yn unig gan Dduw, y Creawdwr, a wnaed yn hysbys trwy Iesu. Blaise Pascal

“Lle mae eich pleser, mae eich trysor; Lle mae eich trysor, mae eich calon ; Lle mae eich calon mae eich hapusrwydd." Awstin

“Rhyfel yw’r bywyd Cristnogol, a’r brwydrau mwyaf ffyrnig yw’r rhai sy’n cynddeiriogi yng nghalon pob credadun. Mae’r enedigaeth newydd yn newid natur bechadurus person yn radical ac yn barhaol, ond nid yw’n rhyddhau’r natur honno ar unwaith i holl weddillion pechod. Genedigaethyn cael ei ddilyn gan dwf, ac mae’r twf hwnnw’n cynnwys rhyfela.” Tom Ascol

“Mae Duw yn caru gyda chariad mawr y dyn y mae ei galon yn llawn angerdd am yr amhosib.” William Booth

“Y galon os bydd dyn yn hynod dueddol i ddicter gormodol a phechadurus, yn naturiol lawn o falchder a hunanoldeb.” Jonathan Edwards

“Boed i Dduw ein llenwi ni heddiw â chalon Crist, er mwyn inni lewyrchu â thân dwyfol dymuniad sanctaidd.” Mae A.B. Simpson

Y galon a'r Beibl

Mae'r galon, neu'r dyn mewnol, yn destun mynych yn y Beibl. Fe'i gelwir yn ganolbwynt i chi'ch hun, sef craidd person. Ein calon yw pwy ydym ni - y fi y tu mewn GO IAWN. Mae ein calon yn cynnwys nid yn unig ein personoliaeth, ond ein dewisiadau, ein teimladau, ein penderfyniadau, ein bwriadau, ein cymhellion, ac ati.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Ysbrydoledig o’r Beibl Ynghylch Gwasanaethu’r Tlodion

1) Diarhebion 27:19 “Fel mewn dŵr mae wyneb yn adlewyrchu wyneb, felly mae calon dyn yn adlewyrchu dyn. ”

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ddilyn dy galon?

Mae ein diwylliant seciwlar yn ein hannog i ddilyn ein calon, neu fod angen i ni weithiau ddianc i geisio’r gwirionedd yn ein calonnau. Fodd bynnag, nid yw hwn yn gyngor da oherwydd gall ein calonnau ein twyllo'n hawdd. Yn lle dilyn neu ymddiried yn ein calonnau, dylem ymddiried yn yr Arglwydd a'i ddilyn Ef.

2) Diarhebion 16:25 “Y mae ffordd sy'n ymddangos yn uniawn i ddyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd marwolaeth.”

3) Diarhebion 3:5-6 “Ymddiried yn yr Arglwydd â phawbeich calon a phaid â phwyso ar eich deall eich hun; 6 Yn dy holl ffyrdd ymostwng iddo, ac efe a wna dy lwybrau yn union.”

4) Ioan 10:27 “Mae fy nefaid i yn clywed fy llais i, a dw i'n eu hadnabod nhw, ac maen nhw'n fy nghanlyn i.”

Y galon druenus

Mae'r Beibl yn dysgu bod calon dyn yn hollol ddrygionus. Oherwydd y cwymp, mae calon dyn yn hollol ddiflas. Nid oes dim daioni yn ein calon ni o gwbl. Nid yw ein calon hyd yn oed 1% yn dda. Rydyn ni'n hollol ddrygionus ac ni allwn geisio Duw ar ein pennau ein hunain. Un pechod a orfododd Adda o bresenoldeb Duw – mae un pechod yn unig yn ddigon i ddamnio person i dragwyddoldeb yn uffern. Canys y cyfryw yw sancteiddrwydd Duw. Y mae Ef wedi ei symud mor bell — mor hollol Heblaw nyni — fel nas gall Efe edrych ar bechod. Y mae ein trueni, ein pechod, yn ein gosod mewn gelyniaeth yn erbyn Duw. Oherwydd hyn, rydym yn euog gerbron Barnwr Cyfiawn.

5) Jeremeia 17:9-10 “ Y mae’r galon yn dwyllodrus uwchlaw pob peth, ac yn enbyd o wael; pwy all ei ddeall? “ Myfi yr Arglwydd sydd yn chwilio y galon ac yn profi y meddwl, i roddi i bob un yn ol ei ffyrdd, yn ol ffrwyth ei weithredoedd.”

6) Genesis 6:5 “Gwelodd yr Arglwydd fod drygioni dyn yn fawr ar y ddaear, a bod holl fwriad meddyliau ei galon ond yn ddrwg yn barhaus.” ( Pechod yn y Beibl)

7) Marc 7:21-23 “O'r tu mewn, o galon dyn, y daw meddyliau drwg, rhywiolanfoesoldeb, lladrad, llofruddiaeth, godineb, trachwant, drygioni, twyll, cnawdolrwydd, cenfigen, athrod, balchder, ynfydrwydd. O'r tu mewn y daw'r holl bethau drwg hyn, ac y maent yn halogi rhywun.”

8) Genesis 8:21 “A phan aroglodd yr Arglwydd yr arogl dymunol, dywedodd yr Arglwydd yn ei galon, “Ni felltithiaf y ddaear byth eto oherwydd dyn, oherwydd y mae bwriad calon dyn yn ddrwg oddi wrth ei ieuenctid. Fydda i ddim chwaith yn taro i lawr bob creadur byw fel dw i wedi gwneud.”

Calon Bur Newydd: Iachawdwriaeth

Mae’r Beibl yn dweud dro ar ôl tro fod yn rhaid i’n calonnau fod yn bur. Rhaid glanhau ein holl ddrygioni o'n calon os ydym am gael sefyll gerbron Duw cwbl Sanctaidd a Phur. Un pechod yn unig a anfonodd Adda ac Efa o bresenoldeb Duw. Mae un pechod yn unig yn ddigon i warantu ein cosb dragwyddol yn Uffern oherwydd pa mor Sanctaidd yw ein Duw. Mae ein Barnwr Cyfiawn wedi ein dedfrydu i dragwyddoldeb yn uffern. Talodd Crist y gosb am ein dyled pechod. Trwy ras Duw yn unig trwy ffydd yng Nghrist yn unig y gallwn edifarhau am ein pechodau a gosod ein ffydd yng Nghrist. Yna mae'n ein glanhau, ac yn rhoi calon lân inni. Un sy'n ei garu ac nad yw bellach yn caru'r pechod a'n daliodd ni'n gaeth.

9) Jeremeia 31:31-34 “Mae'r dyddiau'n dod,” medd yr Arglwydd, pan fyddaf yn gwneud cyfamod newydd â phobl Israel ac â phobl Jwda.

32 Ni bydd fel y cyfammod Ia wnaethpwyd â'u hynafiaid pan gymerais hwynt yn eu llaw i'w harwain allan o'r Aifft, am iddynt dorri fy nghyfamod, er fy mod yn ŵr iddynt,” medd yr Arglwydd. 33 “Dyma'r cyfamod a wnaf â phobl Israel ar ôl yr amser hwnnw,” medd yr Arglwydd. “Bydda i'n rhoi fy nghyfraith yn eu meddyliau ac yn ei hysgrifennu ar eu calonnau. Byddaf yn Dduw iddynt, a hwythau'n bobl i mi. 34 Ni ddysgant mwyach eu cymydog, na dywedyd wrth ei gilydd, ‘Adnabyddwch yr Arglwydd,’ oherwydd byddant oll yn fy adnabod i, o'r lleiaf ohonynt hyd y mwyaf,” medd yr Arglwydd. “Oherwydd maddeuaf eu drygioni, ac ni chofiaf eu pechodau mwyach.”

10) Salm 51:10 “Crëa ynof galon lân, O Dduw, ac adnewydda ysbryd uniawn o’m mewn.”

11) Rhufeiniaid 10:10 “Oherwydd â'r galon y mae rhywun yn credu ac yn cael ei gyfiawnhau, ac â'r genau y mae rhywun yn cyffesu ac yn cael ei achub.”

12) Eseciel 36:26 “Byddaf yn rhoi calon newydd i chi, ac yn rhoi ysbryd newydd ynoch; Bydda i'n tynnu dy galon o garreg ac yn rhoi calon o gnawd i ti.”

13) Mathew 5:8 “Oherwydd â'r galon y mae rhywun yn credu ac yn cael ei gyfiawnhau, ac â'r genau y mae rhywun yn cyffesu ac yn cael ei achub.”

14) Eseciel 11:19 “A rhoddaf iddynt un galon, ac ysbryd newydd a roddaf ynddynt. Bydda i'n tynnu'r galon garreg o'u cnawd nhw ac yn rhoi iddyn nhw galon o gnawd.”

15) Hebreaid 10:22 “Gadewch inni nesáu â chalon gywir mewn llawn sicrwydd ffydd,â'n calonnau wedi eu taenellu yn lân oddi wrth gydwybod ddrwg, a'n cyrff wedi eu golchi â dŵr pur.”

Gwarchod dy galon

Er bod gennym galon newydd, yr ydym yn dal i fyw mewn byd syrthiedig ac mewn corff o gnawd. Byddwn yn ymdrechu â'r pechodau sy'n ein dal yn hawdd. Gorchmynnir inni warchod ein calon a pheidio â chael ein rhwymo gan faglau pechod. Nid y gallwn golli ein hiachawdwriaeth, ond ni allwn dyfu mewn sancteiddrwydd oni bai ein bod yn gwarchod ein calon ac yn byw mewn ufudd-dod. Gelwir hyn yn symud ymlaen mewn sancteiddhad.

16) Diarhebion 4:23 “Cadw dy galon â phob gwyliadwriaeth, oherwydd ohoni hi y mae ffynhonnau bywyd yn llifo.”

17) Luc 6:45 “Y person da o drysor da ei galon sy'n cynhyrchu daioni, a'r person drwg o'i drysor drwg yn cynhyrchu drwg, oherwydd o helaethrwydd y galon y mae ei enau yn siarad .”

18) Salm 26:2 “Prof fi, O Arglwydd, a phrofa fi; profi fy nghalon a fy meddwl.”

Duw cariadus â’ch holl galon

Rhan fawr o’n sancteiddhad cynyddol yw Duw cariadus. Gorchmynnir i ni ei garu â'n holl galon, enaid, meddwl, a nerth. Rydyn ni'n ufuddhau iddo oherwydd rydyn ni'n ei garu. Po fwyaf rydyn ni'n ei garu, mwyaf rydyn ni am ufuddhau iddo. Y mae yn anmhosibl ei garu Ef mor gyflawn ag y gorchmynnir i ni — yr ydym yn gyson euog o'r pechod hwn. Mor ryfeddol yw gras Duw ei fod yn gallu gorchuddio pechod mor barhaus.

19) Marc 12:30 “ A thithaua gâr yr Arglwydd dy Dduw â'th holl galon ac â'th holl enaid, ac â'th holl feddwl ac â'th holl nerth.”

20) Mathew 22:37 “A dywedodd wrtho, “Câr yr Arglwydd dy Dduw â'th holl galon ac â'th holl enaid ac â'th holl feddwl.”

21) Deuteronomium 6:5 “Câr yr Arglwydd dy Dduw â’th holl galon, â’th holl enaid, ac â’th holl nerth.”

22) Rhufeiniaid 12:2 “Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond byddwch yn cael eich trawsnewid trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chi trwy brofi beth yw ewyllys Duw, beth sy'n dda ac yn dderbyniol. perffaith.”

Y rhai torcalonnus

Er bod cariad yr Arglwydd a'i iachawdwriaeth yn rhoi llawenydd goruwchnaturiol inni – gallwn wynebu caledi o hyd. Mae llawer o gredinwyr yn gwbl dorcalonnus ac yn cael eu temtio i deimlo'n anobeithiol. Mae Duw yn caru ei blant ac yn gofalu amdanom ni. Gallwn gysuro gwybod na fydd Efe byth yn ein gadael, a'i fod yn agos i'r rhai toredig.

23) Ioan 14:27 “Yr wyf yn gadael heddwch i chwi; fy nhangnefedd yr wyf yn ei roddi i chwi. Nid fel y mae'r byd yn ei roi yr wyf yn ei roi i chi. Paid â gofidio'ch calonnau, ac na fydded ofn arnynt.”

24) Philipiaid 4:7 “A bydd tangnefedd Duw, sy’n rhagori ar bob deall, yn gwarchod eich calonnau a’ch meddyliau yng Nghrist Iesu.”

25) Ioan 14:1 “Peidiwch â phoeni eich calonnau. Credwch yn Nuw; credwch hefyd ynof fi.”

26) Salm 34:18 “Yr Arglwydd ywyn agos at y rhai torcalonnus ac yn achub y rhai mâl mewn ysbryd.”

Duw a adwaen dy galon

Mae Duw yn adnabod ein calonnau. Mae'n gwybod ein holl bechodau cudd, ein cyfrinachau tywyllaf, ein hofnau dyfnaf. Mae Duw yn gwybod ein personoliaeth, ein tueddiadau, ein harferion. Mae'n gwybod ein meddyliau tawel a'r gweddïau rydyn ni'n rhy ofnus i'w sibrwd. Dylai hyn ar yr un pryd achosi ofn mawr a gobaith mawr inni. Dylem grynu ac ofni Duw mor nerthol a sanctaidd, a wyr mor hollol ddrygionus ydym, a pha mor bell ydym oddi wrtho. Hefyd, dylem lawenhau a chanmol yr Hwn sy'n adnabod ein calon.

27) Diarhebion 24:12 “Os dywedwch, “Gwel, ni wyddom ni hyn,” Onid yw'n ystyried pwy sy'n pwyso'r calonnau? Ac onid yw Efe yn gwybod pwy a geidw dy enaid ? Ac oni dâl efe i ddyn yn ôl ei waith?”

Gweld hefyd: 50 Adnod o’r Beibl Emmanuel Am Fod Duw Gyda Ni (Bob amser!!)

28) Mathew 9:4 “Ond Iesu, yn gwybod eu meddyliau, a ddywedodd, “Pam yr ydych yn meddwl drwg yn eich calonnau?”

29) Hebreaid 4:12 “Oherwydd bywiol a gweithredol yw gair Duw, yn fwy craff nag unrhyw ddealltwriaeth deufin. Yn dy holl ffyrdd cydnabydda ef, ac fe uniona dy lwybrau.”

30. Salm 139:1-5 O Arglwydd, chwiliaist fi a'm hadnabod! 2 Ti a wyddost pan eisteddwyf, a phan gyfodwyf; ti'n dirnad fy meddyliau o bell. 3 Yr wyt yn chwilio fy llwybr a'm gorweddfa, ac yn gyfarwydd â'm holl ffyrdd. 4 Cyn y byddo gair ar fy nhafod, wele, O Arglwydd, ti a'i gwyddost yn hollol. 5 Ti sy'n fy nhemtio i,
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.