50 Adnod o’r Beibl Emmanuel Am Fod Duw Gyda Ni (Bob amser!!)

50 Adnod o’r Beibl Emmanuel Am Fod Duw Gyda Ni (Bob amser!!)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am fod Duw gyda ni?

Pan ydyn ni’n teimlo’n ofnus, mae angen inni gael ein hatgoffa o bresenoldeb Duw. Pan fyddwn ni’n teimlo’n wan yn ein ffydd, mae angen inni gael ein hatgoffa o addewidion Duw a’i gariad mawr tuag atom.

Er bod Duw yn holl-bwerus ac mor gwbl arall yn ei sancteiddrwydd, mae'n dewis bod gyda ni.

Ar adegau, efallai na fyddem yn teimlo bod Duw gyda ni. Fodd bynnag, gadewch inni beidio â barnu a yw Duw gyda ni yn ôl ein teimladau. Nid yw Duw wedi ac ni fydd yn cefnu ar ei blant. Mae bob amser gyda ni. Yr wyf yn eich annog i'w geisio Ef yn wastadol ac i'w erlid Ef mewn gweddi.

Duw gyda ni ddyfyniadau

“Tangnefedd Duw yn gyntaf ac yn bennaf yw tangnefedd gyda Duw; dyma'r sefyllfa y mae Duw, yn lle bod yn ein herbyn, trosom. Ni all unrhyw gyfrif o dangnefedd Duw nad yw'n dechrau yma ei wneud heblaw camarwain.” – J.I. Paciwr

“Dylem ddiolch i Dduw am fod gyda ni, nid gofyn iddo fod gyda ni (mae hyn bob amser yn cael ei roi!). Henry Blackaby

“Mae Duw gyda ni, a’i allu Ef o’n cwmpas.” – Charles H. Spurgeon

“Mae Duw yn ein gwylio, ond mae'n ein caru ni gymaint fel na all E dynnu Ei lygaid oddi arnom. Efallai y byddwn yn colli golwg ar Dduw, ond nid yw byth yn colli golwg arnom ni.” – Greg Laurie

“Mae Duw yn siarad â ni mewn sawl ffordd. Mae p’un a ydyn ni’n gwrando ai peidio yn fater cwbl wahanol.”

“Y peth gwych i’w gofio yw, er bod ein teimladau’n mynd a dod, mae cariad Duw tuag atom ni yn gwneud hynny.i ffwrdd.” 1 Pedr 5:6-7 Ymddarostyngwch, felly, dan law nerthol Duw, er mwyn iddo ar yr amser priodol eich dyrchafu, gan fwrw eich holl ofidiau arno, oherwydd ei fod yn gofalu amdanoch.

45. Micha 6:8 “Mae wedi dangos i chi, O feidrol, beth sy'n dda. A pha beth y mae yr Arglwydd yn ei ofyn gennyt? Gweithredu yn gyfiawn a charu trugaredd a rhodio yn ostyngedig gyda'th Dduw.”

46. Deuteronomium 5:33 “Cerwch mewn ufudd-dod i’r hyn oll a orchmynnodd yr Arglwydd eich Duw i chwi, er mwyn ichwi fyw a llwyddo, ac estyn eich dyddiau yn y wlad a feddwch.”

47. Galatiaid 5:25 “Gan ein bod ni’n byw trwy’r Ysbryd, gad inni gadw at yr Ysbryd.”

48. 1 Ioan 1:9 “Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn i faddau inni ein pechodau ac i’n glanhau oddi wrth bob anghyfiawnder.”

49. Diarhebion 3:5-6 Ymddiried yn yr Arglwydd â’th holl galon, a phaid â phwyso ar dy ddeall dy hun. Yn dy holl ffyrdd cydnabydda ef, ac efe a uniona dy lwybrau.

50. Colosiaid 1:10-11 “Er mwyn ichwi fyw mewn modd sy'n deilwng o'r Arglwydd a bod yn gwbl fodlon iddo wrth ichi ddwyn ffrwyth wrth wneud pob math o bethau da a thyfu yng ngwybodaeth lawn Duw. Yr ydych yn cael eich cryfhau â phob gallu yn ôl ei allu gogoneddus ef, er mwyn ichwi ddioddef yn amyneddgar bob peth â llawenydd.”

Casgliad

Graslon yw’r Arglwydd Dduw, ac y mae ganddo addawodd ofalu amdanom a bod gyda ni. Duw ywddiogel i ymddiried ynddo. Mor anhygoel y byddai'r Duw Sanctaidd a phur, Creawdwr y Nefoedd a'r Ddaear am drigo a chael perthynas â llwch y ddaear yn unig yr ydym ni. Ni sydd mor bell oddi wrth Sanctaidd, ni sy'n llygredig ac yn bechadurus. Mae Duw eisiau ein glanhau ni oherwydd iddo ddewis ein caru ni. Mor anhygoel!

ddim.” C.S. Lewis

Beth mae Duw gyda ni?

Mae Duw yn Hollbresennol, sy'n golygu ei fod ym mhobman ar un adeg. Dyma un o briodoleddau rhyfeddol Duw, ynghyd ag Hollwybodolrwydd ac Hollalluogrwydd. Mae Duw yn dymuno bod gyda ni. Mae'n addo y bydd gyda ni bob amser. Mae am ein cysuro.

1. Actau 17:27 “Gwnaeth Duw hyn er mwyn iddyn nhw ei geisio ac efallai estyn allan amdano a dod o hyd iddo, er nad yw ymhell oddi wrth unrhyw un ohonom.”

2. Mathew 18:20 “Oherwydd lle mae dau neu dri yn ymgynnull yn fy enw i, yno rydw i gyda nhw.”

3. Josua 1:9 “Onid wyf wedi gorchymyn ichi? Byddwch yn gryf ac yn ddewr. Peidiwch â dychryn, a pheidiwch â dychryn, oherwydd y mae'r Arglwydd eich Duw gyda chwi ble bynnag yr ewch.”

4. Eseia 41:10 “Peidiwch ag ofni, oherwydd rydw i gyda chi; paid â bod yn bryderus, oherwydd myfi yw eich Duw. Dw i'n dal i dy gryfhau di; Rwy'n wirioneddol yn eich helpu. Rwy’n siŵr o’ch cynnal â’m llaw dde fuddugol.”

5. 1 Corinthiaid 3:16 Oni wyddoch mai teml Duw ydych eich hunain a bod Ysbryd Duw yn trigo yn eich plith?”

6. Mathew 1:23 “Edrychwch! Bydd y wyryf yn beichiogi plentyn! Bydd hi'n rhoi genedigaeth i fab, a byddan nhw'n ei alw'n Immanuel, sy'n golygu ‘Mae Duw gyda ni.’”

7. Eseia 7:14 “Felly bydd yr Arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chi. Wele y wyryf yn beichiogi ac yn esgor ar fab, ac a eilw ei enw ef Immanuel.”

Mae Duw yn dymuno agosatrwydd a throsi ni fod yn agos ato

Mae'r Ysbryd Glân bob amser yn gweddïo drosom. A dywedir wrthym am weddio yn ddi-baid. Mae hyn yn golygu y dylem aros mewn agwedd o gyfathrebu cyson â'r Arglwydd - Mae'n agos at ei blant ac eisiau bod yn berthynas â nhw.

8. Seffaneia 3:17 “Y mae'r Arglwydd dy Dduw yn dy ganol, yn un nerthol a fydd yn achub; efe a lawenycha drosoch â llawenydd; fe'th dawela trwy ei gariad; bydd ef yn gorfoleddu drosoch â chanu uchel.”

9. Ioan 14:27 “Tangnefedd yr wyf yn ei adael i chwi; fy nhangnefedd yr wyf yn ei roddi i chwi ; Nid wyf yn ei roi i chi fel y mae'r byd yn ei wneud. Peidiwch â gadael eich calonnau yn ofidus nac yn ddiffygiol mewn dewrder.”

10. 1 Cronicl 16:11 “Ceisiwch yr Arglwydd a’i nerth; ceisiwch ei bresenoldeb yn wastadol!”

11. Datguddiad 21:3 Ac mi a glywais lais uchel o’r orsedd yn dywedyd, Wele, y mae pabell Duw ymhlith dynion, ac efe a drig yn eu plith hwynt, a hwy a fyddant yn bobl iddo ef, a Duw ei hun fydd. yn eu plith.”

12. 1 Ioan 4:16 “Felly rydyn ni wedi dod i wybod ac i gredu'r cariad sydd gan Dduw tuag atom ni. Cariad yw Duw, a phwy bynnag sy'n aros mewn cariad sydd yn aros yn Nuw, a Duw yn aros ynddo.”

Mae Duw gyda chi ac mae'n gwybod beth rydych chi'n mynd trwyddo.

Hyd yn oed pan fo bywyd yn galed – hyd yn oed pan rydyn ni’n teimlo ein bod ni ar fin torri o dan bwysau straen, gallwn ni ymddiried bod Duw yn gwybod yn union beth rydyn ni’n mynd drwyddo. Nid yw'n Dduw pell ddiofal. Mae eiawn gyda ni. Hyd yn oed pan nad ydym yn ei deimlo. Hyd yn oed pan na allwn ddirnad pam y byddai'n caniatáu i drasiedi ddigwydd - gallwn ymddiried ei fod wedi caniatáu hynny er ein sancteiddiad ac er mwyn Ei ogoniant a'i fod yn iawn yno gyda ni.

13. Deuteronomium 31:6 “Byddwch yn gryf ac yn ddewr. Paid ag ofni, oherwydd yr ARGLWYDD dy Dduw sydd yn mynd gyda thi. Ni fydd yn eich gadael ac yn eich gadael.”

14. Rhufeiniaid 8:38-39 “Oherwydd yr wyf yn argyhoeddedig na fydd marwolaeth, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na phethau presennol, na phethau i ddod, na galluoedd, 39 nac uchder, na dyfnder, nac unrhyw beth arall wedi ei greu. gallu ein gwahanu oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.”

15. Deuteronomium 31:8 A’r Arglwydd, yr hwn sydd yn myned o’th flaen di; bydd efe gyda thi, ni bydd efe yn dy golli, ac ni'th wrthoda: nac ofna, ac na ddigalona.”

16. Salm 139:7-8 “Ble alla i fynd i ddianc rhag dy Ysbryd? Ble gallaf ffoi o'th bresenoldeb? 8 Os af i fynu i'r nef, Yr wyt yno ; os gwnaf fy ngwely yn Sheol, yr wyt yno.”

17. Jeremeia 23:23-24 “Ai dim ond Duw gerllaw ydw i,” medd yr Arglwydd, “ac nid Duw ymhell? 24Pwy a all guddio yn y dirgel, fel na allaf eu gweld?” yn datgan yr Arglwydd. “Onid wyf yn llenwi nef a daear?” yn datgan yr Arglwydd.”

18. Deuteronomium 7:9 “Gwybod felly mai'r Arglwydd eich Duw sydd Dduw, y Duw ffyddlon sy'n cadw cyfamod acariad diysgog at y rhai sy'n ei garu ac yn cadw ei orchmynion, hyd fil o genedlaethau.”

Grym yr Ysbryd trigiannol

Y mae Duw hefyd yn trigo gyda chredinwyr heddiw. Y mae yn trigo o'u mewn trwy yr Ysbryd Glan. Mae hyn yn digwydd ar eiliad iachawdwriaeth. Dyma beth sy'n digwydd pan fydd yr Ysbryd Glân yn symud ein calon hunan-ganolog o garreg a'i disodli â chalon newydd, sy'n dal chwantau newydd.

19. 1 Cronicl 12:18 Yna gwisgodd yr Ysbryd Amasai, pennaeth y deg ar hugain, a dywedodd, "Yr eiddoch ni, O Ddafydd, a chyda thi, fab Jesse! Tangnefedd, heddwch i chwi, a thangnefedd i'ch cynnorthwywyr ! Oherwydd mae dy Dduw yn dy helpu di.” Yna dyma Dafydd yn eu derbyn nhw ac yn eu gwneud nhw'n swyddogion o'i fyddin.”

20. Eseciel 11:5 Ac ysbryd yr Arglwydd a syrthiodd arnaf, ac efe a ddywedodd wrthyf, Dywed, Fel hyn y dywed yr Arglwydd: Felly yr ydych yn meddwl, tŷ Israel. Oherwydd gwn y pethau sy'n dod i'ch meddwl.”

21. Colosiaid 1:27 “Iddynt hwy y mae Duw wedi dewis gwneud yn hysbys ymhlith y Cenhedloedd gyfoeth gogoneddus y dirgelwch hwn, sef Crist ynoch chwi, gobaith y gogoniant.”

22. Ioan 14:23 “Atebodd Iesu, “Bydd pawb sy'n fy ngharu i yn gwneud beth dw i'n ei ddweud. Bydd fy Nhad yn eu caru, a byddwn yn dod i wneud ein cartref gyda phob un ohonynt.”

23. Galatiaid 2:20 “Dw i wedi cael fy nghroeshoelio gyda Christ ac nid wyf yn byw mwyach ond mae Crist yn byw ynof fi. Y bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y corff, yr wyf yn ei fyw trwy ffydd ym Mab Duw, yr hwn a'm carodd ac a roddesei hun i mi.”

24. Luc 11:13 “Os ydych chi felly, er eich bod yn ddrwg, yn gwybod sut i roi rhoddion da i'ch plant, cymaint mwy y bydd eich Tad yn y nefoedd yn rhoi'r Ysbryd Glân i'r rhai sy'n gofyn iddo!”

25 . Rhufeiniaid 8:26 “Yn yr un modd mae'r Ysbryd yn ein helpu ni yn ein gwendid. Oherwydd ni wyddom beth i weddïo amdano fel y dylem, ond y mae'r Ysbryd ei hun yn eiriol drosom ni â griddfanau rhy ddwfn i eiriau.”

Cariad aruthrol Duw tuag atom

Mae Duw yn ein caru ni'n aruthrol. Mae'n ein caru ni'n fwy nag y gallwn ni ei ddirnad. Ac fel Tad cariadus, mae eisiau'r hyn sydd orau i ni. Ni fydd ond yn caniatáu i'r hyn a ddaw â ni'n nes ato ac i gael ein trawsnewid yn debycach i Grist.

26. Ioan 1:14 “A daeth y Gair yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni, a gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig Fab y Tad, yn llawn gras a gwirionedd.”

27. Rhufeiniaid 5:5 “Ac nid yw gobaith yn peri cywilydd arnom ni, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt i’n calonnau trwy’r Ysbryd Glân, yr hwn a roddwyd i ni.”

28. Salm 86:15 “Ond tydi, O Arglwydd, wyt Dduw trugarog a graslon, araf i ddigio ac amlhau mewn cariad diysgog a ffyddlondeb.”

29. 1 Ioan 3:1 Gwelwch pa fath gariad a roddodd y Tad tuag atom, fel y’n galwyd yn blant i Dduw; ac felly yr ydym. Y rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod yw nad oedd yn ei adnabod

30. “Ioan 16:33 Yr wyf wedi dweud y pethau hyn wrthych, er mwyn i chwi gael heddwch ynof fi.Yn y byd byddwch yn cael gorthrymder. Ond cymer galon; Dw i wedi gorchfygu'r byd.”

Tyfu ein hymddiriedaeth yn Nuw

Mae tyfu mewn ymddiriedaeth yn agwedd ar sancteiddhad. Po fwyaf y dysgwn orffwys yn niogelwch Duw, wrth ymddiried ynddo'n llwyr, mwyaf yn y byd y byddwn yn tyfu mewn sancteiddhad. Yn aml, rydyn ni'n dysgu ymddiried yn yr Arglwydd trwy orfod ymddiried ynddo pan mae ein sefyllfa bresennol yn straen, neu'n ymddangos yn anobeithiol. Nid yw Duw yn addo bywyd o esmwythder a chysur i ni – ond mae'n addo bod gyda ni bob amser a gofalu amdanom hyd yn oed pan fydd pethau'n edrych yn llwm.

31. Mathew 28:20 “Dysgu iddyn nhw gadw popeth dw i wedi'i orchymyn i chi. Ac wele fi gyda chwi bob amser, hyd ddiwedd yr oes.”

32. Mathew 6:25-34 “Felly rwy'n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd, beth fyddwch chi'n ei fwyta na beth i'w yfed, nac am eich corff, beth fyddwch chi'n ei wisgo. Onid yw bywyd yn fwy na bwyd, a'r corff yn fwy na dillad? 26 Edrychwch ar adar yr awyr : nid ydynt yn hau nac yn medi, ac yn casglu i ysguboriau, ac eto y mae eich Tad nefol yn eu bwydo. Onid ydych chwi o fwy o werth na hwythau ? 27 A pha un ohonoch trwy fod yn bryderus a all ychwanegu un awr at ei oes? 28 A pham yr wyt yn pryderu am ddillad? Ystyriwch lilïau'r maes, sut y maent yn tyfu: nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu, 29 Ac eto rwy'n dweud wrthych, nid oedd Solomon yn ei holl ogoniant wedi ei wisgo fel un o'r rhain. 30 Eithr os felly y dillada Duw yglaswellt y maes, yr hwn sydd heddiw yn fyw, ac yfory yn cael ei daflu i'r ffwrn, oni fydd yn llawer mwy dilladu chi, chwi o ffydd fach? 31 Felly peidiwch â phryderu, gan ddweud, “Beth a fwytawn?” neu “Beth a yfawn?” 32 Oherwydd y mae'r Cenhedloedd yn ceisio'r pethau hyn i gyd, a'ch Tad nefol a ŵyr fod arnoch angen. nhw i gyd. 33 Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a'r pethau hyn oll a chwanegir i chwi.”

33. Jeremeia 29:11 “Oherwydd gwn y cynlluniau sydd gennyf ar eich cyfer, medd yr Arglwydd, cynlluniau lles ac nid drwg, er mwyn rhoi dyfodol a gobaith i chwi.”

34. Eseia 40:31 “Ond bydd y rhai sy'n disgwyl am yr Arglwydd yn cael nerth newydd. Byddan nhw'n codi ag adenydd fel eryrod. Byddant yn rhedeg ac ni fyddant yn blino. Byddan nhw'n cerdded ac nid yn gwanhau.”

35. Nehemeia 8:10 “Dywedodd Esra wrthynt, “Ewch, bwytewch ac yfwch yr hyn yr ydych yn ei fwynhau, a rhowch beth i'r hwn sydd heb ddim yn barod. Canys y dydd hwn sydd sanctaidd i'n Harglwydd ni. Peidiwch â bod yn drist oherwydd llawenydd yr Arglwydd yw eich cryfder.”

36. 1 Corinthiaid 1:9 “Fyddlon yw Duw, trwy yr hwn y’ch galwyd i gymdeithas ei Fab ef, Iesu Grist ein Harglwydd.”

37. Jeremeia 17:7-8 “Ond bendigedig yw'r un sy'n ymddiried yn yr Arglwydd, y mae ei hyder ynddo. 8 Byddan nhw fel coeden wedi'i phlannu wrth y dŵr sy'n anfon ei wreiddiau at y nant. Nid ofna pan ddelo gwres; mae ei ddail bob amser yn wyrdd. Nid oes ganddogofidiau mewn blwyddyn o sychder a byth yn methu â dwyn ffrwyth.”

Gweld hefyd: 22 Adnodau Ysbrydoledig o’r Beibl Am Chwiorydd (Gwirioneddau Pwerus)

Gorffwys yn addewidion Duw

Gorffwys yn addewidion Duw yw sut rydyn ni’n ymddiried yn Nuw yn berthnasol. I orffwys yn Ei addewidion mae'n rhaid i ni wybod beth yw Ei addewidion, i bwy yr addawodd iddynt, a'r cyd-destun y maent wedi'u hysgrifennu ynddo. Mae hyn yn gofyn inni astudio a dysgu pwy yw Duw.

38. Salm 23:4 “Er imi gerdded trwy ddyffryn cysgod angau, nid ofnaf ddim drwg, oherwydd yr wyt gyda mi; dy wialen a'th ffon, y maent yn fy nghysuro.”

39. Ioan 14:16-17 “A gofynnaf i'r Tad, ac fe rydd i chwi Gynorthwywr arall, i fod gyda chwi am byth, sef Ysbryd y gwirionedd, yr hwn ni all y byd ei dderbyn, am nad yw'n ei weld nac yn ei adnabod. Chwi a'i hadwaenoch ef, canys y mae efe yn trigo gyda chwi, ac a fydd ynoch.”

40. Salm 46:1 “Duw yw ein noddfa a’n nerth, yn gymorth presennol iawn mewn helbul.”

41. Luc 1:37 “Oherwydd ni phall unrhyw air oddi wrth Dduw byth.”

42. Ioan 14:27 “Tangnefedd yr wyf yn ei adael i chwi, fy nhangnefedd yr wyf yn ei roi i chwi: nid fel y mae’r byd yn ei roi, yr wyf yn ei roi i chwi. Paid â gofidio dy galon, ac nac ofna.”

Sut i Rodio gyda Duw?

Gweld hefyd: 50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Yr Adar Ysglyfaethus (Gwirioneddau ysgytwol)

43. Hebreaid 13:5 “Cadwch eich einioes yn rhydd oddi wrth gariad at arian, a byddwch fodlon ar yr hyn sydd gennyt, oherwydd y mae wedi dweud, “Ni'th adawaf byth ac ni'th gadawaf.”

44. Genesis 5:24 “Yr oedd Enoch yn rhodio yn ffyddlon gyda Duw; yna nid oedd mwyach, oherwydd cymerodd Duw ef
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.