30 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Am Sêr A Phlanedau (EPIC)

30 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Am Sêr A Phlanedau (EPIC)
Melvin Allen

Beth yw sêr y Beibl?

A wyt ti erioed wedi dweud celwydd y tu allan yn y nos i syllu ar y sêr? Am olygfa hardd sy'n datgan gogoniant Duw. Mae'r sêr a'r planedau yn brawf o Dduw. Mae’n fy syfrdanu sut y gall pobl weld creadigaeth anhygoel Duw o’u blaenau a dal i fod â’r gallu i ddweud nad yw Duw yn real.

Drwy gydol hanes mae sêr wedi cael eu defnyddio fel offer llywio. Mae sêr yn dangos gallu Duw, ei ddoethineb, a'i ffyddlondeb. Pam ofni pan fydd gennym Dduw hollalluog a hollwybodol?

Mae'n gwybod faint o sêr sydd yn yr awyr ac os yw'n gwybod ei fod yn gwybod pryd bynnag y byddwch mewn trafferth. Gorffwysa ar ysgwyddau yr Arglwydd. Molwch ein Duw holl-bwerus creawdwr pob peth. Mae'r Ysgrythurau hyn yn cynnwys cyfieithiadau o'r ESV, KJV, NIV, a mwy.

Dyfyniadau Cristnogol am sêr

“Pam dymuno ar seren pan ellwch weddïo ar yr un pwy greodd e?”

“Mae Duw yn ysgrifennu'r Efengyl nid yn y Beibl yn unig, ond hefyd ar goed, ac yn y blodau a'r cymylau a'r sêr.” Martin Luther

“Mae yna rywbeth hardd am biliwn o sêr yn cael ei ddal yn gyson gan Dduw sy'n gwybod beth mae'n ei wneud.”

“Mae Duw yn ysgrifennu'r Efengyl nid yn y Beibl yn unig, ond hefyd ar goed, ac yn y blodau a'r cymylau a'r sêr.”

“Arglwydd, gosodaist y sêr yn y nefoedd, ac eto yr wyt yn fy ngalw i'n brydferth.”

“Mae'r dwylo a wnaeth y sêr yn dal eich calon.”

“Mae sêr yn disgleirio'n well yn nhywyllwch y tywyllwch. Dewch i godi eich calon, beth bynnag fo’ch poenau.”

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am sêr?

1 Corinthiaid 15:40-41 “Y mae cyrff hefyd yn y nefoedd ac yn cyrff ar y ddaear h. Mae gogoniant y cyrff nefol yn wahanol i ogoniant y cyrff daearol. Mae gan yr haul un math o ogoniant, tra bod gan y lleuad a'r sêr fath arall ill dau. Ac mae hyd yn oed y sêr yn gwahaniaethu oddi wrth ei gilydd yn eu gogoniant.”

2. Salm 148:2-4 “Molwch ef, ei holl angylion; molwch ef, ei holl fyddinoedd! Molwch ef, haul a lleuad; molwch ef, chwi holl sêr disglair. Molwch ef, nef y nefoedd, a'ch dyfroedd uwchlaw'r nefoedd.”

3. Salm 147:3-5 “Mae'n iacháu'r drylliedig ac yn rhwymo eu clwyfau. Mae'n cyfrif y sêr ac yn eu galw i gyd wrth eu henwau. Mor fawr yw ein Harglwydd ! Mae ei bŵer yn absoliwt! Mae ei ddealltwriaeth y tu hwnt i ddealltwriaeth!”

Gweld hefyd: 80 Prif Adnod y Beibl Ynghylch Dyfodol A Gobaith (Peidiwch â Phoeni)

Duw greodd y sêr

4. Salm 8:3-5 “ Pan edrychaf ar awyr y nos a gweld gwaith dy fysedd— y lleuad a'r sêr a osodwyd gennych yn eu lle - beth yw meidrolion yn unig y dylech feddwl amdanynt, bodau dynol y dylech ofalu amdanynt? Eto gwnaethost hwy ychydig yn is na Duw a'u coroni â gogoniant ac anrhydedd.”

5. Salm 136:6-9 “Diolchwch i'r hwn a osododd y ddaear ymhlith y dyfroedd. Mae ei gariad ffyddlon yn para am byth. Diolchwch i'r hwn a wnaeth y nefolgoleuadau - mae ei gariad ffyddlon yn para am byth. yr haul i lywodraethu'r dydd, Mae'i gariad ffyddlon hyd byth. a'r lleuad a'r sêr i lywodraethu'r nos. Mae ei gariad ffyddlon yn para am byth.”

6. Salm 33:5-8 “Y mae'n caru cyfiawnder a chyfiawnder; y ddaear sydd lawn o gariad diysgog yr Arglwydd. Trwy air yr Arglwydd y gwnaed y nefoedd, a thrwy anadl ei enau eu holl lu. Y mae yn casglu dyfroedd y môr yn garn; mae'n rhoi'r dyfnder mewn ystordai. Ofned yr holl ddaear yr Arglwydd; bydded i holl drigolion y byd arswydo ohono!”

7. Eseia 40:26-29 “Edrychwch i'r nefoedd. Pwy greodd yr holl sêr? Y mae yn eu dwyn allan fel byddin, y naill ar ol y llall, yn galw pob un wrth ei henw. Oherwydd ei allu mawr a'i gryfder anghymharol, nid oes un un ar goll. O Jacob, sut gelli di ddweud nad yw'r ARGLWYDD yn gweld dy gyfyngderau? O Israel, sut gelli di ddweud fod Duw yn anwybyddu dy hawliau? Ydych chi erioed wedi clywed? Ydych chi erioed wedi deall? Yr ARGLWYDD yw'r Duw tragwyddol, Creawdwr yr holl ddaear. Nid yw byth yn mynd yn wan nac yn flinedig. Ni all neb fesur dyfnder ei ddeall. Mae'n rhoi pŵer i'r gwan a chryfder i'r di-rym.”

8. Salm 19:1 “Mae'r nefoedd yn cyhoeddi gogoniant Duw, a'r awyr yn dangos yr hyn a wnaeth ei ddwylo.” (Adnodau Beiblaidd y Nefoedd)

Arwyddion a thymhorau

9. Genesis 1:14-18 “Yna dywedodd Duw, “Bydded i oleuadau ymddangos yn yr awyr.gwahanu'r dydd oddi wrth y nos. Bydded iddynt fod yn arwyddion i nodi'r tymhorau, y dyddiau, a'r blynyddoedd. Gadewch i'r goleuadau hyn yn yr awyr ddisgleirio ar y ddaear.” A dyna beth ddigwyddodd. Gwnaeth Duw ddau olau mawr – yr un mwyaf i lywodraethu’r dydd, a’r un lleiaf i lywodraethu’r nos. Gwnaeth y sêr hefyd. Gosododd Duw y goleuadau hyn yn yr awyr i oleuo'r ddaear, i lywodraethu ddydd a nos, ac i wahanu'r goleuni oddi wrth y tywyllwch. A gwelodd Duw ei fod yn dda.”

Seren Bethlehem

10. Mathew 2:1-2 “Ganwyd Iesu ym Methlehem Jwdea, yn ystod teyrnasiad y Brenin Herod. Tua'r amser hwnnw cyrhaeddodd rhai doethion o diroedd y dwyrain i Jerwsalem, gan ofyn, a gofyn, “Ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon? Gwelsom ei seren pan gododd, ac rydym wedi dod i'w addoli.”

11. Mathew 2:7-11 “Yna dyma Herod yn galw am gyfarfod preifat gyda'r doethion, a dysgodd ganddyn nhw'r amser yr ymddangosodd y seren gyntaf. Yna dyma fe'n dweud wrthyn nhw, “Ewch i Fethlehem a chwiliwch yn ofalus am y plentyn. A phan fyddwch chi'n dod o hyd iddo, dewch yn ôl a dywedwch wrtha i fel y galla i fynd i'w addoli hefyd!” 9Ar ôl y cyfweliad hwn, aeth y doethion eu ffordd. A'r seren roedden nhw wedi'i gweld yn y dwyrain yn eu harwain nhw i Fethlehem. Aeth o'u blaenau a stopio dros y man lle'r oedd y plentyn. Pan welsant y seren, cawsant eu llenwi â llawenydd! Aethant i mewn i'r tŷ a gweld y plentyn gyda'i fam, Mary, aymgrymasant iddo, a'i addoli. Yna dyma nhw'n agor eu cistiau trysor a rhoi anrhegion iddo o aur, thus a myrr.”

Cytserau

12. Job 9:7-10 “Os bydd yn ei orchymyn, nid yw'r haul yn codi a'r sêr ddim yn disgleirio. Ef yn unig sydd wedi lledu'r nefoedd ac yn gorymdeithio ar donnau'r môr. Gwnaeth y sêr i gyd - yr Arth ac Orion, y Pleiades a chytserau awyr y de. Gwna bethau mawrion rhy ryfedd i'w deall. Mae'n cyflawni gwyrthiau di-ri.”

13. Job 38:31-32 “A ellwch chi glymu rhwymau'r Pleiades, neu ryddhau cortynau Orion? Alli di arwain y cytserau allan yn eu tymhorau, neu dywys yr Arth gyda’i cenawon?”

14. Eseia 13:10 Ni fydd sêr y nefoedd a'u cytserau yn dangos eu goleuni. Bydd yr haul yn codi yn cael ei dywyllu a'r lleuad ni rydd ei goleuni.

Cyfeirir at Satan fel seren y bore?

15. Eseia 14:12 “ Sut yr wyt ti wedi disgyn o'r nef , seren fore , mab y wawr ! Yr wyt wedi dy fwrw i lawr i'r ddaear, ti a ddarostyngodd y cenhedloedd ar un adeg!”

Mae 7 seren y Datguddiad yn cynrychioli angylion

16. Datguddiad 1:16 “Yn ei law dde y daliodd saith seren , ac yn dod allan o'i enau yr oedd miniog. , cleddyf deufin. Yr oedd ei wyneb fel yr haul yn tywynnu yn ei holl ddisgleirdeb.”

17. Datguddiad 1:20 “Dirgelwch y saith seren a welaist yn fy neheulaw ac yny saith ganhwyllbren aur yw hwn: Angylion y saith eglwys yw'r saith seren, a'r saith ganhwyllbren yw'r saith eglwys.”

Defnyddir sêr fel arwydd o addewid i Abraham.

18. Genesis 15:5 “Yna cymerodd yr ARGLWYDD Abram allan a dweud wrtho, “Edrych. i fyny i'r awyr a chyfrwch y sêr os gallwch chi. Dyna faint o ddisgynyddion fydd gennych chi!”

Nid ar gyfer sêr-ddewiniaeth, sy’n bechadurus, y bwriadwyd sêr.

Mae sêr addoli wedi bod yn bechadurus erioed.

19. Deuteronomium 4:19 “A pan edrychwch i'r awyr a gweld yr haul, y lleuad a'r sêr - yr holl arae nefol - peidiwch â chael eich denu i ymgrymu iddynt ac addoli'r pethau y mae'r Arglwydd eich Duw wedi'u dosrannu i'r holl genhedloedd dan y nef.”

Gweld hefyd: Cyfieithiad Beiblaidd NIV Vs CSB: (11 Gwahaniaeth Mawr i’w Gwybod)

20. Eseia 47:13-14 “Yr ydych wedi eich blino gan eich cynlluniau niferus. Bydded i'ch astrolegwyr a'ch seryddwyr, y rhai sy'n rhagfynegi'r dyfodol o fis i fis, ddod atoch, codi i fyny, ac achub chi. Maen nhw fel gwellt. Mae tân yn eu llosgi. Ni allant achub eu hunain rhag y fflamau. Does dim glo disglair i’w cadw’n gynnes a dim tân iddyn nhw eistedd o’i gwmpas.”

21. Deuteronomium 18:10-14 “Nid oes neb yn eich plith i beri i'w fab neu ei ferch fynd trwy'r tân, ymarfer dewiniaeth, dweud ffawd, dehongli argoelion, dewiniaeth, bwrw swynion, ymgynghori â chyfrwng neu ysbryd cyfarwydd, neu ymholi i'r meirw. Mae'r un sy'n gwneud y pethau hyn yn ffiaiddi'r Arglwydd, a'r Arglwydd dy Dduw sydd yn gyrru allan y cenhedloedd o'th flaen di o achos y pethau ffiaidd hyn. Rhaid i chi fod yn ddi-fai gerbron yr Arglwydd eich Duw. Er bod y cenhedloedd hyn yr wyt ti ar fin eu gyrru allan yn gwrando ar storïwyr a dewiniaid, nid yw'r Arglwydd dy Dduw wedi caniatáu iti wneud hyn.”

Atgofion

22. Rhufeiniaid 1:20-22 “Oherwydd creadigaeth y byd y mae priodoleddau anweledig Duw—ei dragwyddol allu a’i natur ddwyfol—wedi eu deall a’u deall. arsylwi gan yr hyn a wnaeth, fel bod pobl heb esgus. Oherwydd er eu bod yn adnabod Duw, nid oeddent yn ei ogoneddu fel Duw nac yn diolch iddo. Yn hytrach, trodd eu meddyliau at bethau diwerth, a thywyllwyd eu calonnau disynnwyr. Er honni eu bod yn ddoeth, daethant yn ffyliaid.”

23. Salm 104:5 “Efe a osododd y ddaear ar ei seiliau, fel na symudid hi byth.”

24. Salm 8:3 “Pan ystyriaf dy nefoedd, gwaith dy fysedd, y lleuad a'r sêr, y rhai a osodaist yn eu lle.”

25. 1 Corinthiaid 15:41 “Y mae gan yr haul un math o ysblander, y lleuad arall a'r sêr un arall; ac y mae seren yn wahanol i seren o ran ysblander.”

26. Marc 13:25 “Bydd y sêr yn disgyn o'r awyr, a'r cyrff nefol yn cael eu hysgwyd.”

Enghreifftiau o sêr yn y Beibl

27. Barnwyr 5:20 “Yr oedd y sêr yn ymladd o'r nef. Ymladdodd y sêr yn eu orbitau yn erbyn Sisera.”

28. Datguddiad8:11-12 “Enw’r seren yw Wormwood. Trodd traean o'r dyfroedd yn chwerw, a bu farw llawer o bobl o'r dyfroedd oedd wedi mynd yn chwerw. 12 Canodd y pedwerydd angel ei utgorn, a tharo traean o'r haul, traean o'r lleuad, a thraean o'r sêr, nes i draean ohonynt droi'n dywyll. Yr oedd traean o'r dydd heb olau, a thraean o'r nos hefyd.”

29. Actau 7:43 “Yr wyt wedi codi tabernacl Molec a seren dy dduw Rephan, yr eilunod a wnaethoch i'w haddoli. Am hynny fe'ch anfonaf i gaethglud y tu hwnt i Babilon.”

30. Hebreaid 11:12 Ac felly o’r dyn hwn, ac yntau cystal â marw, y daeth disgynyddion mor niferus â’r sêr yn y nefoedd ac mor ddirifedi â’r tywod ar lan y môr.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.