40 Adnod Hardd o'r Beibl Am Harddwch Merched (Duwiol)

40 Adnod Hardd o'r Beibl Am Harddwch Merched (Duwiol)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am harddwch merched?

Mae gan ein byd obsesiwn â safon ei harddwch. Mae menywod yn gyson yn adrodd eu bod yn teimlo'n annigonol ar ôl gwylio hysbyseb am gynnyrch harddwch sy'n cynnwys delwedd newidiol iawn o fenyw.

Mae harddwch yn rhywbeth y mae'r rhan fwyaf o fenywod yn gyfrinachol yn hir i'w gyflawni, ond a yw hyn yn feiblaidd? Beth sy'n gwneud rhywun yn brydferth yn ôl yr Ysgrythur?

Dyfyniadau Cristnogol am harddwch merched

“Dw i eisiau stopio cymharu a dechrau dathlu pwy wnaeth Duw fi i fod.”

“Duw- fenyw ofnus, yn hardd o'r tu mewn allan.”

“Nid yw harddwch yn ymwneud â chael wyneb hardd, mae'n ymwneud â meddwl hardd, calon hardd, ac enaid hardd.”

“Does dim byd harddach na gwraig sy'n ddewr, yn gryf ac yn eofn oherwydd pwy yw Crist ynddi.”

“Y merched harddaf a welais erioed yw'r rhai sydd wedi cyfnewid bywyd hunan-ffocws. am un sy'n canolbwyntio ar Grist.”

“Does dim byd yn fwy trawiadol na gwraig sy'n sicr yn y ffordd unigryw y gwnaeth Duw hi.”

“Nid yw harddwch yn ymwneud â chael wyneb hardd mae'n ymwneud â meddwl hardd, calon hardd, ac enaid pert.”

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am harddwch?

Mae'r Beibl yn sôn am harddwch. Creodd Duw bob un ohonom yn unigryw, ac felly creodd harddwch. Nid yw cael harddwch yn bechod ac mae'n rhywbeth i ddiolch i Dduw amdano.

1. Caniad Solomon4:7 " Yr wyt yn hollol brydferth, fy nghariad; does dim diffyg ynot ti.”

2. Eseia 4:2 “Y dydd hwnnw bydd cangen yr Arglwydd yn brydferth a gogoneddus, a ffrwyth y wlad yn falchder ac yn anrhydedd i oroeswyr Israel.”

3. Diarhebion 3:15 “Mae hi'n fwy gwerthfawr na thlysau, ac ni all unrhyw beth y dymunwch ei gymharu â hi.”

4. Salm 8:5 “Eto gwnaethost ef ychydig yn is na'r bodau nefol, a'i goroni â gogoniant ac anrhydedd.”

5. Genesis 1:27 “Creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun, ar ddelw Duw y creodd ef; yn wryw ac yn fenyw y creodd efe hwynt.”

Gweld hefyd: 50 Adnod Epig o'r Beibl Am y Greadigaeth Newydd Yng Nghrist (Hen Ddyfod)

6. Caneuon 1:15-16 “Mor brydferth wyt ti, fy nghariad! O, mor brydferth! Colomennod yw dy lygaid. 16 Mor olygus wyt ti, f'anwylyd! O, mor swynol! Ac y mae ein gwely yn wyryf.”

7. Caniad Solomon 2:10 “Dywedodd fy anwylyd wrthyf: “Cod, fy nghariad, fy nghariad, a thyrd.”

Yr Ysgrythurau harddwch mewnol

Yr hyn sy'n fwy gwerthfawr na harddwch allanol, yw harddwch mewnol. Mae’r Beibl yn dweud bod rhywun hardd sy’n dod â newyddion da – yn benodol os ydyn nhw’n helpu i ddod â heddwch, yn cyhoeddi’r Efengyl, ac yn dweud wrth eraill am Iesu.

Yr ydym yn dod yn fwyfwy prydferth wrth inni gael ein sancteiddio – oherwydd yn y ffordd honno, fe'n gwnaed yn fwyfwy tebyg i Iesu. Bydd harddwch allanol yn pylu, ond bob dydd gall ein harddwch mewnol flodeuo.

8. Eseia 52:7 “Mor hardd ar ymynyddoedd yw traed yr hwn sy'n dwyn newyddion da, sy'n cyhoeddi heddwch, sy'n dod â newyddion da o hapusrwydd, sy'n cyhoeddi iachawdwriaeth, sy'n dweud wrth Seion, "Dy Dduw sy'n teyrnasu." (Bod yn hapus adnodau Beibl)

9. Diarhebion 27:19 “Yn union fel y mae dŵr yn adlewyrchu’r wyneb, felly mae’r galon yn adlewyrchu’r person.”

10. Diarhebion 6:25 “Paid â chwennych ei phrydferthwch yn dy galon, ac na ad iddi dy ddal â’i hamrantau.”

11. 2 Corinthiaid 3:18 “A ninnau i gyd, âg wyneb diorchudd, yn edrych ar ogoniant Duw. yr Arglwydd, yn cael eu trawsnewid i'r un ddelw o un gradd o ogoniant i'r llall. Oherwydd y mae hyn yn dod oddi wrth yr Arglwydd yr Ysbryd.”

12. Salm 34:5 “Y mae'r rhai sy'n edrych arno yn pelydru, a'u hwynebau ni chywilyddir byth.”

13. Mathew 6:25 “Felly rwy'n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd, beth fyddwch chi'n ei fwyta na beth i'w yfed, nac am eich corff, beth i'w wisgo. Onid yw bywyd yn fwy na bwyd, a'r corff yn fwy na dillad?”

Gweld hefyd: 30 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Roi I’r Tlodion / Anghenus

14. 2 Corinthiaid 4:16 “Dyna pam nad ydyn ni’n digalonni. Na, hyd yn oed os o'r tu allan yr ydym yn gwisgo allan, o'r tu mewn yr ydym yn cael ein hadnewyddu bob dydd.”

15. Mathew 5:8 “Mor bendigedig yw'r rhai sy'n bur eu calon, oherwydd hwy a fydd. gweld Duw!”

Nodweddion gwraig dduwiol

Nid yw’n bechadurus gwisgo’n braf na gwisgo meintiau cymedrol o golur. Gall fod, yn dibynnu ar gymhellion y galon. Ond dim ond ceisioedrych yn neis i mewn ac ynddo'i hun ddim yn bechadurus. Mae’r Beibl yn dweud nad oes angen i ni ganolbwyntio ar ein hymddangosiad allanol, ond yn hytrach mae angen inni ganolbwyntio ar gael ysbryd tawel a thyner. Cryfder, urddas, ac ofn yr Arglwydd yw'r hyn sy'n gwneud gwraig yn hardd, yn fwy felly o lawer na'i hwyneb.

16. 1 Pedr 3:3-4 “Peidiwch â gadael i'ch addurniadau fod yn allanol - plethiad gwallt a gwisgo gemwaith aur, na'r dillad a wisgwch – ond bydded eich addurn yn berson cudd. o'r galon gyda phrydferthwch anrhaethol ysbryd tyner a thawel , yr hwn sydd yng ngolwg Duw yn dra gwerthfawr."

17. Diarhebion 31:30 “Mae swyn yn dwyllodrus, a harddwch yn ofer, ond gwraig sy'n ofni'r Arglwydd i'w chanmol.”

18. 1 Timotheus 2:9-10 “Yn yr un modd hefyd y dylai merched addurno eu hunain mewn dillad parchus, gyda gwyleidd-dra a hunanreolaeth, nid â gwallt plethedig ac aur, neu berlau, neu wisgoedd costus, ond â'r hyn sydd priodol i wragedd sy'n proffesu duwioldeb—â gweithredoedd da."

19. Diarhebion 31:25 “Cryfder ac anrhydedd yw ei gwisg, ac y mae hi'n llawenhau ar ddiwedd y dydd.”

20. Diarhebion 3:15-18 “Mae hi'n fwy gwerthfawr na thlysau, ac ni all unrhyw beth rydych chi'n ei ddymuno ei gymharu â hi. Hir oes yn ei llaw dde; yn ei llaw aswy y mae cyfoeth ac anrhydedd. Ffyrdd hyfrydwch yw ei ffyrdd, a heddwch yw ei holl lwybrau. Mae hi'n bren bywyd i'r rhai sy'n cydio ynddi; y rhai sydd yn ei dal hi yn ympryda elwir yn fendigedig.”

Sut mae Duw yn eich gweld chi

Mae Duw ein Creawdwr wedi gweu pob un ohonom ynghyd yn y groth. Mae'n dweud ein bod ni'n cael ein gwneud yn rhyfeddol. Mae Duw yn edrych ar ein calonnau i'n barnu, ac nid wrth ein hymddangosiad allanol. Mae Duw yn ein gweld ni i ddechrau fel pechaduriaid. Ond hyd yn oed yn ein cyflwr drygionus, bu Crist farw drosom. Roedd yn ein caru ni, nid oherwydd sut roedden ni'n edrych, neu oherwydd bod gennym ni rywbeth y tu mewn i ni a oedd yn werth ei arbed. Dewisodd ein caru ni.

A phan gawn ein hachub, y mae gwaed Crist yn ein gorchuddio. Ar y pwynt hwnnw pan fydd Duw yn ein gweld, nid yw'n ein gweld bellach fel pechaduriaid sydd angen ein hachub - pechaduriaid sy'n euog o dorri'r holl ddeddfau - ond mae'n ein gweld ni fel rhai sydd wedi'n llwyr achub a'n cyfiawnhau. Ac yn bwysicach fyth, mae'n gweld cyfiawnder priodoledig Crist arnom ni a'n sancteiddiad cynyddol. Bydd yn gwneud popeth yn hardd yn ei amser - gan gynnwys ni.

21. Salm 139:14 “Diolch am fy ngwneud i mor rhyfeddol o gymhleth! Mae eich crefftwaith yn wych - pa mor dda yr wyf yn ei wybod."

22. 1 Samuel 16:7 “Ond dywedodd yr Arglwydd wrth Samuel, “Paid ag edrych ar ei olwg nac ar uchder ei faint, oherwydd yr wyf wedi ei wrthod. Canys ni wêl yr ​​Arglwydd megis y gwêl dyn; dyn yn edrych ar yr olwg allanol, ond yr Arglwydd yn edrych ar y galon.”

23. Pregethwr 3:11 “Mae wedi gwneud popeth yn brydferth yn ei amser. Hefyd, y mae wedi rhoddi tragywyddoldeb yn nghalon dyn, etto fel nas gall efe gael gwybod beth a wnaeth Duw o'rdechrau i'r diwedd.”

24. Rhufeiniaid 5:8 “Ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom ni yn yr ystyr, tra oeddem ni'n dal yn bechaduriaid, fod Crist wedi marw droson ni.”

25. Salm 138:8 “Bydd yr Arglwydd yn gwneud ei gynlluniau ar gyfer fy mywyd – oherwydd mae dy gariad, Arglwydd, yn parhau am byth. Paid â gadael fi - oherwydd ti sydd wedi fy ngwneud i.”

26. 2 Corinthiaid 12:9 “Ac mae wedi dweud wrthyf, “Digon i ti yw fy ngras i, oherwydd mewn gwendid y mae nerth wedi ei berffeithio. Yn fwyaf llawen, felly, byddai’n well gennyf ymffrostio am fy ngwendidau, er mwyn i nerth Crist drigo ynof.”

27. Hebreaid 2:10 “Oherwydd yr oedd yn weddus iddo Ef, er mwyn yr hwn y mae pob peth, a thrwyddo ef y mae pob peth, wrth ddwyn meibion ​​lawer i ogoniant, i berffeithio awdur eu hiachawdwriaeth trwy ddioddefiadau. ”

Annog adnodau o’r Beibl i fenywod

Mae’r Beibl yn egluro’n glir sut y gall gwraig dyfu mewn harddwch – cyflwyno ei hun â gwyleidd-dra a hunanreolaeth, yn ofni’r Arglwydd, ac yn tyfu yn ei ras Ef.

28. Diarhebion 31:26 “Ei genau hi a agorodd mewn doethineb, a chyfraith caredigrwydd sydd ar ei thafod.”

29. Diarhebion 31:10 “ Gwraig ragorol a all ddod o hyd i? Mae hi’n llawer mwy gwerthfawr na thlysau.”

30. Eseia 62:3 “Byddi'n goron o brydferthwch yn llaw'r Arglwydd, ac yn goron ar y brenin yn llaw dy Dduw.”

31. Sechareia 9:17 “Oherwydd mor fawr yw ei ddaioni, a mor fawr yw ei brydferthwch! Grawn a wna i'r llanciau lewyrchu, a newyddgwin y merched ifanc.”

32. Eseia 61:3 “Caniatáu i'r rhai sy'n galaru yn Seion, roi iddynt benwisg hardd yn lle lludw, olew llawenydd yn lle galar, gwisg mawl yn lle ysbryd gwan; fel y gelwir hwynt yn dderi cyfiawnder, yn blaniad yr Arglwydd, fel y gogonedder ef.”

33. Salm 46:5 “Y mae Duw oddi mewn iddi, ni syrth; Bydd Duw yn ei helpu ar doriad dydd.”

34. Diarhebion 11:16 “Gwraig addfwyn a gaiff barch, ond dynion treisgar sy'n cydio am ysbeilio.”

35. 1 Timotheus 3:11 “Yn yr un modd, mae’r gwragedd i fod yn deilwng o barch nid yn siaradwyr maleisus ond yn dymherus ac yn ddibynadwy ym mhopeth.”

Gwragedd hardd yn y Beibl

Mae yna nifer o ferched yn y Beibl sy'n nodedig am eu harddwch corfforol. Esther, y Frenhines Vashti, Sarai, ac ati Ond fel y mae'r rhestr hon yn ei ddangos, dim ond mor bell y mae harddwch corfforol yn mynd. Addolodd Esther a Sarai yr Arglwydd, ond ni wnaeth Vasti.

Ond yn fwy na harddwch corfforol mae’r Beibl yn sôn am harddwch mewnol. Mae gwraig sy'n caru eraill fel Crist, yn dymherus a pharchus, ac sydd hefyd yn garedig yn cael ei hystyried yn arbennig o hardd. Mae Hannah yn wraig o'r fath, ac felly hefyd Tabitha.

36. Esther 2:7 “Yr oedd yn magu Hadasa, hynny yw Esther, merch ei ewythr, oherwydd nid oedd ganddi na thad na mam. Roedd gan y ferch ifanc ffigwr hardd ac roedd yn hyfryd i edrych arno, apan fu farw ei thad a'i mam, cymerodd Mordecai hi yn ferch iddo ei hun.”

37. Genesis 12:11 “Pan oedd ar fin cyrraedd yr Aifft, dywedodd wrth Sarai ei wraig, “Gwn dy fod yn wraig hardd ei gwedd.”

38. 1 Samuel 2:1 “Yna Hanna a weddïodd ac a ddywedodd: Y mae fy nghalon yn llawenhau yn yr Arglwydd; yn yr Arglwydd y dyrchafwyd fy nghorn. Y mae fy ngenau yn ymffrostio dros fy ngelynion; oherwydd yr wyf yn ymhyfrydu yn dy ymwared.”

39. Actau 9:36 “Yn Jopa yr oedd disgybl o'r enw Tabitha (Dorcas yw ei henw yn Groeg); roedd hi bob amser yn gwneud daioni ac yn helpu'r tlawd.”

40. Ruth 3:11 “Ac yn awr, fy merch, paid ag ofni. Gwnaf i chwi y cwbl a ofynwch. Mae holl bobl fy nhref yn gwybod eich bod yn fenyw fonheddig. “

Casgliad

Er nad yw’n bechadurus cael harddwch corfforol, ni ddylai fod yn brif nod i fenywod. Yn hytrach, dylai merched ymdrechu am harddwch mewnol, calon sy'n caru'r Arglwydd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.