40 Prachtige Bijbelverzen over de schoonheid van vrouwen (Goddelijk)

40 Prachtige Bijbelverzen over de schoonheid van vrouwen (Goddelijk)
Melvin Allen

Wat zegt de Bijbel over de schoonheid van vrouwen?

Onze wereld is geobsedeerd door haar schoonheidsstandaard. Vrouwen melden steevast dat ze zich ontoereikend voelen na het zien van een reclame voor een schoonheidsproduct waarin een sterk veranderd beeld van een vrouw voorkomt.

Schoonheid is iets waar de meeste vrouwen heimelijk naar verlangen, maar is dat bijbels? Wat maakt iemand mooi volgens de Schrift?

Christelijke citaten over de schoonheid van vrouwen

"Ik wil stoppen met vergelijken en beginnen te vieren wie God mij gemaakt heeft."

"Een godvrezende vrouw, is mooi van binnenuit."

"Schoonheid gaat niet om een mooi gezicht, maar om een mooie geest, een mooi hart en een mooie ziel."

"Niets is mooier dan een vrouw die dapper, sterk en moedig is vanwege wie Christus in haar is."

"De mooiste vrouwen die ik ooit heb gezien zijn zij die een op zichzelf gericht leven hebben ingeruild voor een op Christus gericht leven."

"Niets is indrukwekkender dan een vrouw die zeker is van de unieke manier waarop God haar gemaakt heeft."

"Schoonheid gaat niet om een mooi gezicht, maar om een mooie geest, een mooi hart en een mooie ziel."

Wat zegt de Bijbel over schoonheid?

De Bijbel spreekt wel degelijk over schoonheid. God heeft ieder van ons uniek geschapen, en dus schiep Hij schoonheid. Het hebben van schoonheid is geen zonde en het is iets om God voor te danken.

1. Hooglied van Salomo 4:7 "Je bent helemaal mooi, mijn liefste, er is geen gebrek aan jou."

2. Jesaja 4:2 "Te dien dage zal de tak des Heren mooi en heerlijk zijn, en de vrucht van het land zal de trots en de eer zijn van de overlevenden van Israël."

3. Spreuken 3:15 "Zij is kostbaarder dan juwelen, en niets wat u begeert kan met haar worden vergeleken."

4. Psalm 8:5 "Toch hebt u hem een weinig lager gemaakt dan de hemelse wezens en hem met heerlijkheid en eer gekroond."

5. Genesis 1:27 "God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen."

6. Hooglied 1:15-16 "Hoe mooi ben je, mijn lieveling! Oh, hoe mooi! Je ogen zijn duiven. 16 Hoe knap ben je, mijn geliefde! Oh, hoe charmant! En ons bed is groen."

7. Hooglied 2:10 "Mijn geliefde sprak tot mij: "Sta op, mijn lieveling, mijn schone, en kom."

Innerlijke schoonheid Scriptures

Wat kostbaarder is dan uiterlijke schoonheid, is innerlijke schoonheid. De Bijbel zegt dat iemand mooi is die goed nieuws brengt - met name als hij helpt vrede te brengen, het Evangelie verkondigt en anderen over Jezus vertelt.

We worden steeds stralender mooi als we geheiligd worden - want zo gaan we steeds meer op Jezus lijken. Uiterlijke schoonheid zal vervagen, maar elke dag kan onze innerlijke schoonheid opbloeien.

8. Jesaja 52:7 "Hoe mooi op de bergen zijn de voeten van hem die goed nieuws brengt, die vrede bekendmaakt, die goed nieuws van geluk brengt, die redding bekendmaakt, die tegen Sion zegt: "Uw God regeert."" (Gelukkig zijn Bijbelverzen)

9. Spreuken 27:19 "Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de persoon."

10. Spreuken 6:25 "Begeer haar schoonheid niet in uw hart, noch laat zij u vangen met haar oogleden."

11. 2 Korintiërs 3:18 "En wij allen, met een ongesluierd gezicht, de heerlijkheid van de Heer aanschouwend, worden van de ene graad van heerlijkheid tot de andere getransformeerd naar hetzelfde beeld. Want dit komt van de Heer, die de Geest is."

12. Psalm 34:5 "Zij die naar hem kijken, stralen en hun aangezicht zal nooit beschaamd worden."

13. Mattheüs 6:25 "Daarom zeg ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, wat u zult eten of drinken, noch over uw lichaam, wat u zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel, en het lichaam meer dan kleding?"

14. 2 Korintiërs 4:16 "Daarom zijn wij niet ontmoedigd. Nee, ook al slijten wij uiterlijk, innerlijk worden wij elke dag vernieuwd."

15. Mattheüs 5:8 "Hoe zalig zijn zij die rein van hart zijn, want zij zijn het die God zullen zien!".

Eigenschappen van een godvruchtige vrouw

Het is niet zondig om je mooi te kleden of om matige hoeveelheden make-up te dragen. Dat kan wel, afhankelijk van de motieven van het hart. Maar er op zichzelf mooi uitzien is niet zondig. De Bijbel zegt dat we ons niet moeten richten op ons uiterlijk, maar dat we ons in plaats daarvan moeten richten op een rustige en vriendelijke geest. Kracht, waardigheid en angst voor de Heer is wat een vrouw mooi maakt.meer dan haar gezicht.

16. 1 Petrus 3:3-4 "Laat uw tooi niet uitwendig zijn - het vlechten van het haar en het omdoen van gouden sieraden, of de kleding die u draagt - maar laat uw tooi de verborgen persoon van het hart zijn met de onvergankelijke schoonheid van een zachtmoedige en stille geest, die voor God zeer kostbaar is."

17. Spreuken 31:30 "Charme is bedrieglijk en schoonheid is ijdel, maar een vrouw die de Heer vreest, is te prijzen."

18. 1 Timoteüs 2:9-10 "Evenzo moeten de vrouwen zich fatsoenlijk kleden, met bescheidenheid en zelfbeheersing, niet met gevlochten haar en goud of parels of kostbare kleding, maar met wat gepast is voor vrouwen die godvruchtigheid belijden - met goede werken."

Zie ook: 25 belangrijke bijbelverzen over schapen

19. Spreuken 31:25 "Kracht en eer zijn haar kleding, en zij verheugt zich op een laatste dag."

20. Spreuken 3:15-18 "Zij is kostbaarder dan juwelen, en niets wat u begeert kan met haar worden vergeleken. In haar rechterhand is een lang leven, in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Haar wegen zijn wegen van aangenaamheid, en al haar paden zijn vrede. Zij is een levensboom voor wie haar vasthoudt; wie haar vasthoudt wordt gezegend genoemd."

Hoe God jou ziet

God, onze schepper, heeft ieder van ons in de baarmoeder aan elkaar geknoopt. Hij zegt dat we wonderlijk gemaakt zijn. God kijkt naar ons hart om ons te beoordelen, en niet naar ons uiterlijk. God ziet ons aanvankelijk als zondaars. Maar zelfs in onze slechte staat stierf Christus voor ons. Hij hield van ons, niet vanwege hoe we eruit zagen, of omdat we iets in ons hadden dat het redden waard was. Hij koos ervoor om van ons te houden.

Zie ook: 25 Mooie Bijbelverzen over Housewarming

En wanneer we gered zijn, bedekt het bloed van Christus ons. Op dat moment, wanneer God ons ziet, ziet hij ons niet langer als zondaars die gered moeten worden - zondaars die schuldig zijn aan het overtreden van alle wetten - maar ziet hij ons als volledig verlost en gerechtvaardigd. En meer nog, hij ziet de toegerekende gerechtigheid van Christus over ons en onze progressieve heiliging. Hij zal alles mooi maken op zijn tijd -...inclusief ons.

21. Psalm 139:14 "Dank U dat U mij zo wonderlijk complex hebt gemaakt! Uw vakmanschap is wonderbaarlijk - ik ken het goed".

22. 1 Samuël 16:7 "Maar de Heer zei tegen Samuël: "Kijk niet naar zijn uiterlijk of naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Want de Heer ziet niet zoals de mens ziet; de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart."

23. Prediker 3:11 "Hij heeft alles mooi gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuwigheid in het hart van de mens gelegd, maar zo dat hij niet kan ontdekken wat God van het begin tot het einde heeft gedaan."

24. Romeinen 5:8 "Maar God bewijst zijn liefde voor ons doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is."

25. Psalm 138:8 "De Heer zal zijn plannen voor mijn leven uitwerken, want uw goedertierenheid, Heer, duurt eeuwig voort. Verlaat mij niet, want U hebt mij gemaakt."

26. 2 Korintiërs 12:9 "En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want kracht wordt in zwakheid vervolmaakt. Daarom zal ik mij liever beroemen op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont."

27. Hebreeën 2:10 "Want het paste Hem, voor wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, om de auteur van hun heil door lijden te vervolmaken."

Bemoedigende bijbelverzen voor vrouwen

De Bijbel legt duidelijk uit hoe een vrouw in schoonheid kan groeien - zich met bescheidenheid en zelfbeheersing presenteren, de Heer vrezen en groeien in zijn genade.

28. Spreuken 31:26 "Haar mond heeft zij geopend in wijsheid, en de wet van vriendelijkheid ligt op haar tong."

29. Spreuken 31:10 "Wie kan een uitstekende vrouw vinden? Zij is veel kostbaarder dan juwelen."

30. Jesaja 62:3 "U zult een kroon van schoonheid zijn in de hand van de Heer, en een koninklijke diadeem in de hand van uw God."

31. Zacharia 9:17 "Want hoe groot is zijn goedheid, en hoe groot zijn schoonheid; graan zal de jonge mannen doen bloeien, en nieuwe wijn de jonge vrouwen."

32. Jesaja 61:3 "Om aan hen die rouwen in Sion een mooi hoofddeksel te geven in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een zwakke geest, opdat zij eiken der gerechtigheid genoemd worden, de aanplant van de Heer, opdat Hij verheerlijkt wordt."

33. Psalm 46:5 "God is in haar binnenste, zij zal niet vallen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de dag."

34. Spreuken 11:16 "Een vrouw met zachte gratie krijgt respect, maar mannen met grof geweld grijpen naar buit."

35. 1 Timoteüs 3:11 "Evenzo moeten de vrouwen eerbiedwaardig zijn, geen kwaadsprekers, maar gematigd en betrouwbaar in alles."

Mooie vrouwen in de Bijbel

Er zijn verschillende vrouwen in de Bijbel die bekend staan om hun fysieke schoonheid. Esther, koningin Vashti, Sarai, etc. Maar zoals deze lijst laat zien, gaat fysieke schoonheid niet ver genoeg. Esther en Sarai aanbaden de Heer, maar Vashti niet.

Maar meer dan fysieke schoonheid heeft de Bijbel het over innerlijke schoonheid. Een vrouw die anderen liefheeft als Christus, gematigd en respectvol is, en ook goedhartig, wordt als bijzonder mooi beschouwd. Hannah is zo'n vrouw, en Tabitha ook.

36. Esther 2:7 "Hij voedde Hadassah op, dat is Esther, de dochter van zijn oom, want zij had vader noch moeder. De jonge vrouw had een prachtig figuur en was mooi om te zien, en toen haar vader en haar moeder stierven, nam Mordechai haar aan als zijn eigen dochter."

37. Genesis 12:11 "Toen hij op het punt stond Egypte binnen te gaan, zei hij tegen Sarai, zijn vrouw: "Ik weet dat u een mooie vrouw bent."

38. 1 Samuël 2:1 "Toen bad Hannah en zei: Mijn hart verheugt zich in de Heer; in de Heer is mijn hoorn hoog opgeheven. Mijn mond roemt over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw bevrijding."

39. Handelingen 9:36 "In Joppa was een discipel die Tabitha heette (in het Grieks is haar naam Dorcas); zij deed altijd goed en hielp de armen."

40. Ruth 3:11 "En nu, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal voor u doen wat u vraagt. Alle mensen in mijn stad weten dat u een vrouw met een nobel karakter bent."

Conclusie

Hoewel het niet zondig is om fysieke schoonheid te hebben, zou het niet het primaire doel van vrouwen moeten zijn. In plaats daarvan moeten vrouwen streven naar innerlijke schoonheid, een hart dat de Heer liefheeft.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.