50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Yr Adar Ysglyfaethus (Gwirioneddau ysgytwol)

50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Yr Adar Ysglyfaethus (Gwirioneddau ysgytwol)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am yr ysglyfaethwyr?

Mae llawer yn gofyn, “A yw’r aderyn yn feiblaidd?” Yr ateb byr yw ydy! Ni fyddwch yn dod o hyd i’r gair “rapture” yn y Beibl. Fodd bynnag, fe welwch yr addysgu. Mae'r rapture yn disgrifio'r sleifio i ffwrdd o'r eglwys (Cristnogion).

Nid oes barn, na chosb, a bydd yn ddydd gogoneddus i bob crediniwr. Yn yr Rapture, bydd y meirw yn codi gyda chyrff newydd a chyrff newydd yn cael eu rhoi i Gristnogion byw hefyd.

Mewn amrantiad, bydd credinwyr yn cael eu dal i'r cymylau i gwrdd â'n Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist. Bydd y rhai sy'n cael eu treisio gyda'r Arglwydd am byth.

Pan fydd Cristnogion yn meddwl am ddiwedd y byd, mae llawer yn cael eu tynnu i dermau fel apocalyptaidd, gorthrymder ac ysbeilio. Mae gan Books a Hollywood eu darluniau eu hunain - rhai gydag arweiniad Beiblaidd, eraill am y gwerth adloniant yn unig. Mae llawer o chwilfrydedd a hefyd dryswch ynghylch y termau hyn. Yn ogystal, mae safbwyntiau amrywiol ynghylch pryd y bydd y rapture yn digwydd yn y llinell amser o ddigwyddiadau Datguddiad ac 2il dyfodiad Iesu.

Byddaf yn defnyddio'r erthygl hon i edrych i'r Beibl i gael dealltwriaeth o'r hyn y mae'n ei ddweud am yr Rapture a sut mae'r Rapture yn cyd-fynd â'r amser pan fydd Iesu yn cyflawni digwyddiadau Datguddiad 21 a 22: y Nefoedd Newydd a Daear Newydd. Mae'r erthygl hon yn rhagdybio dehongliad cyn-filflwydd oy gall y rapture ddigwydd ar unrhyw adeg heb gyhoeddiad a bydd yn gadael pawb sy'n cael eu gadael ar ôl gan syndod.

Am hynny, arhoswch yn effro, oherwydd ni wyddoch pa ddiwrnod y mae eich Arglwydd yn dod. 43 Ond gwybydd hyn, pe buasai meistr y tŷ yn gwybod pa ran o'r nos yr oedd y lleidr yn dyfod, y buasai efe yn effro, ac ni buasai wedi torri i mewn i'w dŷ. 44 Am hynny y mae yn rhaid i chwithau hefyd fod yn barod, canys y mae Mab y Dyn yn dyfod ar awr nid ydych yn ei disgwyl. Mathew 24:42-44

Cymorth arall i farn gorthrymder yw bod Duw, yn stori’r Ysgrythur, fel petai’n achub teulu cyfiawn neu weddill cyfiawn rhag dyfod digofaint a barn, fel Noa a’i deulu, Lot a'i deulu a Rahab. Oherwydd y patrwm hwn o Dduw, mae'n ymddangos yn briodol y byddai'n gwneud yr un peth ar gyfer y penllanw olaf hwn o ddigwyddiadau sy'n gorffen gydag achub pob peth.

Adariad rhywiol canolbarth

Dehongliad arall o amseriad yr Rapture yw'r farn midtribulation. Mae cynigwyr y farn hon yn credu y daw'r rapture yng nghanol y cyfnod gorthrymder 7 mlynedd, yn fwyaf tebygol ar y marc 3 ½ blynedd. Mae'r gred hon yn deall bod y rapture yn digwydd gyda dyfarniad yr utgorn 7fed cyn i'r dyfarniadau bowlen gael eu rhyddhau ar y ddaear, gan dywys yn y rhan fwyaf o'r gorthrymder a Brwydr Armageddon. Yn hytrach na gwahaniad 7 mlynedd, mae'r Rapturea Dyfodiad Crist i sefydlu Ei deyrnas yn cael eu gwahanu gan 3 ½ blynedd.

Daw’r gefnogaeth i’r farn hon o’r darnau sy’n cysylltu’r trwmped olaf â’r rapture, fel 1 Corinthiaid 15:52 ac 1 Thesaloniaid 4:16. Mae Midtribulationists yn credu bod yr trwmped olaf yn cyfeirio at y 7fed dyfarniad trwmped yn Datguddiad 11:15. Ymddengys fod cefnogaeth bellach i farn Midtribulation yn Daniel 7:25 y gellir ei ddehongli y bydd gan yr Antichrist ddylanwad dros gredinwyr am 3 ½ blynedd cyn iddynt gael eu treisio ar bwynt hanner ffordd y gorthrymder.

Er bod 1 Thesaloniaid 5:9 yn datgan nad yw credinwyr wedi’u “penodi i ddioddef digofaint” sy’n ymddangos fel pe bai’n arwydd o ysbeilio gorthrymder, mae canol-tribulationists yn dehongli digofaint yma fel cyfeirio at ddyfarniadau powlen Datguddiad 16, gan ganiatáu ar gyfer a Rapture pwynt hanner ffordd ar ôl y saith sêl a saith dyfarniad utgorn.

Rapture Prewrath

Golwg tebyg i'r olygfa midtribulation yw golygfa'r rhagddir. Mae’r farn hon yn dal y bydd yr eglwys yn profi’r rhan fwyaf o’r gorthrymder fel yn rhan o’r hyn y mae’r Antichrist yn ei gyflwyno gyda’i erledigaeth a’i threialon yn erbyn yr eglwys. O ran hanes prynedigaeth, bydd Duw yn caniatáu i hwn fod yn gyfnod o buro a glanhau yn yr eglwys, gan wahanu gwir gredinwyr oddi wrth gau gredinwyr. Bydd y gwir gredinwyr hyn yn dioddef, neu'n cael eu merthyru, yn ystod y sêlbarnedigaethau a ystyrir yn ddigofaint satan, yn hytrach na digofaint Duw, sy'n cyd-fynd â barnau utgorn a phowl.

Felly lle mae hyn yn wahanol i farn midtribulation yw bod midtribulationists yn dal i farn yr utgorn olaf fel yr utgorn olaf yn 1 Corinthiaid 15. Mae tanysgrifwyr Prewrath yn credu bod Datguddiad 6:17 yn nodi newid yn y dyfarniadau ac yn dynodi y daw llawn ddigofaint Duw gyda barnau'r utgorn: “neu y daeth dydd mawr eu digofaint, a phwy a saif?”. digofaint Duw (1 Thesaloniaid 5:9), fodd bynnag, mae pob dehongliad yn wahanol o ran pryd y bydd digofaint Duw yn digwydd mewn gwirionedd yn llinell amser digwyddiadau.

Adarthu ar ôl gorthrymder

Golwg olaf y mae rhai yn ei arddel yw barn ôl-orthrymder, sydd fel y mae'r enw'n ei ddisgrifio, yn golygu y bydd yr eglwys yn dioddef y gorthrymder yn ei chyfanrwydd gyda'r Rapture yn digwydd ar yr un pryd ag ail ddyfodiad Crist i sefydlu Ei deyrnas.

Daw cefnogaeth i’r farn hon gyda’r ddealltwriaeth bod pobl Dduw, trwy gydol hanes prynedigaeth, wedi cael treialon a gorthrymderau amrywiol, felly ni ddylai fod yn syndod y byddai Duw yn galw ar yr eglwys i wrthsefyll yr awr hon o orthrymder terfynol. .

Ymhellach, bydd ôl-tribulations yn apelio at Mathew 24yn y ffaith bod Iesu yn dweud y byddai ei ail ddyfodiad yn dod ar ôl y gorthrymder: “Yn union ar ôl gorthrymder y dyddiau hynny bydd yr haul yn tywyllu, a'r lleuad ni rydd ei goleuni, a bydd y sêr yn disgyn o'r nef, a galluoedd y bydd y nefoedd yn cael ei ysgwyd. 30 Yna bydd arwydd Mab y Dyn yn ymddangos yn y nef, ac yna bydd holl lwythau'r ddaear yn galaru, a byddant yn gweld Mab y Dyn yn dod ar gymylau'r nefoedd gyda nerth a gogoniant mawr.” Mathew 24:29-30

Bydd oliadurwyr hefyd yn cyfeirio at ddarnau fel Datguddiad 13:7 a Datguddiad 20:9 i ddangos y bydd seintiau yn bresennol yn ystod y gorthrymder, ond mae’n werth nodi bod y gair am “eglwys ” nid yw byth yn ymddangos yn Datguddiad 4 – 21.

Eto, fel y golygiadau eraill, y mae y dehongliad yn berwi i ddeall a diffinio digofaint Duw yn yr ysgrythur gyda golwg ar y digwyddiadau hyn. Dealltwriaeth ôl-gorthrymwyr o ddigofaint Duw yw bod Ei ddigofaint yn bresennol yn Ei fuddugoliaeth dros satan a’i oruchafiaeth ym Mrwydr Armagedon, ac wrth gwrs o’r diwedd yn y Farn Fawr Orsedd Wen ar ddiwedd teyrnasiad milflwyddol Iesu. Felly gallant ddweud, er y bydd y wir eglwys yn dioddef yn ystod y 7 mlynedd o orthrymder a digofaint Satan, na fyddant yn y pen draw yn dioddef digofaint Duw o farwolaeth dragwyddol.

Casgliad ar y pedair safbwynt ar yr adfywiad

Pob un o'r pedwar golygfa hynar amseriad y rapture gellir ei gefnogi gan ysgrythur, ac maent i gyd yn meddu ar wendidau, sef nad oes llinell amser penodol a nodir yn yr Ysgrythur. Ni all unrhyw fyfyriwr Beiblaidd ddatgan yn y pen draw fod ganddo’r dehongliad cywir, ond gall rhywun ddal argyhoeddiad ynghylch ei astudiaeth ei hun o Air Duw. Fodd bynnag, mae rhywun yn tirio yn eu dehongliad o linell amser amseroedd gorffen, dylent allu cynnig elusen gyda dehongliadau eraill, cyn belled nad yw'r dehongliad y tu allan i deyrnas Cristnogaeth uniongred ac athrawiaeth hanfodol. Gall pob Cristion gytuno ar yr hanfodion hyn ynghylch yr amseroedd gorffen: 1) Mae amser Gorthrymder Mawr i ddod; 2) Bydd Crist yn dychwelyd; a 3) Bydd ysglyfaeth o farwoldeb i anfarwoldeb.

13 . Datguddiad 3:3 Cofiwch, felly, yr hyn a dderbyniasoch ac a glywsoch; dal yn gyflym, ac edifarhau. Ond os na ddeffrowch, fe ddof fel lleidr, ac ni wyddoch pa ham y deuaf atoch.

14. 1 Thesaloniaid 4:18 “Am hynny cysurwch eich gilydd â’r geiriau hyn.”

15. Titus 2:13 tra byddwn yn disgwyl am y gobaith bendigedig—ymddangosiad gogoniant ein Duw a’n Gwaredwr mawr, Iesu Grist,

16. 1 Thesaloniaid 2:19 “Oherwydd beth yw ein gobaith, ai llawenydd, neu goron gorfoledd? Onid ydych hyd yn oed yng ngŵydd ein Harglwydd Iesu Grist yn ei ddyfodiad ef?” (Iesu Grist yn y Beibl)

17. Mathew24:29-30 (NIV) Yn syth ar ôl trallod y dyddiau hynny “‘Yr haul a dywyllir, a’r lleuad ni rydd ei goleuni; bydd y sêr yn disgyn o'r awyr, a'r cyrff nefol yn cael eu hysgwyd.’ 30 “Yna bydd arwydd Mab y Dyn yn y nefoedd yn ymddangos. Ac yna bydd holl bobloedd y ddaear yn galaru wrth weld Mab y Dyn yn dyfod ar gymylau'r nef, gyda nerth a gogoniant mawr.”

18. 1 Thesaloniaid 5:9 “Oherwydd nid yw Duw wedi penodi ni i ddioddef digofaint ond i dderbyn iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Grist. “

19. Datguddiad 3:10 Gan dy fod wedi cadw fy ngorchymyn i oddef yn amyneddgar, byddaf hefyd yn dy gadw rhag awr y prawf sydd i ddod ar yr holl fyd i brofi trigolion y ddaear.

20. 1 Thesaloniaid 1:9-10 “Oherwydd y maent hwy eu hunain yn adrodd pa fath o dderbyniad a roddaist inni. Maen nhw'n dweud sut y gwnaethoch chi droi at Dduw oddi wrth eilunod i wasanaethu'r bywiol a'r gwir Dduw, 10 ac i ddisgwyl am ei Fab o'r nef, yr hwn a gyfododd ef oddi wrth y meirw—Iesu, sy'n ein hachub ni rhag y digofaint sydd i ddod.”

21. Datguddiad 13:7 “Rhoddwyd yr awdurdod i ryfela yn erbyn pobl sanctaidd Dduw ac i’w gorchfygu. A rhoddwyd iddo awdurdod ar bob llwyth, pobl, iaith a chenedl.”

22. Datguddiad 20:9 “Fe wnaethon nhw ymdeithio ar draws y ddaear a amgylchynu gwersyll pobl Dduw, y ddinas y mae'n ei charu. Ond daeth tân i lawr o'r nef a'u difa.”

Gweld hefyd: 20 Adnod Epig o'r Beibl Am Ddeinosoriaid (Crybwyll Deinosoriaid?)

23.Datguddiad 6:17 “Canys y mae dydd mawr eu digofaint wedi dod, a phwy all ei wrthsefyll?”

24. 1 Corinthiaid 15:52 “mewn fflach, mewn pefrith llygad, ar yr trwmped olaf. Canys bydd yr utgorn yn seinio, y meirw yn cael eu cyfodi yn anfarwol, a ninnau yn cael ein newid.”

25. 1 Thesaloniaid 4:16 “Canys yr Arglwydd ei hun a ddisgyn o'r nef, â gorchymyn uchel, â llais yr archangel ac â galwad utgorn Duw, a'r meirw yng Nghrist a gyfyd yn gyntaf.”

26. Datguddiad 11:15 “Canodd y seithfed angel ei utgorn, ac roedd lleisiau uchel yn y nefoedd, a ddywedodd: “Mae teyrnas y byd wedi dod yn deyrnas ein Harglwydd ni a'i Feseia, a bydd yn teyrnasu byth bythoedd. ”

27. Mathew 24:42-44 “Felly gwyliwch, oherwydd ni wyddoch pa ddiwrnod y daw eich Arglwydd. 43 Ond deallwch hyn: Pe byddai perchennog y tŷ wedi gwybod pa amser o'r nos yr oedd y lleidr yn dod, byddai wedi cadw gwyliadwriaeth, ac ni fyddai wedi gadael i'w dŷ gael ei dorri i mewn. 44 Felly y mae'n rhaid i chwithau fod yn barod, oherwydd fe ddaw Mab y Dyn ar awr pan nad ydych yn ei ddisgwyl.”

28. Luc 17:35-37 “Bydd dwy wraig yn malu ŷd gyda'i gilydd; bydd un yn cael ei gymryd a'r llall yn cael ei adael.” “Ble, Arglwydd?” gofynasant. Atebodd yntau, "Lle y mae corff marw, yno y bydd y fwlturiaid yn ymgasglu."

A yw'r Ysgrythur yn dysgu anrheithiad rhannol?

Y mae rhai yn credu y bydd yna un.Rapture rhannol lle bydd credinwyr ffyddlon yn cael eu treisio a chredinwyr anffyddlon yn cael eu gadael ar ôl. Maen nhw’n pwyntio at ddameg Iesu o’r deg morwyn fel tystiolaeth yn Mathew 25:1-13.

Fodd bynnag, nid yw’r awdur hwn yn credu bod y pum moryn heb baratoi sy’n aros am y priodfab yn cynrychioli credinwyr heb baratoi, ond yn hytrach anghredinwyr sy’n nad ydynt wedi paratoi eu hunain trwy wrando ar rybudd Duw trwy'r Efengyl.

Bydd pawb sydd yng Nghrist ar adeg yr ysglyfaethu yn cael eu paratoi gan y ffaith bod Crist wedi marw dros eu pechodau a’u bod wedi derbyn Ei faddeuant dros bechodau’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol, p’un a ydynt wedi’u paratoi’n weithredol. canys Ei ddyfodiad trwy ddangosiad o'u gweithredoedd presennol, neu nid ydynt. Os yw eu lampau (calonnau) yn cynwys yr olew (yr Ysbryd Glân), yna fe'u rheibir.

29. Mathew 25:1-13 “Y pryd hwnnw bydd teyrnas nefoedd yn debyg i ddeg o forynion a gymerodd eu lampau a mynd allan i gyfarfod â'r priodfab. 2 Yr oedd pump ohonynt yn ffôl a phump yn ddoeth. 3 Cymerodd y rhai ffôl eu lampau, ond ni chymerasant olew gyda hwy. 4 Ond cymerodd y doethion olew mewn jariau ynghyd â'u lampau. 5 Bu'r priodfab am amser hir yn dod, ac aethant i gyd yn gysglyd a syrthio i gysgu. 6 “Am hanner nos dyma'r waedd yn dweud: ‘Dyma'r priodfab! Dewch allan i'w gyfarfod!’ 7 “Yna dyma'r gwyryfon i gyd yn deffro ac yn tocio eu lampau. 8 Y rhai ynfyd a ddywedasant wrth ydoeth, ‘Rho i ni beth o’th olew; y mae ein lampau ni yn diffodd.’ 9 “‘Na,’ atebasant hwy, ‘efallai na fydd digon i ni ac i ti. Yn lle hynny, ewch at y rhai sy'n gwerthu olew a phrynwch beth i chi'ch hunain.’ 10 “Ond tra roedden nhw ar eu ffordd i brynu'r olew, dyma'r priodfab yn cyrraedd. Aeth y gwyryfon oedd yn barod i mewn gydag ef i'r wledd briodas. A chauwyd y drws. 11 “Yn ddiweddarach daeth y lleill hefyd. ‘Arglwydd, Arglwydd,’ medden nhw, ‘agor y drws i ni!” 12 Ond atebodd yntau, “Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, nid wyf yn dy adnabod.” 13 “Gwylia felly, oherwydd ni wyddost y dydd. neu’r awr.”

Pwy a anrheithir yn ôl y Beibl?

Felly gyda’r ddealltwriaeth hon, y rhai sy’n cael eu treisio yw pawb sy’n farw ac yn fyw yng Nghrist . Maen nhw i gyd sydd wedi ymddiried ynddo Ef trwy gyffes eu genau a chred yn eu calon (Rhufeiniaid 10:9) ac wedi eu selio gan yr Ysbryd Glân (Effesiaid 1). Bydd atgyfodiad y saint a fu farw a'r saint sy'n fyw yn cael eu treisio gyda'i gilydd, gan dderbyn cyrff gogoneddus wrth ymuno â Iesu.

30. Rhufeiniaid 10:9 “Os dywedi â'ch genau, “Iesu yw'r Arglwydd,” a chredwch yn eich calon fod Duw wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, fe'ch achubir.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Gyhuddiadau Ffug

31. Effesiaid 2:8 “Oherwydd trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd. Ac nid dy hun yw hyn; rhodd Duw ydyw.”

32. Ioan 6:47 (HCSB) “Rwy'n eich sicrhau: Unrhyw un sy'n creduy mae ganddo fywyd tragwyddol.”

33. Ioan 5:24 (NKJV) “Yn fwyaf sicr, rwy’n dweud wrthych, yr hwn sy’n gwrando ar fy ngair i ac yn credu yn yr hwn a’m hanfonodd i, y mae ganddo fywyd tragwyddol, ac ni ddaw i farn, ond a aeth heibio o farwolaeth i fywyd.”<5

34. 1 Corinthiaid 2:9 “Ond fel y mae'n ysgrifenedig: “Yr hyn ni welodd llygad, ac na chlywodd clust, na chalon dyn ei ddychmygu, yr hyn a baratôdd Duw i'r rhai sy'n ei garu.”

35. Actau 16:31 A dywedasant, “Cred yn yr Arglwydd Iesu, a chadwedig fyddi, ti a’th deulu.”

36. Ioan 3:16 “Oherwydd bod Duw wedi caru’r byd gymaint, nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.”

Pa mor hir fydd yr adfywiad?

1 Corinthiaid 15:52 yn datgan y bydd y broses o newid a fydd yn digwydd yn ystod yr ysbeiliad yn digwydd ar unwaith, mewn eiliad, mor gyflym â “pherfiaith y llygad”. Un eiliad yn fyw bydd saint yn gwneud beth bynnag maen nhw'n ei wneud ar y ddaear, boed yn gweithio, yn cysgu neu'n bwyta, a'r eiliad nesaf byddant yn cael eu newid yn gyrff gogoneddus.

37. 1 Corinthiaid 15:52 “Mewn fflach, mewn pefrith llygad, ar yr trwmped olaf. Canys bydd yr utgorn yn seinio, fe gyfodir y meirw yn anfarwol, a byddwn yn cael ein newid.”

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr Adariad a'r Ail Ddyfodiad?

Mae'r Rapture yn arwydd o Ail Ddyfodiad Crist. Mae'r Ysgrythur yn eu disgrifio fely Beibl gyda golwg ar eschatology (astudiaeth o'r pethau olaf).

Dyfyniadau Cristnogol am yr adfywiad

“Nid yw'r Arglwydd yn dod i'r byd ar adeg yr Adariad, ond yn ei ddatguddio ei hun i aelodau Ei Gorff yn unig. Yn amser ei adgyfodiad Ef yn unig a welid gan y rhai oedd yn credu ynddo. Ni wyddai Pilat a'r Archoffeiriad, a'r rhai a'i croeshoeliasant ef, ei fod wedi atgyfodi. Felly bydd yn adeg y Rapture. Ni fydd y byd yn gwybod ei fod wedi bod yma, ac ni fydd yn gwybod dim amdano nes iddo ddod gydag aelodau ei Gorff, ar ddiwedd y Gorthrymder.” Billy Sunday

“[C.H. Spurgeon] yn gwrthod treulio llawer iawn o amser yn trafod, er enghraifft, perthynas yr adfywiad â chyfnod y gorthrymder, neu bwyntiau tebyg o naws eschatolegol. Ychydig iawn o apêl, os o gwbl, a fyddai gan siart goddefol i Spurgeon. Ni chafodd unrhyw fframwaith goddefol sydd â thuedd i rannu'r Ysgrythurau yn segmentau, rhai yn berthnasol i fywyd cyfoes a rhai nad ydynt, ei sylw o gwbl. Mae'n debyg y byddai wedi gwrthod unrhyw gynllun o'r fath. Cadwodd at hanfodion pethau’r dyfodol.” Lewis Drummond

Beth yw anesmwythder yr eglwys?

Y mae amryw ddarnau yn y Testament Newydd a'r Hen Destament sy'n sôn am ail ddyfodiad Iesu i brynedigaeth Ei eglwys. ac i farnu y cenhedloedd. Mae rhai o'r darnau hyn yn siarad â nhwdau ddigwyddiad ar wahân, er fel y trafodwyd yn gynharach, mae amrywiaeth o ddehongliadau ar amseriad y rapture. Ond mae pob barn yn cytuno bod y rapture yn digwydd cyn yr Ail Ddyfodiad (neu bron ar yr un pryd ag ef). Yr Ail Ddyfodiad yw pan fydd Crist yn dychwelyd mewn buddugoliaeth dros Satan a'i ddilynwyr ac yn sefydlu Ei deyrnas ar y ddaear.

38. 1 Thesaloniaid 4:16-17 “Oherwydd bydd yr Arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef â gwaedd gorchymyn, â llais archangel, ac â sain utgorn Duw. A'r meirw yng Nghrist a gyfodant yn gyntaf. Yna byddwn ni sy'n fyw, sy'n weddill, yn cael ein dal i fyny gyda nhw yn y cymylau i gyfarfod â'r Arglwydd yn yr awyr, ac felly byddwn ni gyda'r Arglwydd bob amser.”

39. Hebreaid 9:28 (NKJV) “felly offrymwyd Crist unwaith i ddwyn pechodau llawer. I'r rhai sy'n disgwyl yn eiddgar amdano fe fydd yn ymddangos eilwaith, ar wahân i bechod, er iachawdwriaeth.”

40. Datguddiad 19:11-16 “Gwelais y nefoedd yn sefyll yn agored ac roedd ceffyl gwyn o'm blaen i , y gelwir ei farchog yn Ffyddlon a Gwir. Gyda chyfiawnder mae'n barnu ac yn talu rhyfel. Ei lygaid sydd fel tân tanllyd, ac ar ei ben coronau lawer. Mae ganddo enw wedi ei ysgrifennu arno nad oes neb yn ei wybod ond ef ei hun. Mae wedi ei wisgo mewn gwisg wedi ei drochi mewn gwaed, a Gair Duw yw ei enw. Yr oedd byddinoedd y nef yn ei ganlyn, yn marchogaeth ar feirch gwynion ac yn gwisgo lliain main, gwyn a glân. Yn dod allan ocleddyf llym yw ei enau i daro'r cenhedloedd ag ef. “Bydd yn eu rheoli â theyrnwialen haearn.” Mae'n sathru gwinwryf llid digofaint Duw Hollalluog. Ar ei wisg ac ar ei glun y mae'r enw hwn yn ysgrifenedig: brenin y brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi. “

41. Datguddiad 1:7 (NLT) “Edrychwch! Daw â chymylau'r nef. A bydd pawb yn ei weld, hyd yn oed y rhai a'i tyllodd. A bydd holl genhedloedd y byd yn galaru amdano. Oes! Amen!”

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am yr anghrist?

Mae’r Beibl yn sôn am lawer o anghristiaid sy’n gau-athrawon (1 Ioan 2:18), ond mae un anghrist, bod dynol, a fydd yn cael ei ddefnyddio gan Satan i gyflawni proffwydoliaethau barn. Nid yw'n glir a fydd credinwyr yn cael eu treisio a ddim yn gwybod pwy yw hwn, neu a fydd y person hwn yn cael ei adnabod cyn yr rapture. Yr hyn sy'n amlwg yw y bydd y person hwn yn arweinydd o ryw fath, yn ennill llawer o ddilynwyr, yn cael awdurdod dros y ddaear am 3 ½ blynedd (Datguddiad 13: 1-10), yn achosi “ffieidd-dra anghyfannedd yn y pen draw. ” fel y proffwydwyd yn Daniel 9 a bydd yn cael ei atgyfodi ar gam ar ôl dioddef rhyw fath o glwyf marwol.

Tra na wyddys a fydd yr eglwys yn cael ei threisio cyn i'r Anghrist ddod ai peidio, beth sy'n sicr yw hyn: Pa un ai'r eglwys, ai pobl sy'n dod at Grist o ganlyniad i'r Crist. rapture fel arwydd o'rdiwedd, bydd yna gredinwyr a fydd yn cael eu herlid gan yr Antichrist, rhai hyd yn oed yn cael eu merthyru am eu ffydd (Datguddiad 6:9-11). I gredinwyr, nid yw'r Antichrist i'w ofni, oherwydd mae gan Iesu eisoes y fuddugoliaeth drosto ef a Satan. Yr hyn sydd i'w ofni yw colli ffydd yn ystod yr amser hwn o orthrymder a phrawf mawr.

42. 1 Ioan 2:18 “Blant annwyl, dyma'r awr olaf; ac fel y clywsoch fod yr anghrist yn dod, hyd yn oed yn awr y mae anghristiau lawer wedi dod. Dyma sut rydyn ni'n gwybod mai dyma'r awr olaf.”

43. 1 Ioan 4:3 “A phob ysbryd nad yw'n cyffesu Iesu, nid yw oddi wrth Dduw; dyma ysbryd yr anghrist, yr hwn a glywsoch yn dyfod, ac yn awr y mae eisoes yn y byd.”

44. 1 Ioan 2:22 “Pwy yw'r celwyddog? Mae'n pwy bynnag sy'n gwadu mai Iesu yw'r Crist. Y cyfryw berson yw yr anghrist-yn gwadu y Tad a'r Mab.”

45. 2 Thesaloniaid 2:3 “Peidiwch â gadael i neb eich twyllo mewn unrhyw ffordd, oherwydd ni ddaw'r diwrnod hwnnw nes i'r gwrthryfel ddigwydd a'r dyn anghyfraith gael ei ddatguddio, y dyn wedi ei dynghedu i ddistryw.”

46. Datguddiad 6:9-11 (NIV) “Pan agorodd y pumed sêl, gwelais o dan yr allor eneidiau'r rhai oedd wedi cael eu lladd oherwydd gair Duw a'r dystiolaeth roedden nhw wedi'i chynnal. 10 Galwasant yn uchel, “Pa hyd, Arglwydd DDUW, sanctaidd a chywir, nes iti farnu trigolion y ddaear a dial ar ein.gwaed?" 11Yna rhoddwyd gwisg wen i bob un ohonynt, a dywedwyd wrthynt am aros ychydig yn hwy, nes i'w cyd-weision, eu brodyr a'u chwiorydd, gael eu lladd yn union fel y cawsant eu lladd.”

47. Datguddiad 13:11 “Yna gwelais ail fwystfil yn dod allan o'r ddaear. Yr oedd ganddo ddau gorn fel oen, ond yr oedd yn llefaru fel draig.”

48. Datguddiad 13:4 “Yr oedden nhw'n addoli'r ddraig oedd wedi rhoi awdurdod i'r bwystfil, ac yn addoli'r bwystfil, gan ddweud, “Pwy sydd fel yr anifail, a phwy sy'n gallu rhyfela yn ei herbyn?”

Pe bai'r treisio'n digwydd, a fyddech chi'n barod?

Os oes yna rapture a fyddwch chi'n cael eich treisio? Fel y soniwyd yn gynharach, mae dameg Iesu o’r deg morwyn o Mathew 25 yn cael ei rhoi fel rhybudd i’r byd hwn, yn ogystal â’r rhybudd parhaus trwy’r Efengyl fod Teyrnas Nefoedd wrth law. Byddwch naill ai'n barod gyda'r Ysbryd Glân yn cadarnhau hyn ynoch chi a golau Crist yn disgleirio yn eich bywyd, neu ni fyddwch yn barod heb y golau a bydd yr adfywiad yn digwydd a byddwch yn cael eich gadael ar ôl.

Ydych chi'n barod ac yn barod? Ydych chi wedi gwrando ar y rhybudd o'r Efengyl? A ydych yn disgleirio eich goleuni fel paratoad ar gyfer dyfodiad Crist ac fel tyst i Oleuni'r byd?

Gallwch fod yn barod trwy gredu yng Nghrist am faddeuant eich pechodau, mai Ef yn wir yw'r unig iachawdwriaeth sicr a'i fod yn gallu ac ynparod i faddau i chwi a'ch derbyn ato Ef yn y dydd diweddaf. Darllenwch sut i ddod yn Gristion heddiw.

49. Mathew 24:44 “Felly mae'n rhaid i chi hefyd fod yn barod, oherwydd mae Mab y Dyn yn dod ar awr nad ydych chi'n ei disgwyl.”

50. 1 Corinthiaid 16:13 (HCSB) “Byddwch yn effro, safwch yn gadarn yn y ffydd, gweithredwch fel dyn, byddwch gryf.”

Casgliad

Gyda beth bynnag yr ydych cymryd ynghylch amseriad y rapture, mae'n well i Gristnogion heddiw i osgo eu hunain gyda gobaith bod pretribulationists yn iawn, ac eto gyda'r paratoi sydd ei angen yn yr achos bod y canol neu posttribulationists yn gywir. Beth bynnag yw'r achos, mae gennym sicrwydd o'r Ysgrythur na fydd amseroedd yn mynd yn haws, ond yn fwy anodd wrth i'r amser agosáu (2 Timotheus 3:13). Ni waeth beth yw eich safbwynt ar yr amseroedd diwedd, rhaid i gredinwyr ennill cryfder trwy weddi a gobaith i ddyfalbarhau'n dda.

Y mae rheswm pam yr ysgrifennodd Paul at y Thesaloniaid ynghylch y digwyddiadau hyn. Mae'n oherwydd eu bod yn colli gobaith ac yn poeni bod y saint hynny a oedd yn marw yn mynd i golli allan ar ail ddyfodiad Iesu a'u bod yn damned. Dywed Paul – na…. “Oherwydd gan ein bod ni'n credu bod Iesu wedi marw ac wedi atgyfodi, er hynny, trwy Iesu, bydd Duw yn dod â'r rhai sydd wedi cwympo i gysgu gydag ef. 15 Am hyn yr ydym yn mynegi i chwi trwy air oddi wrth yr Arglwydd, ein bod ni, y rhai byw, y rhai a adewir hyd ddyfodiad yr Arglwydd.Arglwydd, nid rhagflaenu'r rhai sy'n cysgu. 16 Canys yr Arglwydd ei hun a ddisgyn o'r nef â llef gorchymyn, â llais archangel, ac â sain utgorn Duw. A'r meirw yng Nghrist a gyfodant yn gyntaf. 17 Yna byddwn ni sy'n fyw, y rhai sydd ar ôl, yn cael ein dal i fyny gyda nhw yn y cymylau i gyfarfod â'r Arglwydd yn yr awyr, ac felly byddwn bob amser gyda'r Arglwydd. 18 Felly anogwch eich gilydd â'r geiriau hyn.” 1 Thesaloniaid 4:14-18

Roedd y digwyddiadau sy’n nodi Ail Ddyfodiad Iesu yn hysbys i’r saint gynt fel y Gobaith Bendigedig (Titus 2:13). Rhaid disgwyl yn eiddgar am y Gobaith Bendigedig hwn wrth iddo ein harwain ni fel estroniaid i gofio ein bod yn perthyn i Deyrnas arall a Gwlad arall, un y mae ei Brenin yn teyrnasu yn fuddugol dros bawb.

Nid ydym yn cael ein gadael heb gyfarwyddiadau am yr hyn yr ydym i'w wneud wrth inni aros am y Gobaith Bendigedig hwn. Gorffennaf yr erthygl hon gyda chyfarwyddiadau Paul yn 1 Thesaloniaid 5:

“Yn awr ynghylch yr amseroedd a'r tymhorau, frodyr, nid oes angen i chi ysgrifennu unrhyw beth atoch. 2 Canys yr ydych eich hunain yn gwbl ymwybodol y daw dydd yr Arglwydd fel lleidr yn y nos. 3 Tra bydd pobl yn dweud, “Y mae heddwch a diogelwch,” fe ddaw dinistr disymwth arnynt, fel y daw poenau esgor ar wraig feichiog, ac ni ddihangant. 4 Eithr nid ydych chwi yn y tywyllwch, frodyr, er syndod i'r dydd hwnnwti fel lleidr. 5 Canys plant y goleuni ydych oll, plant y dydd. Nid ydym o'r nos nac o'r tywyllwch. 6 Am hynny na chysgwn, fel y gwna eraill, ond gad i ni aros yn effro a bod yn sobr. 7 Canys y rhai sydd yn cysgu, yn cysgu yn y nos, a’r rhai sy’n meddwi, yn meddwi yn y nos. 8 Ond gan ein bod yn perthyn i'r dydd, gadewch inni fod yn sobr, gan wisgo dwyfronneg ffydd a chariad, a gobaith iachawdwriaeth am helm. 9 Canys nid i ddigofaint y mae Duw wedi ein tynghedu ni, ond i gael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Grist, 10 yr hwn a fu farw drosom, er mwyn inni fyw gydag ef, pa un bynnag ai effro ai cysgu y byddwn. 11 Felly anogwch eich gilydd ac adeiladwch eich gilydd, yn union fel yr ydych yn ei wneud.” 1 Thesaloniaid 5:1-11

yr hyn y mae llawer yn ei gredu fydd digwyddiad a fydd yn dileu, neu'n treisio'r eglwys, cyn i farn ddod.

Mae tri o’r darnau hynny yn 1 Thesaloniaid 4:16-18, Mathew 24:29-31, 36-42 ac 1 Corinthiaid 15:51-57.

Mae’r darnau hyn yn disgrifio gwarediad gwyrthiol o etholedigion Duw o’r ddaear, boed fyw ai marw, i’w cludo ar unwaith i bresenoldeb Iesu. Rydyn ni'n dysgu o'r darnau hyn y bydd y rapture yn digwydd yn gyflym, ar amser sy'n hysbys i'r Tad yn unig, y bydd yn cael ei ragflaenu gan ryw fath o gyhoeddiad nefol sy'n debyg i chwyth utgorn, y bydd y meirw yng Nghrist yn cael eu codi'n gorfforol ynghyd â y rhai sy'n fyw yng Nghrist gyda'r ddau yn cael eu trawsnewid i'r cyflwr gogoneddus, a'r credinwyr yn cael eu cymryd tra bydd anghredinwyr yn aros.

1. 1 Thesaloniaid 4:13-18 Frodyr a chwiorydd, nid ydym yn dy ddymuno i fod yn anwybodus am y rhai sy'n cysgu yn angau, fel nad ydych yn galaru fel gweddill y ddynoliaeth, y rhai heb obaith. Oherwydd yr ydym yn credu i Iesu farw ac atgyfodi, ac felly credwn y bydd Duw yn dod â'r rhai sydd wedi syrthio i gysgu ynddo gyda Iesu. Yn ôl gair yr Arglwydd, yr ydym yn dweud wrthych na fyddwn ni sy'n dal yn fyw, y rhai sy'n weddill hyd ddyfodiad yr Arglwydd, yn rhagflaenu'r rhai sy'n cysgu. Canys yr Arglwydd ei hun a ddisgyn o'r nef , â gorchymyn uchel, â llais yr archangel ac â'r trwmpedgalwad Duw, a'r meirw yng Nghrist a gyfyd yn gyntaf. Wedi hynny, byddwn ni sy'n dal yn fyw ac yn weddill yn cael ein dal i fyny gyda nhw yn y cymylau i gwrdd â'r Arglwydd yn yr awyr. Ac felly byddwn gyda'r Arglwydd am byth. Felly anogwch eich gilydd gyda'r geiriau hyn. – (Gorwedd amseroedd yn y Beibl)

2. 1 Corinthiaid 15:50-52 Yr wyf yn datgan i chwi, frodyr a chwiorydd, na all cnawd a gwaed etifeddu teyrnas Dduw, na chwaith a yw'r darfodus yn etifeddu'r anfarwol. Gwrandewch, rwy'n dweud wrthych ddirgelwch: Ni chysgwn ni i gyd, ond fe'n newidir i gyd mewn fflach, mewn pefrith llygad, ar yr utgorn olaf. Canys bydd yr utgorn yn seinio, y meirw a gyfodir yn anllygredig, a ni a newidir.

3. Mathew 24:29-31 “Ond yn syth ar ôl gorthrymder y dyddiau hynny bydd yr haul yn tywyllu, ac ni rydd y lleuad ei goleuni, a bydd y sêr yn disgyn o'r awyr, a bydd nerthoedd y nefoedd ysgwyd. 30 Ac yna bydd arwydd Mab y Dyn yn ymddangos yn yr awyr, ac yna bydd holl lwythau'r ddaear yn galaru, a byddant yn gweld Mab y Dyn yn dod ar gymylau'r nefoedd gyda nerth a gogoniant mawr. 31 A bydd yn anfon ei angylion allan â chwyth utgorn mawr, a byddant yn casglu ynghyd ei etholedigion o'r pedwar gwynt, o'r naill gwr i'r nefoedd i'r llall.”

4. Mathew 24:36-42 “Ond am y dydd a’r awr honno does neb yn gwybod, hyd yn oed yangylion y nef, na'r Mab, ond y Tad yn unig. 37 Oherwydd bydd dyfodiad Mab y Dyn yn union fel dyddiau Noa. 38 Canys fel yr oeddynt yn y dyddiau hynny cyn y dilyw yn bwyta ac yn yfed, yn priodi ac yn rhoi mewn priodas, hyd y dydd yr aeth Noa i mewn i'r arch, 39 ac ni ddeallasant hyd oni ddaeth y dilyw a'u cymryd ymaith oll; felly hefyd y bydd dyfodiad Mab y Dyn. 40 Y pryd hwnnw bydd dau ŵr yn y maes; bydd un yn cael ei gymryd ac un yn cael ei adael. 41 Bydd dwy wraig yn malu wrth y felin; cymerir un a gadewir un.”

A yw’r gair rapture yn y Beibl?

Pan fydd rhywun yn darllen trwy eu cyfieithiad Saesneg o’r Beibl, byddwch methu dod o hyd i'r gair rapture ac efallai y byddwch yn cymryd yn ganiataol gan nad ydym yn dod o hyd i'r gair Rapture yn y Beibl, yna mae'n rhaid ei fod yn rhywbeth sy'n cael ei wneud i fyny ac nid mewn gwirionedd Beiblaidd.

Daw'r gair Saesneg Rapture o'r Lladin cyfieithiad o 1 Thesaloniaid 4:17, sy'n cyfieithu'r harpazo Groeg (i ddal i fyny neu i gario i ffwrdd) fel rapiemur o'r rapio Lladin. Gallwch ddod o hyd i'r gair Groeg Harpazo yn digwydd bedair gwaith ar ddeg yn y Testament Newydd mewn darnau sy'n ein helpu i ddeall y digwyddiad rapture.

Felly mae'n rhaid i ni ddeall mai dim ond gair Saesneg arall yw Rapture y gellid ei ddefnyddio i gyfieithu'r gair Groeg (Harpazo) sy'n golygu: dal i fyny, dal i fyny neu gario i ffwrdd. Y rheswm nad yw cyfieithwyr Saesneg yn defnyddiomae’r gair “Rapture” oherwydd nad yw’n gyfieithiad addas sy’n cael ei adnabod yn hawdd yn yr iaith, er hynny mae’n dal i gyfleu’r un syniad, fod yna ddigwyddiad y mae’r Beibl yn ei ddisgrifio fel credinwyr yn cael eu dal yn wyrthiol i’r nefoedd, mewn cyffelyb y ffordd y daliwyd Elias i fyny a'i ddwyn i'r nef heb brofi angau corfforol (2 Brenhinoedd 2).

5. 1 Thesaloniaid 4:17 (KJV) “Yna nyni sy'n fyw ac yn weddill a gawn ein dal ynghyd â hwynt yn y cymylau, i gyfarfod â'r Arglwydd yn yr awyr: ac felly y byddwn byth gyda'r Arglwydd.”

Bydd Crist yn dod dros ei briodferch ac yn mynd â’i saint i’r nefoedd

6. Ioan 14:1-3 “Peidiwch â gadael i’ch calonnau boeni. Yr ydych yn credu yn Nuw; credwch hefyd ynof fi. Mae llawer o ystafelloedd yn nhŷ fy Nhad; pe na bai hynny felly, a fyddwn i wedi dweud wrthych fy mod yn mynd yno i baratoi lle i chi? Ac os af a pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl, a'ch cymryd chwi i fod gyda mi, er mwyn i chwithau hefyd fod lle'r wyf fi. “

7. 1 Corinthiaid 15:20-23 “Ond yn wir y mae Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, blaenffrwyth y rhai sydd wedi syrthio i gysgu. Canys er pan ddaeth marwolaeth trwy ddyn, trwy ddyn hefyd y daw atgyfodiad y meirw. Canys megis yn Adda y mae pawb yn marw, felly yng Nghrist y gwneir pawb yn fyw. Ond pob un yn ei dro: Crist, y blaenffrwyth; yna, pan ddelo, y rhai a berthynant iddo. “

Beth yw’r Gorthrymder?

Mae’rgorthrymder yn cyfeirio at amser o farn ar y cenhedloedd sy'n rhagflaenu symudiad olaf Duw cyn y Nefoedd Newydd a'r Ddaear Newydd. Dyma Ei weithred olaf o drugaredd gyda'r cenhedloedd anghrediniol mewn gobeithion y byddai rhai yn edifarhau ac yn troi ato. Bydd yn gyfnod o ddioddefaint a threngi mawr. Mae Daniel 9:24 yn egluro pwrpas Duw ar gyfer y gorthrymder:

“Saith deg wythnos sydd wedi eu gorchymyn am dy bobl a’th ddinas sanctaidd, i orffen y camwedd, i roi terfyn ar bechod, ac i wneud iawn am anwiredd, i ddwyn mewn cyfiawnder tragwyddol, i selio gweledigaeth a phroffwyd, ac i eneinio lle sancteiddiol.” Daniel 9:24 ESV

Disgrifir y gorthrymder trwy dair cyfres o saith dyfarniad a geir ym mhenodau 6 i 16 y Datguddiad sy'n diweddu gyda brwydr derfynol a ddisgrifir ym mhenodau 17 a 18 y Datguddiad.

8. Daniel 9:24 (NKJV) “Y mae saith deg wythnos wedi eu pennu i’th bobl ac i’th ddinas sanctaidd, i orffen camwedd, i derfynu pechodau, i wneud cymod dros anwiredd, i ddwyn i mewn gyfiawnder tragwyddol, i selio gweledigaeth a broffwydoliaeth, Ac i eneinio y Sanctaidd mwyaf.”

9. Datguddiad 11:2-3 (NIV) “Ond gwaharddwch y llys allanol; peidiwch â'i fesur, oherwydd mae wedi'i roi i'r Cenhedloedd. Byddan nhw'n sathru ar y ddinas sanctaidd am 42 mis. 3 A phenodaf fy nau dyst, a hwy a broffwydant am 1,260 o ddyddiau, wedi eu gwisgo mewn sachliain.”

10. Daniel12:11-12 “O'r amser y bydd yr aberth dyddiol yn cael ei ddileu a'r ffieidd-dra sy'n achosi anghyfannedd yn cael ei sefydlu, bydd 1,290 o ddyddiau. 12 Gwyn ei fyd y sawl sy'n aros ac yn cyrraedd diwedd y 1,335 o ddyddiau.”

Dim ond credinwyr fydd yn gweld Crist a chawn ein trawsnewid. Byddwn yn debyg iddo.

11. 1 Ioan 3:2 “Gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant i Dduw, ac nid yw'r hyn a fyddwn wedi ei wneud yn hysbys eto. Ond ni a wyddom pan ymddangoso Crist, y byddwn gyffelyb iddo, canys cawn ei weled ef fel y mae. “

12. Philipiaid 3:20-21 “Ond yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni. A disgwyliwn yn eiddgar am Waredwr oddi yno, yr Arglwydd Iesu Grist, a fydd, trwy’r nerth sy’n ei alluogi i ddod â phopeth dan ei reolaeth, yn trawsnewid ein cyrff gostyngedig fel y byddant yn debyg i’w gorff gogoneddus ef. ”

Pryd fydd yr anafu yn digwydd?

A yw’r treisio’n digwydd yn agos at ddiwedd y gorthrymder neu ar ddiwedd y gorthrymder? Mae'r rhai sy'n priodoli i ddehongliad cyn-filflwydd o ddigwyddiadau amseroedd gorffen yn deall y gorthrymder i fod yn ddau gyfnod o 3 ½ blynedd wedi'u nodi gan ddigwyddiadau penodol, gyda'r rapture yn un o'r digwyddiadau hyn, yn ogystal â'r dyfarniadau, anghyfannedd ffieidd-dra ac ail ddyfodiad. Crist. O fewn cyn-filflwyddiaeth mae pedair ffordd y mae myfyrwyr yr Ysgrythur wedi dehongli amseriad y digwyddiadau hyn. Rhaid i ni nesau at y rhai hyn oll gyda mesur o ras aelusen drwy beidio â bod yn rhy ddogmatig ynghylch y naill farn na’r llall, oherwydd nid yw’r Ysgrythur yn addysgu un safbwynt dros y llall yn benodol, ac nid yw ychwaith yn rhoi amserlen glir.

Pedair gwahanol linellau amser yr ysglyfaethu

Yrafell belydriad

Mae'r rapture gorthrymder yn deall y bydd rapture yr eglwys yn digwydd reit cyn y 7fed. blynyddoedd o gorthrymder yn dechrau. Hwn fydd y digwyddiad sy'n dechrau'r holl ddigwyddiadau amseroedd diwedd eraill ac sy'n deall bod dychweliad Crist wedi'i rannu'n ddau ddigwyddiad gwahanol wedi'u gwahanu gan 7 mlynedd.

Canfyddwn gefnogaeth i’r farn hon yn yr ysgrythur sy’n ymddangos fel pe bai’n awgrymu y bydd credinwyr, etholedigion Duw, yn cael eu harbed rhag y farn sy’n digwydd yn ystod y gorthrymder.

Oherwydd y maent hwy eu hunain yn adrodd amdanom ni y math o dderbyniad a gawsom yn eich plith, a'r modd y troasoch at Dduw oddi wrth eilunod, i wasanaethu'r bywiol a'r gwir Dduw, 10 ac i ddisgwyl am ei Fab o'r nef, yr hwn a gyfododd efe. oddi wrth y meirw, Iesu sy’n ein gwaredu rhag y digofaint sydd i ddod …. Oherwydd nid i ddigofaint y mae Duw wedi ein tynghedu, ond i gael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Grist… 1 Thesaloniaid 1:9-10, 5:9

Am eich bod wedi cadw fy ngair am ddygnwch amyneddgar, fe'ch cadwaf chwi. o awr y prawf sydd yn dyfod ar yr holl fyd, i brofi y rhai sydd yn trigo ar y ddaear. Datguddiad 3:10

Golwg y gorthrymder yw’r unig farn sy’n deall dychweliad Crist fel rhywbeth sydd ar fin digwydd, sy’n golygu
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.