50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Yr Ysbryd Glân (Arweiniad)

50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Yr Ysbryd Glân (Arweiniad)
Melvin Allen

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am yr Ysbryd Glân?

O'r Ysgrythur rydym yn dysgu mai'r Ysbryd Glân yw Duw. Dim ond un Duw sydd ac Ef yw trydydd person dwyfol y Drindod. Mae'n galaru, Mae'n gwybod, Mae'n dragwyddol, Mae'n annog, Mae'n rhoi deall, Mae'n rhoi heddwch, Mae'n cysuro, Mae'n cyfarwyddo, a gellir gweddïo arno. Ef yw Duw sy'n byw y tu mewn i'r rhai sydd wedi derbyn Crist fel eu Gwaredwr.

Bydd yn gweithio mewn Cristnogion hyd angau i'w cydffurfio â delw Crist. Dibynna ar yr Ysbryd yn feunyddiol. Gwrandewch ar Ei argyhoeddiadau, sydd fel arfer yn deimlad anesmwyth.

Bydd ei argyhoeddiadau yn eich cadw rhag pechod a rhag gwneud penderfyniadau drwg mewn bywyd. Gadewch i'r Ysbryd arwain a helpu eich bywyd.

dyfyniadau Cristnogol am yr Ysbryd Glân

“Mae Duw yn siarad trwy amrywiaeth o ffyrdd. Yn y presennol y mae Duw yn llefaru yn benaf trwy yr Ysbryd Glan, trwy y Bibl, gweddi, amgylchiadau, a'r eglwys." Henry Blackaby

“Mae eneidiau'n cael eu gwneud yn felys nid trwy dynnu'r hylifau asid allan, ond trwy roi rhywbeth i mewn - Cariad mawr, Ysbryd newydd - Ysbryd Crist.” Henry Drummond

“Ceisio gwneud gwaith yr Arglwydd yn eich nerth eich hun yw y mwyaf dyryslyd, blinedig, a diflas o bob gwaith. Ond pan fyddwch wedi'ch llenwi â'r Ysbryd Glân, yna mae gweinidogaeth Iesu yn llifo allan ohonoch chi.” Corrie deg Boom

“Nid oes gwell efengylwr yn y byd na'rnerth yr Ysbryd Glân.”

Enghreifftiau o’r ysbryd glân yn y Beibl

31. Actau 10:38 “Sut yr eneiniodd Duw Iesu o Nasareth â’r Ysbryd Glân a’r nerth, a sut yr aeth o gwmpas gan wneud daioni ac iacháu pawb oedd dan nerth y diafol, oherwydd yr oedd Duw gydag ef.”

32. 1 Corinthiaid 12:3 “Felly dw i eisiau i chi wybod nad oes unrhyw un sy'n siarad trwy Ysbryd Duw yn dweud, “Melltigedig Iesu,” ac ni all neb ddweud, “Iesu yw'r Arglwydd,” ac eithrio trwy'r Ysbryd Glân.

33. Numeri 27:18 Dywedodd yr Arglwydd wrth Moses: “Cymer Josua mab Nun gyda thi, gŵr y mae'r Ysbryd ynddo, a gosod dy law arno.”

34. Barnwyr 3:10 “Daeth Ysbryd yr Arglwydd arno, a daeth yn farnwr ar Israel. Aeth i ryfel yn erbyn Cusan-risathaim brenin Aram, a rhoddodd yr ARGLWYDD fuddugoliaeth drosto i Othniel.”

35. Eseciel 37:1 “Roedd llaw'r ARGLWYDD arnaf, a daeth â mi allan trwy Ysbryd yr ARGLWYDD a'm gosod yng nghanol dyffryn; yr oedd yn llawn o esgyrn.”

36. Salm 143:9-10 “Achub fi rhag fy ngelynion, Arglwydd; Rwy'n rhedeg atat i'm cuddio. 10 Dysg fi i wneuthur dy ewyllys, canys ti yw fy Nuw. Bydded i'th Ysbryd grasol fy arwain ymlaen ar sylfaen gadarn.”

37. Eseia 61:1 “Y mae Ysbryd yr ARGLWYDD DDUW arnaf, oherwydd mae'r ARGLWYDD wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Y mae wedi fy anfon i rwymo'r torcalonnus, i gyhoeddi rhyddid i'r caethion a rhyddhadrhag tywyllwch i'r carcharorion.”

38. 1 Samuel 10:9-10 “Wrth i Saul droi a dechrau gadael, rhoddodd Duw galon newydd iddo, a chyflawnwyd holl arwyddion Samuel y diwrnod hwnnw. 10 Pan gyrhaeddodd Saul a'i was Gibea, dyma nhw'n gweld criw o broffwydi yn dod atyn nhw. Yna daeth Ysbryd Duw yn nerthol ar Saul, a dechreuodd yntau broffwydo.”

39. Actau 4:30 “Estyn dy law i iacháu a gwneud arwyddion a rhyfeddodau trwy enw dy was sanctaidd Iesu.” 31 Wedi iddynt weddïo, ysgydwyd y lle yr oeddent yn cyfarfod ynddo. A llanwyd hwy oll â'r Ysbryd Glân, a llefarasant air Duw yn hy.”

40. Actau 13:2 “Tra oeddent yn addoli'r Arglwydd ac yn ymprydio, dywedodd yr Ysbryd Glân, “Rhowch Barnabas a Saul ar wahân i mi. Rwyf am iddynt wneud y gwaith y gelwais hwy amdano.”

41. Actau 10:19 Yn y cyfamser, fel yr oedd Pedr yn pendroni ynglŷn â’r weledigaeth, dywedodd yr Ysbryd Glân wrtho, “Y mae tri dyn wedi dod i’th edrych.”

42. Barnwyr 6:33-34 Yn fuan wedi hynny ffurfiodd byddinoedd Midian, Amalec, a phobl y dwyrain gynghrair yn erbyn Israel a chroesi'r Iorddonen, gan wersylla yn nyffryn Jesreel. 34 Yna Ysbryd yr Arglwydd a wisgodd Gideon â nerth. Canodd gorn hwrdd yn alwad i'r arfau, a daeth gwŷr teulu Abieser ato.”

43. Micha 3:8 “Ond amdanaf fi, fe'm llenwir â nerth, ag Ysbryd yr Arglwydd, ac â chyfiawnder a nerth,i fynegi i Jacob ei gamwedd, i Israel ei bechod.”

44. Sechareia 4:6 Yna dywedodd wrthyf, “Dyma mae'r Arglwydd yn ei ddweud wrth Sorobabel: Nid trwy rym na thrwy nerth, ond trwy fy Ysbryd i, medd Arglwydd Byddinoedd y Nefoedd.”

45 . 1 Cronicl 28:10-12 “Ystyriwch yn awr, oherwydd mae'r ARGLWYDD wedi eich dewis chi i adeiladu tŷ yn gysegr. Byddwch yn gryf a gwnewch y gwaith.” 11 Yna rhoddodd Dafydd i'w fab Solomon y cynlluniau ar gyfer cyntedd y deml, ei hadeiladau, ei storfeydd, ei rhannau uchaf, ei hystafelloedd mewnol a lle'r cymod. 12 Rhoddodd iddo'r holl gynlluniau a osododd yr Ysbryd yn ei feddwl ar gyfer cynteddau teml yr Arglwydd a'r holl ystafelloedd o'i hamgylch, ar gyfer trysorau teml Dduw, a thrysorau'r pethau cysegredig.”

46. Eseciel 11:24 “Ar ôl hynny fe aeth Ysbryd Duw â fi yn ôl eto i Babilonia, at y bobl alltud yno. Ac felly y terfynodd y weledigaeth o’m hymweliad â Jerwsalem.”

47. 2 Cronicl 24:20 “Yna daeth Ysbryd Duw ar Sechareia fab Jehoiada yr offeiriad. Safodd o flaen y bobl a dweud, “Dyma mae Duw yn ei ddweud: Pam yr ydych yn anufudd i orchmynion yr Arglwydd ac yn eich cadw'ch hunain rhag llwyddo? Yr wyt wedi cefnu ar yr Arglwydd, ac yn awr y mae wedi dy adael di!”

48. Luc 4:1 “Iesu, yn llawn o’r Ysbryd Glân, a adawodd yr Iorddonen a chael ei arwain gan yr Ysbryd i’r anialwch.”

49. Hebreaid 9:8-9 “Yn ôl y rheoliadau hyn yDatgelodd yr Ysbryd Glân nad oedd y fynedfa i’r Lle Mwyaf Sanctaidd yn agored cyn belled â bod y Tabernacl a’r system yr oedd yn ei chynrychioli yn dal i gael eu defnyddio. 9 Dyma enghraifft yn pwyntio at yr amser presennol. Oherwydd nid yw'r rhoddion a'r ebyrth y mae'r offeiriaid yn eu haberthu yn gallu glanhau cydwybodau'r bobl sy'n dod â nhw.”

50. Actau 11:15 “Wrth i mi ddechrau siarad, daeth yr Ysbryd Glân arnyn nhw fel roedd wedi dod arnom ni ar y dechrau. 16 Yna cofiais yr hyn a ddywedodd yr Arglwydd: ‘Bedyddiodd Ioan â dŵr, ond fe'ch bedyddir â'r Ysbryd Glân.”

Ysbryd Glân.” Dwight L. Moody

“Ni all llawer o saint wahaniaethu rhwng ysbrydoliaeth ac emosiwn. Mewn gwirionedd gellir diffinio'r ddau hyn yn rhwydd. Mae emosiwn bob amser yn dod i mewn o’r tu allan i ddyn, tra bod ysbrydoliaeth yn tarddu o’r Ysbryd Glân yn ysbryd dyn.” Gwyliwr Nee

“Mae cael eich llenwi â’r Ysbryd i gael eich rheoli gan yr Ysbryd – deallusrwydd, emosiynau, ewyllys, a chorff. Daw pawb ar gael iddo er mwyn cyflawni dibenion Duw.” Ted Engstrom

“Heb Ysbryd Duw, ni allwn wneud dim. Yr ydym fel llongau heb wynt. Rydym yn ddiwerth.” Charles Spurgeon

“Gadewch inni ddiolch o galon i Dduw mor aml ag y gweddïwn fod gennym ei Ysbryd ynom i’n dysgu i weddïo. Bydd diolchgarwch yn tynnu ein calonnau allan at Dduw ac yn ein cadw i ymgysylltu ag Ef; bydd yn cymryd ein sylw oddi arnom ein hunain ac yn rhoi lle i'r Ysbryd yn ein calonnau.” Andrew Murray

“Gwaith yr Ysbryd yw cyfrannu bywyd, mewnblannu gobaith, rhoi rhyddid, tystiolaethu am Grist, ein harwain i bob gwirionedd, dysgu pob peth i ni, cysuro’r credadun, ac i gollfarnu'r byd o bechod." Dwight L. Moody

“Bydd yr Ysbryd trigiannol yn dysgu iddo beth sydd o Dduw a beth sydd ddim. Dyna pam na allwn weithiau greu unrhyw reswm rhesymegol dros wrthwynebu dysgeidiaeth benodol, ac eto ym mherfeddion ein bod yn codi gwrthwynebiad.” Gwyliwr Nee

“Ond a oes gennym ni bŵer yr Ysbryd Glân – pŵer sy’n cyfyngu ar allu’r diafol, yn tynnu i lawryn gadarnleoedd ac yn cael addewidion? Bydd tramgwyddwyr beiddgar yn cael eu damnio os na chânt eu gwaredu o oruchafiaeth y diafol. Beth sydd gan uffern i’w ofni heblaw eglwys wedi’i heneinio gan Dduw, sy’n cael ei phweru gan weddi?” Leonard Ravenhill

“Dylai dynion geisio cael eu llenwi ag Ysbryd Duw â'u holl galon. Heb gael ei llenwi â’r Ysbryd, mae’n gwbl amhosibl bod Cristion unigol neu eglwys yn gallu byw neu weithio fel y myn Duw.” Andrew Murray

Roedd yr Ysbryd Glân yn rhan o’r greadigaeth.

1. Genesis 1:1-2 Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Yr oedd y ddaear yn ddi-ffurf a gwag, a thywyllwch yn gorchuddio'r dyfroedd dyfnion. Ac yr oedd Ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dyfroedd.

Derbyn yr Ysbryd Glân

Y foment yr ymddiriedwch yng Nghrist fel eich Arglwydd a’ch Gwaredwr y byddwch yn derbyn yr Ysbryd Glân.

2. 1 Corinthiaid 12:13 Canys trwy un Ysbryd y bedyddir ni oll i un corff, pa un bynnag ai Iddewon ai Cenhedloedd, ai caeth ai rhydd, ydym; ac wedi eu gwneuthur oll i yfed i un Yspryd.

Gweld hefyd: 115 o Adnodau Mawr y Beibl Ynghylch Cwsg a Gorffwys (Cwsg Mewn Heddwch)

3. Effesiaid 1:13-14 Pan glywsoch neges y gwirionedd, efengyl eich iachawdwriaeth, a phan gredoch ynddo Ef, yr oeddech chwithau hefyd wedi eich selio â'r Ysbryd Glân a addawyd. Efe yw taledigaeth ein hetifeddiaeth, er prynedigaeth y meddiant, er mawl i'w ogoniant Ef.

Yr Ysbryd Glân yw ein Cynorthwyydd

4. Ioan14:15-17 Os ydych yn fy ngharu i, cadwch fy ngorchmynion. Byddaf yn gofyn i'r Tad roi Cynorthwywr arall i chi, i fod gyda chi bob amser. Efe yw Ysbryd y gwirionedd, yr hwn ni ddichon y byd ei dderbyn, am nad yw yn ei weled nac yn ei adnabod. Ond yr ydych chwi yn ei adnabod ef, am ei fod ef yn byw gyda chwi, a bydd ynoch.

5. Ioan 14:26 Ond bydd y Cynorthwywr, yr Ysbryd Glân, y mae'r Tad yn ei anfon yn fy enw i, yn dysgu popeth i chi ac yn eich atgoffa o'r hyn a ddywedais i wrthych.

6. Rhufeiniaid 8:26 Yn yr un modd y mae'r Ysbryd hefyd yn ymuno i helpu yn ein gwendidau, oherwydd ni wyddom beth i'w weddïo fel y dylem, ond y mae'r Ysbryd ei Hun yn ymbil drosom ni â griddfanau di-eiriau. .

Yr Ysbryd Glân sy’n rhoi doethineb inni

7. Eseia 11:2 A bydd Ysbryd yr Arglwydd yn gorffwys arno, sef Ysbryd doethineb a deall, y Ysbryd cyngor a nerth, Ysbryd gwybodaeth ac ofn yr Arglwydd.

Rhoddwr anhygoel yw'r Ysbryd.

8. 1 Corinthiaid 12:1-11 Ynglŷn â doniau ysbrydol, gyfeillion, nid wyf am i chi fod yn anwybodus. Rydych chi'n gwybod pan oeddech chi'n anghredinwyr, fe'ch hudo a'ch arwain ar gyfeiliorn i addoli eilunod na allai hyd yn oed siarad. Am y rheswm hwn rwyf am ichi fod yn ymwybodol na all unrhyw un sy'n llefaru trwy Ysbryd Duw ddweud, “Melltigedig yw Iesu,” ac ni all neb ddweud, “Iesu yw'r Arglwydd,” ac eithrio trwy'r Ysbryd Glân. Yn awr y mae amrywiaethau o roddion, ond yyr un Ysbryd, ac y mae amrywiaethau o weinidogaethau, ond yr un Arglwydd. Mae yna amrywiaethau o ganlyniadau, ond yr un Duw sy'n cynhyrchu'r holl ganlyniadau ym mhawb. Mae pob person wedi cael y gallu i amlygu'r Ysbryd er lles pawb. I un y rhoddwyd cenadwri doethineb gan yr Ysbryd ; i arall y gallu i lefaru â gwybodaeth yn ol yr un Ysbryd ; i ffydd arall trwy yr un Ysbryd ; i arall ddoniau iachâd trwy yr un Ysbryd hwnw ; i ganlyniadau gwyrthiol arall; i brophwydoliaeth arall ; i arall y gallu i wahaniaethu rhwng ysbrydion; i arall wahanol fathau o ieithoedd; ac i arall ddehongliad ieithoedd. Ond mae'r un Ysbryd yn cynhyrchu'r holl ganlyniadau hyn ac yn rhoi'r hyn y mae ei eisiau i bob person.

Arweiniad yr Ysbryd Glân

9. Rhufeiniaid 8:14 Oherwydd plant Duw yw pawb sy’n cael eu harwain gan Ysbryd Duw.

10. Galatiaid 5:18 Ond os ydych yn cael eich arwain gan yr Ysbryd, nid ydych dan y Gyfraith.

Mae'n byw y tu mewn i gredinwyr.

11. 1 Corinthiaid 3:16-17 Oni wyddoch mai teml Duw ydych, a bod Ysbryd Duw yn trigo ynoch? Os bydd rhywun yn dinistrio teml Duw, bydd Duw yn ei ddinistrio. Oherwydd y mae teml Duw yn sanctaidd, a dyna beth ydych chi.

12. 1 Corinthiaid 6:19 Beth? Oni wyddoch mai teml yr Ysbryd Glân sydd ynoch yw eich corff, yr hwn sydd gennych gan Dduw, ac nad ydych yn eiddo i chwi eich hunain?

Ysgrythurau sy’n dangos mai’r Ysbryd Glân yw Duw.

13. Actau 5:3-5 Gofynnodd Pedr, “Ananias, pam mae Satan wedi llenwi dy galon er mwyn iti ddweud celwydd wrth yr Ysbryd Glân a chadw peth o'r arian a gawsoch ar gyfer y wlad yn ôl. ? Cyn belled â'i fod yn parhau heb ei werthu, onid eich eiddo chi ydoedd? Ac ar ôl iddo gael ei werthu, onid oedd yr arian ar gael ichi? Felly sut allech chi fod wedi meddwl gwneud yr hyn a wnaethoch? Nid wrth ddynion yn unig y gwnaethoch gelwydd, ond wrth Dduw hefyd!” Pan glywodd Ananeias y geiriau hyn, syrthiodd i lawr, a bu farw. Ac ofn mawr a atafaelodd pawb a glywodd amdano.

14. 2 Corinthiaid 3:17-18 Nawr yr Arglwydd yw'r Ysbryd, a lle mae Ysbryd yr Arglwydd, y mae rhyddid. Rydyn ni i gyd, gyda wynebau dadorchuddiedig, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr Arglwydd ac yn cael ein trawsnewid i'r un ddelw o ogoniant i ogoniant; hwn sydd oddi wrth yr Arglwydd yr Yspryd. (Y Drindod yn y Beibl)

Yr Ysbryd Glân yn collfarnu’r byd o bechod

15. Ioan 16:7-11 Ond mewn gwirionedd, goreu i chwi fy mod yn myned ymaith, oblegid os na wnaf, ni ddaw yr Eiriolwr. Os byddaf yn mynd i ffwrdd, yna anfonaf ef atoch. A phan ddelo, fe fydd yn collfarnu’r byd o’i bechod, ac o gyfiawnder Duw, ac o’r farn sydd i ddod. Pechod y byd yw ei fod yn gwrthod credu ynof fi. Y mae cyfiawnder ar gael oherwydd fy mod yn mynd at y Tad, ac ni fyddwch yn fy ngweld mwyach. Bydd barn yn dod oherwydd y llywodraethwr hynbyd eisoes wedi cael ei farnu.

Gweld hefyd: 15 Annog Adnodau o’r Beibl Am Bysgota (Pysgotwyr)

Gall yr Ysbryd Glân fod yn drist.

16. Effesiaid 4:30 A pheidiwch â galaru am Ysbryd Glân Duw. Fe'ch seliwyd ganddo Ef ar gyfer dydd y prynedigaeth.

17. Eseia 63:10 “Eto dyma nhw'n gwrthryfela ac yn galaru ar ei Ysbryd Glân. Felly troes a daeth yn elyn iddynt, ac efe ei hun a ymladdodd yn eu herbyn.”

Yr Ysbryd Glân yn rhoi goleuni ysbrydol.

18. 1 Corinthiaid 2:7-13 Na , y doethineb y soniwn am dano yw dirgelwch Duw ei gynllun a guddiwyd o'r blaen, er iddo ei wneuthur er ein gogoniant penaf cyn dechreu y byd. Ond nid yw llywodraethwyr y byd hwn wedi ei ddeall; pe buasent, ni buasent wedi croeshoelio ein Harglwydd gogoneddus. Dyna ystyr yr Ysgrythurau pan ddywedant, “Ni welodd llygad, ni chlywodd clust, ac ni ddychymygodd yr un meddwl yr hyn a baratôdd Duw ar gyfer y rhai sy'n ei garu.” Ond i ni y datguddiodd Duw y pethau hyn trwy ei Ysbryd. Oherwydd mae ei Ysbryd yn chwilio popeth ac yn dangos i ni gyfrinachau dwfn Duw. Ni all neb wybod meddyliau rhywun ac eithrio ysbryd y person hwnnw ei hun, ac ni all neb wybod meddyliau Duw ac eithrio Ysbryd Duw ei hun. Ac rydyn ni wedi derbyn Ysbryd Duw (nid ysbryd y byd), felly rydyn ni'n gallu gwybod y pethau rhyfeddol mae Duw wedi'u rhoi inni o'u gwirfodd. Pan fyddwn yn dweud y pethau hyn wrthych, nid ydym yn defnyddio geiriau sy'n dod o ddoethineb ddynol. Yn lle hynny, rydyn ni'n siarad geiriau a roddwyd i ni gan yr Ysbryd, gan ddefnyddio geiriau'r Ysbryd i eglurogwirioneddau ysbrydol.

Y mae'r Ysbryd Glân yn ein caru ni.

19. Rhufeiniaid 15:30 Yn awr, yr wyf yn eich annog, frodyr a chwiorydd, trwy ein Harglwydd Iesu Grist a thrwy gariad y bobl. Ysbryd , i ymuno yn frwd â mi mewn gweddi ar Dduw ar fy rhan.

20. Rhufeiniaid 5:5 “Ac nid yw gobaith yn peri cywilydd arnom, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt i’n calonnau trwy’r Ysbryd Glân, a roddwyd i ni. 6 Fe welwch, ar yr amser iawn, pan oeddem ni'n dal yn ddi-rym, bu farw Crist dros yr annuwiol.”

Trydydd Person dwyfol y Drindod.

21 .Mathew 28:19 Felly, fel yr ydych yn mynd, disgyblion yn yr holl genhedloedd, gan eu bedyddio yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân.

22. 2 Corinthiaid 13:14 Gras yr Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chwi oll.

Mae’r Ysbryd yn gweithio yn ein bywydau i’n cydffurfio ni â delw’r Mab.

23. Galatiaid 5:22-23 Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad , llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, a hunanreolaeth. Yn erbyn pethau o'r fath nid oes cyfraith.

Y mae'r Ysbryd yn hollbresennol.

24. Salm 139:7-10 O ble y caf fi ffoi oddi wrth dy ysbryd? Neu i ba le y rhedaf o'th bresenoldeb? Os codaf i'r nefoedd, dyna chi! Os gorweddaf gyda'r meirw, dyna chi! Os cymeraf adenydd gyda'r wawr a setlo i lawr ar y gorllewingorwel bydd dy law yn fy arwain yno hefyd, tra bod dy law dde yn cadw gafael gadarn arnaf.

Y person heb yr Ysbryd.

25. Rhufeiniaid 8:9 Ond nid ydych yn cael eich rheoli gan eich natur bechadurus. Rydych chi'n cael eich rheoli gan yr Ysbryd os oes gennych chi Ysbryd Duw yn byw ynoch chi. (A chofiwch nad yw'r rhai sydd heb Ysbryd Crist yn byw ynddynt yn perthyn iddo o gwbl.)

26. 1 Corinthiaid 2:14 Ond ni all pobl nad ydynt yn ysbrydol dderbyn y rhain. gwirioneddau oddi wrth Ysbryd Duw. Mae’r cyfan yn swnio’n ffôl iddyn nhw ac ni allant ei ddeall, oherwydd dim ond y rhai ysbrydol sy’n gallu deall ystyr yr Ysbryd.

Atgof

27. Rhufeiniaid 14:17 oherwydd nid bwyta ac yfed yw teyrnas Dduw, ond cyfiawnder, heddwch, a llawenydd yn yr Ysbryd Glân.

28. Rhufeiniaid 8:11 “Os yw Ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn trigo ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Crist Iesu oddi wrth y meirw hefyd yn rhoi bywyd i'ch cyrff marwol trwy ei Ysbryd sy'n trigo ynoch.”

<1 Yr Ysbryd Glân sy’n rhoi pŵer inni.

29. Actau 1:8 Ond byddwch chi'n derbyn pŵer pan ddaw'r Ysbryd Glân arnoch chi. A byddwch yn dystion i mi, yn dweud wrth bobl amdanaf ym mhobman – yn Jerwsalem, ledled Jwdea, yn Samaria, a hyd eithaf y ddaear.

30. Rhufeiniaid 15:13 “Bydded i Dduw gobaith eich llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth i chi ymddiried ynddo, er mwyn i chi orlifo â gobaith trwy
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.