50 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Roh Suci (Panungtun)

50 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Roh Suci (Panungtun)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan Roh Suci?

Tina Kitab Suci urang diajar yén Roh Suci téh Allah. Aya ngan hiji Allah sareng Anjeunna mangrupikeun jalma ilahi katilu tina Trinitas. Anjeunna duka, Anjeunna terang, Anjeunna langgeng, Anjeunna nyorong, Anjeunna masihan pangertian, Anjeunna masihan katengtreman, Anjeunna ngalipur, Anjeunna ngarahkeun, sareng Anjeunna tiasa didoakeun. Anjeunna teh Allah anu hirup di jero jalma anu geus narima Kristus salaku Jurusalamet maranéhanana.

Anjeunna bakal damel di urang Kristen dugi ka maot pikeun nyaluyukeun aranjeunna kana gambar Kristus. Ngandelkeun Roh unggal dinten. Dengekeun kayakinan-Na, anu biasana rarasaan teu tenang.

Kayakinan-Na bakal ngajauhkeun anjeun tina dosa sareng tina nyieun kaputusan anu goréng dina kahirupan. Ngidinan Roh pikeun nungtun sareng ngabantosan kahirupan anjeun.

Kutipan Kristen ngeunaan Roh Suci

"Gusti nyarioskeun ku rupa-rupa cara. Dina jaman ayeuna, Gusti utamana nyarios ku Roh Suci, ngalangkungan Kitab Suci, doa, kaayaan, sareng garéja. Henry Blackaby

"Jiwa-jiwa dijieun amis henteu ku cara ngaluarkeun cairan asam, tapi ku nempatkeun hiji hal dina - Cinta hébat, Roh anyar - Roh Kristus." Henry Drummond

"Nyobaan pikeun ngalakukeun padamelan Gusti ku kakuatan anjeun nyalira mangrupikeun padamelan anu paling ngabingungkeun, nyapekeun, sareng ngabosenkeun. Tapi nalika anjeun dipinuhan ku Roh Suci, maka palayanan Yesus ngan ukur ngalir kaluar tina anjeun." Corrie ten Boom

"Teu aya anu penginjil anu langkung saé di dunya ti étakakawasaan Roh Suci.”

Conto Roh Suci dina Kitab Suci

31. Kisah Para Rasul 10:38 "Kumaha Yesus urang Nasaret ku Gusti diistrénan ku Roh Suci sareng kakawasaan, sareng kumaha anjeunna jalan-jalan ngalaksanakeun kahadéan sareng nyageurkeun sadayana anu aya dina kakawasaan Iblis, sabab Allah nyarengan anjeunna."

32. 1 Korintus 12: 3 "Ku sabab éta kuring hoyong anjeun terang yén teu aya anu nyarios ku Roh Allah anu nyarios, "Yesus dikutuk," sareng teu aya anu tiasa nyarios, "Yesus Gusti," kajaba ku Roh Suci.

33. 27:18 PANGERAN nimbalan ka Musa, "Bawa Yosua bin Nun, hiji jelema anu geus kawengku ku Ruh, tuluy numpangkeun panangan maneh ka manehna."

34. Hakim-hakim 3:10 "Roh PANGERAN sumping ka anjeunna, sareng anjeunna janten hakim urang Israil. Anjeunna angkat perang ngalawan Kusyan-Risyataim raja Aram, sareng PANGERAN masihan Otniel kameunangan ka anjeunna."

35. Yehezkiel 37: 1 "Panangan PANGERAN ka abdi, sareng anjeunna ngaluarkeun abdi ku Ruh PANGERAN sareng nempatkeun abdi di tengah lebak; pinuh ku tulang.”

36. Jabur 143:9-10 “Luputkeun abdi ti musuh, nun PANGERAN; Kuring lumpat ka anjeun pikeun nyumputkeun kuring. 10 Ajar abdi ngalaksanakeun pangersa Gusti, sabab Gusti Allah abdi. Mugia Roh Gusti nu maha welas asih ngajurung abdi ka payun dina tanjakan anu teguh.”

37. Yesaya 61:1 "Roh PANGERAN Nu Maha Kawasa aya dina kuring, sabab PANGERAN parantos diistrénan pikeun nguarkeun warta anu hadé ka anu miskin. Anjeunna parantos ngutus kuring pikeun ngabeungkeut anu patah hati, pikeun ngumumkeun kabébasan pikeun anu ditawan sareng dibebaskeunti poek keur tawanan.”

38. 1 Samuel 10:9-10 “Sanggeus Saul baralik sarta mimiti indit, ku Allah dipaparinan manah anyar, sarta sagala tanda-tanda Samuel geus kaeusi dina poé éta. 10 Sabot Saul jeung gandekna nepi ka Gibea, katenjo rombongan nabi-nabi datang ka maranehna. Geus kitu Ruh Allah maparin kakawasaan ka Saul, sarta anjeunna oge mimiti nganubuat.”

39. Rasul-rasul 4:30 "Ulurkeun panangan anjeun pikeun nyageurkeun sareng ngalaksanakeun tanda-tanda sareng mujijat ngalangkungan nami abdi Gusti anu suci, Yesus." 31 Sanggeus ngadoa, tempat ngumpulna goyah. Maranehna kabeh dipinuhan ku Ruh Allah, jeung wani-wani nyarita firman Allah.”

40. Rasul-rasul 13: 2 "Sawaktos aranjeunna nyembah ka Gusti sareng puasa, Roh Suci nyarios, "Siahkeun Barnabas sareng Saulus pikeun kuring. Abdi hoyong aranjeunna ngalakukeun padamelan anu ku kuring disebut aranjeunna."

41. Rasul-rasul 10:19 "Samentara éta, nalika Petrus bingung ngeunaan tetempoan, Roh Suci ngadawuh ka anjeunna, "Tilu urang sumping pikeun milarian anjeun."

42. Hakim-hakim 6:33-34 “Teu lila pasukan Midian, Amalek, jeung urang wetan nyieun satru ngalawan Israil, meuntasan Walungan Yordan, masanggrahan di Lebak Yisrel. 34 Geus kitu, Gidion ku Ruh PANGERAN dipaparin kakuatan. Anjeunna niup tarompet, bari ngageroan pakarang, sarta jalma-jalma ti kaom Abiezer daratang ka anjeunna.”

43. Mika 3: 8 "Tapi pikeun kuring, kuring pinuh ku kakuatan, ku Ruh Gusti, sareng kaadilan sareng kakuatan,pikeun ngébréhkeun dosana ka Yakub, dosana ka Israil.”

44. Jakaria 4:6 “Saurna deui ka kaula, “Kieu timbalan PANGERAN ka Zerubabel: Ieu teh lain ku kakuatan atawa ku kakuatan, tapi ku Roh Kami, kitu timbalan PANGERAN Nu Maha Kawasa.”

45 . 1 Babad 28:10-12 "Pertimbangkeun ayeuna, sabab PANGERAN parantos milih anjeun pikeun ngawangun bumi pikeun tempat suci. Janten kuat sareng laksanakeun padamelan. ” 11 Teras Daud masihan Suleman putrana rencana pikeun palataran Bait Allah, gedong-gedongna, gudang-gudangna, bagian-bagian luhurna, kamar-kamar jerona sareng tempat panebusan dosa. 12 Mantenna maparinkeun rarancang-rencana sagala rupa anu ku Ruh kaunggel dina pikiran-Na pikeun palataran Bait Allah jeung kamar-kamar sakurilingna, pikeun perbendaharaan Bait Allah jeung pikeun perbendaharaan barang-barang anu dibaktikeun.” 5>

46. Yehezkiel 11:24 “Sanggeus kitu kaula dibawa deui ku Roh Allah ka Babul, ka jalma-jalma di pangbuangan. Ku kituna lekasan visi kadatangan Kami ka Yerusalem.”

47. 2 Babad 24:20 Geus kitu Ruh Allah nimbalan ka Imam Jakaria bin Yoyada. Anjeunna ngadeg di payuneun jalma-jalma sarta ngadawuh, "Kieu timbalan Allah: Ku naon aranjeun ngalanggar parentah-parentah PANGERAN jeung ngajauhan diri tina kamakmuran? Aranjeun geus nyingkur ka PANGERAN, ayeuna Mantenna geus ninggalkeun maneh!”

48. Lukas 4: 1 "Yesus, pinuh ku Roh Suci, ninggalkeun Yordan sarta dipingpin ku Roh ka gurun keusik."

49. Ibrani 9:8-9 "Ku aturan ieuRoh Suci ngungkabkeun yén lawang ka Tempat Pangsucina henteu dibuka sacara bébas salami Kemah Suci sareng sistem anu diwakilan éta masih dianggo. 9 Ieu mangrupikeun ilustrasi anu nunjukkeun ka jaman ayeuna. Sabab kurban-kurban jeung kurban-kurban anu dikurbankeun ku imam-imam teu bisa nyucikeun hate nurani jelema-jelema anu mawa eta.”

50. Rasul-rasul 11:15 "Sawaktos abdi mimiti nyarios, Roh Suci sumping ka aranjeunna sapertos anjeunna parantos sumping ka urang ti mimiti. 16 Geus kitu sim kuring inget kana pidawuh Gusti: ‘Yohanes ngabaptis ku cai, tapi aranjeun bakal dibaptis ku Roh Suci.”

Roh Suci.” Dwight L. Moody

"Seueur wali teu tiasa ngabédakeun inspirasi sareng émosi. Sabenerna dua ieu bisa dihartikeun gampang. Émosi salawasna asup ti luar manusa, sedengkeun ilham asalna tina Roh Suci dina sumanget manusa. Watchman Nee

“Pikeun dieusi ku Ruh kudu dikawasa ku Roh – akal, émosi, kahayang, jeung awak. Sadayana janten sayogi pikeun Anjeunna pikeun ngahontal tujuan Gusti." Ted Engstrom

“Tanpa Roh Allah, urang teu bisa nanaon. Kami ibarat kapal tanpa angin. Kami henteu aya gunana. ” Charles Spurgeon

"Hayu urang muji sukur ka Gusti sakumaha sering urang ngado'a supaya urang gaduh Roh-Na dina urang pikeun ngajarkeun urang solat. Syukur bakal narik hate urang kaluar ka Allah jeung tetep urang aktipitas jeung Anjeunna; éta bakal nyandak perhatian urang tina diri urang sareng masihan rohangan Roh dina haté urang." Andrew Murray

"Karya Roh nyaéta pikeun masihan kahirupan, pikeun nimbulkeun harepan, masihan kamerdikaan, kasaksian ngeunaan Kristus, pikeun nungtun urang kana sagala bebeneran, pikeun ngajarkeun urang sagala hal, pikeun ngalilipur anu percaya, jeung ngayakinkeun dunya kana dosa.” Dwight L. Moody

“Roh anu aya di jerona bakal ngajar manehna naon anu ti Allah jeung anu henteu. Ieu sababna kadang urang teu tiasa ngabayangkeun alesan logis pikeun nentang ajaran anu tangtu, tapi dina jero pisan urang timbul résistansi. Watchman Nee

"Tapi urang gaduh kakuatan Roh Suci - kakuatan anu ngabatesan kakuatan Iblis, narik ka handap.strongholds sarta ménta jangji? Pelanggaran anu wani bakal dikutuk upami henteu dibebaskeun tina kakawasaan Iblis. Naon anu matak sieun ku naraka salian ti gereja anu diurapi ku Allah, anu dikuatkeun ku doa?" Leonard Ravenhill

"Lalaki kudu neangan kalawan sakabeh hate maranéhna pikeun ngeusi Roh Allah. Tanpa dipinuhan ku Roh, mustahil pisan yén hiji jalma Kristen atanapi garéja tiasa hirup atanapi damel sakumaha anu dipikahoyong ku Gusti." Andrew Murray

Roh Suci aub dina ciptaan.

1. Kajadian 1:1-2 Dina awalna Allah nyiptakeun langit jeung bumi. Bumi henteu wujud sareng kosong, sareng gelap nutupan cai anu jero. Jeung Roh Allah ieu hovering leuwih beungeut cai.

Narima Roh Suci

Waktu anjeun percanten ka Kristus salaku Gusti sareng Jurusalamet anjeun bakal nampi Roh Suci.

2. 1 Korinta 12:13 For by one Spirit are we all dibaptised into one body , boh urang Yahudi atawa kapir, boh urang jadi budak atawa bebas; jeung geus kabeh dijieun nginum kana hiji Roh.

3. Epesus 1:13-14 Lamun anjeun ngadéngé talatah bebeneran , Injil kasalametan anjeun, jeung lamun percaya ka Anjeunna, anjeun ogé disegel jeung Roh Suci jangji . Anjeunna mangrupikeun pamayaran turun tina warisan urang, pikeun panebusan milik, pikeun muji kamulyaan-Na.

Roh Suci teh Penolong urang

4. Yohanes14:15-17 Lamun maraneh nyaah ka Kami, kudu nurut kana parentah Kami. Abdi badé nyuhunkeun Bapa masihan anjeun Penolong anu sanés, janten sareng anjeun salawasna. Anjeunna teh Roh bebeneran, saha dunya teu bisa narima , sabab teu nilik manéhna atawa ngakuan manéhna. Tapi anjeun ngakuan anjeunna, sabab anjeunna hirup sareng anjeun sareng bakal aya di anjeun.

5. Yohanes 14:26 Tapi Nu Ngabantu, nya eta Roh Suci, anu ku Rama bakal diutus ku nami Kami, bakal ngajarkeun ka aranjeun sagala hal jeung ngingetkeun ka aranjeun kana sagala hal anu ku Kami geus dicaritakeun ka maraneh.

6. Rum 8:26 Dina cara nu sarua Roh oge ngagabung pikeun mantuan dina kalemahan urang s, sabab urang teu nyaho naon kudu neneda keur urang kudu, tapi Roh sorangan intercedes pikeun urang jeung groanings unspoken. .

Roh Suci maparin hikmah ka urang

7. Yesaya 11:2 Roh PANGERAN bakal aya dina mantenna, Ruh hikmat jeung pangarti, Roh naséhat jeung kakuatan, Roh pangaweruh jeung sieun Gusti.

Roh teh nyaeta pameget anu luar biasa.

8. 1 Korinta 12:1-11 Ari perkawis karunia-karunia rohani, dulur-dulur, sim kuring teu hayang aranjeun teu nyaho. Anjeun terang yén nalika anjeun henteu palercaya, anjeun kagoda sareng disesatkan pikeun nyembah ka brahala anu henteu tiasa nyarios. Ku sabab eta, Kami rek terang yen teu aya anu ngadawuh ku Ruh Allah anu bisa ngomong, "Isa teh dilaknat," jeung moal aya anu bisa nyebutkeun, "Isa teh Gusti," kajaba ku Roh Suci. Ayeuna aya variétas kado, tapi étaRoh sarua, sarta aya rupa-rupa ministries, tapi hiji Gusti. Aya rupa-rupa hasil, tapi Allah anu sarua anu ngahasilkeun sagala hasil pikeun sarerea. Pikeun unggal jalma geus dibere kamampuhan pikeun manifest Roh pikeun kahadean umum. Pikeun hiji geus dibere pesen hikmah ku Roh; ka nu sejen kamampuhan pikeun nyarita jeung pangaweruh nurutkeun Roh sarua; ka iman sejen ku Roh sarua; ka nu sejen kado penyembuhan ku Roh nu hiji; ka hasil miraculous séjén; ka nubuat sejen; ka nu sejen kamampuhan pikeun ngabedakeun antara roh; ka nu sejen rupa-rupa basa; jeung nu séjén interpretasi basa. Tapi hiji sareng Roh anu sami ngahasilkeun sadaya hasil ieu sareng masihan naon anu dipikahoyong ka unggal jalma.

Tuntunan Roh Suci

9. Rum 8:14 Sabab sakur anu dipingpin ku Roh Allah teh anak-anak Allah.

10. Galata 5:18 Tapi lamun aranjeun dipingpin ku Ruh Allah, aranjeun teu aya dina Toret.

Anjeunna hirup di jero jalma-jalma anu percaya.

11. 1 Korinta 3:16-17 Naha aranjeun teu nyaho yen aranjeun teh Bait Allah jeung Roh Allah aya di jero aranjeun? Lamun aya jalma ngancurkeun Bait Allah, Allah bakal ngancurkeun manéhna. Pikeun Bait Allah téh suci, nu naon anjeun.

12. 1 Korinta 6:19 Naon? Naha anjeun henteu terang yén awak anjeun mangrupikeun kuil Roh Suci anu aya dina diri anjeun, anu anjeun gaduh ti Allah, sareng anjeun sanés milik anjeun?

Kitab Suci anu nembongkeun yen Roh Suci teh Allah.

13. Rasul-rasul 5:3-5 Petrus mariksa, “Ananias, naha hate maneh ku Iblis dieusi, nepi ka maneh ngabohong ka Roh Suci jeung nahan sabagian tina duit maneh keur tanah eta. ? Salami éta tetep teu payu, sanés milik anjeun? Sarta sanggeus éta dijual, teu duit di pembuangan anjeun? Janten kumaha anjeun tiasa panginten ngalakukeun naon anu anjeun lakukeun? Anjeun lain ngan ukur ngabohong ka manusa, tapi ogé ka Allah!” Nalika Ananias ngadangu kecap ieu, anjeunna murag sareng maot. Jeung sieun hébat nyita dulur anu uninga ngeunaan eta.

14. 2 Korinta 3:17-18 Ayeuna Gusti teh Ruh , jeung dimana ayana Roh Gusti, aya kamerdikaan . Urang sadaya, jeung beungeut unveiled, keur pilari salaku dina eunteung di kamulyaan Gusti jeung keur robah jadi gambar sarua ti kamulyaan ka kamulyaan; ieu ti Gusti anu Ruh. (Trinitas dina Kitab Suci)

Roh Suci ngayakinkeun dunya dosa

15. Yohanes 16:7-11 Tapi dina kanyataanana, Pangpangna pikeun anjeun kuring angkat, sabab upami henteu, Pangacara moal sumping. Upami kuring angkat, teras kuring bakal ngirim anjeunna ka anjeun. Sareng nalika anjeunna sumping, anjeunna bakal ngahukum dunya tina dosana, sareng kabeneran Allah, sareng ngeunaan pengadilan anu bakal datang. Dosa dunya nyaéta yén éta nolak percanten ka Kami. Kabeneran aya sabab kuring angkat ka Rama, sareng anjeun moal ningali deui. Judgment bakal datang sabab pangawasa ieudunya geus judged.

Roh Suci bisa ngadu’a.

16. Epesus 4:30 Jeung ulah nganyenyerikeun Roh Suci Allah . Anjeun disegel ku Anjeunna pikeun dinten panebusan.

17. Yesaya 63:10 "Tapi aranjeunna barontak sareng nyiksa Roh Suci-Na. Ku sabab eta, Anjeunna malik jadi musuh maranehna, sarta manehna sorangan merangan maranehna.”

Roh Suci mere katerangan rohani.

18. 1 Korinta 2:7-13 No. , Hikmah anu diomongkeun ku urang nyaéta misteri Allah rencana-Na anu saméméhna disumputkeun, sanajan anjeunna dijieun pikeun kamulyaan pamungkas urang saméméh dunya mimiti. Tapi pangawasa dunya ieu teu ngarti; lamun maranehna geus, maranehna moal geus disalib Gusti urang glorious. Éta naon anu dimaksud dina Kitab Suci nalika aranjeunna nyarios, "Teu acan ningali panon, teu acan kantos nguping ku ceuli, sareng teu aya pikiran anu ngabayangkeun naon anu parantos disiapkeun ku Allah pikeun jalma anu nyaah ka Mantenna." Tapi ka urang yén Allah ngungkabkeun hal-hal ieu ku Roh-Na. Pikeun Ruh-Na maluruh sagalana jeung nembongkeun urang rusiah Allah jero. Teu aya anu tiasa terang kana pikiran hiji jalma kajaba rohna sorangan, sareng teu aya anu tiasa terang kana pikiran Allah iwal Ruh Allah. Jeung urang geus narima Roh Allah (sanes sumanget dunya), jadi urang bisa nyaho hal éndah Allah geus bébas dibikeun ka urang. Nalika kami nyarioskeun hal-hal ieu, kami henteu nganggo kecap anu asalna tina hikmah manusa. Sabalikna, urang nyarioskeun kecap-kecap anu dipasihkeun ku Roh, ngagunakeun kecap-kecap Roh pikeun ngajelaskeunbebeneran spiritual.

Roh Suci nyaah ka urang.

19. Rum 15:30 Ayeuna sim kuring neneda ka aranjeun, dulur-dulur, ku jalan Gusti urang Yesus Kristus jeung ku asih Allah. Roh , pikeun gabung fervently sareng abdi dina doa ka Allah atas nama abdi.

20. Rum 5: 5 "Jeung harepan moal nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang kaluar kana haté urang ngaliwatan Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang. 6 Aranjeun ningali, dina waktuna anu pas, waktu urang masih keneh teu daya, Kristus pupus pikeun jalma-jalma nu durhaka.”

Pribadi Katilu ti Tritunggal.

21 Mateus 28:19 Ku sabab, nalika anjeun indit, muridkeun jalma di sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci.

22. 2 Korinta 13:14 Sih kurnia Gusti Yesus Kristus, asih Allah, jeung ukhuwah Roh Suci nyarengan ka aranjeun sadayana.

Roh Allah damel dina kahirupan urang pikeun nyaluyukeun urang kana gambar Putra.

23. Galata 5:22-23 Tapi buah Roh teh nya eta asih. , kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut, jeung kontrol diri. Ngalawan hal saperti teu aya hukum.

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Hukuman Pati (Hukuman Modal)

Roh teh aya di mana-mana.

24. Jabur 139:7-10 Kamana kuring bisa kabur ti roh Anjeun? Atanapi dimana abdi bakal lumpat ti payuneun anjeun? Mun kuring naek ka sawarga, aya anjeun! Mun kuring ngagolér jeung maot, aya anjeun! Lamun kuring nyokot jangjang jeung subuh jeung settle handap di kuloncakrawala leungeun anjeun ogé bakal nungtun kuring ka dinya, bari leungeun katuhu anjeun tetep nyekel pageuh dina kuring.

Jalma tanpa Roh.

25. Rum 8:9 Tapi aranjeun teu dikawasa ku sifat dosa. Anjeun dikawasa ku Roh lamun anjeun boga Roh Allah hirup di anjeun. ( Jeung inget yen jalma-jalma anu teu boga Roh Kristus anu hirup di jerona, lain milik Anjeunna.)

26. 1 Korinta 2:14 Tapi jalma-jalma anu henteu rohani mah moal bisa narima ieu. bebeneran ti Roh Allah. Eta kabeh disada foolish ka maranehna jeung maranehna teu bisa ngarti eta, pikeun ngan maranéhanana anu spiritual bisa ngarti naon hartina Roh.

Pépéling

27. Rum 14:17 Sabab Karajaan Allah teh lain dahar jeung nginum, tapi kabeneran, katengtreman, jeung kabungahan ku Roh Suci.

28. Rum 8:11 "Lamun Roh Anjeunna anu ngahudangkeun Yesus tina pupusna cicing di anjeun, Anjeunna anu ngahudangkeun Kristus Yesus tina pupusna ogé bakal ngahirupkeun awak anjeun anu fana ku Roh-Na anu aya di anjeun."

Roh Suci masihan kakuatan ka urang.

29. Rasul 1: 8 Tapi anjeun bakal nampi kakuatan nalika Roh Suci sumping kana anjeun. Sareng anjeun bakal janten saksi Kami, nyarioskeun ka jalma-jalma ngeunaan Kami di mana waé - di Yerusalem, di sakuliah Yudea, di Samaria, sareng dugi ka tungtung bumi.

30. Rum 15:13 "Muga-muga Allah anu ngarep-ngarep bakal ngeusian anjeun kalayan sagala kabagjaan sareng katengtreman nalika anjeun percanten ka Anjeunna, ku kituna anjeun tiasa pinuh ku harepan ku jalan-jalan.

Tempo_ogé: Medi-Share Vs Liberty HealthShare: 12 Bedana (Gampang)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.