115 o Adnodau Mawr y Beibl Ynghylch Cwsg a Gorffwys (Cwsg Mewn Heddwch)

115 o Adnodau Mawr y Beibl Ynghylch Cwsg a Gorffwys (Cwsg Mewn Heddwch)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am gwsg?

Mae cysgu yn rhywbeth rydyn ni i gyd yn ei wneud ac mae pawb ei angen i gael bywyd iach. Mae cymryd nap yn rhoi amser i'n corff wella ar ôl diwrnod hir. Nid yw Duw byth yn cysgu felly mae bob amser yn gwylio drosom pan fyddwn yn effro neu'n cysgu.

Mae gorffwys yn dda ond pan fyddwch chi'n dod i'r arfer o gysgu bob amser a pheidio â gwneud bywoliaeth sy'n ddiogi. Cysgwch yn dda, ond peidiwch â'i wneud yn ormodol oherwydd byddwch mewn tlodi yn y pen draw. Mae'r adnodau hyn o'r Beibl cwsg yn cynnwys cyfieithiadau o'r KJV, ESV, NIV, NASB, a mwy.

Dyfyniadau Cristnogol am gwsg

“Dim ond yr hyn y gall ei wneud y gall dyn ei wneud. Ond os yw'n gwneud hynny bob dydd gall gysgu'r nos a'i wneud eto drannoeth." Albert Schweitzer

“Ni ellir plygu'r bwa bob amser heb ofni torri. Mae gorffwys yr un mor anghenus i'r meddwl â chwsg i'r corff … Nid yw amser gorffwys yn wastraff amser. Cynildeb yw casglu cryfder newydd.” Charles Spurgeon

“Yr oll a wna Cristion, hyd yn oed wrth fwyta a chysgu, yw gweddi, pan wneir hynny mewn symlrwydd, yn ol trefn Duw, heb naill ai ychwanegu ato na lleihau o hono trwy ei ddewisiad ei hun. .” John Wesley

“Os byddwch yn dal i losgi’r gannwyll yn y ddau ben, yn hwyr neu’n hwyrach byddwch yn ymroi i fwy a mwy o sinigiaeth gymedrig – ac mae’r ffin rhwng sinigiaeth ac amheuaeth yn un denau iawn. Wrth gwrs, mae angen nifer gwahanol o oriau ar wahanol unigolion“I'r ARGLWYDD y perthyn iachawdwriaeth; bydded dy fendith ar Dy bobl.”

66. Salm 37:39 “Oddi wrth yr ARGLWYDD y mae iachawdwriaeth y cyfiawn; Ef yw eu cadarnle yn amser trallod.”

67. Salm 9:9 “Y mae'r ARGLWYDD yn noddfa i'r gorthrymedig, yn amddiffynfa ar adegau o gyfyngder.”

68. Salm 32:7 “Ti ​​yw fy nghuddfan. Rydych chi'n fy amddiffyn rhag trafferth; Yr wyt yn fy amgylchynu â chaneuon gwaredigaeth.”

69. Salm 40:3 “Rhoddodd gân newydd yn fy ngenau, emyn mawl i'n Duw. Bydd llawer yn gweld ac yn ofni ac yn ymddiried yn yr ARGLWYDD.”

70. Salm 13:5 “Ond dw i wedi ymddiried yn dy gariad di; bydd fy nghalon yn llawenhau yn dy iachawdwriaeth.”

71. 2 Samuel 7:28 “Oherwydd tydi yw Duw, O ARGLWYDD DDUW. Gwirionedd yw dy eiriau, ac yr wyt wedi addo’r pethau da hyn i’th was.”

Adnodau o’r Beibl am gysgu gormod

Paid â chysgu gormod.<6

72. Diarhebion 19:15 Mae diogi yn dod â chwsg dwfn, a'r rhai di-sifft yn newynu.

73. Diarhebion 20:13 Os ydych chi'n caru cwsg, byddwch chi'n diweddu mewn tlodi. Cadwch eich llygaid ar agor, a bydd digon i'w fwyta!

74. Diarhebion 26:14-15 Fel drws ar ei golfachau, y mae dyn diog yn troi yn ôl ac ymlaen ar ei wely. Mae pobl ddiog yn rhy ddiog i godi'r bwyd o'u plât i'w ceg.

75. Diarhebion 6:9-10 Am ba hyd y gorweddi yno, ti berson diog? Pryd fyddwch chi'n codi o gysgu? Rydych chi'n cysgu ychydig; byddwch yn cymryd nap. Rydych chi'n plygueich dwylo a gorwedd i orffwys.

76. Diarhebion 6:9 “Am ba hyd y byddwch chi'n gorwedd yno, swrth? Pa bryd y cyfodwch o'ch cwsg?”

77. Diarhebion 6:10-11 “Ychydig o gwsg, ychydig o gwsg, Ychydig o blygu dwylo i orffwys.” 11 a bydd tlodi yn dod arnat fel lleidr a phrinder fel dyn arfog.”

78. Diarhebion 24:33-34 “Ychydig o gwsg, ychydig o gysgu, ychydig o blygu dwylo i orffwys—24 a bydd tlodi yn dod arnat fel lleidr a phrinder fel dyn arfog.

79. Effesiaid 5:16 “Gwnewch y gorau o'ch amser, oherwydd mae'r dyddiau'n ddrwg.”

Cwsg amddifadu rhag gorweithio eich hun

Peidiwch â gorweithio chwaith. Methu cysgu? Edrychwch ar adnodau ar gyfer nosweithiau digwsg.

80. Pregethwr 5:12 Melys yw cwsg gweithiwr, pa un bynnag ai ychydig ai llawer, ond i'r cyfoethogion, nid yw eu digonedd yn caniatáu iddynt gysgu.

81. Salm 127:2 Diwerth yw gweithio mor galed o fore hyd hwyr y nos, gan weithio'n bryderus am fwyd i'w fwyta; oherwydd mae Duw yn rhoi gorffwys i'w anwyliaid.

82. Diarhebion 23:4 “Paid â gwisgo dy hun i gyfoethogi; peidiwch ag ymddiried yn eich clyfar eich hun.”

Atgofion

83. 1 Thesaloniaid 5:6-8 “Felly, gadewch inni beidio â bod fel eraill sy'n cysgu, ond gadewch inni fod yn effro ac yn sobr. 7 Canys y rhai sydd yn cysgu, yn cysgu yn y nos, a’r rhai sy’n meddwi, yn meddwi yn y nos. 8 Eithr gan ein bod ni yn perthyn i'rddydd, bydded i ni fod yn sobr, gan wisgo ffydd a chariad yn ddwyfronneg, a gobaith iachawdwriaeth yn helm.”

84. Diarhebion 20:13 “Paid � caru cwsg, rhag dod i dlodi; agor dy lygaid, a byddi foddlon i fara."

85. Eseia 5:25-27 “Felly mae dicter yr ARGLWYDD yn llosgi yn erbyn ei bobl; y mae ei law yn codi ac yn eu taro i lawr. Mae'r mynyddoedd yn crynu, ac mae cyrff y meirw fel sbwriel yn yr heolydd. Ond er hyn oll, nid yw ei ddicter wedi ei droi i ffwrdd, ei law yn dal i godi. 26 Y mae'n codi baner i'r cenhedloedd pell, ac yn chwibanu dros y rhai sydd ar derfyn y ddaear. Dyma nhw'n dod, yn gyflym ac yn gyflym! 27 Nid oes yr un ohonynt yn blino nac yn baglu, ac nid yw un yn cysgu nac yn cysgu; nid gwregys wedi ei lacio yn y canol, nid strap sandal wedi ei dorri.”

86. Effesiaid 5:14 “Oherwydd y mae'r golau yn gwneud popeth yn weladwy. Dyma pam y dywedir, “Deffro, gysgu, cyfod oddi wrth y meirw, a bydd Crist yn rhoi goleuni i ti.”

87. Rhufeiniaid 8:26 “Yn yr un modd, mae’r Ysbryd yn ein helpu ni yn ein gwendid. Ni wyddom am beth y dylem weddïo, ond y mae'r Ysbryd ei hun yn eiriol drosom trwy riddfanau di-eiriau.”

88. 1 Corinthiaid 14:40 “Ond dylid gwneud pob peth yn weddus ac yn drefnus.”

89. 1 Corinthiaid 10:31 “Felly, os ydych chi'n bwyta neu'n yfed neu beth bynnag rydych chi'n ei wneud, gwnewch y cyfan er gogoniant Duw.”

90. Exodus 34:6 “Yr Arglwydd, yr Arglwydd Dduw, trugarog agrasol, hirymaros, a helaeth mewn daioni a gwirionedd.

91. Salm 145:5-7 “Maen nhw'n siarad am ysblander gogoneddus dy fawredd - a byddaf yn myfyrio ar dy ryfeddodau. 6 Dywedant am allu dy ryfeddodau, a chyhoeddaf dy weithredoedd mawr. 7 Y maent yn dathlu dy ddaioni helaeth ac yn canu'n llawen am dy gyfiawnder.”

Enghreifftiau o gysgu yn y Beibl

92. Jeremeia 31:25-26 Byddaf yn adnewyddu'r bywyd. wedi blino ac yn bodloni'r gwan. Ar hyn deffrais ac edrych o gwmpas. Roedd fy nghwsg wedi bod yn bleserus i mi.

93. Mathew 9:24 Meddai, “Dos i ffwrdd, oherwydd nid yw'r ferch wedi marw ond yn cysgu.” A hwy a chwerthinasant am ei ben.

94. Ioan 11:11 Wedi dweud y pethau hyn, dywedodd wrthynt, “Y mae ein ffrind Lasarus wedi syrthio i gysgu, ond yr wyf fi'n mynd i'w ddeffro ef.”

95. 1 Brenhinoedd 19:5 Yna gorweddodd dan y llwyn a syrthio i gysgu. Ar unwaith dyma angel yn cyffwrdd ag ef a dweud, “Cod a bwyta.”

96. Mathew 8:24 Yn sydyn daeth storm gynddeiriog i fyny ar y llyn, nes i'r tonnau ysgubo dros y cwch. Ond roedd Iesu yn cysgu.

97. Mathew 25:5 Wrth i'r priodfab gael ei oedi, aethant i gyd yn gysglyd ac yn cysgu.

98. Genesis 2:21 “Felly parodd yr ARGLWYDD Dduw i drwmgwsg syrthio ar y dyn, a thra oedd yn cysgu cymerodd un o'i asennau a chau ei lle â chnawd.”

99. Genesis 15:12 “Wrth i'r haul fachlud, syrthiodd Abram i drwmgwsg, ac yn sydyn iawndychryn a thywyllwch a'i llethodd.”

100. 1 Samuel 26:12 “Felly cymerodd Dafydd y waywffon a'r jwg ddŵr wrth ben Saul, ac aethant allan. Nid oedd neb yn eu gweled nac yn gwybod am dano, ac ni ddeffrôdd neb ; arhosasant oll i gysgu, oherwydd yr oedd cwsg dwfn oddi wrth yr ARGLWYDD wedi syrthio arnynt.”

101. Salm 76:5 “Y rhai cryf galon a dynnwyd o'u hysbail; suddasant i gwsg; nid oedd yr holl wŷr rhyfel yn gallu defnyddio eu dwylo.”

102. Marc 14:41 Wedi dychwelyd y drydedd waith, dywedodd wrthynt, “A ydych yn dal i gysgu a gorffwys? Digon! Mae'r awr wedi dod. Edrych, y mae Mab y Dyn wedi ei draddodi i ddwylo pechaduriaid.”

103. Esther 6:1 “Y noson honno ni allai'r brenin gysgu; felly efe a orchmynnodd i lyfr y cronicl, cofnod ei deyrnasiad, gael ei ddwyn i mewn a'i ddarllen iddo.”

104. Ioan 11:13 “Roedd Iesu wedi bod yn siarad am ei farwolaeth, ond roedd ei ddisgyblion yn meddwl ei fod yn golygu cwsg naturiol.”

105. Mathew 9:24 “Ewch i ffwrdd,” meddai wrthyn nhw. “Nid yw'r ferch wedi marw, ond yn cysgu.” A dyma nhw'n chwerthin am ei ben.”

106. Luc 22:46 “Pam wyt ti'n cysgu?” gofynnodd iddynt. “Cod a gweddïwch rhag ichwi syrthio i demtasiwn.”

107. Daniel 2:1 “Yn yr ail flwyddyn o deyrnasiad Nebuchodonosor, cafodd Nebuchodonosor freuddwydion; ei ysbryd a gynhyrfwyd, a'i gwsg a'i gadawodd.”

108. Eseia 34:14 “Bydd creaduriaid yr anialwch yn cyfarfod â hienas, a geifr gwylltion yn gwaedu ei gilydd; yno y bydd creaduriaid y nosgorwedd hefyd a chael iddynt eu hunain fannau gorffwys.”

109. Genesis 28:11 “Ar fachlud haul fe gyrhaeddodd le da i sefydlu gwersyll a stopio yno am y nos. Daeth Jacob o hyd i garreg i orffwys ei ben yn ei herbyn a gorwedd i gysgu.”

110. Barnwyr 16:19 “Hannodd Delilah Samson i gysgu gyda'i ben yn ei glin, ac yna galwodd i mewn i ddyn eillio saith clo ei wallt. Fel hyn y dechreuodd hi ei ddwyn ef i lawr, a'i nerth a'i gadawodd ef.”

111. Barnwyr 19:4 “Anogodd ei thad ef i aros am ychydig, felly arhosodd dridiau, gan fwyta, yfed a chysgu yno.”

112. 1 Samuel 3:3 “Nid oedd lamp Duw wedi diffodd eto, ac yr oedd Samuel yn cysgu yn y Tabernacl ger Arch Duw.”

113. 1 Samuel 26:5 “Yna dyma Dafydd yn mynd i'r lle roedd Saul wedi gwersylla. Gwelodd Dafydd y man lle’r oedd Saul ac Abner mab Ner, pennaeth y fyddin, yn gorwedd. Yr oedd Saul yn gorwedd yn y gwersyll, a'r fyddin yn gwersyllu o'i amgylch.”

Gweld hefyd: 130 o Adnodau Gorau o'r Beibl Am Doethineb A Gwybodaeth (Cyfarwyddyd)

114. Barnwyr 16:19 “Ar ôl ei roi i gysgu ar ei glin, galwodd ar rywun i eillio saith blethi ei wallt, ac felly dechreuodd ei ddarostwng. A gadawodd ei nerth ef.”

115. 1 Brenhinoedd 18:27 “Am hanner dydd dechreuodd Elias eu gwawdio. “Gweiddi'n uwch!” dwedodd ef. “Yn sicr ei fod yn dduw! Efallai ei fod yn ddwfn ei feddwl, neu'n brysur, neu'n teithio. Efallai ei fod yn cysgu a bod yn rhaid ei ddeffro.”

cwsg: ar ben hynny, mae rhai yn ymdopi â rhywfaint o flinder yn well nag eraill. Serch hynny, os ydych chi ymhlith y rhai sy'n mynd yn gas, yn sinigaidd, neu hyd yn oed yn llawn amheuaeth pan fyddwch chi'n colli'ch cwsg, mae rhwymedigaeth foesol arnoch chi i geisio cael y cwsg sydd ei angen arnoch chi. Rydym yn fodau cyfan, cymhleth; mae ein bodolaeth gorfforol yn gysylltiedig â'n lles ysbrydol, â'n hagwedd feddyliol, â'n perthynas ag eraill, gan gynnwys ein perthynas â Duw. Weithiau, y peth mwyaf duwiol y gallwch chi ei wneud yn y bydysawd yw cael noson dda o gwsg - nid gweddïo trwy'r nos, ond cwsg. Yn sicr nid wyf yn gwadu y gall fod lle i weddïo trwy'r nos; Nid wyf ond yn mynnu bod disgyblaeth ysbrydol, yn nhrefn arferol pethau, yn eich gorfodi i gael y cwsg sydd ei angen ar eich corff. ” Mae D.A. Carson

“Heb ddigon o gwsg, nid ydym yn effro; mae ein meddyliau'n ddiflas, mae ein hemosiynau'n wastad ac yn anymarferol, mae ein tueddiad i iselder yn uwch, ac mae ein ffiwsiau'n fyr. Mae “Cymerwch sylw sut rydych chi'n clywed” yn golygu cael noson dda o orffwys cyn clywed Gair Duw.” John Piper

“Cwsg mewn tangnefedd heno, mae Duw yn fwy na dim a wynebwch yfory.”

“Gwybod, trwy brofiad trist, beth yw hudo i gysgu â heddwch gau . Hir y bum i'n cysgu; hir y meddyliais fy hun yn Gristion, heb wybod dim am yr Arglwydd lesu Grist.” — George Whitefield

“Rhowch ef i Dduw a dos i gysgu.”

“Dad, diolcham fy nal gyda'n gilydd heddiw. Roeddwn i angen chi, ac roeddech chi yno i mi. Diolch am bob tamaid o gariad, trugaredd, a gras a ddangoswyd i mi er nad oeddwn yn ei haeddu. Diolch am eich ffyddlondeb hyd yn oed yn fy nioddefaint. I ti yn unig y bo'r gogoniant. Amen.” – Topher Haddox

Manteision cwsg

  • Gwell iechyd
  • Gwell hwyliau
  • Gwell cof
  • Gwella perfformiad dyddiol
  • Straen is
  • Ymennydd Miniog
  • Rheoli Pwysau

Pa adnodau o’r Beibl sy’n sôn am gwsg?

1. Pregethwr 5:12 “Y mae cwsg un sy'n llafurio yn felys, pa un a yw'n bwyta ychydig neu lawer; Ond ni chaiff digonedd y cyfoethogion iddo gysgu.”

2. Jeremeia 31:26 “Ar hyn deffrais ac edrych o gwmpas. Yr oedd fy nghwsg wedi bod yn hyfryd i mi.”

3. Mathew 26:45 Yna daeth at y disgyblion a dweud, “Ewch ymlaen a chysgwch. Cael eich gorffwys. Ond edrychwch - mae'r amser wedi dod. Y mae Mab y Dyn wedi ei fradychu i ddwylo pechaduriaid.”

4. Salm 13:3 “Ystyr ac ateb fi, O ARGLWYDD fy Nuw; goleua fy llygaid, rhag i mi gysgu cwsg angau.”

5. Hebreaid 4:10 “Oherwydd y mae pawb sydd wedi mynd i mewn i orffwysfa Duw wedi gorffwys oddi wrth eu llafur, yn union fel y gwnaeth Duw ar ôl creu'r byd.”

6. Exodus 34:21 “Chwe diwrnod y byddwch yn llafurio, ond ar y seithfed dydd cewch orffwys; hyd yn oed yn ystod y tymor aredig a'r cynhaeaf rhaid i chi orffwys.”

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am beidio â bodgallu cysgu?

7. Salm 127:2 “Yn ofer codwch yn fore, arhoswch yn hwyr, gan lafurio am fwyd i'w fwyta, oherwydd y mae'n rhoi cwsg i'r rhai y mae'n eu caru.”

8. Mathew 11:28 “Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn faich, a rhoddaf i chwi orffwystra.”

9. Salm 46:10 “Mae'n dweud, “Byddwch yn llonydd, a gwybyddwch mai myfi yw Duw; Dyrchefir fi ymhlith y cenhedloedd, a dyrchafaf ar y ddaear.”

10. Esther 6:1-2 “Y noson honno ni allai'r brenin gysgu; felly efe a orchmynnodd i lyfr y cronicl, cofnod ei deyrnasiad, gael ei ddwyn i mewn a'i ddarllen iddo. Darganfuwyd yno fod Mordecai wedi dinoethi Bigthana a Teresh, dau o swyddogion y brenin oedd yn gwarchod y drws, a oedd wedi cynllwynio i lofruddio’r Brenin Xerxes.”

11. Mathew 11:29 “Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf fi; canys addfwyn ydwyf fi a gostyngedig o galon, a chwi a gewch orffwystra i'ch eneidiau.”

12. Salm 55:22 “Bwrw dy faich ar yr ARGLWYDD, a bydd yn dy gynnal; Ni adaw efe byth i ysgwyd y cyfiawn.”

13. Salm 112:6 “Yn sicr ni chaiff ei ysgwyd byth; bydd y cyfiawn yn cael ei gofio am byth.”

14. Salm 116:5-7 “Grasol a chyfiawn yw'r Arglwydd; llawn tosturi yw ein Duw. 6 Yr Arglwydd sydd yn amddiffyn y rhai anwyl; pan ddygwyd fi yn isel, efe a'm hachubodd. 7 Dychwel at eich gorffwystra, fy enaid, oherwydd bu'r Arglwydd yn dda wrthyt.”

Y mae Duw bob amser yn gwylio drosoch tra'ch bod yn cysgu.

15. Salm 121 :2-5 FyDaw cymorth oddi wrth yr Arglwydd, gwneuthurwr nef a daear. Ni fydd yn gadael i chi syrthio. Ni fydd eich gwarcheidwad yn cwympo i gysgu. Yn wir, nid yw Gwarcheidwad Israel byth yn gorffwys nac yn cysgu. Yr Arglwydd yw eich gwarcheidwad. Yr Arglwydd yw cysgod dy ddeheulaw.

16. Diarhebion 3:24 Pan fyddwch chi'n gorwedd, ni fyddwch yn ofni. Pan fyddwch chi'n gorffwys, bydd eich cwsg yn heddychlon.

17. Salm 4:7-8 Ond yr wyt wedi fy ngwneud i'n hapusach nag y byddant byth gyda'u holl win a'u grawn. Pan af i'r gwely , yr wyf yn cysgu mewn heddwch , oherwydd , Arglwydd , yr wyt yn fy nghadw'n ddiogel .

18. Salm 3:3-6 Ond tydi, Arglwydd, sy'n fy amddiffyn i. Yr wyt yn dwyn anrhydedd i mi; ti'n rhoi gobaith i mi. Byddaf yn gweddïo ar yr Arglwydd, ac efe a'm hateb o'i fynydd sanctaidd. Gallaf orwedd i orffwys a gwybod y byddaf yn deffro, oherwydd mae'r Arglwydd yn fy ngorchuddio ac yn fy amddiffyn. Felly ni fydd arnaf ofn fy ngelynion, hyd yn oed os bydd miloedd ohonynt yn fy amgylchynu.

19. Salm 37:24 “Er iddo syrthio, ni chaiff ei lethu, oherwydd y mae'r ARGLWYDD yn dal ei law.”

20. Salm 16:8 “Gosodais yr ARGLWYDD o'm blaen bob amser: oherwydd ei fod ar fy neheulaw, ni'm symudir.”

21. Salm 62:2 “Ef yn unig yw fy nghraig a'm hiachawdwriaeth; ef yw fy amddiffyn; ni'm cyffroir yn fawr.”

22. Salm 3:3 “Ond tydi, Arglwydd, sy’n darian o’m cwmpas, fy ngogoniant, yr hwn sy’n codi fy mhen yn uchel.”

23. Salm 5:12 “Yr wyt ti, O ARGLWYDD, yn bendithio'r cyfiawn; Tiamgylchyna hwynt â tharian Dy ffafr.”

24. Genesis 28:16 Yna deffrodd Jacob o’i gwsg a dweud, “Yn wir, mae’r Arglwydd yn y lle hwn, ac nid oeddwn yn ymwybodol ohono!”

25. Salm 28:7 “Yr ARGLWYDD yw fy nerth a'm tarian; y mae fy nghalon yn ymddiried ynddo, ac fe'm cynorthwyir. Am hynny y mae fy nghalon yn llawenhau, ac yr wyf yn diolch iddo â'm cân.”

26. Salm 121:8 “Bydd yr Arglwydd yn gwarchod dy fynd allan a'th ddyfodiad i mewn. O hyn allan ac am byth.”

27. Eseia 41:10 “Felly nac ofnwch, oherwydd yr wyf fi gyda chwi; paid â digalonni, oherwydd myfi yw eich Duw. Byddaf yn eich cryfhau ac yn eich helpu; Fe'th gynhaliaf â'm deheulaw gyfiawn.”

28. Salm 34:18 “Y mae'r Arglwydd yn agos at y drylliedig ac yn achub y drylliedig o ysbryd.”

29. Salm 145:18 “Y mae'r Arglwydd yn agos at bob un sy'n gweddïo arno, at bob un sy'n gweddïo arno.”

30. Jeremeia 23:24 “A all unrhyw un guddio mewn lleoedd dirgel fel na fyddaf yn ei weld? medd yr Arglwydd. Onid wyf yn llenwi nef a daear? medd yr Arglwydd.”

Adnodau o'r Beibl am gysgu mewn heddwch

Sicrhewch, y mae'r Arglwydd o'ch ochr chwi.

31. Diarhebion 1: 33 ond bydd pwy bynnag sy'n gwrando arnaf yn byw'n ddiogel ac yn dawel, heb ofni niwed.

32. Salm 16:9 Am hynny y mae fy nghalon yn llawen, a'm tafod yn llawenhau; bydd fy nghorff hefyd yn gorffwys yn ddiogel.

33. Eseia 26:3 Byddwch yn cadw mewn perffaith heddwch y rhai y mae eu meddwl yn ddiysgog,oherwydd eu bod yn ymddiried ynoch.

34. Philipiaid 4:7 A bydd tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.

35. Jeremeia 33:3 “Galwch ataf, a byddaf yn eich ateb, ac yn dweud wrthych bethau mawr a chuddiedig na wyddoch.”

36. Salm 91:1-3 “Bydd pwy bynnag sy'n byw yng nghysgod y Goruchaf yn gorffwys yng nghysgod yr Hollalluog. 2 Dywedaf am yr Arglwydd, “Efe yw fy noddfa a'm hamddiffynfa, fy Nuw, yr hwn yr ymddiriedaf ynddo.” 3 Yn ddiau bydd yn dy achub di rhag magl yr adarwr a rhag y pla marwol.”

37. Ioan 14:27 “Tangnefedd yr wyf yn ei adael i chwi; fy nhangnefedd yr wyf yn ei roddi i chwi. Nid wyf yn rhoi i chi fel y mae'r byd yn ei roi. Paid â gadael i'ch calonnau boeni a pheidiwch ag ofni.”

38. Salm 4:5 “Aberthwch ebyrth y cyfiawn ac ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD.”

39. Salm 62:8 “Ymddiriedwch ynddo bob amser, O bobl; tywalltwch eich calonnau ger ei fron Ef. Duw yw ein noddfa.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Rhyfeddol o'r Beibl Am Doniau Ac Anrhegion a Roddwyd Gan Dduw

40. Salm 142:7 “Rhyddha fy enaid o garchar, er mwyn imi foliannu dy enw. Bydd y cyfiawn yn ymgasglu o'm hamgylch oherwydd dy ddaioni i mi.”

41. Salm 143:8 “Gad imi glywed bob bore am dy gariad di-ffael, oherwydd yr wyf yn ymddiried ynot. Dangoswch i mi ble i gerdded, oherwydd yr wyf yn rhoi fy hun i chwi.”

42. Salm 86:4 “Llawenha enaid dy was: oherwydd atat ti, O Arglwydd, y dyrchafaf fy enaid.”

43. Diarhebion 3:6 “Yn dy holl ffyrdd cydnabydda ef, a bydd yn cyfarwyddody lwybrau di.”

44. Salm 119:148 “Y mae fy llygaid yn effro o flaen gwylio'r nos, er mwyn imi fyfyrio ar dy addewid.”

45. Salm 4:8 “Mewn heddwch gorweddaf a chysgu, oherwydd ti yn unig, O Arglwydd, a’m ceidw yn ddiogel.”

46. Mathew 6:34 “Felly peidiwch â phoeni am yfory, oherwydd bydd yfory yn poeni amdano'i hun. Mae pob diwrnod yn cael digon o drafferth.”

47. Salm 29:11 “Yr ARGLWYDD sy'n rhoi nerth i'w bobl; bendithia'r ARGLWYDD ei bobl â thangnefedd.”

48. Salm 63:6 “Pan fydda i'n dy gofio di ar fy ngwely, dw i'n meddwl amdanat ti trwy wylio'r nos.”

49. Salm 139:17 “Mor werthfawr i mi yw dy feddyliau, O Dduw! Pa mor helaeth yw eu cyfanswm!”

50. Eseia 26:3-4 “Byddi'n ei gadw mewn heddwch perffaith, y mae ei feddwl yn aros arnat: oherwydd y mae'n ymddiried ynot. 4 Ymddiriedwch yn yr Arglwydd am byth, oherwydd yn yr Arglwydd DDUW y mae nerth tragwyddol.”

51. Salm 119:62 “Canol nos fe godaf i ddiolch i ti am dy farnau cyfiawn.”

52. Salm 119:55 “Yn y nos, ARGLWYDD, cofiaf dy enw, er mwyn imi gadw dy gyfraith.”

53. Eseia 26:9 “Y mae fy enaid yn dyheu amdanat yn y nos; yn wir, mae fy ysbryd yn dy geisio gyda'r wawr. Oherwydd pan ddelo dy farnedigaethau ar y ddaear, bydd pobl y byd yn dysgu cyfiawnder.”

54. 2 Thesaloniaid 3:16 “Yn awr bydded i Arglwydd y tangnefedd ei hun roi heddwch i chi bob amser ac ym mhob ffordd. Yr Arglwydd fyddo gyda phawbchi.”

55. Effesiaid 6:23 “Heddwch i’r brodyr a chariad gyda ffydd oddi wrth Dduw Dad a’r Arglwydd Iesu Grist.”

56. Mathew 6:27 “Pwy ohonoch chi, trwy ofid, all ychwanegu un awr at ei fywyd?”

57. Philipiaid 4:6 “Peidiwch â phoeni am ddim byd; yn lle hynny, gweddïwch am bopeth. Dywedwch wrth Dduw beth sydd ei angen arnat, a diolch iddo am bopeth y mae wedi ei wneud.”

58. Salm 11:1 “Yn yr ARGLWYDD dw i'n llochesu. Felly sut y gelli di ddweud wrthyf, “Ffo i'th fynydd fel aderyn!”

59. Salm 141:8 “Ond y mae fy llygaid yn sefydlog arnat ti, O DDUW yr Arglwydd. Ynot ti yr wyf yn ceisio lloches; paid â gadael fy enaid yn ddiamddiffyn.”

60. Salm 27:1 “Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni a'm hiachawdwriaeth – pwy a ofnaf? Yr ARGLWYDD yw cadarnle fy mywyd – pwy a'm hofnant?”

61. Exodus 15:2 “Yr ARGLWYDD yw fy nerth a'm cân, a daeth yn iachawdwriaeth i mi. Ef yw fy Nuw, a chlodforaf ef, Duw fy nhad, a dyrchafaf ef.”

62. Salm 28:8 “Yr ARGLWYDD yw nerth ei bobl, amddiffynfa iachawdwriaeth i’w eneiniog.”

63. 2 Corinthiaid 13:11 “Yn olaf, frodyr a chwiorydd, llawenhewch! Ymdrechwch am adferiad llawn, anogwch eich gilydd, byddwch un meddwl, byw mewn heddwch. A Duw cariad a thangnefedd fyddo gyda chwi.”

64. Numeri 6:24-26 “Yr Arglwydd a'ch bendithio a'ch cadw; bydded i'r Arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn drugarog wrthyt; bydd yr Arglwydd yn troi ei wyneb tuag atoch ac yn rhoi heddwch i chwi.”

65. Salm 3:8
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.