50 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Colli (Dydych chi Ddim yn Loswr)

50 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Colli (Dydych chi Ddim yn Loswr)
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am golli

Mae cael synnwyr da o sbortsmonaeth yn wers hanfodol i’w dysgu mewn bywyd. Mae'n rhaid i ni ddysgu ennill yn ogystal â cholli.

Mae hyn nid yn unig yn bwysig ar y cae ond hefyd ar gyfer sawl agwedd o fywyd: cael dyrchafiad yn y gwaith, chwarae gêm fwrdd ymhlith aelodau’r teulu neu chwarae gêm mewn parc thema – hyd yn oed gyrru i mewn traffig.

Dyfyniadau

“Nid p'un a ydych yn cael eich dymchwel ai peidio; boed i chi godi.” Vince Lombardi

“Ni chewch eich trechu pan fyddwch yn colli. Rydych chi'n cael eich trechu pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau iddi.”

“Dydw i ddim yn ceisio canolbwyntio ar unrhyw beth nad yw'n effeithio arnaf yn bersonol a sut rydw i'n mynd allan yna bob dydd. Rydw i'n mynd i barhau i weithio'n galed a chanolbwyntio ar yr hyn y gallaf ei reoli." – Tim Tebow

“Pan fyddwch chi eisiau rhoi’r gorau iddi, cofiwch pam wnaethoch chi ddechrau.”

“Rwyf wedi colli mwy na 9000 o ergydion yn fy ngyrfa. Dwi wedi colli bron i 300 o gemau. 26 gwaith, rydw i wedi bod yn ymddiried ynof i gymryd yr ergyd ennill gêm a methu. Rwyf wedi methu dro ar ôl tro yn fy mywyd. A dyna pam dwi’n llwyddo.” Michael Jordan

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am sbortsmonaeth?

Roedd chwaraeon yn gyffredin iawn yn yr hen fyd. Er nad yw’r Beibl yn pwysleisio llawer o chwaraeon, gallwn ddysgu llawer am rai o rinweddau sbortsmonaeth y gallwn eu gweld yn y Beibl. Mae’r Beibl yn sôn yn aml am ba mor debyg yw’r daith Gristnogol i ras a sut rydyn ni idysga orffen yn dda.

1) Diarhebion 24:17-18 “Paid â llawenhau pan syrthia dy elyn, a phaid â llawenhau pan fydd yn baglu, rhag i'r Arglwydd ei weld a'i ddigio, a throi i ffwrdd. ei ddicter oddi wrtho.”

2) Hebreaid 12:1 “Felly, gan ein bod wedi ein hamgylchynu gan gwmwl mor fawr o dystion, gadewch inni hefyd roi o’r neilltu bob pwysau, a phechod sy’n glynu mor agos, a gadewch inni rhedwn yn ddygn y ras a osodir o'n blaen.”

3) Pregethwr 4:9-10 “Mae dau yn well nag un oherwydd daw dychweliad da pan fydd dau yn cydweithio. 10 Os bydd un ohonyn nhw'n cwympo, gall y llall ei helpu i fyny. Ond pwy fydd yn helpu’r truenus sy’n syrthio ar ei ben ei hun?”

Byddwch yn esiampl dda

Mae’r Beibl hefyd yn aml yn ein dysgu ni i osod esiampl dda i bawb o’n cwmpas . Mae'r byd nad yw'n adfywio yn ein gwylio ni ac maen nhw'n gallu gweld ein bod ni'n wahanol iawn iddyn nhw.

Mae hyd yn oed ein cyd-frodyr a’n chwiorydd yn y ffydd yn ein gwylio ni er mwyn iddynt ddysgu a chael eu calonogi.

Gweld hefyd: 22 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Magu Plant (EPIC)

4) Diarheb 25:27 “Nid yw’n dda bwyta llawer o fêl; Felly nid gogoniant yw ceisio’ch gogoniant eich hun.”

5) Diarhebion 27:2 “Molwch arall di, ac nid dy enau dy hun; dieithryn, ac nid eich gwefusau eich hunain.”

6) Rhufeiniaid 12:18 “Os yw'n bosibl, cyn belled ag y mae'n dibynnu arnoch chi, byw mewn heddwch â phawb.”

7 ) Titus 2:7 “Yn fwy na dim, gosodwch eich hun ar wahân fel model o fywyd urddasol. Gydag urddas, dangoswch onestrwyddyn yr hyn oll yr ydych yn ei ddysgu.”

8) Mathew 5:16 “ Bydded i'ch goleuni lewyrchu gerbron dynion, fel y gwelont eich gweithredoedd da chwi, ac y gogoneddont eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd.”

9) 2 Timotheus 1:7 “Canys Duw a roddodd i ni ysbryd nid ofn ond o nerth a chariad a hunanreolaeth.”

10) 1 Thesaloniaid 5:11 “Felly, anogwch un. un arall ac adeiladwch eich gilydd, yn union fel yr ydych mewn gwirionedd yn ei wneud.”

Rhoddwch ogoniant i Dduw

Yn anad dim, dywedir wrthym am wneud pob peth er budd y bobl. Gogoniant Duw. P'un a ydym yn cystadlu mewn chwaraeon neu'n gofalu am ein gorchwylion fel gwraig tŷ – gellir gwneud popeth er gogoniant Duw.

11) Luc 2:14 “ Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf , ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd â'i ewyllys da!”

12) Philipiaid 4:13 “Gallaf wneud popeth trwy'r hwn sy'n fy nghryfhau.”

13) Diarhebion 21:31 “Mae'r ceffyl yn wedi eu gwneud yn barod ar gyfer dydd y frwydr, ond yr ARGLWYDD sydd â buddugoliaeth.”

Ambell waith mae colli yn ennill

Mae bywyd yn llawn o helbul a drwg. Lawer gwaith gallwn wynebu sefyllfaoedd sy'n ymddangos yn anobeithiol. Ond mae Duw yn Ei ragluniaeth ddwyfol yn caniatáu hyd yn oed sefyllfaoedd anodd i ddod ein ffordd ar gyfer ei ogoniant ei hun.

Gall Duw ganiatáu i lywodraethwyr drygionus orchymyn cenedl fel ffordd o roi barn, ond hyd yn oed yn y sefyllfa negyddol honno gallwn gymryd ein calon gan wybod bod Duw yn gweithio er lles Ei bobl.

Roedd y Croeshoeliad yn edrych fel colled fawrar gyfer y disgyblion. Doedden nhw ddim yn deall yn iawn y byddai Crist yn cael ei gyfodi oddi wrth y meirw dridiau yn ddiweddarach. Weithiau mae colli yn ennill mewn gwirionedd. Mae'n rhaid i ni ymddiried bod Duw yn gweithio ein sancteiddiad er ein lles a'i ogoniant.

14) Rhufeiniaid 6:6 “Rydyn ni'n gwybod bod ein hen hunan wedi ei groeshoelio gydag ef er mwyn i gorff pechod fod. wedi ein prynu i ddim, fel na fyddem mwyach yn gaeth i bechod.”

15) Galatiaid 5:22-23 “Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanreolaeth; nid oes cyfraith yn erbyn y cyfryw bethau.”

16) Mathew 19:26 “Ond edrychodd Iesu arnynt a dweud, “Gyda dyn y mae hyn yn amhosibl, ond gyda Duw y mae pob peth yn bosibl.”

17) Colosiaid 3:1-3 “Felly os ydych wedi eich cyfodi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Crist, yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Gosodwch eich meddyliau ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear. Oherwydd yr ydych wedi marw, ac y mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn Nuw.”

18) Ioan 3:16 “Oherwydd bod Duw wedi caru’r byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.”

19) Effesiaid 2:8-9 “Oherwydd trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd. Ac nid dy hun yw hyn; rhodd Duw ydyw, nid o ganlyniad i weithredoedd, fel na all neb ymffrostio.”

20) Rhufeiniaid 5:8 “Ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom ni yn hynny o beth.tra oeddem ni dal yn bechaduriaid, bu Crist farw trosom.”

21) 1 Ioan 4:10 “Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni wedi caru Duw ond iddo ef ein caru ni ac anfon ei Fab i fod yn aberth am ein pechodau.” (Adnodau o’r Beibl am gariad Duw)

Anogwch eich cyd-aelodau

Tra bod ein taith o sancteiddiad yn un bersonol, corff yr Eglwys ydym ni i gyd. . Ein gwaith ni yw annog ein cyd-chwaraewyr sydd hefyd ar eu ras. Gall anogaeth syml gryfhau eu ffydd a’u helpu i wthio ymlaen.

22) Rhufeiniaid 15:2 “Plîsiwch bob un ohonom ei gymydog er ei les, i’w adeiladu ef.”

23) 2 Corinthiaid 1:12 “Oherwydd ein hymffrost ni yw hyn, tystiolaeth ein cydwybod, inni ymddwyn yn y byd gyda symlrwydd a didwylledd duwiol, nid trwy ddoethineb daearol ond trwy ras Duw, ac yn oruchaf felly tuag atoch chwi.”

24) Philipiaid 2:4 “Gadewch i bob un ohonoch edrych nid yn unig ar ei fuddiannau ei hun, ond hefyd ar fuddiannau pobl eraill.”

25) 1 Corinthiaid 10:24 “Peidiwch â gadael i Ceisia un ei les ei hun, ond daioni ei gymydog.”

26) Effesiaid 4:29 “Peidiwch byth â gadael i eiriau hyll neu atgas ddod o'ch genau, ond yn hytrach bydded eich geiriau yn ddoniau hardd sy'n annog eraill. ; gwnewch hyn trwy lefaru geiriau gras i'w cynorthwyo.”

Y mae gan Dduw fwy o ddiddordeb yn eich twf ysbrydol

Nid yw Duw yn ein mesur ni yn ôl faint o fuddugoliaethau a enillwn mewn bywyd. Faint o nodau rydyn ni'n eu gwneud, fainttouchdowns rydym yn ei ennill, faint o hyrwyddiadau a gawn yn y gwaith. Mae gan Dduw lawer mwy o ddiddordeb yn ein twf ysbrydol.

Yn aml, er mwyn i ni dyfu'n ysbrydol mae angen inni wynebu pa mor gwbl anghymwys ydyn ni fel bod dynol, nid oes gennym unrhyw les ynom ar wahân i Grist. Weithiau, mae’n cymryd sawl colled enbyd cyn inni allu edifarhau a thyfu’n ysbrydol.

27) 1 Corinthiaid 9:24 “Oni wyddoch fod pob rhedwr yn rhedeg mewn ras, ond dim ond un sy’n derbyn y gwobr? Felly rhedwch er mwyn ei gael.”

28) Rhufeiniaid 12:8-10 “Y sawl sy'n annog, yn ei anogaeth; yr hwn a gyfrana, mewn haelioni ; yr hwn sydd yn arwain, ag zel ; yr hwn sydd yn gwneuthur gweithredoedd o drugaredd, gyda sirioldeb. Gadewch i gariad fod yn ddilys. Ffieiddia yr hyn sydd ddrwg; daliwch yr hyn sy'n dda. Carwch eich gilydd ag anwyldeb brawdol. Rhagorwch ar eich gilydd i ddangos anrhydedd.”

29) 1 Timotheus 4:8 “Oherwydd tra bod rhyw werth i hyfforddiant corfforol, y mae duwioldeb o werth ym mhob ffordd, gan ei fod yn addo’r bywyd presennol a hefyd er mwyn y bywyd i ddod.”

Anogaeth ar gyfer colled lem

Mae’r Beibl yn llawn anogaeth pan fyddwn ni’n wynebu cyfnodau anodd. Mae Crist wedi gorchfygu marwolaeth a’r bedd – nid yw’n anhysbys ganddo ef pa frwydr bynnag sy’n ein hwynebu. Fydd e ddim yn cefnu arnon ni i'w hwynebu nhw yn unig.

30) Philipiaid 2:14 “Gwna bob peth heb rwgnach na chwestiynau.”

31) Rhufeiniaid 15:13 “Rwy’n gweddïoy bydd Duw, ffynhonnell pob gobaith, yn trwytho eich bywydau â digonedd o lawenydd a thangnefedd yng nghanol eich ffydd fel y bydd eich gobaith yn gorlifo trwy nerth yr Ysbryd Glân.”

32) 1 Corinthiaid 10:31 “Felly, pa un ai bwyta neu yfed, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.”

33) Philipiaid 3:13-14 “Frodyr, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei wneud yn fy mhen fy hun. Ond un peth dw i’n ei wneud: gan anghofio’r hyn sydd y tu ôl a phwyso ymlaen at yr hyn sydd o’m blaenau, rwy’n pwyso ymlaen at y nod am wobr galwad i fyny Duw yng Nghrist Iesu.”

34) Colosiaid 3:23 -24 “Beth bynnag a wnewch, gweithiwch yn galonog, fel i'r Arglwydd ac nid i ddynion, gan wybod mai oddi wrth yr Arglwydd y derbyniwch yr etifeddiaeth yn wobr. Yr ydych yn gwasanaethu'r Arglwydd Grist.”

35) 1 Timotheus 6:12 “Ymladdwch yn erbyn ymladd da'r ffydd. Cymerwch afael ar y bywyd tragwyddol y’ch galwyd iddo ac y gwnaethoch gyffes dda yn ei gylch ym mhresenoldeb llawer o dystion.”

36) Diarhebion 11:12 “Pan ddaw balchder, yna daw gwarth, ond gyda doethineb yw'r gostyngedig.” (Gan fod yn ostyngedig adnodau o’r Beibl)

37) Pregethwr 9:11 “Eto gwelais nad yw’r ras dan haul i’r gwenoliaid, na’r frwydr i’r cryfion, na bara i y doeth, na chyfoeth i'r deallus, na ffafr i'r rhai sydd â gwybodaeth, ond y mae amser a siawns yn digwydd iddynt oll.”

Beth all Cristnogion ei ddysgu o chwaraeon?

Niyn gallu dysgu sut i drin ein hunain ag urddas a sut i barchu eraill. Gallwn ddysgu sut i gael dygnwch a sut i wthio ein hunain i orffen yn dda.

38) Philipiaid 2:3 “Peidiwch â gwneud dim byd o wrthdaro neu ddirnadaeth, ond mewn gostyngeiddrwydd cyfrifwch eraill yn fwy arwyddocaol na chi eich hunain.”

39) 1 Corinthiaid 9:25 “ Mae pob athletwr dan hyfforddiant yn ymostwng i ddisgyblaeth lem , er mwyn cael ei goroni â thorch na fydd yn para; ond yr ydym ni yn ei wneud i un a fydd yn para am byth.”

40) 2 Timotheus 2:5 “Hefyd, os yw unrhyw un yn cystadlu fel athletwr, ni chaiff ei goroni oni bai ei fod yn cystadlu yn ôl y rheolau.”

41) 1 Corinthiaid 9:26-27 “Am y rheswm hwnnw, dydw i ddim yn rhedeg dim ond ar gyfer ymarfer corff neu focsio fel un sy'n taflu dyrnod dibwrpas, 27 ond rwy'n hyfforddi fel pencampwr athletwr. Dw i'n darostwng fy nghorff ac yn ei roi dan fy rheolaeth, er mwyn i mi fy hun beidio â'm diarddel ar ôl pregethu'r newyddion da i eraill.”

42) 2 Timotheus 4:7 “Yr wyf wedi ymladd y frwydr dda, Dw i wedi gorffen y ras, dw i wedi cadw'r ffydd.”

Dy wir hunaniaeth yng Nghrist

Ond yn fwy na chwaraeon, mae’r Beibl yn sôn am bwy ydyn ni yng Nghrist . Buom feirw yn ein pechodau cyn Crist, ond pan achubodd efe ni yr ydym yn cael ein hadfywio yn llwyr: yr ydym yn cael calon newydd â chwantau newydd. Ac fel creadur byw newydd y mae gennyn ni hunaniaeth newydd.

43) Pedr 2:9 “Ond yr wyt ti yn genhedlaeth ddewisol, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl arbennig ei hun, fel ygellwch gyhoeddi mawl i'r hwn a'ch galwodd allan o'r tywyllwch i'w ryfeddol oleuni.”

44) Philipiaid 3:14 “Yr wyf yn pwyso ymlaen at y nod am wobr galwad i fyny Duw yng Nghrist Iesu. .”

45) Galatiaid 2:20 “ Rwyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ . Nid myfi sy'n byw mwyach, ond Crist sy'n byw ynof fi. A’r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, yr wyf yn ei fyw trwy ffydd ym Mab Duw, yr hwn a’m carodd ac a’i rhoddodd ei hun trosof.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Sy’n Dweud mai Iesu Yw Duw

46) Effesiaid 2:10 “Oherwydd ei grefft ef ydym ni, wedi ein creu yn Crist Iesu i weithredoedd da, a baratôdd Duw ymlaen llaw, i ni rodio ynddynt.”

47) Effesiaid 4:24 “Ac i wisgo’r hunan newydd, wedi ei greu yn ôl cyffelybiaeth Duw mewn gwir gyfiawnder a sancteiddrwydd.”

48) Rhufeiniaid 8:1 “Nid oes gan hynny unrhyw gondemniad i’r rhai sydd yng Nghrist Iesu.”

49) Effesiaid 1:7 “Ynddo ef y mae gennym brynedigaeth trwy ei fywyd ef. gwaed, maddeuant pechodau, yn unol â chyfoeth gras Duw.”

50) Effesiaid 1:3 “Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, sydd wedi ein bendithio ni yng Nghrist â phob un. bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd.”

Casgliad

Gadewch inni bwyso yn eofn, gan ymdrechu ymlaen i orffen y ras hon o fywyd yn dda. Nid oes dim arall yn y bywyd hwn o bwys ond dwyn gogoniant i Grist yn unig.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.