50 důležitých biblických veršů o prohře (Nejste smolař)

50 důležitých biblických veršů o prohře (Nejste smolař)
Melvin Allen

Biblické verše o ztrátě

Dobrý smysl pro sportovní chování je důležitou životní lekcí. Musíme se naučit vyhrávat i prohrávat.

To je důležité nejen na hřišti, ale také v několika oblastech života: při povýšení v práci, při hraní stolní hry mezi členy rodiny nebo při hraní hry v zábavním parku - dokonce i při jízdě v dopravě.

Citáty

"Nejde o to, jestli tě srazí na kolena, ale jestli se zvedneš." Vince Lombardi

"Nejste poraženi, když prohrajete. Jste poraženi, když skončíte."

"Nesnažím se soustředit na nic, co nemá vliv na mě osobně a na to, jak se každý den chovám. Budu prostě dál tvrdě pracovat a soustředit se na to, co mohu ovlivnit." - Tim Tebow

"Když to chceš vzdát, vzpomeň si, proč jsi začal."

"Za svou kariéru jsem minul více než 9000 střel. Prohrál jsem téměř 300 zápasů. 26krát mi byla svěřena vítězná střela a já ji minul. V životě jsem selhával znovu a znovu a znovu. A právě proto jsem úspěšný." Michael Jordan

Co říká Bible o sportovním chování?

Sport byl ve starověkém světě velmi rozšířený. I když Bible sport příliš nezdůrazňuje, můžeme se z ní o některých sportovních vlastnostech hodně dozvědět. Bible často mluví o tom, jak se křesťanská cesta podobá závodu a jak se máme učit dobře dokončit.

1) Přísloví 24,17-18 "Neraduj se, když tvůj nepřítel padá, a ať se tvé srdce neraduje, když klopýtá, aby to Hospodin neviděl, neznechutil se a neodvrátil od něj svůj hněv."

2) Židům 12,1 "Protože jsme obklopeni tak velkým oblakem svědků, odhoďme i my každou přítěž a hřích, který na nás tak lpí, a vytrvale běžme závod, který je před námi."

3) Kazatel 4,9-10 "Dva jsou lepší než jeden, protože když dva pracují společně, přináší to dobrý užitek. 10 Když jeden z nich upadne, druhý mu může pomoci vstát. Kdo však pomůže ubožákovi, který upadne sám?"

Buďte dobrým příkladem

Bible nás také často učí, abychom byli dobrým příkladem pro všechny kolem nás. Neobrácený svět nás pozoruje a vidí, že se od nich velmi lišíme.

I naši spolubratři a sestry ve víře nás pozorují, aby se mohli učit a být povzbuzeni.

4) Přísloví 25,27 "Není dobré jíst mnoho medu, takže hledat vlastní slávu není sláva."

5) Přísloví 27,2 "Ať tě chválí jiný, a ne tvá vlastní ústa, cizinec, a ne tvé vlastní rty."

6) Římanům 12,18 "Pokud je to možné a záleží na vás, žijte v pokoji se všemi."

7) Titovi 2,7 "Především sám sebe dávej za vzor ušlechtilého života. Důstojně prokazuj bezúhonnost ve všem, co učíš."

8) Matouš 5,16 "Ať vaše světlo svítí před lidmi tak, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce, který je v nebesích."

9) 2. Timoteovi 1,7 "Bůh nám totiž nedal ducha strachu, ale moci, lásky a sebeovládání."

10) 1. Tesalonickým 5,11 "Proto se navzájem povzbuzujte a budujte se, jak to ostatně děláte i vy."

Vzdejte slávu Bohu

Především je nám řečeno, že máme všechno dělat k Boží slávě. Ať už soutěžíme ve sportu, nebo se staráme o domácnost - všechno můžeme dělat k Boží slávě.

11) Lukáš 2,14 "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj těm, kdo mají jeho dobrou vůli!".

12) Filipským 4,13 "Všechno mohu skrze toho, který mě posiluje."

13) Přísloví 21:31 "Kůň je připraven na den boje, ale vítězství spočívá v Hospodinu."

Někdy je prohra výhrou

Život je plný vzestupů a pádů. Mnohokrát se můžeme ocitnout v situacích, které se zdají být beznadějné. Bůh však ve své božské prozřetelnosti dopouští, aby nám i těžké situace přišly do cesty k jeho vlastní slávě.

Bůh může dopustit, aby zlí vládci veleli národu jako způsob, jak ho odsoudit, ale i v této negativní situaci můžeme nabýt odvahy a vědět, že Bůh pracuje pro dobro svého lidu.

Ukřižování vypadalo pro učedníky jako velká prohra. Nechápali plně, že Kristus bude po třech dnech vzkříšen z mrtvých. Někdy je prohra vlastně výhrou. Musíme jen věřit, že Bůh pracuje na našem posvěcení pro naše dobro a pro svou slávu.

14) Římanům 6,6 "Víme, že naše staré já bylo ukřižováno spolu s ním, aby tělo hříchu bylo vykoupeno, abychom už nebyli otroky hříchu."

15) Galatským 5,22-23 "Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání; proti takovým věcem není zákona."

16) Matouš 19:26 "Ježíš se na ně podíval a řekl: "U člověka je to nemožné, ale u Boha je možné všechno."

17) Koloským 3,1-3 "Jestliže jste tedy byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde je Kristus, sedící po Boží pravici. Zaměřte svou mysl na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Vždyť jste zemřeli a váš život je skryt s Kristem v Bohu."

18) Jan 3,16 "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

19) Efezským 2,8-9 "Neboť milostí jste spaseni skrze víru. A to není vaše zásluha, je to Boží dar, nikoli výsledek skutků, aby se nikdo nemohl chlubit."

20) Římanům 5,8 "Bůh však svou lásku k nám dokazuje tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci."

21) 1 Jan 4,10 "V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy." (Biblické verše o Boží lásce)

Povzbuzujte své spoluhráče

I když je naše cesta posvěcení osobní záležitostí, všichni jsme tělem církve. Naším úkolem je povzbuzovat své spoluhráče, kteří jsou také na své cestě. Jednoduché povzbuzení může posílit jejich víru a pomoci jim pokračovat dál.

22) Římanům 15,2 "Každý z nás ať se líbí svému bližnímu pro jeho dobro, aby ho budoval."

23) 2. Korintským 1,12 "Naší chloubou je totiž svědectví našeho svědomí, že jsme se na světě chovali prostě a zbožně upřímně, ne z pozemské moudrosti, ale z Boží milosti, a to především vůči vám."

24) Filipským 2,4 "Ať každý z vás hledí nejen na své zájmy, ale i na zájmy druhých."

25) 1. Korintským 10,24 "Nikdo ať nehledá své vlastní dobro, ale dobro svého bližního."

26) Efezským 4,29 "A nikdy nedopusťte, aby z vašich úst vyšla ošklivá nebo nenávistná slova, ale ať se vaše slova stanou krásnými dary, které povzbudí druhé; to dělejte tak, že budete mluvit slova milosti, abyste jim pomohli."

Bůh má větší zájem o váš duchovní růst

Bůh nás neměří podle toho, kolik vítězství jsme v životě získali. Kolik gólů jsme dali, kolik touchdownů jsme získali, kolik povýšení jsme dostali v práci. Boha mnohem více zajímá náš duchovní růst.

Viz_také: 25 hlavních biblických veršů o skromnosti (oblečení, motivy, čistota)

Často se stává, že k tomu, abychom duchovně rostli, potřebujeme čelit tomu, jak jsme naprosto neschopní lidé, že v sobě nemáme nic dobrého kromě Krista. Někdy je třeba čelit několika těžkým prohrám, než jsme schopni činit pokání a duchovně růst.

27) 1. Korintským 9,24 "Nevíte, že v závodě běží všichni, ale jen jeden dostává cenu? Tak běžte, abyste ji získali."

28) Římanům 12,8-10 "Ten, kdo napomíná, v napomínání, ten, kdo přispívá, ve štědrosti, ten, kdo vede, s horlivostí, ten, kdo koná skutky milosrdenství, s radostí. Láska ať je opravdová. Oškliví si, co je zlé, drží se toho, co je dobré. Milujte se navzájem bratrsky. Předcházejte se v prokazování cti."

29) 1. Timoteovi 4,8 "Tělesná výchova má sice určitou hodnotu, ale zbožnost má hodnotu v každém ohledu , neboť je příslibem pro nynější život i pro život budoucí."

Povzbuzení při těžké ztrátě

Bible je plná povzbuzení, když čelíme těžkým chvílím. Kristus zvítězil nad smrtí a hrobem - jakýkoli boj, kterému čelíme, mu není neznámý. Nenechá nás, abychom jim čelili sami.

30) Filipským 2,14 "Dělejte všechno bez reptání a pochybování."

31) Římanům 15,13 "Modlím se, aby Bůh, zdroj veškeré naděje, naplnil váš život hojností radosti a pokoje uprostřed vaší víry, aby vaše naděje přetékala mocí Ducha svatého."

32) 1. Korintským 10:31 "Ať tedy jíte nebo pijete, ať děláte cokoli, všechno dělejte k Boží slávě."

33) Filipským 3,13-14 "Bratři, nemyslím si, že bych si to přivlastnil. Ale jedno si přivlastňuji: zapomínaje na to, co je vzadu, a napínaje se k tomu, co je přede mnou, směřuji k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši."

34) Koloským 3,23-24 "Ať děláte cokoli, pracujte srdcem, jako pro Pána, a ne pro lidi, s vědomím, že od Pána dostanete dědictví jako odměnu. Sloužíte Pánu Kristu."

35) 1. Timoteovi 6,12 "Bojuj dobrý boj víry. Uchop se věčného života, k němuž jsi byl povolán a o němž jsi učinil dobré vyznání před mnoha svědky."

36) Přísloví 11,12 "Když přijde pýcha, přijde hanba, ale u pokorných je moudrost." (Biblické verše)

37) Kazatel 9:11 "Opět jsem viděl, že pod sluncem není závod rychlým, ani boj silným, ani chléb moudrým, ani bohatství chytrým, ani přízeň těm, kdo mají znalosti, ale čas a náhoda potkávají všechny."

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o krmení hladových

Co se mohou křesťané naučit ze sportu?

Můžeme se naučit, jak se k sobě chovat důstojně a jak respektovat ostatní. Můžeme se naučit, jak být vytrvalí a jak se přemáhat, abychom dobře skončili.

38) Filipským 2,3 "Nečiňte nic ze soupeření nebo domýšlivosti, ale v pokoře považujte druhé za významnější než sebe."

39) 1. Korintským 9,25 " Každý trénující sportovec se podrobuje přísné kázni , aby byl korunován věncem, který nevydrží; my to však děláme pro ten, který vydrží navěky."

40) 2. Timoteovi 2,5 "Také když někdo soutěží jako sportovec, není korunován, pokud nesoutěží podle pravidel."

41) 1. Korintským 9,26-27 "Proto neběhám jen tak pro cvičení nebo neb boxuji jako ten, kdo rozdává bezúčelné rány, 27 ale trénuji jako atlet šampión. Podmaňuji si své tělo a dostávám ho pod kontrolu, abych po zvěstování dobré zprávy druhým nebyl sám diskvalifikován."

42) 2. Timoteovi 4,7 "Dobrý boj jsem bojoval, závod jsem dokončil, víru jsem si zachoval."

Vaše pravá identita v Kristu

Více než o sportu však Bible hovoří o tom, kým jsme v Kristu. Před Kristem jsme byli mrtví ve svých hříších, ale když nás zachránil, jsme zcela obnoveni: dostali jsme nové srdce s novými touhami. A jako nové živé stvoření máme novou identitu.

43) Petr 2,9 "Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, jeho zvláštní lid, abyste hlásali chválu toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla."

44) Filipským 3,14 "Usilovně se snažím dosáhnout cíle pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši."

45) Galatským 2,20 "Byl jsem ukřižován s Kristem. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žiji v těle, žiji vírou v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě."

46) Efezským 2:10 "Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili."

47) Efezským 4:24 "A obléci se do nového já, stvořeného podle Boží podoby v pravé spravedlnosti a svatosti."

48) Římanům 8,1 "Není tedy odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši."

49) Efezským 1,7 "V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů podle bohatství Boží milosti."

50) Efezským 1,3 "Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích."

Závěr

Odvážně se tlačme vpřed a snažme se dobře dokončit tento životní závod. Na ničem jiném v tomto životě nezáleží, jen na tom, abychom přinesli slávu jedinému Kristu.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.