50 Adnodau Beibl Epig Erthyliad (Ydy Duw yn Maddeu?) 2023 Astudiaeth

50 Adnodau Beibl Epig Erthyliad (Ydy Duw yn Maddeu?) 2023 Astudiaeth
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am erthyliad?

Wyddech chi fod dros 42.6 miliwn o fabanod wedi’u herthylu ledled y byd y llynedd? Ers Roe-vs. Pasiodd Wade yn 1973, amcangyfrifir bod 63 miliwn o fabanod wedi marw trwy erthyliad yn yr Unol Daleithiau

Beth mae Duw yn ei ddweud am werth dynol? Sut mae Duw yn teimlo am fywyd yn y groth? A oes unrhyw sefyllfaoedd lle gallai Duw ganiatáu erthyliad?

Dyfyniadau Cristnogol am erthyliad

“Mae Salm 139:13-16 yn paentio darlun byw o gysylltiad agos Duw â chyn-anedig person. Creodd Duw “rhannau mewnol” Dafydd nid adeg ei eni, ond cyn ei eni. Dywed Dafydd wrth ei Greawdwr, “Yr wyt wedi fy ngwau ynghyd yng nghroth fy mam” (adn. 13). Nid yw pob person, waeth beth fo'i riant neu ei anfantais, wedi'i weithgynhyrchu ar linell ymgynnull cosmig, ond wedi'i ffurfio'n bersonol gan Dduw. Mae holl ddyddiau ei einioes wedi eu cynllunio gan Dduw cyn dyfodiad neb (adn. 16). Randy Alcorn

“Mae ganddo ei DNA ei hun. Mae ganddo ei god genetig ei hun. Mae ganddo ei fath gwaed ei hun. Mae ganddo ei ymennydd gweithredol ei hun, ei arennau gweithredol ei hun, ei ysgyfaint gweithredol ei hun, ei freuddwydion ei hun. Nid corff y fenyw mohono. Mae yng nghorff y ddynes. Nid yw hynny yr un peth.” Matt Chandler

“Mae’n ddrwg cyfiawnhau lladd (babanod yn y groth) trwy ganlyniad hapus tragwyddoldeb i’r un a laddwyd. Gellid defnyddio'r un cyfiawnhad hwn i gyfiawnhau lladd plant blwydd oed, neu unrhyw gredwr nef-rwymo am hynnyei wynebu. Mae erthyliad yn weithred dreisgar o rwygo bod dynol byw o'r groth. Mae'r rhan fwyaf o fenywod yn profi rhyw gymysgedd o dristwch, edifeirwch, euogrwydd, dicter ac iselder; mae dros draean yn profi straen wedi trawma ar ôl erthyliad. Mae erthyliad yn cael ei gysylltu’n gyson â chyfraddau uwch o salwch meddwl. Er ein bod yn teimlo tristwch a thosturi mawr tuag at ddioddefwyr trais rhywiol, rhaid inni ddeall na fydd erthyliad yn eu helpu i wella o’u trawma – mae’n fwy tebygol y bydd yn gwaethygu eu trallod.

Wedi’r cyfan, ni wnaeth y babi gyflawni unrhyw niwed. trosedd. Pam ddylai hi neu ef gael eu lladd am drosedd y tad? Er i'r babi gael ei genhedlu mewn sefyllfa arswydus, llofruddiaeth yw lladd unrhyw blentyn diniwed.

Roedd llawer o ddioddefwyr a oedd yn erthylu eu plant a feichiogwyd trwy dreisio neu losgach yn ddiweddarach yn difaru eu penderfyniad. Teimlai rhai dioddefwyr eu bod yn cael eu gorfodi i'r erthyliad - weithiau gan y dyn a'u tramgwyddodd - i guddio'r drosedd! Dywed eraill eu bod wedi cael eu gorfodi gan eu teulu neu ymarferwyr meddygol i “gael y cyfan y tu ôl iddynt.”

Mae'n ffaith drist y bydd y rhan fwyaf o glinigau erthyliad yn perfformio erthyliad ar ferch dan oed heb hyd yn oed ofyn ai hi yw'r dioddefwr. o dreisio neu losgach – a chadwch ef yn gyfrinach oddi wrth ei rhieni. Mae clinigau erthyliad yn eu hanfod yn galluogi ysglyfaethwyr rhywiol.

Efallai y byddwch chi'n synnu o wybod bod y rhan fwyaf o ddioddefwyr sy'n beichiogi oherwydd ymosodiad rhywiol yn dewis rhoigenedigaeth i'r plentyn, ac mae'r rhan fwyaf yn penderfynu cadw eu babi yn hytrach na rhoi'r gorau iddo i'w fabwysiadu. Dywedodd y mwyafrif o'r dioddefwyr hyn eu bod yn teimlo'n fwy optimistaidd am eu babi wrth i'w beichiogrwydd fynd yn ei flaen. Gostyngodd pryder, dicter, iselder ysbryd ac ofn, a chynyddodd eu hunan-barch yn ystod y beichiogrwydd. Roeddent yn teimlo y gallai rhywbeth da ddod allan o ddigwyddiad erchyll. “Rwyf wedi ei garu’n llwyr ers yr eiliad y cafodd ei eni,” meddai un fam sengl – er bod llygaid ac ystumiau ei mab yn ei hatgoffa o’i threisio.

23. Jeremeia 1:5 “Cyn i mi dy lunio di yn y groth roeddwn i'n dy adnabod, cyn dy eni fe'ch gosodais ar wahân; Penodais di yn broffwyd i'r cenhedloedd.”

24. Rhufeiniaid 8:28 “A gwyddom fod Duw yn peri i bob peth gydweithio er daioni i’r rhai sy’n caru Duw, i’r rhai sy’n cael eu galw yn ôl ei fwriad.”

Ar beth mae’r safbwynt Beiblaidd plant heb eu geni?

Os gall ffetws 6 mis (Ioan Fedyddiwr) gael ei lenwi â'r Ysbryd Glân a llamu am lawenydd pan ddaw embryo'r Meseia i mewn i'r ystafell, pa mor werthfawr yw'r rhai heb eu geni yn yr ystafell. llygaid Duw! Mor deilwng o amddiffyniad!

“Bydd yn cael ei lenwi â’r Ysbryd Glân hyd yn oed o groth ei fam .” (Luc 1:15, Angel Gabriel i Sachareias ynghylch Ioan Fedyddiwr)<5

“Pan glywodd Elisabeth gyfarchiad Mair, neidiodd y baban yn ei chroth, a llanwyd Elisabeth â'r Ysbryd Glân. Yn uchelllais a ddywedodd, ‘Gwyn eich byd chwi ymysg gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth! A phaham yr anrhydeddir fi, i fam fy Arglwydd ddyfod ataf ? Oherwydd cyn gynted ag yr oedd sŵn dy gyfarchiad yn cyrraedd fy nghlustiau, neidiodd y baban yn fy nghroth i lawenydd.” (Luc 1:41-44, pan gyfarchodd Mair, mam feichiog Iesu, ei pherthynas feichiog, Elisabeth - mam Ioan y Bedyddiwr)

Cynlluniodd Duw i Jeremeia fod yn broffwyd tra oedd yn dal yng nghroth ei fam.

“Roeddwn i'n dy adnabod cyn i mi dy ffurfio di yng nghroth dy fam. Cyn i chi gael eich geni, fe'ch gosodais ar wahân a'ch penodi'n broffwyd i'r cenhedloedd.” (Jeremeia 1:5)

Galwodd Duw Eseia pan oedd yn dal yng nghroth ei fam, a rhoi enw iddo.

“Galwodd yr Arglwydd fi o'r groth, o gorff fy mam enwodd fy enw.” (Eseia 49:1)

Cynlluniodd Duw i Paul bregethu Iesu ymhlith y Cenhedloedd – pan oedd yng nghroth ei fam.

“Ond pan wnaeth Duw, yr hwn a’m gosododd ar wahân i groth fy mam ac wedi fy ngalw i trwy ei ras ef, yn dda ganddo ddatguddio ei Fab ef ynof fi, fel y pregethwn ef ymhlith y Cenhedloedd. . .” (Galatiaid 1:15)

25. Luc 1:15 “Oherwydd bydd yn fawr yng ngolwg yr Arglwydd. Nid yw byth i gymryd gwin na diod arall wedi'i eplesu, a bydd yn cael ei lenwi â'r Ysbryd Glân hyd yn oed cyn ei eni.”

26. Luc 1:41-44 “Pan glywodd Elisabeth gyfarchiad Mair, neidiodd y baban yn ei chroth, ac Elisabethei lenwi â'r Ysbryd Glân. 42 Dywedodd â llais uchel, “Gwyn eich byd chwi ymhlith merched, a bendigedig yw'r plentyn a esgorwch! 43 Ond paham yr wyf fi mor gymmeradwy, fel y delo mam fy Arglwydd ataf ? 44 Cyn gynted ag y cyrhaeddodd sain dy gyfarch fy nghlustiau, llamodd y baban yn fy nghroth mewn llawenydd.”

27. Eseia 49:1 “Gwrandewch arnaf, ynysoedd; gwrandewch hyn, genhedloedd pell: Cyn i mi gael fy ngeni, galwodd yr Arglwydd fi; o groth fy mam y mae wedi llefaru fy enw.”

28. Jeremeia 1:5 “Cyn i mi dy lunio yn y bol roeddwn i'n dy adnabod; a chyn dy ddyfod allan o'r groth mi a'th sancteiddiais, ac a'th ordeiniodd yn broffwyd i'r cenhedloedd.”

29. Galatiaid 1:15 “Ond pan oedd Duw, yr hwn a’m gosododd ar wahân i groth fy mam ac a’m galwodd trwy ei ras, wedi ei blesio.”

30. Iago 3:9 “Gyda'r tafod yr ydym yn clodfori ein Harglwydd a'n Tad, a chyda hynny yr ydym yn melltithio bodau dynol, a wnaethpwyd ar lun Duw.”

Pam na ddylwn gael erthyliad?

  1. Llofruddiaeth yw erthyliad, ac mae Duw yn gwahardd llofruddiaeth. Y baban yw eich plentyn diniwed gyda thynged a roddwyd gan Dduw.

2. Nid yw erthyliadau yn ddiogel i'r fam. Gallwch ddioddef niwed corfforol oherwydd erthyliad - mae tua 20,000 o fenywod yn yr Unol Daleithiau yn dioddef cymhlethdodau sy'n gysylltiedig ag erthyliad bob blwyddyn. Gall y rhain gynnwys “erthyliad anghyflawn” – lle mae’r meddyg yn methu rhai o rannau’r corff, a all achosi haint enfawr. Niwed aralla achosir gan erthyliad i filoedd o fenywod yw gwaedu gormodol, ceg y groth wedi rhwygo, haint y groth neu'r tiwb ffalopaidd, twll yn y groth, y coluddion, neu'r bledren, ceuladau gwaed yn y groth, adwaith gwael i anesthesia, sepsis, anffrwythlondeb, a marwolaeth.

3. Gallwch hefyd ddioddef niwed emosiynol a meddyliol - dywedodd 39% o fenywod a gafodd erthyliadau Anhwylder Straen Wedi Trawma. “Mae gweld plant bach yn gwneud i mi deimlo’n euog fy mod wedi gwneud rhywbeth o’i le. Mae bod o gwmpas baban yn gwneud i mi deimlo fy mod wedi gwneud rhywbeth drwg.” Dywedodd Cymdeithas Seicolegol America (APA): “Mae’n amlwg bod rhai merched yn profi tristwch, galar, a theimladau o golled ar ôl terfynu beichiogrwydd, ac mae rhai yn profi anhwylderau clinigol arwyddocaol, gan gynnwys iselder a phryder.”

Mae llawer o fenywod yn teimlo rhyddhad cychwynnol ar ôl yr erthyliad – mae eu “problem” wedi’i datrys, ac mae eu cariad neu ŵr wedi rhoi’r gorau i aflonyddu arnynt i “wneud rhywbeth yn ei gylch.” Fodd bynnag, gall fod yn ddyddiau neu wythnosau'n ddiweddarach - neu flynyddoedd yn ddiweddarach - pan fydd realiti yn taro. Sylweddolant eu bod wedi lladd eu plentyn eu hunain. Efallai y byddant yn teimlo tristwch ac euogrwydd mawr - y gallent geisio ei arswydo ag alcohol, cyffuriau hamdden, neu ffordd o fyw llawn risg. Maen nhw'n dechrau meddwl tybed a oes gobaith iddyn nhw.

  • Mae rhai merched yn cael erthyliadau oherwydd bod prawf gwaed yn awgrymu y gallai'r babi fod â nam. Fodd bynnag, adroddwyd erthygl ar Ionawr 1, 2022, New York Times cyfradd o 90% o bethau positif ffug mewn sgrinio cyn-geni ar gyfer namau geni. Ydych chi wir eisiau lladd eich babi ar sail adroddiad sydd ond 10% yn gywir?

Wel, beth os yw'r prawf yn gywir? Ai dyma ddiwedd y byd? Efallai y bydd eich dyfodol yn edrych yn wahanol i'r hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl, a byddwch yn sicr yn wynebu heriau, ond nid yw astudiaethau'n dangos unrhyw wahaniaeth mewn gweithrediad priodasol a theuluol wrth gymharu teuluoedd â phlentyn Syndrom Down â theuluoedd â phlant “normal”. Yn wir, mae'r brodyr a chwiorydd yn well eu byd! Mae gan frodyr a chwiorydd plentyn â Syndrom Down hunan-barch ardderchog, maent yn teimlo bod ganddynt gryfderau ychwanegol, ac yn cyd-dynnu'n well â'i gilydd.

  • Efallai na fyddwch mewn sefyllfa i fod yn rhiant ar hyn o bryd. Efallai eich bod yn rhy ifanc, neu eich bod yn yr ysgol, nad oes gennych ŵr na system gymorth, neu fod gennych faterion eraill sy’n eich gwneud yn analluog i fagu plant. Ond gallwch chi ddod â daioni allan o'ch sefyllfa anodd. Amcangyfrifir bod miliwn o barau (efallai dwywaith cymaint) yn aros i fabwysiadu babi, fel arfer oherwydd na allant gael plentyn yn naturiol. Gallwch ddod â llawenydd i deulu arall a darparu dyfodol diogel i'ch babi. Mae gennych hyd yn oed yr opsiwn o gadw mewn cysylltiad â'ch plentyn trwy'r mabwysiadau agored cynyddol-boblogaidd. Mae gwefan Rhwydwaith Mabwysiadu yn ateb llawer o gwestiynau am fabwysiadu: (//adoptionnetwork.com/birth-mothers/)

31. Genesis9:5-6 “Ac am dy einioes di y gofynnaf gyfrif: o bob bwystfil y gofynnaf hynny, ac oddi wrth ddyn. Oddiwrth ei gyd-ddyn mynaf gyfrif am fywyd dyn. 6 “Pwy bynnag sy'n tywallt gwaed dyn, trwy ddyn y tywelltir ei waed, oherwydd gwnaeth Duw ddyn ar ei ddelw ei hun.”

32. Mathew 15:19 “Oherwydd o'r galon y daw meddyliau drwg, llofruddiaeth, godineb, anfoesoldeb rhywiol, lladrad, gau dyst, athrod.”

33. 1 Pedr 5:7 “Bwriwch eich holl ofidiau arno, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch.”

34. Rhufeiniaid 6:1-2 “Beth ddywedwn ni felly? A ydym i barhau mewn pechod fel y bydd gras yn lluosogi? 2 Dim o bell ffordd! Sut gallwn ni a fu farw i bechod barhau i fyw ynddo?”

Beth mae Duw yn ei ddweud am amddiffyn y gwan a'r diamddiffyn?

Nid oes gan blentyn heb ei eni lais; mae ef neu hi yn agored i niwed, yn ddi-rym, ac yn ddiamddiffyn. Ond mae Duw yn “dad i’r amddifaid” (Salm 68:5). Mae ar ochr y plentyn gwan, diymadferth. Ac mae Duw eisiau inni ei ddilyn wrth amddiffyn hawliau’r rhai mwyaf agored i niwed – y plant heb eu geni.

35. “Amddiffyn y gwan a'r amddifaid; cynnal achos y tlawd a'r gorthrymedig. Achub y gwan a'r anghenus; gwared hwynt o law y drygionus” (Salm 82:3-4).”

36. “Achub y rhai sy'n cael eu harwain i farwolaeth; dal yn ôl y rhai syfrdanol tuag at ladd” (Diarhebion 24:11)

37. Eseia 1:17 “Dysgwch wneud yn iawn; ceisio cyfiawnder. Amddiffyn y gorthrymedig. Cymerwchi fyny achos yr amddifaid ; pledio achos y weddw.”

38. Salm 68:5 “Tad yr amddifaid a gwarchodwr gweddwon sydd Dduw yn ei drigfan sanctaidd.”

39. Diarhebion 31:8-9 “Agor dy enau i'r mud, dros hawliau pawb sy'n amddifad. 9 Agor dy enau, barn yn gyfiawn, amddiffyn hawliau'r tlawd a'r anghenus.”

40. Jeremeia 22:3 “Dyma mae'r ARGLWYDD yn ei ddweud: Gwna beth sy'n gyfiawn ac yn gyfiawn. Achub o law y gormeswr yr un a ysbeiliwyd. Paid â gwneud cam na thrais yn erbyn yr estron, yr amddifaid, na'r weddw, a phaid â thywallt gwaed dieuog yn y lle hwn.”

41. Salm 140:12 “Gwn y bydd yr Arglwydd yn cynnal achos y cystuddiedig, ac yn gweithredu cyfiawnder i’r anghenus.”

42. 1 Thesaloniaid 5:14 “Yr ydym yn erfyn arnoch, frodyr, ceryddwch yr afreolus, anogwch y gwangalon, cynorthwywch y gwan, byddwch amyneddgar wrth bawb.”

43. Salm 41:1 “Salm Dafydd. Mor fendithiol yw yr hwn a ystyria y diymadferth; Bydd yr Arglwydd yn ei waredu mewn diwrnod o gyfyngder.”

Ydy Duw yn maddau erthyliad?

Ie! Er mai llofruddiaeth yw erthyliad, bydd Duw yn maddau'r pechod hwn. Dywedodd yr apostol Paul mai ef oedd y pechadur gwaethaf – ef oedd yn gyfrifol am ladd Cristnogion cyn ei dröedigaeth – ond “daeth Crist Iesu i’r byd i achub pechaduriaid.” (1 Timotheus 1:15) Roedd Moses a’r Brenin Dafydd hefyd yn llofruddion, ond maddeuodd Duw iddyn nhw.

Tywalltodd Iesu ei waed drosto.pob pechod – gan gynnwys erthyliad – a gallwch gael maddeuant llwyr os byddwch yn cydnabod eich bod wedi gwneud cam, edifarhau am eich pechod – sy’n golygu troi cefn arno a pheidio â’i wneud eto, a gofyn i Dduw faddau i chi.

“Os cyffeswn ein pechodau, y mae Efe yn ffyddlon ac yn gyfiawn, a bydd yn maddau i ni ein pechodau ac yn ein puro oddi wrth bob anghyfiawnder” (1 Ioan 1:9).

A wyddoch beth? Mae Duw a'r angylion yn aros yn eiddgar i chi edifarhau a derbyn Ei faddeuant! “Y mae llawenydd yng ngŵydd angylion Duw dros un pechadur sy’n edifarhau.” (Luc 15:10)

44. Actau 3:19 “Felly edifarhewch a dychwelwch, er mwyn sychu eich pechodau, er mwyn i amseroedd adfywiol ddod o bresenoldeb yr Arglwydd.”

45. Ioan 1:9 “Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn a bydd yn maddau inni ein pechodau ac yn ein puro oddi wrth bob anghyfiawnder.”

46. Effesiaid 1:7 “Ynddo ef y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed, maddeuant ein camweddau, yn ôl cyfoeth ei ras.”

Gweld hefyd: 60 Adnod Epig o'r Beibl Ynghylch Dirnadaeth A Doethineb (Canfyddiad)

47. Rhufeiniaid 6:1-2 “Beth ddywedwn ni, felly? A awn ni ymlaen i bechu er mwyn i ras gynyddu? 2 Dim o bell ffordd! Ni yw y rhai sydd wedi marw i bechod; sut gallwn ni fyw ynddo mwyach?”

Sut dylai Cristnogion drin rhywun sydd wedi cael erthyliad?

Yn anad dim, peidiwch â bod yn feirniadol. Rydym i gyd yn bechaduriaid, achub trwy ras, ac mae angen i ni ymestyn y gras a chariad Iesu i fenywod sydd wediwedi cael erthyliadau.

Fel y soniwyd eisoes, mae llawer o fenywod sydd wedi cael erthyliad yn teimlo'n edifar mawr. Efallai iddynt gael eu gorfodi i mewn iddo gan gariad neu gan eu teulu. Efallai nad oeddent yn sylweddoli bod ganddynt opsiynau eraill. Neu efallai nad oeddent yn ystyried y ffetws yn berson go iawn. Mae llawer o fenywod sydd wedi cael erthyliadau yn cario euogrwydd a thristwch aruthrol. Dyma lle gall Cristnogion gwrdd â nhw mewn cariad a thosturi – dangos iddyn nhw sut i dderbyn maddeuant gan Dduw – a’u cerdded trwy dymor eu hiachâd.

Bydd merched sydd wedi edifarhau am bechod erthyliad yn elwa o gael un arall Mae gwraig Gristnogol yn eu mentora. Dylid eu hannog i gerdded yn unol ag Ysbryd Glân Duw, i fod yn ffyddlon yn yr eglwys lle gallant glywed Gair Duw yn cael ei ddysgu, cymdeithas â chredinwyr eraill, a derbyn cymun i atgoffa corff Iesu – wedi’i dorri ar eu cyfer. Dylid eu hannog i gael “amser tawel” rheolaidd – treulio amser ar eu pen eu hunain gyda Duw yn darllen y Beibl a gweddïo bob dydd.

Bydd angen cwnsela gyda’u gweinidog ar y rhan fwyaf o ferched ar ôl yr erthyliad, a bydd angen therapi Cristnogol ar rai merched. gyda gweithiwr proffesiynol trwyddedig i brosesu eu teimladau o alar, dicter ac anobaith. Mae'n debyg y byddant yn elwa o astudiaethau Beiblaidd neu grwpiau cymorth Cristnogol ar gyfer iachâd ar ôl erthyliad. Mae AfterAbortion.org (//afterabortion.org/help-healing/) yn darparu mewnwelediad ac adnoddau ar gyfer y daith iacháu.

48.mater. Mae’r Beibl yn gofyn y cwestiwn: “A wnawn ni bechu er mwyn i ras fod yn niferus?” (Rhufeiniaid 6:1) A: “A wnawn ni ddrwg er mwyn i dda ddod?” (Rhufeiniaid 3:8). Yn y ddau achos, NAC yw'r ateb. Rhagdybiaeth yw camu i le Duw a cheisio gwneud yr aseiniadau i’r nefoedd neu i uffern. Ein dyletswydd yw ufuddhau i Dduw, nid chwarae Duw.” John Piper

“Rwyf yn erbyn erthyliad; Credaf fod bywyd yn sanctaidd a dylem gymryd safbwynt o fod yn erbyn erthyliad. Rwy'n credu ei bod yn anghywir cymryd bywyd dynol. Rwy’n meddwl bod bywyd dynol yn dechrau adeg cenhedlu.” Billy Graham

“Nid yw eiriolwyr pro-bywyd yn gwrthwynebu erthyliad oherwydd eu bod yn ei chael yn atgas; maent yn ei wrthwynebu oherwydd ei fod yn torri egwyddorion moesol rhesymegol. Mae’r ymateb emosiynol negyddol yn dilyn o gamwedd moesol y ddeddf.” Scott Klusendorf

“Mae’r Beibl yn dweud bod gan bawb, nid credinwyr yn unig, ran o ddelw Duw; dyna pam mae llofruddiaeth ac erthyliad yn anghywir.” Rick Warren

“Mae erthyliad cyfreithlon yn holocost cenedlaethol; yn sarhad i'n cymeriad cenedlaethol; gwrthddywediad o egwyddorion sefydledig y tanysgrifiwyd iddynt o ddechreuad Gwareiddiad y Gorllewin; sarhad ar egwyddorion ein Datganiad o Annibyniaeth ; bane o'n hysbryd cenedlaethol; a drewdod yn ffroenau Duw Hollalluog.” Chuck Baldwin

“Ar faterion poblogaidd fel tlodi a chaethwasiaeth, lle mae Cristnogion yn debygol o gael eu canmol am ein cymdeithas.Effesiaid 4:15 “Ond a dweud y gwir mewn cariad, rydyn ni i dyfu i fyny ym mhob agwedd i’r Ef sy’n ben, sef Crist.”

49. Effesiaid 4:32 “Byddwch yn garedig ac yn drugarog wrth eich gilydd, gan faddau i'ch gilydd, yn union fel y maddeuodd Duw i chi yng Nghrist.”

50. Iago 5:16 “Felly, cyffeswch eich pechodau i'ch gilydd, a gweddïwch dros eich gilydd er mwyn i chi gael eich iacháu. Gall gweddi effeithiol dyn cyfiawn gyflawni llawer.

Casgliad – beth allwn ni ei wneud?

Sut gallwn ni hybu diwylliant bywyd yn hytrach na diwylliant marwolaeth sy'n dod gydag erthyliad? Mae angen i ni i gyd fod yn rhagweithiol wrth amddiffyn sancteiddrwydd bywyd dynol. Gall pob un ohonom ymwneud ag amddiffyn hawliau aelodau mwyaf agored i niwed ein cymdeithas. Bydd pob un ohonom yn chwarae rhan wahanol wrth amddiffyn plant heb eu geni ar sail y doniau y mae Duw wedi eu rhoi inni a’n profiadau a’n galluoedd unigol.

Y peth pwysicaf y gallwn ei wneud yw gweddïo – gweddi bersonol ac amseroedd cyd-weddïo gyda credinwyr eraill – yn gweiddi ar Dduw i roi terfyn ar lofruddiaeth erchyll y diniwed. Dylem hefyd ofyn i Dduw ein cyfeirio at waith penodol y gallwn ei wneud i amddiffyn aelodau lleiaf cymdeithas. Pa gamau mae Duw eisiau ichi eu cymryd i wneud gwahaniaeth wrth achub bywydau’r rhai heb eu geni a gweinidogaethu i fenywod mewn argyfwng?

Efallai y byddwch chi’n gwirfoddoli mewn clinig beichiogrwydd argyfwng, yn cyfrannu at grwpiau sydd o blaid bywyd, neu’n helpu dosbarthugwybodaeth am ddynoliaeth plant heb eu geni a'r opsiynau a'r cymorth sydd ar gael i fenywod mewn beichiogrwydd argyfwng. Efallai bod gennych ddawn unigryw mewn gwaith polisi cyhoeddus, ysgrifennu eich deddfwyr, cael y newyddion allan am heriau cyfreithiol sydd ar ddod i weddïo yn eu cylch, neu efallai eich bod yn rhywun a all siarad ag eraill am y gwerth y mae Duw yn ei roi ar bob bywyd. Mae'n bosibl y byddwch chi'n cymryd rhan mewn gweinidogaethu a mentora mamau drwy feichiogrwydd annisgwyl ac i fod yn fam. Efallai y byddwch am arwain dosbarth ar gyfer menywod ifanc neu ddynion ar burdeb rhywiol neu ddosbarth/grŵp cymorth ar gyfer mamau beichiog ar faeth, gofal cyn-geni, geni, a gofal ôl-enedigol.

Y maes cyfleoedd i hyrwyddo'r sancteiddrwydd bywyd yn ddiddiwedd. Gadewch i Dduw eich arwain at yr hyn y gallwch chi ei wneud a'i wneud â'ch holl allu.

//www.usatoday.com/story/news/nation/2019/05/24/rape-and-incest-account-few-abortions-so-why-all-attention/1211175001/

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4746441/

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6207970/

//www.usccb.org/committees/pro-life-activities/life-matters-pregnancy-rape

//www.bbc.com/news/stories-4205551

//www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430793/

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4746441/\

//www .ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6207970/

//www.nytimes.com/2022/01/01/upshot/pregnancy-birth-genetic-testing.html?fbclid=IwAR1-dNjy_6c9uqiWWp3MPkXAkE1H1wMZ-JyTWmOjWkuuoMNrNqqadgtkc40

//library.down-syndrome.org/en-us/research-practice/online/20-mila-ymchwil

gweithredu, rydym yn gyflym i sefyll i fyny a siarad allan. Ac eto, ar faterion dadleuol fel gwrywgydiaeth ac erthyliad, lle mae Cristnogion yn debygol o gael eu beirniadu am ein hymwneud, rydym yn fodlon eistedd i lawr ac aros yn dawel.” David Platt

“Mae’r ffetws, er ei fod wedi’i gau yng nghroth ei fam, eisoes yn fod dynol ac mae’n drosedd erchyll ei ysbeilio o’r bywyd nad yw eto wedi dechrau ei fwynhau. Os ymddengys yn fwy erchyll lladd dyn yn ei dŷ ei hun nag mewn maes, gan mai tŷ dyn yw ei le noddfa fwyaf diogel, diau y dylid barnu yn fwy erchyll i ddifetha ffetws yn y groth cyn iddo ddod i mewn. golau.” John Calvin

“Does yr un bod dynol … byth yn cael ei genhedlu y tu allan i ewyllys Duw nac wedi ei genhedlu erioed ar wahân i ddelw Duw. Anrheg oddi wrth Dduw yw bywyd a grëwyd ar ei ddelw ei hun.” John F. MacArthur

“Mae erthyliad yn lladd ddwywaith. Mae'n lladd corff y babi ac mae'n lladd cydwybod y fam. Mae erthyliad yn hynod wrth-fenywod. Mae tri chwarter y dioddefwyr yn fenywod: hanner y babanod a’r mamau i gyd.”

“Nid yw’n fwy rhesymol difa plentyn drwy erthyliad oherwydd ni allai fyw pe bai’n cael ei eni’n sydyn na boddi rhywun nad yw’n nofio mewn bathtub oherwydd ni allai fyw pe bai'n cael ei daflu i ganol y cefnfor.” Harold Brown

“Bu farw Crist er mwyn inni gael byw. Mae hyn yn groes i erthyliad. Mae erthyliad yn lladd y gallai rhywun fyw yn wahanol.” loanPiper

“Mae erthyliad yn bechod ac yn amlwg yn llofruddiaeth yng ngolwg Duw. Nid oes gan y bobl sy'n ei berfformio unrhyw gydwybod, felly nid wyf yn synnu o gwbl y byddent yn gwerthu organau, meinwe, a rhannau corff babanod. Dylid rhoi Rhiant Cynlluniedig allan o fusnes - maen nhw wedi gwneud digon o ddifrod. Mae pris aruthrol i bechod. Bydd yn rhaid i’n cenedl un diwrnod ateb i Dduw am y miliynau o fywydau diniwed a gymerwyd gan erthyliad, ac mae hynny’n berthnasol i bob gwleidydd a bleidleisiodd o blaid ac amddiffyn erthyliad. Ond diolch byth, does dim pechod yn rhy fawr i faddeuant Duw - hyd yn oed llofruddiaeth.” Franklin Graham

Ydy’r Beibl yn sôn am erthyliad?

Nid yw’r Beibl yn mynd i’r afael yn benodol ag erthyliad – y weithred o roi diwedd bwriadol i fywyd plentyn heb ei eni. Fodd bynnag, mae'r Beibl yn dweud llawer am fywyd yn y groth, am aberth plant, am y pechod o lofruddiaeth, ac am werth bywyd yn gyffredinol.

Mae erthyliad yn fath o aberth plentyn oherwydd bod y plentyn heb ei eni yn fel arfer yn cael ei ladd er lles y fam neu’r tad – ac er budd clinigau erthyliad sy’n cronni cyfoeth drwy ladd plant heb eu geni. Mae Duw yn dweud bod aberth plant yn ffiaidd (Jeremeia 32:35). Mae’r Beibl yn cysylltu aberth plant dro ar ôl tro â dewiniaeth a dewiniaeth (Deuteronomium 18:10, 2 Brenhinoedd 17:17, 2 Brenhinoedd 21:6, 2 Cronicl 33:6). Mae’r Beibl yn dweud bod lladd plentyn yn ei aberthu ef neu hi i’r cythreuliaid (Salm106:35-38).

1. Jeremeia 1:5 “Cyn i mi dy lunio di yn y groth roeddwn i'n dy adnabod, cyn dy eni fe'ch gosodais ar wahân; Penodais di yn broffwyd i'r cenhedloedd.”

2. Jeremeia 32:35 Adeiladasant uchelfeydd i Baal yn nyffryn Ben Hinnom i aberthu eu meibion ​​a'u merched i Molec, er na orchmynnais i, ac ni ddaeth i'm meddwl, iddynt wneud y fath beth atgas, a gwneud Jwda. pechod.”

3. Salm 106:35-38 “ond cymysgasant â'r cenhedloedd a mabwysiadu eu harferion. 36 Hwy a addolasant eu delwau hwynt, y rhai a aethant yn fagl iddynt. 37 Aberthasant eu meibion ​​a'u merched i dduwiau gau. 38 Tywalltasant waed dieuog, gwaed eu meibion ​​a'u merched, y rhai a aberthasant i eilunod Canaan, a chysegrwyd y wlad trwy eu gwaed hwynt.”

4. Salm 139:13 “Canys ti a luniodd fy rhannau mewnol; gwnaethost fi ynghyd yng nghroth fy mam.”

5. Eseia 49:1 “Gwrandewch arna i, O arfordiroedd, a rhowch sylw, bobloedd o bell. Galwodd yr Arglwydd fi o'r groth, ac o gorff fy mam y galwodd efe fy enw.”

6. 2 Cronicl 33:6 “Aberthodd ei blant yn y tân yn nyffryn Ben Hinnom, bu'n dewiniaeth a dewiniaeth, gofynnodd am wendidau, ac ymgynghorodd â chyfryngwyr ac ysbrydion. Gwnaeth lawer o ddrwg yng ngolwg yr Arglwydd, gan gyffroi ei ddicter.”

7. Luc 1:41 “Pan glywodd Elisabeth gyfarchiad Mair, neidiodd y baban yn ei chroth, ac Elisabethwedi ei lenwi â'r Ysbryd Glân.”

A yw erthyliad yn llofruddio?

Mae’r Beibl yn dweud yn glir, “Peidiwch â llofruddio” (Exodus 20:13) Ond a yw erthyliad yn cyfrif fel llofruddiaeth? Ai person yw'r embryo neu'r ffetws? A yw'n fyw?

Pan fydd yr ofa (wy) y tu mewn i fenyw yn cael ei ffrwythloni gan sberm y dyn, mae hynny ar unwaith yn ffurfio DNA unigryw - yr holl wybodaeth enetig ar gyfer bywyd sy'n datblygu. Hyd yn oed ar adeg cenhedlu, mae'r sygot (wy wedi'i ffrwythloni) yn berson gwahanol i'r fam - gyda DNA gwahanol - a hanner yr amser yn rhyw wahanol. Mae hi neu ef yng corff y fam, ond nid yng nghorff y fam. Mae corff y fam yn amddiffyn ac yn maethu'r bywyd bychan, ond mae hi neu ef yn fywyd ar wahân i'r fam.

Ymhen tair wythnos ar ôl cenhedlu, mae'r embryo yn mewnblannu yng nghroth y fam, eisoes yn edrych yn hynod ddynol gyda phen a llygaid yn ffurfio a thafluniadau bach a fydd yn freichiau a choesau. Ar ôl tair wythnos ac un diwrnod, mae'r galon yn dechrau curo. Mae'r tiwb niwral eisoes wedi ffurfio, a fydd yn dod yn system nerfol ganolog - yr ymennydd a llinyn asgwrn y cefn. Mae'r trwyn, y clustiau a'r geg yn datblygu o bum wythnos. Mae gan yr embryo bron pob un o'r organau a'r rhannau hanfodol erbyn wyth wythnos.

Felly, oes! Mae'r sygote, yr embryo, a'r ffetws yn ddynol, ac maen nhw yn fyw!

Nid yw pasio drwy'r gamlas geni yn troi rhywun yn ddisymwth. dyn. Bywoliaeth yw plentyn heb ei eniperson y tu mewn i groth y fam, gyda chalon yn curo erbyn i'r fam sylweddoli ei bod yn feichiog.

Felly ie! Mae lladd plentyn heb ei eni drwy erthyliad yn llofruddiaeth. Y mae yn terfynu bywyd plentyn diniwed, byw, dynol trwy foddion erchyll.

8. Lefiticus 24:17 (KJV) “A’r hwn a laddo unrhyw un, yn ddiau y rhodder ef i farwolaeth.”

9. Exodus 20:13 “Paid â llofruddio.”

10. Genesis 9:6 “Pwy bynnag sy'n tywallt gwaed dyn, trwy ddyn y tywelltir ei waed; Canys ar ddelw Duw y gwnaeth efe ddyn.”

11. Deuteronomium 5:17 “Na ladd.”

12. Eseia 1:21 “Gwelwch sut mae'r ddinas ffyddlon wedi dod yn butain! Roedd hi unwaith yn llawn cyfiawnder; arferai cyfiawnder breswylio ynddi, ond yn awr llofruddion!”

13. Mathew 5:21 “Clywsoch fel y dywedwyd wrth y bobl ers talwm, ‘Peidiwch â llofruddio, a bydd unrhyw un sy'n llofruddio yn destun barn.”

Am beth mae'r Beibl yn dweud gwerth bywyd dynol?

Yng ngolwg Duw, mae gan bob bod dynol – hyd yn oed y rhai lleiaf – werth cynhenid ​​oherwydd eu bod wedi eu creu ar ddelw Duw.

“Duw a greodd fodau dynol ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw, efe a'u creodd; yn wryw ac yn fenyw y creodd efe hwynt.” (Genesis 1:27)

Gwyliodd Duw ti’n datblygu yng nghroth dy fam a gwnaeth gynlluniau ar gyfer dy fywyd. Mae gan bob bywyd dynol - hyd yn oed bodau dynol cyn-anedig - werth. Dywed Duw y gwnânt!

“Canys ti a luniodd fy rhannau mewnol;gwnaethost fi ynghyd yng nghroth fy mam. Yr wyf yn dy ganmol, oherwydd fe'm gwnaed yn ofnus ac yn rhyfeddol. Hyfryd yw dy weithredoedd; mae fy enaid yn ei wybod yn dda iawn. Nid oedd fy ffrâm yn guddiedig oddi wrthych pan oeddwn yn cael ei wneud yn y dirgel, wedi'i wau'n gywrain yn nyfnder y ddaear. Gwelodd dy lygaid fy sylwedd anffurf; yn dy lyfr di yr ysgrifennwyd, pob un ohonynt, y dyddiau a luniwyd i mi, pan nad oedd un ohonynt eto.” (Salm 139:3-6)

Pan fo unigolion a chymdeithas yn hyrwyddo dinistr cyfreithlon i fodau dynol trwy erthyliad, mae hyn yn mynd yn groes i werth bywyd dynol Duw. Os yw bywydau plant diniwed yn ddiwerth i gymdeithas, mae hyn yn anochel yn tanseilio parch pob bywyd.

14. Effesiaid 1:3-4 “Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, sydd wedi ein bendithio ni yng Nghrist â phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd, 4 hyd yn oed fel y dewisodd ef ni ynddo ef cyn sylfaenu'r byd, i ni fod yn sanctaidd a di-fai ger ei fron ef. Mewn cariad”

Gweld hefyd: 30 Adnod Epig o'r Beibl Am Daioni Duw (Daioni Duw)

15. Genesis 1:27 (NLT) “Felly creodd Duw fodau dynol ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd efe hwynt; yn wryw ac yn fenyw y creodd efe hwynt.”

16. Salm 8:4-5 “Beth yw dyn yr ydych yn ei gofio, a mab dyn yr ydych yn gofalu amdano? Eto gwnaethost ef ychydig yn is na'r bodau nefol, a'i goroni â gogoniant ac anrhydedd.”

17. Marc 10:6 “Fodd bynnag, o ddechraugreadigaeth, ‘Gwnaeth Duw hwynt yn wryw ac yn fenyw.”

18. Salm 139:3-6 “Rwyt ti'n gweld fy mynd allan a'm gorwedd; rydych chi'n gyfarwydd â'm holl ffyrdd. 4 Cyn bo gair ar fy nhafod, Arglwydd, gwybydd di'n llwyr. 5 Yr wyt yn fy hemio o'r tu ôl ac o'r blaen, ac yn gosod dy law arnaf. 6 Y mae gwybodaeth o'r fath yn ormod i mi, yn rhy uchel i mi ei hennill.”

19. Salm 127:3 “Wele, mae plant yn etifeddiaeth oddi wrth yr Arglwydd, ffrwyth y groth yn wobr.”

20. Jeremeia 1:4-5 Daeth gair yr ARGLWYDD ataf a dweud, “Cyn i mi dy lunio di yn y groth mi a'th adnabu, a chyn dy eni fe'th gysegrais; Dw i wedi dy benodi di yn broffwyd i'r cenhedloedd.”

21. Effesiaid 2:10 “Oherwydd gwaith Duw ydym ni, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i wneud gweithredoedd da, y rhai a baratôdd Duw ymlaen llaw inni eu gwneud.”

22. Luc 12:7 “Yn wir, mae union flew eich pen i gyd wedi eu rhifo. Peidiwch ag ofni; rydych yn werth mwy na llawer o adar y to.”

A yw erthyliad yn dderbyniol mewn achosion o dreisio a llosgach?

Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar yr ystadegau. Datgelodd arolygon o dros 1000 o fenywod mewn 11 o glinigau erthyliad mawr mai dim ond 1% o erthyliadau sy’n deillio o dreisio a llai na 0.5% oherwydd llosgach. Er nad yw mwy na 98.5% o erthyliadau yn gysylltiedig â threisio a llosgach, mae eiriolwyr erthyliad yn gwthio’r ddadl emosiynol yn barhaus na ddylai dioddefwyr orfod cario plentyn sydd wedi’i genhedlu drwy dreisio neu losgach am gyfnod.

Dewch i ni
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.