50 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Godineb A Godineb

50 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Godineb A Godineb
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am odineb?

Dyma bwnc lle mae llawer o bobl yn diystyru’r hyn mae Duw yn ei ddweud yn llwyr ac yn gwneud eu hewyllys eu hunain. Bob dydd, rydyn ni'n clywed am Gristnogion fel y'u gelwir yn odinebwyr. Yn y byd hwn mae cymaint o bwysau i gael rhyw cyn priodi, ond cofiwch ein bod i gael ein gosod ar wahân i'r byd. Nid yw Cristion sy’n gwrthryfela yn erbyn Gair Duw yn Gristion o gwbl.

Mae llawer o fanteision o aros tan briodas y mae'r diafol yn eu gadael allan pan fydd yn twyllo pobl. Peidiwch â gadael i eraill o'ch cwmpas ddylanwadu arnoch chi.

Efallai nad yw'n boblogaidd, ond aros yw'r peth iawn i'w wneud, y peth duwiol i'w wneud, y peth Beiblaidd i'w wneud, a'r peth mwyaf diogel i'w wneud.

Bydd cadw eich meddwl ar Dduw ac nid y cnawd yn eich arbed rhag marwolaeth, cywilydd, euogrwydd, std’s, beichiogrwydd digroeso, cariad ffug, a byddwch yn derbyn bendith arbennig Duw mewn priodas.

Mae llawer mwy o fanteision na'r rhain. Cadwch draw oddi wrth bwysau cyfoedion ac oddi wrth y byd. Gwnewch y dewis cywir heddiw a chael rhyw gyda'ch priod a'ch priod yn unig. Mae'r adnodau godineb hyn yn cynnwys cyfieithiadau o'r cyfieithiadau Beibl KJV, ESV, NIV, a NASB.

Dyfyniadau Cristnogol am odineb

“Arbedwch ryw yn lle rhyw diogel.”

“Gallwch chi argyhoeddi eich hun nad oes ots gan Dduw os ydych chi'n cael rhyw cyn-briodasol, ond dim ond os ydych chi'n anwybyddu'r ysgrythur.”

“Os ydych chi’n cael rhywDywedir wrthyf fod dyn yn dy eglwys yn byw mewn pechod gyda'i lysfam. Yr ydych mor falch o honoch eich hunain, ond dylech fod yn galaru mewn tristwch a chywilydd. A dylech dynnu'r dyn hwn o'ch cymdeithas. Er nad wyf fi gyda chwi yn bersonol, yr wyf fi gyda chwi yn yr Ysbryd. Ac fel pe bawn i yno, yr wyf eisoes wedi rhoi barn ar y dyn hwn.

42. Datguddiad 18:2-3 Ac efe a lefodd yn nerthol â llef cryf, gan ddywedyd, Babilon fawr a syrthiodd, a syrthiodd, ac a ddaeth yn drigfa i gythreuliaid, ac yn afael pob ysbryd drwg, a chawell o bob aderyn aflan ac atgas. Canys yr holl genhedloedd a yfasant o win digofaint ei phuteindra, a brenhinoedd y ddaear a buteiniodd â hi, a marsiandwyr y ddaear a gyfoethogwyd trwy helaethrwydd ei danteithion.

43. 2 Samuel 11:2-5 Yn hwyr y prynhawn, pan gododd Dafydd o'i wely a cherdded ar nen tŷ'r brenin, gwelodd wraig o'r to yn ymdrochi; ac yr oedd y wraig yn brydferth iawn. A Dafydd a anfonodd ac a ymofynnodd â’r wraig. A dywedodd un, "Onid hwn yw Bathseba, merch Eliam, gwraig Ureia yr Hethiad?" Felly Dafydd a anfonodd genhadau, ac a'i cymerth hi, a hi a ddaeth ato, ac efe a orweddodd gyda hi. Yr oedd hi yn awr wedi bod yn puro ei hun o'i haflendid Yna dychwelodd i'w thŷ. A beichiogodd y wraig, ac anfonodd a dweud wrth Ddafydd, “Myfi ywfeichiog.”

44. Datguddiad 17:2 “Yr hwn y puteiniodd brenhinoedd y ddaear, a thrigolion y ddaear a feddwodd â gwin ei godineb.”

45. Datguddiad 9:21 “Ni wnaethant edifarhau ychwaith am eu llofruddiaethau, na'u swyngyfaredd, na'u godineb, na'u lladradau.”

46. Datguddiad 14:8 Ac angel arall a ddilynodd, gan ddywedyd, Babilon a syrthiodd, a syrthiodd, y ddinas fawr honno, am iddi beri i’r holl genhedloedd yfed o win digofaint ei phuteindra.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gasineb (Ai Pechod yw Casáu Rhywun?)

47. Datguddiad 17:4 A’r wraig oedd wedi ei gwisgo mewn lliw porffor ac ysgarlad, ac wedi ei haddurno ag aur, a meini gwerthfawr a pherlau, a chwpan aur yn ei llaw yn llawn ffieidd-dra a budreddi ei phuteindra.”

48 . Datguddiad 2:21-23 “A rhoddais le iddi edifarhau am ei phuteindra; ac nid edifarhaodd hi. 22 Wele, mi a'i bwriaf hi i wely, a'r rhai sydd yn godinebu â hi i orthrymder mawr, oni edifarhaont am eu gweithredoedd. 23 A lladdaf ei phlant hi â marwolaeth; a'r holl eglwysi a gânt wybod mai myfi yw yr hwn sydd yn chwilio yr awenau a'r calonnau: a mi a roddaf i bob un ohonoch yn ôl eich gweithredoedd.”

49. 2 Cronicl 21:10-11 “Felly yr Edomiaid a wrthryfelasant oddi tan law Jwda hyd heddiw. Yr un amser hefyd y gwrthryfelodd Libna oddi tan ei law; am iddo wrthod Arglwydd Dduw ei dadau. 11 Ar ben hynnygwnaeth uchelfeydd ym mynyddoedd Jwda, a pheri i drigolion Jerwsalem buteinio, a gorfodi Jwda i wneud hynny.”

50. Eseia 23:17 Ac ymhen y deng mlynedd a thrigain, fe ymwel yr Arglwydd â Tyrus, a hi a dry at ei chyflog, ac a buteinio â holl deyrnasoedd y byd ar wyneb y ddaear. .”

51. Eseciel 16:26 “Gwnaethoch hefyd buteindra gyda'r Eifftiaid, a'ch cymdogion chwantus, ac amlasoch eich arfer anweddus i'm digio.”

a dydych chi ddim yn briod, ni chaiff ei alw'n ddêt, fe'i gelwir yn buteinio.”

“Nid yw cyfunrywioldeb yn fwy cywir, sanctaidd na derbyniol heddiw nag y bu erioed yng nghyfnod y Beibl. Nid godineb heterorywiol, godineb, na chwant a yrrir gan bornograffi ychwaith. Nid dim ond bod rhyw y tu allan i gynllun Duw ar gyfer priodas (sy'n gyfyngedig i un dyn ac un fenyw, yn unol â'r bwriad a grëwyd yn Genesis 1 a 2) yn torri Ei gyfraith - mae Ei reolau yn cael eu rhoi fel anrheg i'n cadw rhag torri ein calonnau .” Sue Bohlin

“Priodas yw undeb cyfreithlon dyn a gwraig a benodwyd gan Dduw yn y gobaith o gael plant neu o leiaf er mwyn osgoi godineb a phechod a byw i ogoniant Duw.” Martin Luther

“Anrhegion cyfathrach rywiol y tu allan i briodas yw bod y rhai sy’n ymbleseru ynddo yn ceisio ynysu un math o undeb (y rhywiol) oddi wrth yr holl fathau eraill o undeb y bwriadwyd cyd-fynd ag ef ac yn ffurfio'r undeb cyfan." C.S. Lewis

“Mae rhyw wedi’i gynllunio gan Dduw ar gyfer Ei waith gwyrthiol o greu bodau dynol newydd, pob un ag enaid anfarwol. Mae ffisioleg rhyw ym mhob manylyn yn gweithio i ennyn bywyd newydd. Mae emosiynau rhyw yn bodoli i ddod â dyn a dynes at ei gilydd i ffurfio teulu. Ydy, mae rhywioldeb yn cael ei ystumio gan y Cwymp, fel y gall chwant a godineb weithio yn erbyn pwrpasau Duw a chael eu llygru gan bechod, ond erys trefn greedig Duw.” Gene EdwardVeith

“Nid yw Duw byth yn cymeradwyo undeb rhywiol y tu allan i briodas.” Max Lucado

“Pwysau gan gyfoedion sy’n cyfrif am lawer o’r rhyw annoeth mewn ysgolion uwchradd a cholegau. ‘Cydymffurfiwch neu ewch ar goll.’ Gan nad oes neb yn mwynhau colli ffrindiau na chael ei fwrw allan o’i gylch ei hun, mae pwysau gan gyfoedion – yn enwedig yn ystod blynyddoedd y glasoed – yn rym anorchfygol bron” Billy Graham

“Oni bai am ddyn yn barod i ofyn i wraig fod yn wraig iddo, pa hawl sydd ganddo i hawlio ei sylw yn unig? Oni bai y gofynnir iddi ei briodi, pam y byddai gwraig synhwyrol yn addo ei sylw unigryw i unrhyw ddyn? Os, pan ddaw’r amser i ymrwymo, nad yw’n ddigon dyn i ofyn iddi ei briodi, ni ddylai hi roi unrhyw reswm iddo dybio ei bod yn perthyn iddo.” Elisabeth Elliot

“Gwnaeth Duw bob un ohonom yn fod rhywiol, a da yw hynny. Atyniad a chyffro yw’r ymatebion naturiol, digymell, a roddir gan Dduw i harddwch corfforol, tra bod chwant yn weithred fwriadol o’r ewyllys.” Rick Warren

Beth yw diffiniad godineb yn y Beibl?

1. 1 Corinthiaid 6:13-14 Yr ydych yn dweud, “Bwyd i'r stumog a wnaethpwyd, a'r stumog am fwyd.” (Mae hyn yn wir, er rywbryd bydd Duw yn gwneud i ffwrdd â'r ddau ohonyn nhw.) Ond ni allwch ddweud bod ein cyrff wedi'u creu oherwydd anfoesoldeb rhywiol. Fe'u gwnaed ar gyfer yr Arglwydd, ac mae'r Arglwydd yn gofalu am ein cyrff. A bydd Duw yn ein cyfodi ni oddi wrth y meirw trwy ei allu, yn union felefe a gyfododd ein Harglwydd oddi wrth y meirw.

2. 1 Corinthiaid 6:18-19 Rhedeg oddi wrth bechod rhywiol! Nid oes unrhyw bechod arall mor amlwg yn effeithio ar y corff â hwn. Oherwydd mae anfoesoldeb rhywiol yn bechod yn erbyn eich corff eich hun. Onid ydych yn sylweddoli mai teml yr Ysbryd Glân yw eich corff, sy'n byw ynoch ac a roddwyd i chi gan Dduw? Nid ydych chi'n perthyn i chi'ch hun.

3. 1 Thesaloniaid 4:3-4 Ewyllys Duw yw eich bod yn sanctaidd, felly cadwch draw oddi wrth bob pechod rhywiol. Yna bydd pob un ohonoch yn rheoli ei gorff ei hun ac yn byw mewn sancteiddrwydd ac anrhydedd.

4. 1 Corinthiaid 5:9-11 Pan ysgrifennais atoch o'r blaen, dywedais wrthych am beidio ag ymgysylltu â phobl sy'n ymroi i bechod rhywiol. Ond doeddwn i ddim yn sôn am anghredinwyr sy'n ymroi i bechod rhywiol, neu'n farus, neu'n twyllo pobl, neu'n addoli eilunod. Byddai'n rhaid i chi adael y byd hwn i osgoi pobl fel 'na. Yr oeddwn yn golygu nad ydych i gysylltu ag unrhyw un sy'n honni ei fod yn gredwr ac eto'n ymroi i bechod rhywiol, neu'n farus, neu'n addoli eilunod, neu'n sarhaus, neu'n feddwyn, neu'n twyllo pobl. Peidiwch â bwyta gyda phobl o'r fath hyd yn oed.

5. Hebreaid 13:4 “Y mae priodas yn anrhydeddus ym mhopeth, a’r gwely yn anhalogedig: ond y rhai sy’n puteinio a’r godinebwyr a farn Duw.”

6. Lefiticus 18:20 “Paid â gorwedd yn gnawdol gyda gwraig dy gymydog, a thrwy hynny halogi dy hun gyda hi.”

Gweld hefyd: Diwinyddiaeth y Cyfamod yn erbyn Gollyngdod (10 Gwahaniaeth Epig)

7. 1 Corinthiaid 6:18 “Ffo godineb. Pob pechod a wna dyn, sydd heb y corph ; ond efe ayn cyflawni godineb, yn pechu yn erbyn ei gorff ei hun.”

8. Effesiaid 5:3 “Ond putteindra, a phob aflendid, neu gybydd-dod, na ad iddo gael ei enwi unwaith yn eich plith, fel y mae saint.”

9. Marc 7:21 “Oherwydd o'r tu mewn, o galon dynion, y daw meddyliau drwg, godineb, godineb, llofruddiaethau.”

10. 1 Corinthiaid 10:8 “Na phuteindra, fel y gwnaeth rhai ohonynt hwy, a syrthiodd mewn un diwrnod tair mil ar hugain.”

11. Hebreaid 12:16 “Rhag na byddo unrhyw buteiniwr neu ddyn halogedig fel Esau, yr hwn am un tamaid o fwyd a werthodd ei enedigaeth-fraint.”

12. Galatiaid 5:19 “Yn awr y mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef: godineb, godineb, aflendid, anlladrwydd.”

13. Actau 15:20 Ond ein bod ni yn ysgrifennu atynt, eu bod yn ymatal rhag llygredd eilunod, a oddi wrth buteindra, a oddi wrth bethau wedi eu tagu, a oddi wrth waed. .”

14. Mathew 5:32 Ond yr wyf yn dywedyd i chwi, Y mae pwy bynnag a rydd ymaith ei wraig, gan arbed er mwyn puteindra, yn peri iddi odineb: a phwy bynnag a briodo yr ysgaredig, sydd yn godinebu.”

15. Actau 21:25 “Ynglŷn â chredinwyr y Cenhedloedd, dylen nhw wneud yr hyn rydyn ni wedi'i ddweud wrthyn nhw eisoes mewn llythyr: Dylen nhw ymatal rhag bwyta bwyd a offrymwyd i eilunod, rhag bwyta gwaed neu gig anifeiliaid sydd wedi'u tagu, a rhag anfoesoldeb rhywiol.”

16. Rhufeiniaid 1:29 “Yn cael fy llenwi â phawbanghyfiawnder, godineb, drygioni, trachwantrwydd, maleisrwydd; llawn o genfigen, llofruddiaeth, dadl, twyll, malaen; sibrwdwyr.”

Cuteindra a phechod godineb

17. Diarhebion 6:32 Y mae'r sawl sy'n godineb yn colli synnwyr; y mae'r sawl sy'n ei wneud yn ei ddinistrio ei hun.

18. Deuteronomium 22:22 Os darganfyddir dyn yn godinebu, rhaid iddo ef a'r wraig farw. Fel hyn, byddwch yn glanhau Israel o'r fath ddrygioni.

Peidiwch â dilyn ffyrdd y byd.

Peidiwch â gadael i ffrindiau annuwiol eich perswadio i bechu!

19. Diarhebion 1:15 Fy mhlentyn, paid â mynd gyda nhw! Arhoswch yn bell oddi wrth eu llwybrau.

20. Rhufeiniaid 12:2 Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond byddwch yn cael eich trawsnewid yn barhaus trwy adnewyddiad eich meddyliau er mwyn i chi allu penderfynu beth yw ewyllys Duw - beth sy'n briodol, yn ddymunol ac yn dda. perffaith.

Atgofion

21. 1 Ioan 2:3-4 A gallwn fod yn sicr ein bod yn ei adnabod os ufuddhawn i'w orchmynion ef. Os yw rhywun yn honni, “Rwy'n adnabod Duw,” ond nad yw'n ufuddhau i orchmynion Duw, mae'r person hwnnw'n gelwyddog ac nid yw'n byw yn y gwirionedd.

22. Jwdas 1:4 Yr wyf yn dweud hyn oherwydd bod rhai pobl annuwiol wedi llyncu eu ffordd i mewn i'ch eglwysi, gan ddweud bod gras rhyfeddol Duw yn caniatáu inni fyw bywydau anfoesol. Cofnodwyd condemniad y cyfryw bobl ers talwm, oherwydd y maent wedi gwadu ein hunig Feistr ac Arglwydd, Iesu Grist.

23. Ioan 8:41 “Yr ydych chwi yn gwneuthur ygweithredoedd eich tad. Yna y dywedasant wrtho, Nid o butteindra y'n ganed; un Tad sydd gennym, hyd yn oed Duw.”

24. Effesiaid 2:10 “Oherwydd gwaith Duw ydym ni, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i wneud gweithredoedd da, y rhai a baratôdd Duw ymlaen llaw i ni eu gwneud.”

Rhybuddion yn erbyn godineb

0> 25. Jwdas 1:7-8 Fel y mae Sodom a Gomorra, a'r dinasoedd o'u hamgylch yn yr un modd, yn ymroi i buteindra, ac yn dilyn cnawd dieithr, yn esiampl, gan ddioddef dialedd tân tragwyddol. .

26. 1 Corinthiaid 6:9 Oni wyddoch na chaiff pobl ddrwg etifeddu teyrnas Dduw? Stopiwch dwyllo eich hunain! Ni fydd pobl sy'n parhau i gyflawni pechodau rhywiol, sy'n addoli gau dduwiau, y rhai sy'n godinebu, gwrywgydwyr, neu ladron, y rhai sy'n farus neu'n feddw, sy'n defnyddio iaith sarhaus, neu sy'n ysbeilio pobl yn etifeddu teyrnas Dduw.

27. Datguddiad 22:15 Y tu allan y mae cŵn, dewiniaid, pechaduriaid rhywiol, llofruddion, eilunaddolwyr, a phawb sy'n dweud celwydd yn yr hyn y maent yn ei ddweud ac yn ei wneud.

28. Effesiaid 5:5 “Oherwydd hyn y gwyddoch, nad oes gan unrhyw butteiniwr, na pherson aflan, na thrachwant, sy'n eilunaddolwr, etifeddiaeth yn nheyrnas Crist a Duw.”

Y credinwyr yn Yr oedd Corinth yn edifarhau o butteindra

29. 1 Corinthiaid 6:11 Yr oedd rhai ohonoch unwaith felly. Eithr glanhawyd chwi; fe'th gwnaethpwyd yn sanctaidd; trwygan alw ar enw yr Arglwydd Iesu Grist a thrwy Ysbryd ein Duw.

Cerddwch gan yr Ysbryd i orchfygu puteindra

30. Galatiaid 5:16 Felly yr wyf yn dweud, gadewch i'r Ysbryd Glân arwain eich bywydau. Yna ni fyddwch yn gwneud yr hyn y mae eich natur bechadurus yn ei ddymuno.

31. Galatiaid 5:25 Gan ein bod yn byw trwy’r Ysbryd, gadewch inni ddilyn arweiniad yr Ysbryd ym mhob rhan o’n bywydau.

Osgowch gynlluniau’r diafol:

Peidiwch hyd yn oed â rhoi eich hun mewn sefyllfa lle gallwch chi gael eich temtio i bechu oherwydd byddwch chi’n cwympo. Ex. Crynhoi cyn priodi.

32. Effesiaid 6:11-12 Gwisgwch holl arfogaeth Duw, fel y galloch sefyll yn erbyn gwiliaid y diafol. Canys nid yn erbyn cnawd a gwaed yr ydym yn ymgodymu, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn nerthoedd, yn erbyn llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, yn erbyn drygioni ysprydol mewn uchelfeydd.

33. 1 Thesaloniaid 5:22 Ymwrthodwch â phob ymddangosiad o ddrygioni.

Gwarchod eich calon rhag chwant a phechodau rhywiol

34. Mathew 15:19 O'r galon y daw meddyliau drwg, yn ogystal â llofruddiaeth, godineb, anfoesoldeb rhywiol, dwyn, tystiolaeth ffug, ac athrod.

35. Diarhebion 4:23 Goruchaf pob peth arall gochel dy galon, oherwydd oddi yno y mae ffynhonnau bywyd yn llifo.

Cyngor i Gristnogion

36. 1 Corinthiaid 7:8-9 Felly yr wyf yn dweud wrth y rhai nad ydynt yn briod ac wrth weddwon—gwell yw aros.di-briod, yn union fel yr wyf i. Ond os na allant reoli eu hunain, dylent fynd ymlaen a phriodi. Mae'n well priodi na llosgi â chwant.

37. Iago 1:22 Ond byddwch wneuthurwyr y gair, ac nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo eich hunain.

Pwy a buteiniodd yn y Beibl?

38. Genesis 38:24 Tua thri mis yn ddiweddarach y dywedwyd wrth Jwda, “Y mae dy ferch-yng-nghyfraith Tamar wedi chwarae'r butain, ac wele hithau hefyd yn feichiog trwy butain.” Yna dywedodd Jwda, “Dewch â hi allan, a llosger hi!”

39. Numeri 25:1 Ac Israel a arhosodd yn Sittim; a dechreuodd y bobl buteinio gyda merched Moab.”

40. 2 Samuel 11:2-4 “Yn ystod yr hwyr cododd Dafydd o'i wely a cherdded o gwmpas to tŷ'r brenin, ac o'r to gwelodd wraig yn ymdrochi; ac yr oedd y wraig yn hardd iawn ei gwedd. 3 Felly Dafydd a anfonodd weision, ac a ymofynnodd â'r wraig. A dywedodd rhywun, “Onid hon yw Bathseba, merch Eliam, gwraig Ureia yr Hethiad?” 4 Yna Dafydd a anfonodd genhadau, ac a’i dygasant hi, a phan ddaeth hi ato, efe a hunodd gyd â hi; ac wedi iddi buro ei hun oddi wrth ei haflendid, hi a ddychwelodd i'w thŷ.”

Enghreifftiau o buteindra yn y Beibl

41. 1 Corinthiaid 5:1-3 Go brin y gallaf gredu’r adroddiad am yr anfoesoldeb rhywiol sy’n digwydd yn eich plith—rhywbeth nad yw hyd yn oed paganiaid yn ei wneud. i
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.