60 Adnod Epig o’r Beibl Am Siarad â Duw (Clywed Oddo Ef)

60 Adnod Epig o’r Beibl Am Siarad â Duw (Clywed Oddo Ef)
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am siarad â Duw

Mae llawer o bobl yn dweud eu bod nhw’n teimlo’n ansicr ynglŷn â sut i siarad â Duw, neu eu bod nhw’n petruso oherwydd eu bod nhw’n teimlo’n swil. Mae llawer o bobl yn meddwl tybed beth fydden nhw hyd yn oed yn ei ddweud neu a yw Ef yn gwrando. Gadewch i ni edrych ar yr Ysgrythur a gweld beth mae'n ei ddweud am siarad â Duw.

Dyfyniadau

“Mae Duw bob amser yn barod i wrando unrhyw bryd y byddwch yn barod i siarad ag ef. Siarad â Duw yn syml yw gweddi.”

“Siaradwch â Duw, ni chollir anadl. Cerddwch gyda Duw, ni chollir nerth. Aros am Dduw, nid oes amser yn cael ei golli. Ymddiried yn Nuw, ni fyddwch byth ar goll.”

“Methu cysgu? Siaradwch â fi.” – Duw

“Peth mawr yw siarad â dynion dros Dduw, ond y mae siarad â Duw dros ddynion yn fwy byth. Ni fydd byth yn siarad yn dda a gyda llwyddiant gwirioneddol â dynion dros Dduw nad ydynt wedi dysgu yn dda sut i siarad â Duw dros ddynion.” Edward McKendree Bounds

“Pe byddem yn gweddïo’n iawn, y peth cyntaf y dylem ei wneud yw sicrhau ein bod yn cael cynulleidfa gyda Duw mewn gwirionedd, ein bod yn dod i mewn i’w bresenoldeb Ef. Cyn i air o ddeiseb gael ei chynnig, fe ddylen ni gael yr ymwybyddiaeth bendant ein bod ni’n siarad â Duw, a dylen ni gredu ei fod yn gwrando ac yn mynd i ganiatáu’r peth rydyn ni’n ei ofyn ganddo.” R. A. Torrey

“Y mae gweddi yn ymddiddan â Duw. Mae Duw yn adnabod eich calon ac nid yw'n poeni cymaint am eich geiriau ag y mae ag agwedd eich calon." — Joshedifeirwch. Rydyn ni i fod eisiau bod â chalon dyner at y pechodau y mae Duw yn eu casáu – mae angen i ni eu casáu nhw hefyd. Gwneir hyn trwy beidio â gadael i'r pechodau grynhoi a chloddio yn ein calonnau ond eu cloddio allan trwy gyffes feunyddiol.

43. 1 Ioan 1:9 “Os cyffeswn ein pechodau, ffyddlon a chyfiawn yw efe, a bydd yn maddau inni ein pechodau ac yn ein puro oddi wrth bob anghyfiawnder.”

44. 2 Cronicl 7:14 “A bydd fy mhobl sy'n cael eu galw ar fy enw i yn ymostwng ac yn gweddïo ac yn ceisio fy wyneb ac yn troi oddi wrth eu ffyrdd drygionus, yna byddaf yn clywed o'r nefoedd, yn maddau eu pechodau ac yn bydd yn iacháu eu gwlad.”

45. Iago 5:16 “Felly, cyffeswch eich pechodau i'ch gilydd a gweddïwch dros eich gilydd, er mwyn i chi gael eich iacháu. Mae gan weddi person cyfiawn allu mawr fel y mae'n gweithio.”

46. Diarhebion 28:13 “Pwy bynnag sy’n cuddio eu pechodau, nid yw’n llwyddo, ond mae’r sawl sy’n eu cyffesu ac yn ymwrthod â hwy yn cael trugaredd.”

Gweld hefyd: 40 Annog Adnodau o’r Beibl Am Greigiau (Yr Arglwydd yw Fy Nghraig)

Dylai’r hyn a wyddom am Dduw ein hannog i weddïo

Po fwyaf y dysgwn am Dduw, y mwyaf y byddwn am weddïo. Os yw Duw yn berffaith sofran dros Ei holl greadigaeth, dylem deimlo'n fwy hyderus o wybod ei fod yn gwybod yn union beth fydd yn digwydd - a'i fod yn ddiogel i ymddiried yn ein calonnau ag ef. Po fwyaf y dysgwn am ba mor gariadus yw Duw, y mwyaf y byddwn am rannu ein beichiau ag Ef. Po fwyaf ffyddlon y dysgwn fod Duw, y mwyaf y byddwn am ei dreulio mewn cymundeb ag Ef.

47. Salm 145:18-19 “Y mae'r Arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno, at bawb sy'n galw arno mewn gwirionedd. Y mae yn cyflawni dymuniad y rhai a'i hofnant; y mae hefyd yn gwrando ar eu cri ac yn eu hachub.”

48. Salm 91:1 “Bydd y sawl sy'n byw yng nghysgod y Goruchaf yn aros yng nghysgod yr Hollalluog.”

49. Galatiaid 2:20 “Cefais fy nghroeshoelio gyda Christ; ac nid myfi sydd yn byw mwyach, ond Crist sydd yn byw ynof fi ; a'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, yr wyf yn ei fyw trwy ffydd ym Mab Duw, yr hwn a'm carodd ac a'i rhoes ei Hun drosof.”

50. Salm 43:4 “Yna af at allor Duw, at Dduw, fy llawenydd pennaf. Clodforaf di â'r delyn, O Dduw, fy Nuw.”

Byddwch yn onest gyda Duw am eich brwydrau i weddïo fel y dylech

Nid yw gweddïo yn golygu ein bod yn ailadrodd yr un weddi ddi-emosiwn bob tro. Dylem dywallt ein heneidiau at Dduw. Mae Dafydd yn gwneud hyn yn y Salm dro ar ôl tro. Bob tro y mae’n gwneud mae nid yn unig yn mynegi’r emosiynau anodd fel dicter ac iselder, ond mae’n gorffen pob gweddi gydag atgofion o addewidion Duw fel y’u datgelir trwy’r Ysgrythur. Addewidion o ddaioni, ffyddlondeb, a sofraniaeth Duw. Pan rydyn ni'n dod â'n trafferthion i'r Arglwydd ac yn dysgu mwy a mwy am Ei gymeriad trwy'r addewidion ysgrythurol hynny, y mwyaf o heddwch rydyn ni'n ei deimlo.

Hefyd, yr wyf yn eich annog i rannu eich brwydrau i weddïo gyda'r Arglwydd. Byddwch yn onest ag Ef ar sut rydych chi'n blinomewn gweddi a sut rydych chi'n colli ffocws mewn gweddi. Byddwch onest gyda Duw a gadewch i'r Arglwydd symud yn yr ymrafaelion hynny.

51. Philipiaid 4:6-7 “Peidiwch â bod yn bryderus am ddim, ond ym mhob sefyllfa, trwy weddi a deisyfiad, gyda diolchgarwch, yn bresennol eich deisyfiadau at Dduw. A bydd tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.”

52. Hebreaid 4:16 “Gadewch inni gan hynny nesáu yn hyderus at orsedd gras Duw, er mwyn inni dderbyn trugaredd a chael gras i’n cynorthwyo yn amser ein hangen.”

53 Rhufeiniaid 8:26 “ Yn yr un modd mae'r Ysbryd yn ein helpu ni yn ein gwendid . Oherwydd ni wyddom beth i weddïo amdano fel y dylem, ond y mae'r Ysbryd ei hun yn eiriol drosom â griddfanau rhy ddwfn i eiriau.”

54. Actau 17:25 “Ni chaiff ei wasanaethu ychwaith gan ddwylo dynol, fel pe bai angen dim arno gan ei fod ef ei hun yn rhoi bywyd ac anadl a phopeth i ddynolryw.”

55. Jeremeia 17:10 “Ond dw i, yr ARGLWYDD, yn chwilio pob calon ac yn archwilio cymhellion dirgel. Dw i'n rhoi eu gwobrau dyledus i bawb, yn ôl beth mae eu gweithredoedd yn ei haeddu.”

Gwrando ar Dduw

Mae Duw yn llefaru, ond y cwestiwn yw, a ydych yn gwrando ar Dduw? Prif ffordd Duw o siarad â ni yw trwy ei Air. Fodd bynnag, mae Ef hefyd yn siarad mewn gweddi. Peidiwch â chymryd drosodd y sgwrs. Byddwch yn llonydd a gadewch iddo lefaru trwy'r Ysbryd. Gadewch iddo eich arwain mewn gweddi a'ch atgoffa ohonocariad.

56. Hebreaid 1:1-2 “Ar ôl iddo lefaru ers talwm wrth y tadau yn y proffwydi mewn llawer o ddognau ac mewn llawer ffordd, yn y dyddiau diwethaf hyn y mae wedi llefaru wrthym ni yn ei Fab, yr hwn a benododd Efe yn etifedd pob peth, trwy yr hwn hefyd y gwnaeth Efe y byd."

57. 2 Timotheus 3:15-17 “a’ch bod chi o’ch plentyndod wedi adnabod yr ysgrifau sanctaidd sy’n gallu rhoi i chi’r doethineb sy’n arwain at iachawdwriaeth trwy ffydd sydd yng Nghrist Iesu. Y mae yr holl Ysgrythyr wedi ei hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol er dysgeidiaeth, er cerydd, i gywiro, i hyfforddi mewn cyfiawnder ; er mwyn i ŵr Duw fod yn ddigonol, wedi ei gyfarparu ar gyfer pob gweithred dda.”

58. Luc 6:12 “Yn y dyddiau hyn aeth allan i'r mynydd i weddïo, a thrwy'r nos parhaodd mewn gweddi ar Dduw.”

59. Mathew 28:18-20 “Yna daeth Iesu atyn nhw a dweud, “Mae pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear wedi ei roi i mi. 19 Felly ewch, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan eu bedyddio yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, 20a dysgu iddynt ufuddhau i bopeth a orchmynnais i chwi. Ac yn sicr rydw i gyda chi bob amser, hyd ddiwedd yr oes.”

60. 1 Pedr 4:7 “Y mae diwedd pob peth yn agos. Felly byddwch yn effro ac yn sobr meddwl er mwyn i chi weddïo.”

Casgliad

Gallwn weld yn glir fod Duw eisiau inni weddïo. Mae am i ni beidio â bod yn anwybodus ynghylch sut i weddïo ac mae Mae eisiau cael personolperthynas ag Ef. Mae Duw yn dymuno inni nesáu ato yn ffyddlon ac mewn gostyngeiddrwydd. Yr ydym i weddio yn barchus ac yn onest. Dyma un o’r ffyrdd rydyn ni’n dysgu ymddiried yn Nuw a gwybod y bydd Ef bob amser yn gwneud yr hyn sydd orau.

McDowell

“Gweddi yw sgwrs bwysicaf y dydd. Cymerwch hi at Dduw cyn i chi ei chymryd i neb arall.”

Mae Duw yn dymuno perthynas bersonol â ni

Yn gyntaf oll, rydyn ni'n gwybod trwy'r Ysgrythur fod Duw yn dymuno cael perthynas bersonol â ni. perthynas bersonol â ni. Nid yw hyn oherwydd bod Duw yn unig - oherwydd ei fod wedi bodoli'n dragwyddol gyda'r Duwdod Triun. Nid yw hyn ychwaith oherwydd ein bod yn arbennig - oherwydd dim ond brychau o faw ydym. Ond mae Duw, Creawdwr y Bydysawd yn dymuno perthynas bersonol â ni oherwydd mae'n dewis ein caru ni hyd yn oed pan rydyn ni'r mwyaf annwyl tuag ato Ef.

Anfonodd Duw ei Fab Perffaith i wneud iawn am bechod. Yn awr nid oes dim yn ein rhwystro rhag ei ​​adnabod a'i fwynhau Ef. Mae Duw yn dymuno perthynas agos â ni. Dw i'n eich annog chi i fynd ar eich pen eich hun gyda'r Arglwydd bob dydd a threulio amser gydag Ef.

1. 2 Corinthiaid 1:3 “Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y trugareddau a Duw pob diddanwch.”

2. 1 Pedr 5:7 “Bwriwch eich holl bryder arno oherwydd ei fod yn gofalu amdanoch chi.”

3. Salm 56:8 “Rwyt wedi cadw cyfrif o'm taflu; rho fy nagrau yn dy botel. Onid ydyn nhw yn dy lyfr di?”

4. Salm 145:18 “Y mae'r Arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno, at bawb sy'n galw arno mewn gwirionedd.”

Siarad â Duw trwy weddi

Gelwir siarad â Duw yn weddi. Mae gweddi yn foddion gras. Mae'n un o'rdulliau y mae Duw yn rhoi ei ras llesol i ni. Gorchmynnir i ni fod mewn gweddi yn barhaus yn ogystal â gorfoleddu yn barhaus.

Gorchmynnir i ni hefyd ddiolch beth bynnag fo'n hamgylchiadau. Mae Duw yn ein sicrhau dro ar ôl tro y bydd yn ein clywed. Cymerwch eiliad i gymryd yr hyn a ddywedwyd yn ddiweddar. Mae Duw'r bydysawd yn gwrando ar eich gweddïau. Nid yw gwireddu'r datganiad hwn yn ddim llai na anhygoel!

5. 1 Thesaloniaid 5:16-18 “Llawenhewch bob amser, gweddïwch yn barhaus, diolchwch ym mhob amgylchiad; oherwydd hyn yw ewyllys Duw amdanoch chi yng Nghrist Iesu.”

6. 1 Ioan 5:14 “Dyma'r hyder sydd gennym ni wrth nesáu at Dduw: os gofynnwn unrhyw beth yn ôl ei ewyllys, y mae'n gwrando arnom ni.”

7. Colosiaid 4:2 “Ymrwymwch eich hunain i weddi, gan fod yn wyliadwrus ac yn ddiolchgar.”

8. Jeremeia 29:12-13 “Yna byddi'n galw arna i a dod i weddïo arna i, a bydda i'n gwrando arnat ti. 13 Byddi'n fy ngheisio ac yn dod o hyd i mi pan geisiwch fi â'th holl galon.”

9. Hebreaid 4:16 “Gadewch inni gan hynny nesáu at orsedd gras Duw yn hyderus, er mwyn inni dderbyn trugaredd a dod o hyd i ras i’n cynorthwyo yn amser ein hangen.”

Dysgu gweddïo gyda gweddi’r Arglwydd

Mae llawer o bobl wedi meddwl tybed sut i weddïo – hyd yn oed y disgyblion. Rhoddodd Iesu amlinelliad o weddi iddynt. Yng Ngweddi’r Arglwydd gallwn weld y gwahanol agweddau y dylem eu cynnwys wrth weddïo ar Dduw. Rydyn ni'n dysgu yn y gylchran honnid er mwyn dangos y mae gweddi – sgwrs rhyngoch chi a Duw ydyw. Dylid gweddïo yn breifat. Gweddïwn ar Dduw – nid Mair na’r Seintiau.

10. Mathew 6:7 “A phan fyddwch chi'n gweddïo, peidiwch â dal ati i flino fel paganiaid, oherwydd maen nhw'n meddwl y byddan nhw'n cael eu clywed oherwydd eu geiriau niferus.”

11. Luc 11 :1 Tra oedd Iesu yn gweddïo mewn man arbennig, wedi iddo orffen, dywedodd un o'i ddisgyblion wrtho, “Arglwydd, dysg i ni weddïo yn union fel y dysgodd Ioan i'w ddisgyblion.”

12. Mathew 6:6 “Ond pan fyddi di'n gweddïo, dos i mewn i'th ystafell, cau'r drws a gweddïo ar dy Dad, sy'n anweledig. Yna bydd eich Tad, sy'n gweld yr hyn a wneir yn y dirgel, yn eich gwobrwyo.”

13. Mathew 6:9-13 “Gweddïwch, felly, fel hyn: ‘Ein Tad yr hwn sydd yn y nefoedd, Sancteiddier Dy enw. 10 ‘Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys, Ar y ddaear fel y mae yn y nef. 11 ‘Rho i ni heddiw ein bara beunyddiol. 12 ‘A maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuom ninnau i'n dyledwyr. 13 ‘A phaid â'n harwain i demtasiwn, ond gwared ni rhag drwg. Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen.”

Clywed llais Duw yn y Beibl

Un ffordd wych o weddïo yw gweddïo’r Ysgrythurau. Gallwn weld bod yr Ysgrythur yn llawn o enghreifftiau gwych o weddi - hyd yn oed gweddïau gwych yn arllwys trwy emosiynau anodd. Ni ddylem fod yn ddi-emosiwn wrth weddïo - yn hytrach dylem arllwys eincalonnau allan at Dduw. Mae hyn yn ein helpu i gadw ein ffocws ar wirionedd Duw, ac nid dim ond gwneud ein gweddïau yn rhestr Annwyl Siôn Corn neu’n ailadrodd ofer.

Hefyd, dylen ni weddïo cyn darllen yr Ysgrythur a chaniatáu i Dduw siarad â ni yn ei Air . Mae Duw yn siarad, ond mae'n rhaid i ni fod yn barod i agor ein Beibl a gwrando. “Yn bersonol, pan fyddaf wedi bod mewn helbul, yr wyf wedi darllen y Beibl nes bod testun wedi ymddangos fel pe bai'n sefyll allan o'r Llyfr, a'm cyfarch, gan ddweud, "Yn arbennig ar gyfer yr wyf wedi ysgrifennu." Charles Spurgeon

14. Salm 18:6 “Yn fy nghyfyngder y gelwais ar yr Arglwydd; Gwaeddais ar fy Nuw am help. O'i deml clywodd fy llais; daeth fy ngwaedd o'i flaen, i'w glustiau.”

15. Salm 42:1-4 “Fel carw i'r ffrydiau llifeiriol, felly troes fy enaid drosot ti, O Dduw. 2 Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw. Pa bryd y deuaf ac yr ymddangosaf gerbron Duw? 3 Bu fy nagrau yn fwyd i mi ddydd a nos, tra dywedant wrthyf ar hyd y dydd, “Ble mae dy Dduw?” 4 Y pethau hyn yr wyf yn eu cofio, wrth dywallt fy enaid: fel yr awn gyda'r dyrfa, ac yr arweiniwn hwynt mewn gorymdaith i dŷ Dduw â bloeddiadau gorfoleddus, a chaniadau mawl, yn ŵyl gadw tyrfa.”

16. Diarhebion 30:8 “Tynnwch ymhell oddi wrthyf anwiredd a chelwydd; rho imi na thlodi na chyfoeth; portha fi â'r bwyd sydd ei angen arnaf,

17. Hebreaid 4:12 “Oherwydd bywiol a gweithredol yw gair Duw, yn llymach na'r un cleddyf daufiniog, yn tyllu irhaniad enaid ac ysbryd, cymalau a mêr, a dirnad meddyliau a bwriadau'r galon.”

18. Salmau 42:3-5 “Bu fy nagrau yn fwyd i mi ddydd a nos, tra bod pobl yn dweud wrthyf drwy'r dydd, “Ble mae dy Dduw?” Y pethau hyn a gofiaf wrth dywallt fy enaid: fel yr oeddwn yn arfer myned i dŷ Dduw dan nodded yr Un galluog â bloeddiadau gorfoledd a mawl ymhlith gorawl yr ŵyl. Pam, fy enaid, yr ydych yn ddigalon? Pam cynhyrfu cymaint o fewn i mi? Rho dy obaith yn Nuw, oherwydd clodforaf ef, fy Ngwaredwr a'm Duw.”

19. Jeremeia 33:3 3 “Galwch ataf, a byddaf yn ateb ichi, ac yn dweud wrthych bethau mawr ac anchwiliadwy. ddim yn gwybod.”

20. Salm 4:1 “Ateb fi pan alwaf, O Dduw fy nghyfiawnder! Yr ydych wedi rhoi rhyddhad imi pan oeddwn mewn trallod. Bydd drugarog wrthyf a gwrando ar fy ngweddi!”

21. Salm 42:11 “Pam yr wyt yn cael dy fwrw i lawr, fy enaid, a pham yr wyt mewn helbul o'm mewn? Gobeithio yn Nuw; canys eto moliannaf ef, fy iachawdwriaeth, a'm Duw."

22. Salm 32:8-9 “Bydda i'n dy gyfarwyddo ac yn dy ddysgu sut i fynd; Byddaf yn dy gynghori â'm llygad arnat. 9 Paid â bod fel y march, na'r mul heb ddeall, y mae ei faglau yn cynnwys did a ffrwyn i'w dal dan reolaeth, Fel arall ni ddeuant yn agos atoch.”

Dewch at Dduw â chalon ddilys

Mae cyflwr ein calon yn bwysig i Dduwyn aruthrol. Nid yw Duw eisiau inni weddïo “ffug” gweddïau – neu weddïau nad ydyn nhw’n deillio o galon ddiffuant. Gadewch i ni archwilio ein calon mewn gweddi. Gall fod mor hawdd gweddio yn ddifeddwl ar Dduw am oriau. Fodd bynnag, a ydych chi'n canolbwyntio ar yr Arglwydd ac yn bod yn ddiffuant â'ch geiriau? A ydych yn dyfod at Dduw mewn gostyngeiddrwydd ? A ydych yn bod yn agored ac yn onest ger ei fron Ef oherwydd Mae eisoes yn gwybod.

23. Hebreaid 10:22 “Gadewch inni nesau at Dduw â chalon ddidwyll a chyda’r sicrwydd llawn a ddaw yn sgil ffydd, wedi i’n calonnau daenellu i’n glanhau oddi wrth gydwybod euog a chael ein cyrff wedi eu golchi â dŵr pur.”

24. Salm 51:6 “Wele, yr wyt yn ymhyfrydu mewn gwirionedd yn y mewnol, ac yr wyt yn dysgu doethineb imi yn y galon ddirgel.”

25. Mathew 6:7-8 “Ond pan weddïwch, na arferwch ailadroddiadau ofer, fel y cenhedloedd: oherwydd y maent yn meddwl y cânt eu clywed am eu llawer o lefaru. 8 Peidiwch â bod yn debyg iddyn nhw, oherwydd mae eich Tad yn gwybod beth sydd ei angen arnoch chi cyn gofyn iddo.

26. Eseia 29:13 “Mae'r Arglwydd yn dweud: “Mae'r bobl hyn yn dod yn agos ataf â'u genau ac yn fy anrhydeddu â'u gwefusau, ond mae eu calonnau ymhell oddi wrthyf. Mae eu haddoliad i mi yn seiliedig ar y rheolau dynol yn unig a ddysgwyd iddynt.”

27. Iago 4:2 “Yr ydych yn dymuno ac nid oes gennych, felly yr ydych yn llofruddio. Yr ydych yn chwennych ac yn methu â chael, felly yr ydych yn ymladd ac yn ffraeo. Nid oes gennych, oherwydd nid ydych yn gofyn”

28. Mathew 11:28 “Dewch ataf fi, bawb sydd ynblinedig a beichus, a rhoddaf orffwystra i chwi.”

29. Salm 147:3 “Y mae'n iacháu'r torcalonnus ac yn rhwymo eu clwyfau.”

30. Mathew 26:41 “Gwyliwch a gweddïwch rhag i chi fynd i demtasiwn. Y mae'r ysbryd yn wir ewyllysgar, ond y cnawd yn wan.”

31. Salm 66:18 “Os edrychaf ar anwiredd yn fy nghalon, ni wrendy yr Arglwydd.”

32. Diarhebion 28:9 “Os bydd rhywun yn troi ei glust i ffwrdd oddi wrth glywed y gyfraith, y mae hyd yn oed ei weddi yn ffiaidd.”

33. Salm 31:9 “Bydd drugarog wrthyf, ARGLWYDD, oherwydd yr wyf mewn cyfyngder; y mae fy llygaid yn pallu rhag tristwch, fy enaid a'm corff hefyd.”

Gwneud gweddi yn arferiad

Mae gweddïo yn aml yn anodd – llawenydd yn ogystal â disgyblaeth . Mae'n ddisgyblaeth ysbrydol yn ogystal â chorfforol. Drosodd a throsodd mae Duw yn dweud wrthym fod angen inni fod mewn gweddi gyson. Rhaid inni fod yn ffyddlon. Ffyddlon i weddïo dros eraill, ffyddlon i weddïo dros ein gelynion, ffyddlon i weddïo dros ein hanwyliaid a'r brodyr ledled y byd. Dw i'n eich annog chi i osod amser a chael lle cyfarwydd i geisio'r Arglwydd bob dydd. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y weddi ddyddiol yn yr erthygl Beibl.

34. Marc 11:24 “Am hynny rwy'n dweud wrthych, beth bynnag a ofynnoch mewn gweddi, credwch ei fod wedi ei dderbyn, a bydd yn eiddo i chwi.”

35. 1 Timotheus 2:1-2 “Yna, yn gyntaf oll, yr wyf yn annog deisyfiadau, gweddïau, eiriolaeth a diolchgarwch dros bawb— 2 dros frenhinoedd a phawb.mewn awdurdod, er mwyn i ni fyw bywydau heddychlon a thawel mewn pob duwioldeb a sancteiddrwydd.”

36. Rhufeiniaid 12:12 “Byddwch lawen mewn gobaith, yn amyneddgar mewn cystudd, yn ffyddlon mewn gweddi.”

37. Iago 1:6 “Ond pan ofynnwch, rhaid i chi gredu a pheidio ag amau, oherwydd y mae'r sawl sy'n amau ​​fel ton y môr, yn cael ei chwythu a'i thaflu gan y gwynt.”

38. Luc 6:27-28 “Ond wrthoch chi sy'n gwrando dw i'n dweud: Carwch eich gelynion, gwnewch dda i'r rhai sy'n eich casáu, 28 bendithiwch y rhai sy'n eich melltithio, gweddïwch dros y rhai sy'n eich cam-drin. ”

39. Effesiaid 6:18 “Gweddïo bob amser yn yr Ysbryd, gyda phob gweddi ac ymbil. I’r perwyl hwnnw byddwch wyliadwrus gyda phob dyfalwch, gan erfyn dros yr holl saint.”

40. 1 Thesaloniaid 5:17-18 “ Gweddïwch yn wastadol , 18 diolchwch ym mhob amgylchiad; oherwydd hyn yw ewyllys Duw amdanoch chi yng Nghrist Iesu.”

41. Luc 21:36 “Gwyliwch gan hynny, a gweddïwch bob amser, fel y'ch cyfrifir yn deilwng i ddianc rhag yr holl bethau hyn a ddaw, ac i sefyll gerbron Mab y dyn.”

42. Luc 5:16 “Ond fe aeth Iesu yn aml i leoedd unig a gweddïo.”

Gweld hefyd: 25 Adnod Epig o’r Beibl Am Drais Yn Y Byd (Pwerus)

Cyffesu pechod beunydd

Un agwedd ar weddïo’n ffyddlon bob dydd yw’r agwedd ar gyffes. Trwy weddi feunyddiol y cawn gyfle i gyffesu ein pechodau i'r Arglwydd yn feunyddiol. Nid yw hyn yn golygu bod angen i ni gael ein hachub bob dydd, ond ein bod yn byw mewn cyflwr parhaus
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.