60 Annog Adnodau o’r Beibl Am Heddiw (Byw i Iesu)

60 Annog Adnodau o’r Beibl Am Heddiw (Byw i Iesu)
Melvin Allen

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am heddiw?

Unwaith yfory oedd heddiw, a bydd yfory heddiw yn fuan. (Anhysbys)

Efallai bod bywyd yn gyflym iawn nad oes gennych chi fawr o amser i ddal eich gwynt, heb sôn am stopio i feddwl am arwyddocâd heddiw. Mae’r Beibl yn sôn llawer am heddiw. Mae Duw yn ein cyfarwyddo'n ddoeth am arwyddocâd pob dydd. Mae am inni ddeall pwysigrwydd heddiw a sut y dylem fyw. Dyma beth mae’r Beibl yn ei ddweud am heddiw.

dyfyniadau Cristnogol am heddiw

“Dyma beth sydd angen i chi ei gofio. Nid oes gennych ddoe mwyach. Nid oes gennych yfory eto. Dim ond heddiw sydd gennych. Dyma'r dydd a wnaeth yr Arglwydd. Byw ynddo.” Max Lucado

“Fy nymuniad yw byw yn fwy i Dduw heddiw na ddoe, a bod yn fwy sanctaidd heddiw na’r olaf.” Francis Asbury

“Mae Duw yn cael ei ogoneddu fwyaf ynom ni pan fyddwn ni fwyaf bodlon ynddo Ef” John Piper .

“Mae Duw yn ein gwahodd ni heddiw i fyw stori wych gydag Ef .”

Byddwch yn iawn gyda Duw heddiw

Anaml y mae Duw yn anwybyddu materion. Mae fel arfer yn cyrraedd y pwynt yn syth, yn enwedig pan fydd yn rhoi rhybudd i ni. Yn Salm 95:7-9, rydyn ni’n darllen un o rybuddion Duw. Mae'n dweud,

 • Heddiw, os gwrandewch ar ei lais Ef, na chaledwch eich calonnau, megis yn Meriba, megis ar y dydd yn Massa yn yr anialwch pan roddodd eich tadau fi ar brawf. a'm rhoi i brawf, er iddynt weled fy ngwaith.

Hwnrhai eraill, fel na byddont anffrwythlawn.”

38. Colosiaid 4:5-6 “Byddwch yn ddoeth yn eich ffordd o ymddwyn tuag at bobl o'r tu allan; gwneud y gorau o bob cyfle. 6 Bydded eich ymddiddan bob amser yn llawn gras, wedi ei flasu â halen, er mwyn ichwi wybod pa fodd i ateb pawb.”

39. Eseia 43:18-19 “Anghofiwch y pethau blaenorol; peidiwch â thrigo ar y gorffennol. 19 Wele fi yn gwneud peth newydd! Nawr mae'n codi; onid ydych yn ei ganfod? Yr wyf yn gwneud ffordd yn yr anialwch a nentydd yn y tir diffaith.”

40. Effesiaid 5:15-16 “Gwelwch felly eich bod yn rhodio'n ofalus, nid fel ffyliaid ond fel doethion, 16 gan brynu'r amser, oherwydd drwg yw'r dyddiau.”

41. Diarhebion 4:5-9 “Cael doethineb, cael deall; paid ag anghofio fy ngeiriau, na throi i ffwrdd oddi wrthynt. 6 Paid â gadael doethineb, a hi a'th warchod di; caru hi, a bydd yn gwylio drosoch. 7 Dyma ddechrau doethineb: Cael doethineb. Er iddo gostio'r cyfan sydd gennych, mynnwch ddealltwriaeth. 8 Coledda hi, a hi a'th ddyrchafa; cofleidia hi, a hi a'th anrhydedda di. 9 Bydd hi'n rhoi garlant i ti i roi gras i'th ben ac i'th gyflwyno â choron ogoneddus.” – (Doethineb o'r Beibl)

Beth mae Duw yn ei ddweud wrthyf heddiw?

Mae pob dydd yn ddiwrnod da i gofio’r efengyl. Dyna’r newyddion da a newidiodd eich bywyd. Pan fyddwch chi'n credu yng ngwaith Iesu Grist ar y groes dros eich pechodau, fe faddeuodd ein holl bechodau ddoe, heddiw, ac yfory. Gallwch chi roieich hyder yng ngwaith Iesu ar y groes heddiw. Mae hyn yn eich cymell i fyw iddo.

 • Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon a chyfiawn i faddau inni ein pechodau a'n glanhau oddi wrth bob anghyfiawnder. (1 Ioan 1:9 ESV)

Peidiwch â phoeni am yfory

Mae Iesu’n siarad â grŵp mawr o bobl ychydig i’r gogledd o Gapernaum. Yn ystod ei Bregeth adnabyddus ar y Mynydd, mae'n cynghori ei wrandawyr yn ddoeth,

Gweld hefyd: 21 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Am Flodau Haul (Dyfyniadau Epig)
 • Ond yn gyntaf ac yn bwysicaf oll, ceisiwch (amcan, ymdrechwch) Ei deyrnas a'i gyfiawnder [Ei ffordd. o wneuthur a bod yn iawn — agwedd a chymeriad Duw], a'r pethau hyn oll a roddir i chwi hefyd. Felly peidiwch â phoeni am yfory; oherwydd bydd yfory yn poeni amdano'i hun. Mae pob dydd yn cael digon o drafferth ei hun. (Mathew 6:33-34 Beibl Chwareledig)

Deallodd Iesu bryder. Roedd yn byw ar y ddaear ac yn ddiamau wedi profi'r un temtasiynau i boeni â ninnau. Mae pryder yn ymateb naturiol i sefyllfaoedd heriol mewn bywyd. Ond yn lle poeni, cynigiodd Iesu y gwrthwenwyn i ofid i’w wrandawyr: canolbwyntiwch heddiw a cheisiwch deyrnas Dduw yn gyntaf bob dydd.

42. Mathew 11:28-30 “Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn feichus, a rhoddaf orffwystra i chwi. 29 Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, a chwi a gewch orffwystra i'ch eneidiau. 30 Canys fy iau sydd esmwyth, a'm baich sydd ysgafn.”

43. Eseia 45:22 “Edrychwch iFi, a chadwedig fyddo, Holl derfynau'r ddaear! Canys myfi yw Duw, ac nid oes arall.”

44. Deuteronomium 5:33 “Yr holl ffyrdd a orchmynnodd yr ARGLWYDD eich Duw i chwi, byddwch fyw, ac fel y byddo yn dda i chwi, ac y byddoch fyw yn hir yn y wlad a feddwch.”

45. Galatiaid 5:16 “Ond yr wyf yn dweud, rhodiwch yn yr Ysbryd, ac ni fyddwch yn bodloni chwantau'r cnawd.”

46. 1 Ioan 1:9 “Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn i faddau ein pechodau inni, ac i’n glanhau oddi wrth bob anghyfiawnder.”

A yw’r Beibl yn berthnasol heddiw?<3

Mae’r Beibl yn siarad â ni heddiw. Dyma nifer o resymau pam fod y Beibl yn dal yn berthnasol heddiw.

 • Mae'r Beibl yn ein helpu ni i ddeall ein gwreiddiau.-Mae'r Ysgrythur yn egluro tarddiad bodau dynol. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n darllen Genesis, rydych chi'n gweld dechrau'r dyn cyntaf a'r wraig gyntaf.
 • Mae'r Beibl yn egluro'r byd drylliedig rydyn ni'n byw ynddo. Mae ein byd ni yn llawn casineb, dicter, llofruddiaeth, afiechyd, a thlodi. Mae Genesis yn dweud wrthym pan gymerodd Adda frathiad o'r afal o'r goeden waharddedig, fe gychwynnodd ddinistr pechod a dinistr ar y ddaear.
 • Mae'r Beibl yn cynnig gobaith inni mewn bywyd-cychwyniad yn Genesis; gwelwn gynllun prynedigaethol Duw i anfon ei fab, Iesu, i fod yn bridwerth i bob dyn a menyw. Fel pobl maddeugar, gallwn fyw yn y rhyddid o gael perthynas â Duwfel y gwnaeth Adda cyn pechu. Mae hyn yn rhoi gobaith inni wrth inni wynebu heriau bywyd.
 • Mae’r Beibl yn ein galw ni’n blant Duw- Yn Ioan 1:12, rydyn ni’n darllen, Ond i bawb a’i derbyniodd, pwy wedi credu yn ei enw, rhoddodd yr hawl i ddod yn blant i Dduw. Mae Duw yn ein galw yn blant iddo; rydyn ni'n gwybod ei fod yn ein caru ni ac yn gofalu amdanon ni.
 • Mae'r Beibl yn dweud wrthym sut i gyflawni pwrpas Duw ar gyfer ein bywydau - mae'r Ysgrythurau yn rhoi cyfarwyddiadau ymarferol inni ar sut i fyw. Mae’n ein hatgoffa i edrych at Dduw yn feunyddiol am nerth a gras i wneud yr hyn y mae wedi ein galw ni i’w wneud.
47. Rhufeiniaid 15:4 “Oherwydd pob peth a ysgrifennwyd yn y gorffennol sydd wedi ei ysgrifennu er ein dysgu ni, er mwyn inni gael gobaith trwy ddyfalbarhad ac anogaeth yr Ysgrythurau.”

48. 1 Pedr 1:25 “ond gair yr Arglwydd sydd yn para byth.” A dyma'r gair a bregethwyd i chwi.”

49. 2 Timotheus 3:16 “Mae’r holl Ysgrythur wedi ei hanadlu gan Dduw ac yn ddefnyddiol ar gyfer addysgu, ceryddu, cywiro a hyfforddi mewn cyfiawnder.”

50. Salm 102:18 “Ysgrifenna hyn ar gyfer y genhedlaeth i ddod, er mwyn i bobl sydd heb eu creu eto foliannu'r ARGLWYDD.”

Dechrau gweddïo heddiw y byddai Duw yn cynyddu eich agosatrwydd ag Ef

Mae bywyd yn prysuro. Mae’n bwysig cymryd amser dyddiol i fod gyda Duw a dod yn nes at Dduw. Dyma rai awgrymiadau ar sut i gynyddu eich agosatrwydd ag Ef.

 • Rhowch amser tawel - Neilltuwch amser bob dydd i fodyn unig gyda Duw. Dewch o hyd i'r amser gorau i chi, boed yn y bore, prynhawn neu gyda'r nos. Dewch o hyd i le tawel yn eich cartref i eistedd a chanolbwyntio ar Dduw. Diffoddwch eich ffôn a pharatowch i wrando.
 • Darllenwch air Duw - Yn ystod eich amser tawel, treuliwch ychydig o amser yn darllen yr Ysgrythur. Mae llawer o bobl yn gweld ei fod yn eu helpu i ddilyn cynllun darllen y Beibl. Mae llawer ar-lein, neu gallwch ddefnyddio ap cynllun darllen y Beibl. Ar ôl i chi ddarllen rhywfaint o ysgrythur, meddyliwch am yr hyn rydych chi'n ei ddarllen. Yna gweddïwch am yr hyn rydych chi'n ei ddarllen, gan ofyn i Dduw eich helpu chi i gymhwyso'r hyn rydych chi'n ei ddarllen i'ch bywyd.
 • Gweddïwch drosoch eich hun a'ch perthynas â Duw ac eraill. Gweddïwch dros eich anghenion dyddiol ac am help i wneud ewyllys Duw. Gweddïwch dros eich teulu, ffrindiau, arweinwyr y wlad, ac unrhyw beth arall y gallwch chi feddwl amdano. Efallai y byddwch am ysgrifennu eich gweddïau mewn dyddlyfr, ac yna gallwch edrych yn ôl a gweld sut yr atebodd Duw eich gweddïau.

51. 1 Thesaloniaid 5:16-18 “Llawenhewch bob amser, 17 gweddïwch yn barhaus, 18 diolchwch ym mhob achos; oherwydd hyn yw ewyllys Duw amdanoch chi yng Nghrist Iesu.”

52. Luc 18:1 “Yna dywedodd Iesu ddameg wrthynt am eu hangen bob amser i weddïo a pheidio â cholli calon.”

53. Effesiaid 6:18 “Gweddïwch yn yr Ysbryd bob amser, gyda phob math o weddi a deisyfiad. I'r perwyl hwn, byddwch yn effro gyda phob dyfalbarhad yn eich gweddïau dros yr holl saint.”

54. Marc 13:33 “Byddwch yn wyliadwrus ac arhoswcheffro! Canys ni wyddoch pa bryd y daw yr amser penodedig.”

55. Rhufeiniaid 8:26 “Yn yr un modd, mae’r Ysbryd yn ein helpu ni yn ein gwendid. Canys ni wyddom pa fodd y dylem weddïo, ond y mae'r Ysbryd ei Hun yn ymbil trosom â griddfanau rhy ddwfn i eiriau.”

56. Colosiaid 1:3 “Diolchwn bob amser i Dduw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist, pan weddïwn drosoch.”

Annog adnodau o’r Beibl ar gyfer heddiw

Dyma adnodau i'n hatgoffa o ddaioni Duw i ni bob dydd o'n bywyd.

57. Hebreaid 13:8 “Yr un yw Iesu Grist ddoe a heddiw, ac am byth.” (Pwy yw Iesu yn y Beibl?)

58. Salm 84:11 “Oherwydd haul a tharian yw’r Arglwydd Dduw: yr Arglwydd a rydd ras a gogoniant; ni cheil dim daioni oddi wrth y rhai sy’n rhodio’n uniawn.”

59. Ioan 14:27 (NLT) “Yr wyf yn eich gadael ag anrheg—tawelwch meddwl a chalon. Ac mae'r heddwch a roddaf yn anrheg na all y byd ei roi. Felly peidiwch â phoeni nac ofn." (Peidiwch ag ofni dyfyniadau o'r Beibl)

60. Salm 143:8 “Gad imi glywed yn fore dy gariad diysgog, oherwydd ynot ti yr wyf yn ymddiried. Gwna i mi wybod y ffordd y dylwn fynd, oherwydd atat ti y dyrchafaf fy enaid.” - (Cariad Duw)

61. 2 Corinthiaid 4:16-18 “Felly dydyn ni ddim yn colli calon. Er bod ein hunan allanol yn gwastraffu, mae ein hunan fewnol yn cael ei adnewyddu o ddydd i ddydd Oherwydd mae'r cystudd ennyd ysgafn hwn yn paratoi i ni bwysau tragwyddol o ogoniant y tu hwnt i bob peth.cymhariaeth, wrth i ni edrych nid at y pethau a welir ond at y pethau anweledig. Oherwydd y mae'r pethau a welir yn fyrhoedlog, ond y mae'r pethau anweledig yn dragwyddol.”

Casgliad

Er bod ein bywydau yn brysur, mae'r ysgrythur yn ein hatgoffa i ganolbwyntio ar heddiw. Mae Duw yn ein hannog ni i dreulio amser gydag ef bob dydd, i gadw ei deyrnas yn gyntaf yn ein bywydau, ac i wrthsefyll yr ysfa i boeni am drafferthion yfory. Mae'n addo helpu a gofalu amdanom wrth inni edrych ato.

mae ysgrythur yn cyfeirio at foment hanesyddol pan oedd yr Israeliaid, a oedd newydd gael eu hachub rhag yr Eifftiaid, yn grwgnach yn erbyn Duw oherwydd eu bod yn sychedig. Darllenasom eu cwynion yn Exodus 17:3.
 • Ond sychedodd y bobl yno am ddwfr, a’r bobl a grynasant yn erbyn Moses, ac a ddywedasant, “Pam y daethost â ni i fyny o’r Aifft i’n lladd ni ac ein plant a'n hanifeiliaid â syched?

Mewn anobaith, gweddïodd Moses, a dywedodd Duw wrtho am daro craig er mwyn i'r bobl allu bodloni eu syched a gwybod bod yr Arglwydd gyda hwy.

Cyn inni farnu’r Israeliaid am eu hymateb pechadurus, mae angen inni edrych ar ein tueddiad i anghofio darpariaeth a daioni Duw i ni. Pa mor aml ydyn ni'n pryderu am dalu biliau neu gael problemau iechyd? Rydyn ni'n anghofio edrych yn ôl ar ddarpariaeth Duw yn y gorffennol ar ein cyfer. Fel yr Israeliaid, efallai y byddwn ni'n teimlo'n galed tuag at Dduw neu ein harweinwyr oherwydd nad yw ein hanghenion yn cael eu diwallu yn y ffordd neu'r amserlen rydyn ni'n ei disgwyl. Nid yw calon galed yn golygu ein bod ni’n gwylltio gyda Duw, ond rydyn ni’n penderfynu na fydd Duw yn gofalu amdanon ni.

Heddiw, mae Duw yn dal i siarad â ni. Mae ganddo'r un neges ag oedd ganddo bryd hynny. Mae am ddod ato gyda'ch pryderon. Mae am inni wrando ar ei lais ac ymddiried ynddo. Cynifer o weithiau, mae pobl yn caniatáu i'w hamgylchiadau gymylu eu ffordd o feddwl am Dduw. Gair Duw yw ein canllaw ar gyfer bywyd yn hytrach na’n teimladau neu amgylchiadau. Mae gair Duw yn dweud y gwir wrthymam Dduw. Felly, heddiw os gwrandewch ar lais Duw….sylwch ar waith Duw yn y gorffennol ac ymddiriedwch ynddo.

Heddiw yw’r dydd y gwnaeth yr Arglwydd

Dywed Salm 118:24,

 • Dyma'r dydd a wnaeth yr Arglwydd; llawenychwn a gorfoleddwn ynddi.

Mae ysgolheigion yn meddwl bod y Brenin Dafydd wedi ysgrifennu'r salm hon i goffau adeiladu'r ail deml yn Jerwsalem neu efallai i ddathlu ei orchfygiad ar y Philistiaid pan gafodd ei goroni'n frenin. Mae'r salm hon yn ein hatgoffa i stopio a chymryd sylw o heddiw, diwrnod arbennig a grëwyd gan yr Arglwydd. Dywed yr awdur: Addolwn yr Arglwydd a byddwn ddedwydd heddiw.

Bu llawer o droeon trwstan ym mywyd Dafydd. Roedd rhai o'r caledi a ddioddefodd oherwydd ei bechod ei hun, ond roedd llawer o'i dreialon oherwydd pechodau eraill. O ganlyniad, ysgrifennodd lawer o salmau lle tywalltodd ei galon at Dduw, gan erfyn am help. Ond yn y salm hon y mae Dafydd yn ein hysbrydoli i gymryd sylw o heddiw, i lawenhau yn Nuw, ac i fod yn llawen.

1. Rhufeiniaid 3:22-26 (NKJV) “hyd yn oed cyfiawnder Duw, trwy ffydd yn Iesu Grist, i bawb ac i bawb sy’n credu. Canys nid oes gwahaniaeth; 23 Canys pawb a bechasant, ac a syrthiodd yn brin o ogoniant Duw, 24 yn cael eu cyfiawnhau yn rhydd trwy ei ras trwy y prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu, 25 yr hwn a osododd Duw allan yn aberth trwy ei waed, trwy ffydd, i arddangos ei gyfiawnder Ef, oherwydd yn ei ymataliad ef yr oedd Duw wedi trosglwyddo'r pechodau oedd o'r blaenwedi ymrwymo, 26 i ddangos ar hyn o bryd ei gyfiawnder Ef, er mwyn iddo fod yn gyfiawn ac yn gyfiawn i'r un sy'n credu yn Iesu.”

2. 2 Corinthiaid 5:21 “Gwnaeth Duw yr hwn oedd heb bechod yn bechod drosom ni, er mwyn inni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef.”

3. Hebreaid 4:7 “Dynododd Duw eto ddiwrnod arbennig fel “Heddiw,” pan lefarodd yn hir yn ddiweddarach trwy Ddafydd fel y dywedwyd: “Heddiw, os gwrandewch ar ei lais Ef, peidiwch â chaledu eich calonnau.”

4. Salm 118:24 “Dyma’r dydd y gwnaeth yr ARGLWYDD; Byddwn yn llawenhau ac yn llawen ynddo.

5. Salm 95:7-9 (NIV) “Oherwydd ef yw ein Duw a ni yw pobl ei borfa, y praidd sydd dan ei ofal. Heddiw, petaech ond yn clywed ei lais ef, 8 “Peidiwch â chaledu eich calonnau fel y gwnaethoch yn Meriba, fel y gwnaethoch y diwrnod hwnnw yn Massa yn yr anialwch, 9 lle profodd eich hynafiaid fi; gwnaethant fy ngheisio, er eu bod wedi gweld yr hyn a wneuthum.”

6. Salm 81:8 “Gwrando, fy mhobl, a byddaf yn eich rhybuddio: O Israel, pe baech yn unig yn gwrando arnaf!”

Gweld hefyd: 20 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Anafu Eraill (Darllen Grymus)

7. Hebreaid 3:7-8 “Felly, fel y dywed yr Ysbryd Glân: “Heddiw, os gwrandewch ar ei lais ef, 8 peidiwch â chaledu eich calonnau fel y gwnaethoch yn y gwrthryfel, yn ystod amser profi yn yr anialwch.”

8. Hebreaid 13:8 “Yr un yw Iesu Grist ddoe a heddiw ac am byth.” (A yw Iesu Dduw hollalluog?)

9. 2 Corinthiaid 6:2 “Oherwydd mae'n dweud, “Mewn amser ffafriol y gwrandewais arnoch, ac mewn diwrnod oiachawdwriaeth dw i wedi dy helpu di.” Wele, yn awr yw yr amser ffafriol; wele, yn awr yw dydd iachawdwriaeth.”

10. 2 Pedr 3:9 “Nid yw’r Arglwydd yn araf yn ei addewid, fel y mae rhai yn cyfrif arafwch, ond y mae’n amyneddgar tuag atoch chwi, heb fod yn fodlon i neb ddifetha, ond i bawb ddod i edifeirwch.”

11. Eseia 49:8 “Dyma mae'r ARGLWYDD yn ei ddweud: “Yn amser fy ffafr fe'ch atebaf, ac yn nydd iachawdwriaeth fe'ch cynorthwyaf; Byddaf yn eich cadw, ac yn eich gwneud yn gyfamod i'r bobl, i adfer y wlad ac i roi ei hetifeddiaethau anghyfannedd.”

12. Ioan 16:8 (KJV) “A phan ddelo, efe a gerydda y byd o bechod, a chyfiawnder, a barn.”

Peidiwch â phryderu

Mae llawer o bethau yn ein bywydau heddiw sy'n achosi pryder. Gall popeth o gostau byw i wleidyddiaeth anfon eich pwysedd gwaed i'r entrychion. Roedd Duw yn gwybod y bydden ni’n bryderus ac o dan straen weithiau. Mae’r Ysgrythur yn mynd i’r afael â’n pryder ac yn ein hatgoffa i ofyn i Dduw am help. Yn Philipiaid 4:6-7, rydyn ni’n darllen beth i’w wneud pan fyddwch chi’n cael eich temtio i deimlo’n bryderus.

 • Peidiwch â bod yn bryderus am ddim, ond ym mhopeth, trwy weddi ac ymbil gyda diolchgarwch, bydded eich deisyfiadau. gwneud yn hysbys i Dduw. 7 A bydd tangnefedd Duw, yr hwn sydd goruwch pob deall, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. (Philipiaid 4:6-7 ESV)

Yn Mathew 6;25, mae Iesu’n mynd yn benodol. Mae'n atgoffa eidilynwyr nid yn unig y mae Duw yn gwybod beth sydd ei angen arnynt, ond y mae yn ymwneud â hyd yn oed eu hanghenion mwyaf sylfaenol megis bwyd, diod, a dillad.

 • Am hynny rwy'n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd, beth fyddwch chi'n ei fwyta neu beth fyddwch chi'n ei yfed, nac am eich corff, beth fyddwch chi'n ei wisgo. Onid yw bywyd yn fwy na bwyd, a’r corff yn fwy na dillad?

Yna, esboniodd Iesu i’w ddilynwyr sut na allant fod yn bryderus pan ddywed,

 • Eithr ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a'r pethau hyn oll a chwanegir atoch chwi. Felly peidiwch â phryderu am yfory, oherwydd bydd yfory yn bryderus drosto'i hun. Digon ar gyfer y diwrnod yw ei drafferth ei hun . (Mathew 6: 33-34 ESV)

13. Philipiaid 4:6-7 “Peidiwch â bod yn bryderus am unrhyw beth, ond ym mhob sefyllfa, trwy weddi a deisyfiad, gyda diolchgarwch, cyflwynwch eich deisyfiadau i Dduw. 7 A bydd tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.”

14. 1 Pedr 3:14 “Ond hyd yn oed petaech chi'n dioddef oherwydd yr hyn sy'n iawn, fe'ch bendithir. “Paid ag ofni eu bygythion; peidiwch â bod ofn.”

15. 2 Timotheus 1:7 “Oherwydd ni roddodd Duw inni ysbryd ofn; ond o allu, a chariad, a meddwl cadarn.”

16. Eseia 40:31 “ond bydd y rhai sy'n gobeithio yn yr Arglwydd yn adnewyddu eu cryfder. Ehedant ar adenydd fel eryrod; byddan nhw'n rhedeg ac ni fyddant yn blino,byddant yn cerdded, ac nid yn llewygu.”

17. Salm 37:7 “Gorffwys yn yr Arglwydd a disgwyl yn amyneddgar amdano; Paid â phoeni o achos y sawl sy'n llwyddo yn ei ffordd, oherwydd y dyn sy'n gwneud cynlluniau drygionus.”

18. Mathew 6:33-34 “Ond ceisiwch yn gyntaf ei deyrnas a'i gyfiawnder, a bydd y pethau hyn i gyd yn cael eu rhoi i chi hefyd. 34 Am hynny na ofelwch am yfory, canys yfory a ofna amdano ei hun. Mae pob diwrnod yn cael digon o drafferth.”

19. Salm 94:19 (NLT) “Pan oedd amheuon yn llenwi fy meddwl, rhoddodd dy gysur i mi obaith a llawenydd o’r newydd.”

20. Eseia 66:13 “Fel un y mae ei fam yn ei gysuro, felly y cysuraf chwi; ac fe'ch cysurir yn Jerwsalem.”

21. Eseia 40:1 “Cysur, cysura fy mhobl,” medd eich Duw.”

22. Luc 10:41 “Martha, Martha,” atebodd yr Arglwydd, “rydych chi'n poeni ac yn gofidio am lawer o bethau, 42 ond ychydig o bethau sydd eu hangen—neu dim ond un. Y mae Mair wedi dewis yr hyn sydd well, ac ni chymerir oddi wrthi.”

23. Luc 12:25 “A pha un ohonoch trwy ofid a all ychwanegu un cufydd at ei faint?”

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y byd sydd ohoni?

Mae byd heddiw dim gwahanol i'r dyddiau y sonnir amdanynt yn y Beibl. Dywed ysgolheigion heddiw ein bod ni'n byw rhwng marwolaeth Crist, atgyfodiad, esgyniad i'r nefoedd, a'i ail ddyfodiad. Mae rhai yn ei alw’n “amseroedd gorffen” neu “amseroedd olaf.” Efallai eu bod yn gywir. Mae'r Ysgrythur yn dweud wrthym beth fydd y bydfel yn y dyddiau diweddaf.

24. 2 Timotheus 3:1 “Ond deallwch hyn: Yn y dyddiau diwethaf fe ddaw amseroedd ofnadwy.”

25. Jwdas 1:18 Dywedasant wrthych, “Yn yr amseroedd diwethaf bydd gwatwarwyr a fydd yn dilyn eu chwantau annuwiol eu hunain.”

26. 2 Pedr 3:3 “Yn anad dim, rhaid i chi ddeall y bydd gwatwarwyr yn dod yn y dyddiau diwethaf, gan watwar a dilyn eu chwantau drwg eu hunain.”

27. 2 Timotheus 3:1-5 “Ond deallwch, yn y dyddiau diwethaf, y daw adegau o drafferth. Oherwydd bydd pobl yn hoff o hunan, yn hoff o arian, yn falch, yn drahaus, yn sarhaus, yn anufudd i'w rhieni, yn anniolchgar, yn ddigalon, yn ddigalon, yn annymunol, yn athrodus, heb hunanreolaeth, yn greulon, heb fod yn dda cariadus, yn fradwrus, yn fyrbwyll, wedi chwyddo gyda cenhedlu, yn caru pleser yn hytrach na chariadon Duw, yn cael golwg o dduwioldeb, ond yn gwadu ei nerth. Osgoi pobl o'r fath.”

28. 1 Ioan 2:15 “Peidiwch â charu'r byd na'r pethau sydd yn y byd. Os oes rhywun yn caru'r byd, nid yw cariad y Tad ynddo ef.”

Beth am fyw heddiw?

Mae'n bwysig i chi ganolbwyntio ar heddiw tra byddwch chi Gall oherwydd cyn i chi ei wybod, mae'n yfory, ac rydych wedi colli eich cyfle i gofleidio heddiw. Mae'r Ysgrythur yn cynnig cyfarwyddiadau ymarferol inni sut y dylem fyw bob dydd.

29. Josua 1:7-8 “Byddwch yn gryf ac yn ddewr iawn. Byddwch yn ofalus i ufuddhau i'r holl gyfraith a roddodd fy ngwas Moses i chi; paid a throi oddi wrthoi'r dde neu i'r chwith, fel y byddwch yn llwyddiannus lle bynnag yr ewch. 8 Cadw y Llyfr hwn o'r Gyfraith bob amser ar eich gwefusau; myfyria arni ddydd a nos, fel y byddoch yn ofalus i wneuthur pob peth sydd yn ysgrifenedig ynddo. Yna byddwch yn llewyrchus ac yn llwyddiannus.”

30. Hebreaid 13:5 “Bydded eich ymddiddan yn ddigywilydd; a byddwch fodlon ar y cyfryw bethau ag sydd gennych: canys efe a ddywedodd, Ni'th adawaf byth, ac ni'th gadawaf.”

31. Rhufeiniaid 12:2 “A pheidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond cael eich trawsnewid trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chi brofi beth yw ewyllys Duw, yr hyn sy'n dda, yn gymeradwy ac yn berffaith.”

32. Diarhebion 3:5-6 (NKJV) “Ymddiried yn yr Arglwydd â’th holl galon, A phaid â phwyso ar dy ddeall dy hun; 6 Cydnebydd Ef yn dy holl ffyrdd, Ac Efe a gyfarwydda dy lwybrau.”

33. Diarhebion 27:1 “Peidiwch ag ymffrostio am yfory, oherwydd ni wyddoch beth a ddaw yn ystod dydd.”

34. 1 Thesaloniaid 2:12 “Cerddwch mewn modd teilwng o'r Duw sy'n eich galw i'w deyrnas a'i ogoniant ei hun.”

35. Effesiaid 4:1 “Fel carcharor yn yr Arglwydd, felly, yr wyf yn eich annog i rodio mewn modd teilwng o'r alwad a gawsoch.”

36. Colosiaid 2:6 “Felly, felly, yn union fel y derbyniasoch Grist Iesu yn Arglwydd, parhewch i fyw eich bywydau ynddo.”

37. Titus 3:14 “A rhaid i'n pobl hefyd ddysgu ymroi i weithredoedd da er mwyn diwallu anghenion dybryd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.