Sawl Tudalen Sydd Yn Y Beibl? (Cyfartaledd Nifer) 7 Gwirionedd

Sawl Tudalen Sydd Yn Y Beibl? (Cyfartaledd Nifer) 7 Gwirionedd
Melvin Allen

Os ydych chi'n ddarllenwr brwd, efallai na fyddwch chi'n meddwl dim am ddarllen llyfr 400 tudalen. Wrth gwrs, os dewiswch ddarllen y Beibl, byddwch yn darllen o leiaf deirgwaith cymaint o dudalennau. Gan ddibynnu ar ba mor gyflym rydych chi'n darllen, byddai'n cymryd rhwng 30 a 100 awr i chi gwblhau'r Beibl mewn un eisteddiad. Mae dweud ei fod yn llyfr hir yn danddatganiad. Felly, faint o dudalennau sydd yn y Beibl? Gadewch i ni ddarganfod.

Beth yw’r Beibl?

Antholeg neu gasgliad o wahanol destunau yw’r Beibl. Fe'i hysgrifennwyd yn wreiddiol yn Hebraeg, Aramaeg, a Groeg. Mae rhai o genres gwahanol y Beibl yn cynnwys

 • Barddoniaeth
 • Epistolau
 • Naratifau a chyfraith hanesyddol
 • Doethineb
 • Efengylau
 • Apocalyptaidd
 • Proffwydoliaeth

Mae Cristnogion yn cyfeirio at y Beibl fel gair Duw. Maen nhw’n credu bod Duw wedi dewis datgelu ei hun i fodau dynol trwy’r Beibl. Fe ddarllenon ni ymadroddion fel “Fel hyn y dywed yr Arglwydd” dro ar ôl tro trwy gydol y Beibl, gan ddangos awydd Duw i gyfathrebu â ni.

Mae’r Beibl wedi’i ysgrifennu gan bobl a ysbrydolodd Duw.

Mae’r holl Ysgrythur wedi ei hanadlu allan gan Dduw ac yn fuddiol er dysgeidiaeth, er cerydd, i gywiro, ac i hyfforddi mewn cyfiawnder , (2 Timotheus 3:16 ESV)

Oherwydd ni chynhyrchwyd proffwydoliaeth erioed trwy ewyllys dyn, ond llefarodd dynion oddi wrth Dduw wrth gael eu cario ymlaen gan yr Ysbryd Glân . (2 Pedr 1:21)

Ysgrifennodd awduron y Beibl beth roedd Duw eisiaui'w ysgrifennu. Mae yna lawer o awduron y Beibl, rhai sy'n hysbys ac eraill nad ydyn nhw'n hysbys. Nid oedd llawer o enwau'r awduron anhysbys yn ymddangos yn y llyfrau a ysgrifennwyd ganddynt. Ymhlith awduron hysbys y Beibl mae

 • Moses
 • Nehemeia
 • Ezra
 • Dafydd
 • Asaff
 • Meibion ​​Koran
 • Ethan
 • Heman
 • Solomon
 • Lemuel
 • Paul
 • Mathew, Marc, Luc, ac Ioan

Yn yr Hen Destament, nid yw awduron llyfrau Esther a Job yn hysbys. Yn y Testament Newydd, mae gan Hebreaid awdur anhysbys.

Cyfartaledd nifer y tudalennau ymhlith y gwahanol gyfieithiadau

Ar gyfartaledd, mae pob cyfieithiad o’r Beibl tua 1,200 o dudalennau. Mae Beiblau Astudio yn hirach, ac mae Beiblau gyda throednodiadau helaeth yn hirach na Beiblau safonol. Gall fod gan fersiynau gwahanol o’r Beibl fwy neu lai o dudalennau.

Gweld hefyd: 50 Adnod Bwerus o’r Beibl Yn Sbaeneg (Cryfder, Ffydd, Cariad)
 • Y Neges-1728 tudalen
 • Fersiwn y Brenin Iago-1200
 • Y Beibl NIV-1281 tudalen
 • ESV Beibl-1244

Nodiadau trivia:

 • Salm 119, yw’r bennod hiraf yn yr Ysgrythur, a Salm 117 yw’r fyrraf gyda dwy adnod yn unig.
 • Acrostig yw Salm 119. Mae ganddo 22 adran gydag 8 llinell ym mhob adran. Mae pob llinell o bob adran yn dechrau gyda llythyren Hebraeg.
 • Yr unig lyfr yn y Beibl sydd heb sôn am Dduw yw Esther. Ond gwelwn ragluniaeth Duw yn cael ei harddangos trwy'r llyfr.
 • Ioan 11:35, Iesu yn wylo yw'r adnod fyrraf yn yBeibl.
 • Mae gan y Beibl 31,173 o adnodau. Mae adnodau o'r Hen Destament yn cynnwys 23, 214 o adnodau, a'r Testament Newydd yn 7,959 o adnodau.
 • Y mae’r fersiwn hwyaf yn Esther 8:9 Y pryd hwnnw y gwysiwyd ysgrifenyddion y brenin, yn y trydydd mis, sef mis Sifan, ar y trydydd dydd ar hugain. Ac yr oedd gorchymyn wedi ei ysgrifennu, yn ôl yr hyn oll a orchmynnodd Mordecai am yr Iddewon, at y tywysogion a llywodraethwyr a swyddogion y taleithiau o India i Ethiopia, 127 o daleithiau, i bob talaith yn ei hysgrifen ei hun ac at bob un yn ei hysgrifen ei hun. iaith, a hefyd i'r Iuddewon yn eu hysgrythyrau a'u hiaith.
 • Adnod gyntaf y Beibl yw Genesis 1:1 I yn y dechreuad, Duw a greodd y nefoedd a'r ddaear.
 • Adnod olaf y Beibl yw Datguddiad 22:21 Gras yr Arglwydd Iesu fyddo gyda phawb. Amen.

Sawl gair sydd yn y Beibl?

Sylwodd merch ifanc ei nain yn darllen ei Beibl bob dydd. Wedi ei drysu gan ymddygiad ei

nain, dywedodd y ferch wrth ei mam, meddwl mai Nain yw’r darllenydd arafaf a welais erioed. Mae hi’n darllen y Beibl bob dydd, a byth yn ei orffen.

Does dim dwywaith fod y Beibl yn cymryd peth amser i’w ddarllen. Y mae yn y llyfr annwyl hwn oddeutu 783,137 o eiriau. Mae cyfrif geiriau yn wahanol ar gyfer gwahanol fersiynau o’r Beibl.

 • Beibl KJV-783,137 o eiriau
 • Beibl NJKV-770,430 o eiriau
 • NIVBeibl-727,969 o eiriau
 • ESV Beibl-757,439 o eiriau

Faint o lyfrau sydd yn y Beibl?

Mae gan bob llyfr yn y Beibl arwyddocâd i ni. Mae Duw yn siarad â ni trwy bob stori, naratif hanesyddol, a cherdd. Mae'r Hen Destament yn sôn am ddyfodiad meseia, gwaredwr a fydd yn achub y byd ac yn ein gwaredu. Mae pob llyfr o’r Hen Destament yn ein paratoi ar gyfer Iesu, Mab Duw. Mae'r Testament Newydd yn dweud wrthym pryd y daeth y Meseia i bob un. Mae'n sôn am bwy oedd Iesu a beth wnaeth e. Mae’r Testament Newydd hefyd yn egluro sut y bu i fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu roi genedigaeth i’r eglwys Gristnogol. Mae hefyd yn egluro sut mae Cristnogion i fyw yng ngoleuni popeth a wnaeth Iesu.

Mae chwe deg chwech o lyfrau yn y Beibl. Mae tri deg naw o lyfrau yn yr Hen Destament a saith ar hugain o lyfrau yn y Testament Newydd.

Beth yw’r llyfr hiraf yn y Beibl?

Os wyt ti’n cyfri’r llyfr hiraf yn y Beibl yn ôl nifer y geiriau, yna byddai’r llyfrau hiraf yn y Beibl cynnwys:

 • Jeremeia gyda 33, 002 o eiriau
 • Genesis gyda 32, 046 o eiriau
 • Salmau gyda 30,147 o eiriau

Mae'r Beibl cyfan yn pwyntio at Iesu Grist

Mae'r Beibl yn pwyntio at Iesu Grist: pwy ydy, pwy oedd e, a beth mae'n rhaid iddo ei wneud i'r byd. Gwelwn broffwydoliaethau'r Hen Destament yn cael eu cyflawni yn y Testament Newydd.

Proffwydoliaeth yr Hen Destament

Canys i ni y genir plentyn, i ni mab ywrhoi; a'r llywodraeth fydd ar ei ysgwydd, a gelwir ei enw ef Rhyfedd Gynghorwr, Duw nerthol, Tad Tragywyddol, Tywysog Tangnefedd. Ar gynydd ei lywodraeth a'i heddwch, ni bydd diwedd, ar orsedd Dafydd a'i deyrnas, i'w sefydlu a'i chynnal â chyfiawnder ac â chyfiawnder, o hyn allan ac byth bythoedd. (Eseia 9:6-7 ESV)

Cyflawniad y Testament Newydd

Ac yr oedd yn yr un ardal bugeiliaid allan yn y maes, yn gofalu am eu praidd wrth nos. Ac angel yr Arglwydd a ymddangosodd iddynt, a gogoniant yr Arglwydd a ddisgleiriodd o'u hamgylch, a hwy a lanwyd o ofn mawr. A dywedodd yr angel wrthynt, “Peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn dod â chi newyddion da o lawenydd mawr a fydd i'r holl bobl. Canys i chwi y ganwyd heddiw yn ninas Dafydd Waredwr, yr hwn yw Crist yr Arglwydd. A bydd hyn yn arwydd i chi: fe welwch faban wedi'i lapio mewn cadachau swaddlo ac yn gorwedd mewn preseb.” Ac yn ddisymwth yr oedd gyda'r angel dyrfa o'r nefol lu yn moli Duw ac yn dywedyd, Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith y rhai y mae yn ei fodd. ( Luc 2:8-14 ESV)

Proffwydoliaeth yr Hen Destament

Gweld hefyd: 10 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Y Llwybr Cul

Yna llygaid y deillion a agorir, a chlustiau Mr. y byddar heb ei atal; yna bydd y cloff yn neidio fel hydd, a thafod y mud yn canu mewn llawenydd.Canys dyfroedd yn torri allan yn yr anialwch, a ffrydiau yn yr anialwch; (Eseia 5-6 ESV)

Cyflawniad y Testament Newydd

Nawr pryd Clywodd Ioan yn y carchar am weithredoedd Crist, efe a anfonodd air trwy ei ddisgyblion, ac a ddywedodd wrtho, Ai ti yw'r hwn sydd i ddod, neu a edrychwn am rywun arall? A’r Iesu a’u hatebodd hwynt, Ewch a mynegwch i Ioan yr hyn yr ydych yn ei glywed ac yn ei weled : 5 Y deillion yn cael eu golwg, a’r cloffion yn rhodio, y mae gwahangleifion yn cael eu glanhau, a’r byddariaid yn clywed, a’r meirw yn cael eu cyfodi, a’r tlodion yn cael newyddion da yn cael ei bregethu iddynt. nhw. 6 A bendigedig yw'r un ni'm tramgwyddo.” (Mathew 11:2-6)

Proffwydoliaeth yr Hen Destament

“Gwelais yng ngweledigaethau'r nos, ac wele gyda'r cymylau. o'r nef daeth un tebyg i fab dyn, ac efe a ddaeth at Hynafol y Dyddiau, ac a gyflwynwyd ger ei fron ef. Ac iddo ef y rhoddwyd arglwyddiaeth a gogoniant, a theyrnas, i'r holl bobloedd, cenhedloedd, ac ieithoedd ei wasanaethu; ei arglwyddiaeth ef sydd arglwyddiaeth dragywyddol, yr hon nid â heibio, a'i frenhiniaeth yn un ni ddinistrir. (Daniel 7:13-14)

Cyflawniad y Testament Newydd:

Ac wele ti yn beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab. , a byddwch yn galw ei enw Iesu. Bydd yn fawr ac fe'i gelwir yn Fab y Goruchaf. A’r Arglwydd Dduw a rydd iddo orseddfa ei dad Dafydd, ac efe a deyrnasa ar dŷ Jacobam byth, ac ar ei deyrnas ef, ni bydd diwedd. (Luc 1:31-33 ESV)

Proffwydoliaeth yr Hen Destament

Gwared ni rhag pechod -T Y mae Ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf, am i'r Arglwydd fy eneinio i ddwyn newyddion da i'r tlodion; y mae wedi fy anfon i rwymo'r rhai drylliedig, i gyhoeddi rhyddid i'r caethion, ac agoriad y carchar i'r rhai sy'n gaeth... (Eseia 61:1 ESV)

cyflawniad

Ac efe a ddaeth i Nasareth, lle y magwyd ef. Ac fel yr oedd yn arfer, efe a aeth i'r synagog ar y dydd Saboth, ac efe a safodd ar ei draed i ddarllen. 17 A sgrôl y proffwyd Eseia a roddwyd iddo. Datododd y sgrôl a dod o hyd i'r man lle'r oedd yn ysgrifenedig,

“Y mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf oherwydd iddo fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi rhyddid i'r caethion, ac adferiad golwg i'r deillion, i ryddhau'r rhai gorthrymedig, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd.” A dyma fe'n rholio'r sgrôl a'i rhoi yn ôl i'r gwas, ac eistedd. Ac yr oedd llygaid pawb yn y synagog yn llygadu arno. A dechreuodd ddweud wrthynt, “Heddiw y cyflawnwyd yr Ysgrythur hon yn eich clyw.” (Luc 4:16-21 ESV)

Pam dylen ni ddarllen y Beibl yn feunyddiol?

Fel credinwyr, mae darllen y Beibl yn hanfodol. Dyma rai meddyliau pam y dylem ddarllen yr Ysgrythur bob undydd.

Dysgwn sut le yw Duw

Wrth inni ddarllen yr Ysgrythur, rydyn ni’n dysgu am gymeriad Duw. Rydyn ni'n dysgu beth mae'n ei garu a beth mae'n ei gasáu. Mae'r Ysgrythur yn dangos i ni briodoleddau Duw o

 • Cariad
 • Trugaredd
 • Cyfiawnder
 • Caredigrwydd
 • Maddeuant
 • Sancteiddrwydd

Aeth yr Arglwydd heibio o'i flaen a chyhoeddodd, “Yr Arglwydd yr Arglwydd, Duw trugarog a graslon, araf i ddigio, a helaeth mewn cariad diysgog a ffyddlondeb, 7 yn cadw cariad diysgog dros filoedd, yn maddau anwiredd a chamwedd, a phechod, ond ni rydd yr euog o bell ffordd, gan ymweled ag anwiredd y tadau ar y plant ac ar blant y plant, hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth.” (Exodus 34:6-7 ESV)

Dŷn ni'n dysgu amdanon ni ein hunain

oherwydd y mae pawb wedi pechu ac yn brin o ogoniant Duw, ac yn cael eu cyfiawnhau trwy ei ras yn rhodd, trwy'r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu.. .(Rhufeiniaid 3:23-24 ESV)

Nid oes yr un yn gyfiawn, nac yn un. ; nid oes neb yn deall; nid oes neb yn ceisio Duw. Pawb wedi troi o'r neilltu; gyda'i gilydd maent wedi mynd yn ddiwerth; does neb yn gwneud daioni, dim hyd yn oed un.” (Rhufeiniaid 3:10-12 ESV)

Dysgwn am yr efengyl

Carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi Ei Unigryw Fab, na fydd i'r sawl sy'n credu ynddo ef gael ei ddifetha ond iddo gael bywyd tragwyddol. (Ioan 3:16, NIV)

Marwolaeth yw cyflog pechod, ond rhodd Duw yw bywyd tragwyddol. mewnlesu Grist ein Harglwydd. (Rhufeiniaid 6:23, NIV)

Yr efengyl yw’r newyddion da am Iesu Grist a ddaeth i’r ddaear i ddarparu ffordd inni gael perthynas â Duw.

Dysgwn fod Iesu yn gofalu amdanom

Mae fy nefaid i yn clywed fy llais i, a dw i'n eu hadnabod nhw, ac maen nhw'n fy nghanlyn i. Yr wyf yn rhoi bywyd tragwyddol iddynt, ac ni ddifethir byth, ac ni chaiff neb eu cipio o'm llaw i. (Ioan 10:27-28)

Dysgwn sut i fyw

Yr wyf fi, felly, sy’n garcharor i’r Arglwydd, yn eich annog i rhodiwch mewn modd teilwng o'r alwad y'ch galwyd iddi, gyda phob gostyngeiddrwydd ac addfwynder, yn amyneddgar, gan oddef eich gilydd mewn cariad, yn awyddus i gynnal undod yr Ysbryd yng nghwlwm tangnefedd. (Effesiaid 4:1-3)

Casgliad

Os nad ydych erioed wedi darllen trwy’r Beibl cyfan, efallai ei bod hi’n bryd rhoi cynnig arni. Ymagwedd syml yw darllen pedair pennod y dydd. Darllenwch ddwy bennod o'r Hen Destament yn y bore a dwy bennod o'r Testament Newydd gyda'r hwyr. Bydd darllen y swm hwn bob dydd yn eich arwain trwy'r Beibl mewn blwyddyn.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.